Malayalam

Shiridi Sai Baba Afternoon Aarati – Madhyahna Aarati – Malayalam

Comments Off on Shiridi Sai Baba Afternoon Aarati – Madhyahna Aarati – Malayalam 04 February 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 
ശ്രീ സച്ചിദാനംദ സമര്ധ സദ്ഗുരു സായിനാധ മഹരാജ് കീ ജൈ.

ഘേ‌ഉനി പംചാകരതീ കരൂബാബാന്സീ ആരതീ
സായീസീ ആരതീ കരൂബാബാന്സീ ആരതീ
ഉഠാ ഉഠാ ഹോ ബാന് ധവ ഓവാളു ഹരമാധവ
സായീരാമാധവ ഓവാളു ഹരമാധവ
കരൂനിയാസ്ധിരമന പാഹുഗംഭീരഹേധ്യാനാ
സായീചേ ഹേധ്യാനാ പാഹുഗംഭീര ഹേധ്യാനാ
ക്രുഷ്ണ നാധാ ദത്തസായി ജഡോചിത്തതുഝേ പായീ
ചിത്ത(ദത്ത) ബാബാസായീ ജഡോചിത്തതുഝേ പായീ
ആരതി സായിബാബാ സൗഖ്യാദാതാരജീവാ
ചരണാരജതാലി ധ്യാവാദാസാവിസാവ
ഭക്താംവിസാവ ആരതിസായിബാബാ
ജാളുനിയ ആനംഗസ്വസ്വരൂപിരഹെദംഗ
മുമുക്ഷ ജനദാവി നിജഡോളാ ശ്രീരംഗ
ഡോളാ ശ്രീരംഗ ആരതിസായിബാബാ
ജയമനീജൈസാഭാവ തയതൈസാ‌അനുഭാവ
ദാവിസിദയാഘനാ ഐസീതുഝീഹിമാവ
തുഝീഹിമാവ ആരതിസായിബാബാ
തുമചേനാമദ്യാതാ ഹരേ സംസ്ക്രുതി വ്യാധാ
അഗാധതവകരണീമാര്ഗദാവിസി അനാധാ
ദാവിസി അനാധാ ആരതിസായിബാബാ
കലിയുഗി അവതാര സഗുണപരബ്രഹ്മസചാര
അവതാര്ണഝാലാസേ സ്വാമിദത്താദിഗംബര
ദത്താദിഗംബര ആരതി സായിബാബാ
ആഠാദിവസാ ഗുരുവാരീ ഭക്തകരീതി വാരീ
പ്രഭുപദ പഹാവയാ ഭവഭയ
നിവാരിഭയാനിവാരി ആരതിസായിബാബാ
മാഝാ നിജദ്രവ്യ ഠേവ തവ ചരണരജസേവാ
മാഗണേ ഹേചി ആതാതുഹ്മ ദേവാദിദേവാ
ദേവാദിവാ ആരതിസായിബാബാ
ഇച്ചിതാ ദീന ചാതാക നിര്മല തോയ നിജ സൂഖ
പാജവേമാധവായ സംഭാള ആപുളിഭാക
ആപുളിഭാക ആരതിസായിബാബാ
സൗഖ്യ ദാതാരജീവചരണ തജതാലീ
ധ്യാവാദാസാവിസാവാ ഭക്താം വിസാവാ ആരതിസായിബാബാ
ജയദേവ ജയദേവ ദത്താ അവദൂത ഓസായി അവദൂത
ജോഡുനി കരതവ ചരണീഠേവിതോമാധാ ജയദേവ ജയദേവ
അവതരസീതൂ യേതാ ധര്മാന് തേ ഗ്ലാനീ
നാസ്തീകാനാഹീതൂ ലാവിസി നിജഭജനീ
ദാവിസിനാനാലീലാ അസംഖ്യരൂപാനീ
ഹരിസീ ദേവാന് ചേതൂ സംകട ദിനരജനീ
ജയദേവജയദേവ ദത്താ അവധൂതാ ഓ സായീ അവധൂതാ
ജോഡുനി കരതവ ചരണീഠേവിതോമാധാ ജയദേവ ജയദേവ
യവ്വനസ്വരൂപീ ഏക്യാദര്ശന ത്വാദി ധലേ
സംശയ നിരസുനിയാ തദ്വൈതാഘാലവിലേ
ഗോപിചംദാ മംദാത്വാംചീ ഉദ്ദരിലേ
ജയദേവ ജയദേവ ദത്ത അവദൂത ഓ സായീ അവദൂത
ജോഡുനി കരതവ ചരണീ ഠേവിതോമാധാ ജയദേവ ജയദേവ
ഭേദതത്ത്വഹിംദൂ യവനാ ന് ചാകാഹീ
ദാവായാസിഝൂലാപുനരപിനരദേഹീ
പാഹസി പ്രേമാനേ ന് തൂ ഹിംദുയവനാഹി
ദാവിസി ആത്മത്വാനേ വ്യാപക് ഹസായീ
ജയദേവജയദേവ ദത്താ അവധൂതാ ഓ സായീ അവധൂതാ
ജോഡുനി കരതവ ചരണീഠേവിതോമാധാ ജയദേവ ജയദേവ
ദേവസായിനാധാ ത്വത്പദനത ഹ്വാനേ
പരമായാമോഹിത ജനമോചന ഝുണിഹ്വാനേ
തത്ക്രുപയാ സകലാന് ചേ സംകടനിരസാവേ
ദേശില തരിദേത്വദ്രുശ ക്രുഷ്ണാനേഗാനേ
ജയദേവ ജയദേവ ദത്താ അവദൂതാ ഓ സായി അവദൂത
ജോഡുനി കരതവചരണി ഠേവിതോ മാധാ ജയദേവ ജയദേവ
ശിരിഡി മാഝേ പംഡരിപുരസായിബാബാരമാവര
ബാബാരമവര – സായിബാബാരമവര
ശുദ്ദഭക്തിചംദ്ര ഭാഗാ – ഭാവപുംഡലീകജാഗാ
പുംഡലീക ജാഗാ – ഭാവപുംഡലീകജാഗാ
യഹോയാഹോ അവഘേ ജന – കരൂബാബാന്സീവംദന
സായിസീവംദന – കരൂബാബാന്സീവംദന
ഗണൂഹ്മണേ ബാബാസായീ – ദാവപാവമാഝേ ആ‌ഈ
പാവമാഝേ ആ‌ഈ – ദാവപാവമാഝേ ആ‌ഈ
ഘാലീന ലോടാംഗണ വംദീന ചരണ
ഡോല്യാനിപാഹീനരൂപതുഝേ
പ്രേമേ ആലിംഗന ആനംദേപൂജിന്
ഭാവേ ഓവാളിന ഹ്മണേനാമാ
ത്വമേവ മാതാ ച പിതാ ത്വമേവ
ത്വമേവബംദുശ്ച സഖാത്വമേവ
ത്വമേവ വിദ്യാ ദ്രവിണം ത്വമേവ
ത്വമേവ സര്വം മമദേവദേവ
കായേന വാചാ മനചേംദ്രിയേര്വാ
ബുദ്ദ്യാത്മനാവാ പ്രക്രുതി സ്വഭാവാത്
കരോമി യദ്യത്സകലം പരസ്മൈ
നാരായണാ യേതി സമര്പയാമീ
അച്യുതംകേശവം രാമനാരായണം
ക്രുഷ്ണദാമോദരം വാസുദേവം ഹരിം
ശ്രീധരം മാധവം ഗോപികാവല്ലഭം
ജാനകീനായകം രാമചംദ്രം ഭജേ
ഹരേരാമ ഹരേരാമ രാമരാമ ഹരേ ഹരേ
ഹരേക്രുഷ്ണ ഹരേക്രുഷ്ണ ക്രുഷ്ണ ക്രുഷ്ണ ഹരേ ഹരേ||ശ്രീ ഗുരുദേവദത്ത
ഹരി: ഓം യജ്ഗേന യജ്ഗ മയജംത ദേവാസ്താനിധര്മാണി
പ്രധമാന്യാസന് തേഹനാകം മഹിമാന്: സചംത
യത്ര പൂര്വേസാദ്യാസ്സംതിദേവാ
ഓം രാജാധിരാജായ പസഹ്യസാഹിനേ
നമോവയം വൈ ശ്രവണായ കുര്മഹേ
സമേകാമാന് കാമകാമായ മഹ്യം
കാമേശ്വരോ വൈശ്രവണോ ദദാതു
കുബേരായ വൈശ്രവണായാ മഹാരാജായനമ:
ഓം സ്വസ്തീ സാമ്രാജ്യം ഭോജ്യം
സ്വാരാജ്യം വൈരാജ്യം പാരമേഷ്ട്യംരാജ്യം
മഹാരാജ്യ മാധിപത്യമയം സമംതപര്യാ
ഈശ്യാ സ്സാര്വഭൗമ സ്സാര്വാ യുഷാന്
താദാപദാര്ദാത് പ്രുധിവ്യൈസമുദ്ര പര്യാംതായാ
ഏകരാള്ളിതി തദപ്യേഷ ശ്ലോകോബിഗീതോ മരുത:
പരിവേഷ്ടോരോ മരുത്ത സ്യാവസന് ഗ്രുഹേ
ആവിക്ഷിതസ്യകാമ പ്രേര് വിശ്വേദേവാസഭാസദ ഇതി
ശ്രീ നാരായണവാസുദേവ സച്ചിദാനംദ സദ്ഗുരു സായിനാധ് മഹാരാജ് കി ജൈ
അനംതാ തുലാതേ കസേരേ സ്തവാവേ
അനംതാതുലാതേ കസേരേ നമാവേ
അനംതാ മുഖാചാ ശിണേ ശേഷ ഗാതാ
നമസ്കാര സാഷ്ടാംഗ ശ്രീ സായിനാധ
സ്മരാവേ മനീത്വത്പദാ നിത്യഭാവേ
ഉരാവേ തരീഭക്തി സാഠീ സ്വഭാവേ
തരാവേജഗാ താരുനീ മായതാതാ
നമസ്കാര സാഷ്ടാംഗ ശ്രീസായിനാധാ
വസേജോ സദാ ദാവയാ സംതലീലാ
ദിസേ ആജ്ഗ്യ ലോകാപരീ ജോജനാലാ
പരീ അംതരീജ്ഗ്യാന കൈവല്യ ദാതാ
നമസ്കാര സാഷ്ടാംഗ ശ്രീസായിനാധാ
ഭരാലാധലാ ജന്മഹാ മാനവാചാ
നരാസാര്ധകാ സാധനീഭൂതസാചാ
ധരൂസായീ പ്രേമാ ഗളായാ‌അഹംതാ
നമസ്കാര സാഷ്ടാംഗ ശ്രീ സായിനാധാ
ധരാവേ കരീസാന അല്പജ്ഗ്യബാലാ
കരാവേ അഹ്മാധന്യ ചുംഭോനിഗാലാ
മുഖീഘാല പ്രേമേഖരാഗ്രാസ അതാ
നമസ്കാര സാഷ്ടാംഗ ശ്രീ സായിനാധാ
സുരാദീക ജ്യാംച്യാ പദാ വംദിതാതീ
സുകാദീക ജാതേ സമാനത്വദേതീ
പ്രയാഗാദിതീര്ധേ പദീ നമ്രഹോതാ
നമസ്കാര സാഷ്ടാംഗ ശ്രീ സായിനാധാ
തുഝ്യാ ജ്യാപദാ പാഹതാ ഗോപബാലീ
സദാരംഗലീ ചിത്സ്വരൂപീ മിളാലീ
കരീരാസക്രീഡാ സവേ ക്രുഷ്ണനാധാ
തുലാമാഗതോ മാഗണേ ഏകദ്യാവേ
കരാജോഡിതോ ദീന അത്യംത ഭാവേ
ഭവീമോഹനീരാജ ഹാതാരി ആതാ
നമസ്കാര സാഷ്ടാംഗ ശ്രീ സായിനാധാ
ഐസാ യേ‌ഈബാ! സായി ദിഗംബരാ
അക്ഷയരൂപ അവതാരാ | സര്വഹിവ്യാപക തൂ
ശ്രുതുസാരാ അനസൂയാത്രികുമാരാ(ബാബായേ) മഹാരാജേ ഈബാ
കാശീസ്നാന ജപ പ്രതിദിവസീ കൊളാപുരഭിക്ഷേസീ
നിര്മലനദി തുംഗാ ജലപ്രാസീ നിദ്രാമാഹുരദേശീ ഈസാ യേ യീബാ
ഝേളീലോംബതസേ വാമകരീ ത്രിശൂല ഢമരൂധാരി
ഭക്താവരദസദാ സുഖകാരീദേശീല മുക്തീചാരീ ഈസാ യേ യീബാ
പായിപാദുകാ ജപമാലാ കമംഡലൂമ്രുഗചാലാ
ധാരണകരിശീബാ നാഗജടാമുകുട ശോഭതോമാധാ ഈസാ യേ യീബാ
തത്പര തുഝ്യായാ ജേധ്യാനീ അക്ഷയത്വാംചേസദവീ
ലക്ഷ്മീവാസകരീ ദിനരജനീ രക്ഷസിസംകട വാരുനി ഈസാ യേ യീബാ
യാപരിധ്യാന തുഝേ ഗുരുരായാ ദ്രുശ്യ കരീനയനായാ പൂര്ണാനംദ സുഖേഹീകായാ
ലാവിസിഹരി ഗുണഗായാ ഈസാ യേ യീബാ
സായി ദിഗംബര അക്ഷയ രൂപ അവതാരാ
സര്വഹിവ്യാപക തൂ ശ്രുതിസാരാ അനസൂയാത്രികുമാരാ(ബാബായേ) മഹാരാജേ ഈബാ
സദാസത്സ്വരൂപം ചിദാനംദകംദം
സ്വഭക്തേച്ചയാ മാനുഷം ദര്ശയംതം
നമാമീശ്വരം സദ്ഗുരും സായിനാധം
ഭവധ്വാംത വിധ്വംസ മാര്താംഡമീഡ്യം
മനോവാഗതീതം മുനിര് ധ്യാന ഗമ്യം
ജഗദ്വ്യാപകം നിര്മലം നിര്ഗുണംത്വാം
നമാമീശ്വരം സദ്ഗുരും സായിനാധം
ഭവാംഭോദി മഗ്നാര്ധി താനാം ജനാനാം
സ്വപാദാശ്രിതാനാം സ്വഭക്തി പ്രിയാണാം
സമുദ്ദാരണാര്ധം കലൗ സംഭവംതം
നമാമീശ്വരം സദ്ഗുരും സായിനാധം
സദാനിംബവ്രുക്ഷാധികം സാധയംതം
നമാമീശ്വരം സദ്ഗുരും സായിനാധം
സദാകല്പവ്രുക്ഷസ്യ തസ്യാധിമൂലേ
ഭവദ്ഭാവബുദ്ദ്യാ സപര്യാദിസേവാം
ന്രുണാംകുര്വതാംഭുക്തി-മുക്തി പ്രദംതം
നമാമീശ്വരം സദ്ഗുരും സായിനാധം
അനേകാ ശ്രുതാ തര്ക്യലീലാ വിലാസൈ:
സമാ വിഷ്ക്രുതേശാന ഭാസ്വത്ര്പഭാവം
അഹംഭാവഹീനം പ്രസന്നാത്മഭാവം
നമാമീശ്വരം സദ്ഗുരും സായിനാധം
സതാംവിശ്രമാരാമമേവാഭിരാമം
സദാസജ്ജനൈ സംസ്തുതം സന്നമദ്ഭി:
ജനാമോദദം ഭക്ത ഭദ്ര പ്രദംതം
നമാമീശ്വരം സദ്ഗുരും സായിനാധം
അജന്മാദ്യമേകം പരംബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്
സ്വയം സംഭവം രാമമേവാനതീര്ണം
ഭവദ്ദര്ശനാത്സംപുനീത: പ്രഭോഹം
നമാമീശ്വരം സദ്ഗുരും സായിനാധം
ശ്രീസായിശ ക്രുപാനിദേ – ഖിലന്രുണാം സര്വാര്ധസിദ്ദിപ്രദ
യുഷ്മത്പാദരജ:പ്രഭാവമതുലം ധാതാപിവക്താ‌അക്ഷമ:
സദ്ഭക്ത്യാശ്ശരണം ക്രുതാംജലിപുട: സംപ്രാപ്തിതോ – സ്മിന് പ്രഭോ
ശ്രീമത്സായിപരേശ പാദ കമലാനാച്ചരണ്യംമമ
സായിരൂപ ധരരാഘോത്തമം
ഭക്തകാമ വിബുധ ദ്രുമംപ്രഭും
മായയോപഹത ചിത്ത ശുദ്ദയേ
ചിംതയാമ്യഹേ മ്മഹര്നിശം മുദാ
ശരത്സുധാംശു പ്രതിമംപ്രകാശം
ക്രുപാതപപ്രതംവസായിനാധ
ത്വദീയപാദാബ്ജ സമാശ്രിതാനാം
സ്വച്ചായയാതാപ മപാകരോതു
ഉപാസനാദൈവത സായിനാധ
സ്മവൈര്മ യോപാസനി നാസ്തുവംതം
രമേന്മനോമേ തവപാദയുഗ്മേ
ഭ്രുംഗോ യദാബ്ജേ മകരംദലുബ്ധ:
അനേകജന്മാര്ജിതപാപ സംക്ഷയോ
ഭവേദ്ഭവത്പാദ സരോജ ദര്ശനാത്
ക്ഷമസ്വ സര്വാനപരാധ പുംജകാന്
പ്രസീദ സായിശ സദ്ഗുരോദയാനിധേ
ശ്രീസായിനാധ ചരണാമ്രുതപൂര്ണചിത്താ
തത്പാദ സേവനരതാ സ്സത തംച ഭക്ത്യാ
സംസാര ജന്യദുരിതൗഘ വിനിര്ഗ താസ്തേ
കൈവല്യ ധാമ പരമം സമവാപ്നുവംതി
സ്തോത്രമേ തത്പഠേദ്ഭക്ത്യാ യോന്നരസ്തന്മനാസദാ
സദ്ഗുരോ: സായിനാധസ്യക്രുപാപാത്രം ഭവേദ്ഭവം
കരചരണക്രുതം വാക്കായജംകര്മജംവാ
ശ്രവണനയനജംവാമാനസംവാ – പരാധം
വിദിതമവിദിതം വാസര്വേമേതത്ക്ഷമസ്വ
ജയജയകരുണാദ്ഭേ ശ്രീ പ്രഭോസായിനാധ
ശ്രീ സച്ചിദാനംദ സദ്ഗുരു സായിനാധ് മഹരാജ് കി ജൈ
രാജാധിരാജ യോഗിരാജ പരബ്രഹ്മ ശ്രീസായിനാധാമഹരാജ്

ശ്രീ സച്ചിദാനംദ സദ്ഗുരു സായിനാധ് മഹരാജ് കി ജൈ

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics