Kannada

Sarvadeva Kruta Sri Lakshmi Stotram – Kannada

Comments Off on Sarvadeva Kruta Sri Lakshmi Stotram – Kannada 15 April 2012

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ. View this in ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ, with correct anuswaras marked.
 

ರಚನ: ಸರ್ವ ದೇವತಾ

ಕ್ಷಮಸ್ವ ಭಗವತ್ಯಂಬ ಕ್ಷಮಾ ಶೀಲೇ ಪರಾತ್ಪರೇ|
ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ಸ್ವರೂಪೇಚ ಕೋಪಾದಿ ಪರಿ ವರ್ಜಿತೇ||

ಉಪಮೇ ಸರ್ವ ಸಾಧ್ವೀನಾಂ ದೇವೀನಾಂ ದೇವ ಪೂಜಿತೇ|
ತ್ವಯಾ ವಿನಾ ಜಗತ್ಸರ್ವಂ ಮೃತ ತುಲ್ಯಂಚ ನಿಷ್ಫಲಮ್|

ಸರ್ವ ಸಂಪತ್ಸ್ವರೂಪಾತ್ವಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸರ್ವ ರೂಪಿಣೀ|
ರಾಸೇಶ್ವರ್ಯಧಿ ದೇವೀತ್ವಂ ತ್ವತ್ಕಲಾಃ ಸರ್ವಯೋಷಿತಃ||

ಕೈಲಾಸೇ ಪಾರ್ವತೀ ತ್ವಂಚ ಕ್ಷೀರೋಧೇ ಸಿಂಧು ಕನ್ಯಕಾ|
ಸ್ವರ್ಗೇಚ ಸ್ವರ್ಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತ್ವಂ ಮರ್ತ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ ಭೂತಲೇ||

ವೈಕುಂಠೇಚ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ದೇವದೇವೀ ಸರಸ್ವತೀ|
ಗಂಗಾಚ ತುಲಸೀತ್ವಂಚ ಸಾವಿತ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಲೋಕತಃ||

ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಾಣಾಧಿ ದೇವೀತ್ವಂ ಗೋಲೋಕೇ ರಾಧಿಕಾ ಸ್ವಯಮ್|
ರಾಸೇ ರಾಸೇಶ್ವರೀ ತ್ವಂಚ ಬೃಂದಾ ಬೃಂದಾವನೇ ವನೇ||

ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಿಯಾ ತ್ವಂ ಭಾಂಡೀರೇ ಚಂದ್ರಾ ಚಂದನ ಕಾನನೇ|
ವಿರಜಾ ಚಂಪಕ ವನೇ ಶತ ಶೃಂಗೇಚ ಸುಂದರೀ|

ಪದ್ಮಾವತೀ ಪದ್ಮ ವನೇ ಮಾಲತೀ ಮಾಲತೀ ವನೇ|
ಕುಂದ ದಂತೀ ಕುಂದವನೇ ಸುಶೀಲಾ ಕೇತಕೀ ವನೇ||

ಕದಂಬ ಮಾಲಾ ತ್ವಂ ದೇವೀ ಕದಂಬ ಕಾನನೇ2ಪಿಚ|
ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ರಾಜ ಗೇಹೇ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮೀ ರ್ಗೃಹೇ ಗೃಹೇ||

ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ದೇವತಾಸ್ಸರ್ವಾಃ ಮುನಯೋ ಮನವಸ್ತಥಾ|
ರೂರೂದುರ್ನ ಮ್ರವದನಾಃ ಶುಷ್ಕ ಕಂಠೋಷ್ಠ ತಾಲುಕಾಃ||

ಇತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತವಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವದೇವೈಃ ಕೃತಂ ಶುಭಮ್|
ಯಃ ಪಠೇತ್ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಸವೈಸರ್ವಂ ಲಭೇದ್ಧ್ರುವಮ್||

ಅಭಾರ್ಯೋ ಲಭತೇ ಭಾರ್ಯಾಂ ವಿನೀತಾಂ ಸುಸುತಾಂ ಸತೀಮ್|
ಸುಶೀಲಾಂ ಸುಂದರೀಂ ರಮ್ಯಾಮತಿ ಸುಪ್ರಿಯವಾದಿನೀಮ್||

ಪುತ್ರ ಪೌತ್ರ ವತೀಂ ಶುದ್ಧಾಂ ಕುಲಜಾಂ ಕೋಮಲಾಂ ವರಾಮ್|
ಅಪುತ್ರೋ ಲಭತೇ ಪುತ್ರಂ ವೈಷ್ಣವಂ ಚಿರಜೀವಿನಮ್||

ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯ ಯುಕ್ತಂಚ ವಿದ್ಯಾವಂತಂ ಯಶಸ್ವಿನಮ್|
ಭ್ರಷ್ಟರಾಜ್ಯೋ ಲಭೇದ್ರಾಜ್ಯಂ ಭ್ರಷ್ಟ ಶ್ರೀರ್ಲಭೇತೇ ಶ್ರಿಯಮ್||

ಹತ ಬಂಧುರ್ಲಭೇದ್ಬಂಧುಂ ಧನ ಭ್ರಷ್ಟೋ ಧನಂ ಲಭೇತ್||
ಕೀರ್ತಿ ಹೀನೋ ಲಭೇತ್ಕೀರ್ತಿಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಂಚ ಲಭೇದ್ಧ್ರುವಮ್||

ಸರ್ವ ಮಂಗಳದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಶೋಕ ಸಂತಾಪ ನಾಶನಮ್|
ಹರ್ಷಾನಂದಕರಂ ಶಾಶ್ವದ್ಧರ್ಮ ಮೋಕ್ಷ ಸುಹೃತ್ಪದಮ್||

|| ಇತಿ ಸರ್ವ ದೇವ ಕೃತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics