Oriya

Saraswati Ashtottara Sata Namavali – Oriya

0 Comments 10 August 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 
ଓଂ ସରସ୍ଵତ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ମହାଭଦ୍ରାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ମହମାୟାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଵରପ୍ରଦାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ପଦ୍ମନିଲୟାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ପଦ୍ମା କ୍ଷ୍ରୈୟ ନମଃ
ଓଂ ପଦ୍ମଵକ୍ତ୍ରାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଶିଵାନୁଜାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ପୁସ୍ତ କଧ୍ରତେ ନମଃ
ଓଂ ଜ୍ଞାନ ସମୁଦ୍ରାୟୈ ନମଃ ||10 ||
ଓଂ ରମାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ପରାୟୈ ନମଃ
ଓଂ କାମର ରୂପାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ମହା ଵିଦ୍ୟାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ମହାପାତ କନାଶିନ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ମହାଶ୍ରୟାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ମାଲିନ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ମହାଭୋଗାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ମହାଭୁଜାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ମହାଭାଗ୍ୟାୟୈ ନମଃ || 20 ||
ଓଂ ମହୋତ୍ସାହାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଦିଵ୍ୟାଂଗାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସୁରଵଂଦିତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ମହାକାଳ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ମହାପାଶାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ମହାକାରାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ମହାଂକୁଶାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସୀତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଵିମଲାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଵିଶ୍ଵାୟୈ ନମଃ || 30 ||
ଓଂ ଵିଦ୍ୟୁନ୍ମାଲାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଵୈଷ୍ଣଵ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଚଂଦ୍ରିକାୟ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଚଂଦ୍ରଵଦନାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଚଂଦ୍ର ଲେଖାଵିଭୂଷିତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସାଵିତ୍ର୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସୁରସାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଦେଵ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଦିଵ୍ୟାଲଂକାର ଭୂଷିତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଵାଗ୍ଦେଵ୍ୟୈ ନମଃ || 40 ||
ଓଂ ଵସୁଧାୟ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ତୀଵ୍ରାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ମହାଭଦ୍ରାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ମହା ବଲାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଭୋଗଦାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଭାରତ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଭାମାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଗୋଵିଂଦାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଗୋମତ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଶିଵାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଜଟିଲାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଵିଂଧ୍ୟଵାସାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଵିଂଧ୍ୟାଚଲ ଵିରାଜିତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଚଂଡି କାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଵୈଷ୍ଣଵ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ବ୍ରାହ୍ମ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞା ନୈକସାଧନାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସୌଦାମାନ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସୁଧା ମୂର୍ତ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସୁଭଦ୍ରାୟୈ ନମଃ || 60 ||
ଓଂ ସୁର ପୂଜିତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସୁଵାସିନ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସୁନାସାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଵିନିଦ୍ରାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ପଦ୍ମଲୋଚନାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଵିଦ୍ୟା ରୂପାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଵିଶାଲାକ୍ଷ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମାଜାୟାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ମହା ଫଲାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ତ୍ରୟୀମୂର୍ତ୍ୟୈ ନମଃ || 70 ||
ଓଂ ତ୍ରିକାଲଜ୍ଞାୟେ ନମଃ
ଓଂ ତ୍ରିଗୁଣାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଶାସ୍ତ୍ର ରୂପିଣ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଶୁଂଭା ସୁରପ୍ରମଦିନ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଶୁଭଦାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵାତ୍ମିକାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ରକ୍ତ ବୀଜନିହଂତ୍ର୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଚାମୁଂଡାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଅଂବିକାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ମାନ୍ଣାକାୟ ପ୍ରହରଣାୟୈ ନମଃ || 80 ||
ଓଂ ଧୂମ୍ରଲୋଚନମର୍ଦନାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵଦେ ଵସ୍ତୁତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସୌମ୍ୟାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସୁରା ସୁର ନମସ୍କ୍ରତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ କାଳ ରାତ୍ର୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ କଲାଧାରାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ରୂପସୌଭାଗ୍ୟଦାୟିନ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଵାଗ୍ଦେଵ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଵରାରୋହାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଵାରାହ୍ୟୈ ନମଃ || 90 ||
ଓଂ ଵାରି ଜାସନାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଚିତ୍ରାଂବରାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଚିତ୍ର ଗଂଧା ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଚିତ୍ର ମାଲ୍ୟ ଵିଭୂଷିତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ କାଂତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ କାମପ୍ରଦାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଵଂଦ୍ୟାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଵିଦ୍ୟାଧର ସୁପୂଜିତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ଵେତାନନାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ନୀଲଭୁଜାୟୈ ନମଃ || 100 ||
ଓଂ ଚତୁର୍ଵର୍ଗ ଫଲପ୍ରଦାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଚତୁରାନନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ନିରଂଜନାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ହଂସାସନାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ନୀଲଂଜଂଘାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଵିଷ୍ଣୁ ଶିଵାତ୍ମିକାୟୈ ନମଃ || 108 ||

Share your view

Post a comment

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics