Hindi

Sai Baba Ashtottara Sata Namavali – Hindi

Comments Off on Sai Baba Ashtottara Sata Namavali – Hindi 05 August 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in सरल दॆवनागरी(हिंन्दी). View this in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam), with appropriate anuswaras marked.
 
ॐ सायिनाथाय नमः
ॐ लक्ष्मी नारायणाय नमः
ॐ श्री रामकृष्ण मारुत्यादि रूपाय नमः
ॐ शेषशायिने नमः
ॐ गोदावरीतट शिरडी वासिने नमः
ॐ भक्त हृदालयाय नमः
ॐ सर्वहृद्वासिने नमः
ॐ भूतावासाय नमः
ॐ भूत भविष्यद्भाववर्जताय नमः
ॐ कालाती ताय नमः ॥ १० ॥
ॐ कालाय नमः
ॐ कालकालाय नमः
ॐ काल दर्पदमनाय नमः
ॐ मृत्युंजयाय नमः
ॐ अमर्त्याय नमः
ॐ मर्त्याभय प्रदाय नमः
ॐ जीवाधाराय नमः
ॐ सर्वाधाराय नमः
ॐ भक्ता वन समर्थाय नमः
ॐ भक्तावन प्रतिज्ञाय नमः ॥ २० ॥
ॐ अन्नवस्त्रदाय नमः
ॐ आरोग्यक्षेमदाय नमः
ॐ धन मांगल्यदाय नमः
ॐ बुद्धी सिद्धी दाय नमः
ॐ पुत्र मित्र कलत्र बंधुदाय नमः
ॐ योगक्षेम मवहाय नमः
ॐ आपद्भांधवाय नमः
ॐ मार्ग बंधवे नमः
ॐ भुक्ति मुक्ति सर्वापवर्गदाय नमः
ॐ प्रियाय नमः ॥ ३० ॥
ॐ प्रीतिवर्द नाय नमः
ॐ अंतर्यानाय नमः
ॐ सच्चिदात्मने नमः
ॐ आनंद दाय नमः
ॐ आनंददाय नमः
ॐ परमेश्वराय नमः
ॐ ज्ञान स्वरूपिणे नमः
ॐ जगतः पित्रे नमः ॥ ४० ॥
ॐ भक्ता नां मातृ दातृ पितामहाय नमः
ॐ भक्ता भयप्रदाय नमः
ॐ भक्त पराधी नाय नमः
ॐ भक्तानुग्र हकातराय नमः
ॐ शरणागत वत्सलाय नमः
ॐ भक्ति शक्ति प्रदाय नमः
ॐ ज्ञान वैराग्यदाय नमः
ॐ प्रेमप्रदाय नमः
ॐ संशय हृदय दौर्भल्य पापकर्मवासनाक्षयक राय नमः
ॐ हृदय ग्रंधभेद काय नमः ॥ ५० ॥
ॐ कर्म ध्वंसिने नमः
ॐ शुद्धसत्व स्धिताय नमः
ॐ गुणाती तगुणात्मने नमः
ॐ अनंत कल्याणगुणाय नमः
ॐ अमित पराक्र माय नमः
ॐ जयिने नमः
ॐ जयिने नमः
ॐ दुर्दर्षा क्षोभ्याय नमः
ॐ अपराजिताय नमः
ॐ त्रिलोकेसु अविघातगतये नमः
ॐ अशक्यर हिताय नमः ॥ ६० ॥
ॐ सर्वशक्ति मूर्त यै नमः
ॐ सुरूपसुंदराय नमः
ॐ सुलोचनाय नमः
ॐ महारूप विश्वमूर्तये नमः
ॐ अरूपव्यक्ताय नमः
ॐ चिंत्याय नमः
ॐ सूक्ष्माय नमः
ॐ सर्वांत र्यामिने नमः
ॐ मनो वागतीताय नमः
ॐ प्रेम मूर्तये नमः ॥ ७० ॥
ॐ सुलभ दुर्ल भाय नमः
ॐ असहाय सहायाय नमः
ॐ अनाध नाधये नमः
ॐ सर्वभार भ्रते नमः
ॐ अकर्माने ककर्मानु कर्मिणे नमः
ॐ पुण्य श्रवण कीर्त नाय नमः
ॐ तीर्धाय नमः
ॐ वासुदेवाय नमः
ॐ सतांग तये नमः
ॐ सत्परायणाय नमः ॥ ८० ॥
ॐ लोकनाधाय नमः
ॐ पाव नान घाय नमः
ॐ अमृतांशुवे नमः
ॐ भास्कर प्रभाय नमः
ॐ ब्रह्मचर्यतश्चर्यादि सुव्रताय नमः
ॐ सत्यधर्मपरायणाय नमः
ॐ सिद्देश्वराय नमः
ॐ सिद्द संकल्पाय नमः
ॐ योगेश्वराय नमः
ॐ भगवते नमः ॥ ९० ॥
ॐ भक्तावश्याय नमः
ॐ सत्पुरुषाय नमः
ॐ पुरुषोत्तमाय नमः
ॐ सत्यतत्त्वबोध काय नमः
ॐ कामादिष डैवर ध्वंसिने नमः
ॐ अभे दानंदानुभव प्रदाय नमः
ॐ सर्वमत सम्मताय नमः
ॐ श्रीदक्षिणामूर्तये नमः
ॐ श्री वेंकटेश्वर मणाय नमः
ॐ अद्भुतानंद चर्याय नमः ॥ १०० ॥
ॐ प्रपन्नार्ति हरय नमः
ॐ संसार सर्व दु:खक्षयकार काय नमः
ॐ सर्व वित्सर्वतोमुखाय नमः
ॐ सर्वांतर्भ हिस्थितय नमः
ॐ सर्वमंगल कराय नमः
ॐ सर्वाभीष्ट प्रदाय नमः
ॐ समर सन्मार्ग स्थापनाय नमः
ॐ सच्चिदानंद स्वरूपाय नमः
ॐ श्री समर्थ सद्गुरु सायिनाथाय नमः ॥ १०८ ॥

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics