Malayalam

Shiridi Sai Baba Evening Aarati – Dhoop Aarati – Malayalam

Comments Off on Shiridi Sai Baba Evening Aarati – Dhoop Aarati – Malayalam 05 February 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 
ശ്രീ സച്ചിദാനംദ സദ്ഗുരു സായിനാധ മഹരാജ് കീ ജൈ.

ആരതി സായിബാബാ സൗഖ്യ ദാതാര ജീവ
ചരണ രജതാലീ ദ്യാവാ ദാസാവിസാവാ
ഭക്താവിസാവാ ആരതിസായിബാബാ

ജാളുനിയ അനംഗ സസ്വരൂപിരാഹേദംഗ
മുമൂക്ഷ ജനദാവി നിജഡോളാ ശ്രീരംഗ
ഡോളാ ശ്രീരംഗ ആരതിസായിബാബാ

ജയമനി ജൈസാഭാവ തയ തൈസാ അനുഭവ
ദാവിസി ദയാഘനാ ഐസി തുഝീഹിമാവ
തുഝീഹിമാവാ ആരതിസായിബാബാ

തുമചേനാമ ദ്യാതാ ഹരേ സംസ്കൃതി വ്യധാ
അഗാധതവകരണി മാര്ഗ ദാവിസി അനാധാ
ദാവിസി അനാധാ ആരതി സായിബാബാ

കലിയുഗി അവതാരാ സദ്ഗുണ പരബ്രഹ്മാ സാചാര
അവതീര്ണ ഝൂലാസേ സ്വാമീ ദത്ത ദിഗംബര
ദത്ത ദിഗംബര ആരതി സായിബാബാ

ആഠാദിവസാ ഗുരുവാരീ ഭക്ത കരീതിവാരീ
പ്രഭുപദ പഹാവയാ ഭവഭയ നിവാരീ
ഭയനിവാരീ ആരതി സായിബാബാ

മാഝാനിജ ദ്രവ്യഠേവ തവ ചരണരജസേവാ
മാഗണേ ഹേചി‌ആതാ തുഹ്മാ ദേവാദിദേവാ
ദേവാദിദേവ ആരതിസായിബാബാ

ഇച്ഛിതാ ദീനചാതക നിര്മല തോയനിജസൂഖ
പാജവേ മാധവായാ സംഭാള അപൂളിബാക
അപൂളിബാക ആരതിസായിബാബാ
സൗഖ്യദാതാര ജീവാ ചരണ രജതാളീ ദ്യാവാദാസാ
വിസാവാ ഭക്താവിസാവാ ആരതി സായിബാബാ

2. അഭംഗ്

ശിരിഡി മാഝേ പംഡരീപുര സായിബാബാരമാവര
ബാബാരമാവര – സായിബാബാരമാവര
ശുദ്ദഭക്തി ചംദ്രഭാഗാ – ഭാവപുംഡലീകജാഗാ
പുംഡലീക ജാഗാ – ഭാവപുംഡലീകജാഗാ
യാഹോ യാഹോ അവഘേജന| കരൂബാബാന്സീ വംദന
സായിസീ വംദന| കരൂബാബാന്സീ വംദന||
ഗണൂഹ്മണേ ബാബാസായി| ദാവപാവ മാഝേ ആയീ
പാവമാഝേ ആയീ ദാവപാവ മാഝേയാ‌ഈ

3. നമനം

ഘാലീന ലോടാംഗണ,വംദീന ചരണ
ഡോല്യാനീ പാഹീന രൂപതുഝേ|
പ്രേമേ ആലിംഗന,ആനംദേ പൂജിന
ഭാവേ ഓവാളീന ഹ്മണേ നാമാ||

ത്വമേവ മാതാ ച പിതാ ത്വമേവ
ത്വമേവ ബംധുശ്ച സഖാ ത്വമേവ
ത്വമേവ വിദ്യാ ദ്രവിണം ത്വമേവ
ത്വമേവ സര്വം മമദേവദേവ

കായേന വാചാ മനസേംദ്രിയൈര്വാ
ബുദ്ധ്യാത്മനാവാ പ്രകൃതേ സ്വഭാവാത്
കരോമി യദ്യത്സകലം പരസ്മൈ
നാരായണായേതി സമര്പയാമീ

അച്യുതംകേശവം രാമനാരായണം
കൃഷ്ണദാമോദരം വാസുദേവം ഹരിം
ശ്രീധരം മാധവം ഗോപികാവല്ലഭം
ജാനകീനായകം രാമചംദ്രം ഭജേ

4. നാമ സ്മരണം

ഹരേരാമ ഹരേരാമ രാമരാമ ഹരേ ഹരേ
ഹരേകൃഷ്ണ ഹരേകൃഷ്ണ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ ||ശ്രീ ഗുരുദേവദത്ത

5. നമസ്കാരാഷ്ടകം

അനംതാ തുലാതേ കസേരേ സ്തവാവേ
അനംതാ തുലാതേ കസേരേ നമാവേ
അനംതാമുഖാചാ ശിണേ ശേഷ ഗാത
നമസ്കാര സാഷ്ടാംഗ ശ്രീസായിനാധാ

സ്മരാവേമനീത്വത്പദാ നിത്യഭാവേ
ഉരാവേതരീ ഭക്തിസാഠീ സ്വഭാവേ
തരാവേ ജഗാ താരുനീമായാ താതാ
നമസ്കാര സാഷ്ടാംഗ ശ്രീസായിനാധാ

വസേ ജോസദാ ദാവയാ സംതലീലാ
ദിസേ ആജ്ഞ ലോകാ പരീ ജോജനാലാ
പരീ അംതരീ ജ്ഞാനകൈവല്യ ദാതാ
നമസ്കാര സാഷ്ടാംഗ ശ്രീസായിനാധാ

ഭരാലധലാ ജന്മഹാ മാന വാചാ
നരാസാര്ധകാ സാധനീഭൂത സാചാ
ധരൂസായി പ്രേമാ ഗളായാ അഹംതാ
നമസ്കാര സാഷ്ടാംഗ ശ്രീസായിനാധാ

ധരാവേ കരീസാന അല്പജ്ഞ ബാലാ
കരാവേ അഹ്മാധന്യചുംഭോനിഗാലാ
മുഖീഘാല പ്രേമേഖരാഗ്രാസ അതാ
നമസ്കാര സാഷ്ടാംഗ ശ്രീസായിനാധാ

സുരാ ദീക ജ്യാംച്യാ പദാവംദിതാതി
ശുകാദീക ജാതേ സമാനത്വദേതീ
പ്രയാഗാദി തീര്ധേ പദീനമ്രഹോതാ
നമസ്കാര സാഷ്ടാംഗ ശ്രീസായിനാധാ

തുഝ്യാജ്യാപദാ പാഹതാ ഗോപബാലീ
സദാരംഗലീ ചിത്സ്വരൂപീ മിളാലീ
കരീരാസക്രീഡാ സവേ കൃഷ്ണനാധാ
നമസ്കാര സാഷ്ടാംഗ ശ്രീസായിനാധാ

തുലാമാഗതോ മാഗണേ ഏകധ്യാവേ
കരാജോഡിതോ ദീന അത്യംത ഭാവേ
ഭവീമോഹനീരാജ ഹാതാരി ആതാ
നമസ്കാര സാഷ്ടാംഗ ശ്രീസായിനാധാ

6. പ്രാര്ഥന

ഐസാ യേ‌ഈബാ! സായി ദിഗംബരാ
അക്ഷയരൂപ അവതാരാ | സര്വഹി വ്യാപക തൂ
ശ്രുതിസാരാ, അനസൂയാത്രികുമാരാ(ബാബായേ) മഹാരാജേ ഈബാ
കാശീസ്നാന ജപ പ്രതിദിവസീ കൊല്ഹാപുര ഭിക്ഷേസീ നിര്മല നദി തുംഗാ
ജലപ്രാസീ, നിദ്രാമാഹുരദേശീ ഐസാ യേ യീബാ

ഝോളീലോംബതസേ വാമകരീ ത്രിശൂല ഢമരൂധാരി
ഭക്താവരദസദാ സുഖകാരീ, ദേശീല മുക്തീചാരീ ഐസാ യേ യീബാ

പായിപാദുകാ ജപമാലാ കമംഡലൂമൃഗഛാലാ
ധാരണ കരിശീബാ നാഗജടാ, മുകുട ശോഭതോമാഥാ ഐസാ യേ യീബാ

തത്പര തുഝ്യായാ ജേധ്യാനീ അക്ഷയത്വാംചേസദനീ
ലക്ഷ്മീവാസകരീ ദിനരജനീ, രക്ഷസിസംകട വാരുനി ഐസാ യേ യീബാ

യാപരിധ്യാന തുഝേ ഗുരുരായാ ദൃശ്യകരീ നയനായാ
പൂര്ണാനംദ സുഖേ ഹീകായാ, ലാവിസിഹരി ഗുണഗായാ
ഐസാ യേ യീബാ സായി ദിഗംബര അക്ഷയ രൂപ അവതാരാ
സര്വഹിവ്യാപക തൂ, ശ്രുതിസാരാ അനസൂയാത്രി കുമാരാ(ബാബായേ) മഹാരാജേ ഈബാ

7. സായി മഹിമാ സ്തോത്രം

സദാസത്സ്വരൂപം ചിദാനംദകംദം
ജഗത്സംഭവസ്ധാന സംഹാര ഹേതും
സ്വഭക്തേച്ഛയാ മാനുഷം ദര്ശയംതം
നമാമീശ്വരം സദ്ഗുരും സായിനാഥം

ഭവധ്വാംത വിധ്വംസ മാര്താംഡമീഡ്യം
മനോവാഗതീതം മുനിര് ധ്യാന ഗമ്യം
ജഗദ്വ്യാപകം നിര്മലം നിര്ഗുണം ത്വാം
നമാമീശ്വരം സദ്ഗുരും സായിനാഥം

ഭവാംഭോദി മഗ്നാര്ധിതാനാം ജനാനാം
സ്വപാദാശ്രിതാനാം സ്വഭക്തി പ്രിയാണാം
സമുദ്ദാരണാര്ധം കലൗ സംഭവംതം
നമാമീശ്വരം സദ്ഗുരും സായിനാഥം

സദാനിംബ വൃക്ഷസ്യമുലാധി വാസാത്
സുധാസ്രാവിണം തിക്ത മപ്യ പ്രിയംതം
തരും കല്പ വൃക്ഷാധികം സാധയംതം
നമാമീശ്വരം സദ്ഗുരും സായിനാഥം

സദാകല്പ വൃക്ഷസ്യ തസ്യാധിമൂലേ
ഭവദ്ഭാവബുദ്ധ്യാ സപര്യാദിസേവാം
നൃണാം കുര്വതാം ഭുക്തി-മുക്തി പ്രദംതം
നമാമീശ്വരം സദ്ഗുരും സായിനാഥം

അനേകാ ശൃതാ തര്ക്യ ലീലാ വിലാസൈ:
സമാ വിഷ്കൃതേശാന ഭാസ്വത്ര്പഭാവം
അഹംഭാവഹീനം പ്രസന്നാത്മഭാവം
നമാമീശ്വരം സദ്ഗുരും സായിനാഥം

സതാം വിശ്രമാരാമ മേവാഭിരാമം
സദാസജ്ജനൈ സംസ്തുതം സന്നമദ്ഭി:
ജനാമോദദം ഭക്ത ഭദ്ര പ്രദംതം
നമാമീശ്വരം സദ്ഗുരും സായിനാഥം

അജന്മാദ്യമേകം പരംബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്
സ്വയം സംഭവം രാമമേവാവതീര്ണം
ഭവദ്ദര്ശനാത്സംപുനീത: പ്രഭോഹം
നമാമീശ്വരം സദ്ഗുരും സായിനാഥം

ശ്രീസായിശ കൃപാനിധേ ഖിലനൃണാം സര്വാര്ധസിദ്ദിപ്രദ
യുഷ്മത്പാദരജ: പ്രഭാവമതുലം ധാതാപിവക്താക്ഷമ:
സദ്ഭക്ത്യാശ്ശരണം കൃതാംജലിപുട: സംപ്രാപ്തിതോസ്മിന് പ്രഭോ
ശ്രീമത്സായിപരേശ പാദ കമലാന് നാന്യച്ചരണ്യംമമ

സായിരൂപധര രാഘവോത്തമം
ഭക്തകാമ വിബുധ ദ്രുമം പ്രഭും
മായയോപഹത ചിത്ത ശുദ്ധയേ
ചിംതയാമ്യഹ മഹര്നിശം മുദാ

ശരത്സുധാംശം പ്രതിമം പ്രകാശം
കൃപാതപത്രം തവസായിനാഥ
ത്വദീയപാദാബ്ജ സമാശ്രിതാനാം
സ്വച്ഛായയാതാപ മപാകരോതു

ഉപാസനാദൈവത സായിനാഥ
സ്മവൈര്മ യോപാസനി നാസ്തുതസ്ത്വം
രമേന്മനോമേ തവപാദയുഗ്മേ
ഭ്രുംഗോ യദാബ്ജേ മകരംദലുബ്ധ:

അനേകജന്മാര്ജിത പാപസംക്ഷയോ
ഭവേദ്ഭവത്പാദ സരോജ ദര്ശനാത്
ക്ഷമസ്വ സര്വാനപരാധ പുംജകാന്
പ്രസീദ സായിശ സദ്ഗുരോ ദയാനിധേ

ശ്രീസായിനാഥ ചരണാമൃത പൂര്ണചിത്താ
തത്പാദ സേവനരതാ സ്സത തംച ഭക്ത്യാ
സംസാരജന്യ ദുരിതൗഘ വിനിര്ഗ താസ്തേ
കൈവല്യ ധാമ പരമം സമവാപ്നുവംതി

സ്തോത്രമേ തത്പഠേദ്ഭക്ത്യാ യോന്നരസ്തന്മനാസദാ
സദ്ഗുരോ: സായിനാഥസ്യ കൃപാപാത്രം ഭവേദ്ഭവം

8. ഗുരു പ്രസാദ യാചനാദശകം

രുസോമമപ്രിയാംബികാ മജവരീപിതാഹീരുസോ
രുസോമമപ്രിയാംഗനാ പ്രിയസുതാത്മജാഹീരുസോ
രുസോഭഗിനബംധു ഹീ സ്വശുര സാസുബായി രുസോ
നദത്ത ഗുരുസായിമാ മഝവരീ കധീഹീ രുസോ

പുസോന സുനഭായിത്യാ മജന ഭ്രാതൂജായാ പുസോ
പുസോന പ്രിയസോയരേ പ്രിയസഗേനജ്ഞാതീ പുസോ
പുസോ സുഹൃദനാസഖ സ്വജനനാപ്ത ബംധൂ പുസോ
പരീന ഗുരുസായിമാ മഝവരീ കധീഹീ രുസോ

പുസോന അബലാമുലേ തരുണ വൃദ്ദഹീ നാപുസോ
പുസോന ഗുരുഥാകുടേ മജന ദോരസാനേ പുസോ
പുസോനചബലേ ബുരേ സുജനസാദുഹീനാ പുസോ
പരീന ഗുരുസായിമാ മഝവരീ കധീഹീ രുസോ

ദുസോചതുരത്ത്വവിത് വിബുധ പ്രാജ്ഞജ്ഞാനീരുസോ
രുസോ ഹി വിദു സ്ത്രീയാ കുശല പംഡിതാഹീരുസോ
രുസോമഹിപതീയതീ ഭജകതാപസീഹീ രുസോ
നദത്ത ഗുരുസായിമാ മഝവരീ കധീഹീ രുസോ

രുസോകവി‌ഋഷി മുനീ അനഘസിദ്ദയോഗീരുസോ
രുസോഹിഗൃഹദേവതാതികുലഗ്രാമദേവീ രുസോ
രുസോഖലപിശാച്ചഹീ മലീനഡാകിനീ ഹീരുസോ
നദത്ത ഗുരുസായിമാ മഝവരീ കധീഹീ രുസോ

രുസോമൃഗഖഗകൃമീ അഖിലജീവജംതൂരുസോ
രുസോ വിടപപ്രസ്തരാ അചല ആപഗാബ്ധീരുസോ
രുസോഖപവനാഗ്നിവാര് അവനിപംചതത്ത്വേരുസോ
നദത്ത ഗുരുസായിമാ മഝവരീ കധീഹീ രുസോ

രുസോ വിമലകിന്നരാ അമലയക്ഷിണീഹീരുസോ
രുസോശശിഖഗാദിഹീ ഗഗനി താരകാഹീരുസോ
രുസോ അമരരാജഹീ അദയ ധര്മരാജാ രുസോ
നദത്ത ഗുരുസായിമാ മഝവരീ കധീഹീ രുസോ

രുസോ മന സരസ്വതീ ചപലചിത്ത തീഹീരുസോ
രുസോവപുദിശാഖിലാകഠിനകാലതോ ഹീരുസോ
രുസോസകല വിശ്വഹീമയിതു ബ്രഹ്മഗോളംരുസോ
നദത്ത ഗുരുസായിമാ മഝവരീ കധീഹീ രുസോ

വിമൂഡ ഹ്മണുനി ഹസോ മജനമത്സരാഹീ രുസോ
പദാഭിരുചി ഉളസോ ജനനകര്ധമീനാഫസോ
നദുര്ഗ ദൃതിചാ ധസോ അശിവ ഭാവ മാഗേഖസോ
പ്രപംചി മനഹേരുസോ ദൃഡവിരക്തിചിത്തീഠസോ

കുണാചി ഘൃണാനസോനചസ്പൃഹകശാചീ അസോ
സദൈവ ഹൃദയാ വസോ മനസിദ്യാനി സായിവസോ
പദീപ്രണയവോരസോ നിഖില ദൃശ്യ ബാബാദിസോ
നദത്ത ഗുരുസായിമാ ഉപരിയാചനേലാ രുസോ

9. മംത്ര പുഷ്പം

ഹരി ഓം യജ്ഞേന യജ്ഞമയജംതദേവാ സ്താനിധര്മാണി
പ്രധമാന്യാസന് | തേഹനാകം മഹിമാന:സ്സചംത
യത്രപൂര്വേ സാധ്യാ സ്സംതി ദേവാ:|
ഓം രാജാധിരാജായ പസഹ്യസാഹിനേ
നമോവയം വൈ ശ്രവണായ കുര്മഹേ
സമേകാമാന് കാമകാമായ മഹ്യം
കാമേശ്വരോ വൈശ്രവണോ ദദാതു
കുബേരായ വൈശ്രവണായാ മഹാരാജായനമ:
ഓം സ്വസ്തീ സാമ്രാജ്യം ഭോജ്യം
സ്വാരാജ്യം വൈരാജ്യം പാരമേഷ്ട്യംരാജ്യം
മഹാരാജ്യ മാധിപത്യമയം സമംതപര്യാ
ഈശ്യാ സ്സാര്വഭൗമ സ്സാര്വാ യുഷാന്
താദാപദാര്ദാത് പ്രുധിവ്യൈസമുദ്ര പര്യാംതായാ
ഏകരാള്ളിതി തദപ്യേഷ ശ്ലോകോബിഗീതോ മരുത:
പരിവേഷ്ടോരോ മരുത്ത സ്യാവസന് ഗ്രുഹേ
ആവിക്ഷിതസ്യകാമ പ്രേര് വിശ്വേദേവാസഭാസദ ഇതി
ശ്രീ നാരായണവാസുദേവ സച്ചിദാനംദ സദ്ഗുരു സായിനാധ് മഹാരാജ് കി ജൈ

കരചരണ കൃതം വാക്കായ ജംകര്മജംവാ
ശ്രവണനയനജം വാമാനസംവാ പരാധം
വിദിത മവിദിതം വാ സര്വമേതത് ക്ഷമസ്വ
ജയജയ കരുണാബ്ധേ ശ്രീപ്രഭോസായിനാധ

ശ്രീ സച്ചിദാനംദ സദ്ഗുരു സായിനാധ് മഹരാജ് കി ജൈ
രാജാധിരാജ യോഗിരാജ പരബ്രഹ്മ ശ്രീസായിനാധാമഹരാജ്
ശ്രീ സച്ചിദാനംദ സദ്ഗുരു സായിനാധ് മഹരാജ് കി ജൈ

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics