Bengali

Sai Baba Ashtottara Sata Namavali – Bengali

Comments Off on Sai Baba Ashtottara Sata Namavali – Bengali 22 July 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 
ওং সায়িনাথায় নমঃ
ওং লক্ষ্মী নারায়ণায় নমঃ
ওং শ্রী রামকৃষ্ণ মারুত্য়াদি রূপায় নমঃ
ওং শেষশায়িনে নমঃ
ওং গোদাবরীতট শিরডী বাসিনে নমঃ
ওং ভক্ত হৃদালয়ায় নমঃ
ওং সর্বহৃদ্বাসিনে নমঃ
ওং ভূতাবাসায় নমঃ
ওং ভূত ভবিষ্য়দ্ভাববর্জতায় নমঃ
ওং কালাতী তায় নমঃ || 1০ ||
ওং কালায় নমঃ
ওং কালকালায় নমঃ
ওং কাল দর্পদমনায় নমঃ
ওং মৃত্য়ুংজয়ায় নমঃ
ওং অমর্ত্য়ায় নমঃ
ওং মর্ত্য়াভয় প্রদায় নমঃ
ওং জীবাধারায় নমঃ
ওং সর্বাধারায় নমঃ
ওং ভক্তা বন সমর্থায় নমঃ
ওং ভক্তাবন প্রতিজ্ঞায় নমঃ || 2০ ||
ওং অন্নবস্ত্রদায় নমঃ
ওং আরোগ্য়ক্ষেমদায় নমঃ
ওং ধন মাংগল্য়দায় নমঃ
ওং বুদ্ধী সিদ্ধী দায় নমঃ
ওং পুত্র মিত্র কলত্র বংধুদায় নমঃ
ওং য়োগক্ষেম মবহায় নমঃ
ওং আপদ্ভাংধবায় নমঃ
ওং মার্গ বংধবে নমঃ
ওং ভুক্তি মুক্তি সর্বাপবর্গদায় নমঃ
ওং প্রিয়ায় নমঃ || 3০ ||
ওং প্রীতিবর্দ নায় নমঃ
ওং অংতর্য়ানায় নমঃ
ওং সচ্চিদাত্মনে নমঃ
ওং আনংদ দায় নমঃ
ওং আনংদদায় নমঃ
ওং পরমেশ্বরায় নমঃ
ওং জ্ঞান স্বরূপিণে নমঃ
ওং জগতঃ পিত্রে নমঃ || 4০ ||
ওং ভক্তা নাং মাতৃ দাতৃ পিতামহায় নমঃ
ওং ভক্তা ভয়প্রদায় নমঃ
ওং ভক্ত পরাধী নায় নমঃ
ওং ভক্তানুগ্র হকাতরায় নমঃ
ওং শরণাগত বত্সলায় নমঃ
ওং ভক্তি শক্তি প্রদায় নমঃ
ওং জ্ঞান বৈরাগ্য়দায় নমঃ
ওং প্রেমপ্রদায় নমঃ
ওং সংশয় হৃদয় দৌর্ভল্য় পাপকর্মবাসনাক্ষয়ক রায় নমঃ
ওং হৃদয় গ্রংধভেদ কায় নমঃ || 5০ ||
ওং কর্ম ধ্বংসিনে নমঃ
ওং শুদ্ধসত্ব স্ধিতায় নমঃ
ওং গুণাতী তগুণাত্মনে নমঃ
ওং অনংত কল্য়াণগুণায় নমঃ
ওং অমিত পরাক্র মায় নমঃ
ওং জয়িনে নমঃ
ওং জয়িনে নমঃ
ওং দুর্দর্ষা ক্ষোভ্য়ায় নমঃ
ওং অপরাজিতায় নমঃ
ওং ত্রিলোকেসু অবিঘাতগতয়ে নমঃ
ওং অশক্য়র হিতায় নমঃ || 6০ ||
ওং সর্বশক্তি মূর্ত য়ৈ নমঃ
ওং সুরূপসুংদরায় নমঃ
ওং সুলোচনায় নমঃ
ওং মহারূপ বিশ্বমূর্তয়ে নমঃ
ওং অরূপব্য়ক্তায় নমঃ
ওং চিংত্য়ায় নমঃ
ওং সূক্ষ্মায় নমঃ
ওং সর্বাংত র্য়ামিনে নমঃ
ওং মনো বাগতীতায় নমঃ
ওং প্রেম মূর্তয়ে নমঃ || 7০ ||
ওং সুলভ দুর্ল ভায় নমঃ
ওং অসহায় সহায়ায় নমঃ
ওং অনাধ নাধয়ে নমঃ
ওং সর্বভার ভ্রতে নমঃ
ওং অকর্মানে ককর্মানু কর্মিণে নমঃ
ওং পুণ্য় শ্রবণ কীর্ত নায় নমঃ
ওং তীর্ধায় নমঃ
ওং বাসুদেবায় নমঃ
ওং সতাংগ তয়ে নমঃ
ওং সত্পরায়ণায় নমঃ || 8০ ||
ওং লোকনাধায় নমঃ
ওং পাব নান ঘায় নমঃ
ওং অমৃতাংশুবে নমঃ
ওং ভাস্কর প্রভায় নমঃ
ওং ব্রহ্মচর্য়তশ্চর্য়াদি সুব্রতায় নমঃ
ওং সত্য়ধর্মপরায়ণায় নমঃ
ওং সিদ্দেশ্বরায় নমঃ
ওং সিদ্দ সংকল্পায় নমঃ
ওং য়োগেশ্বরায় নমঃ
ওং ভগবতে নমঃ || 9০ ||
ওং ভক্তাবশ্য়ায় নমঃ
ওং সত্পুরুষায় নমঃ
ওং পুরুষোত্তমায় নমঃ
ওং সত্য়তত্ত্ববোধ কায় নমঃ
ওং কামাদিষ ডৈবর ধ্বংসিনে নমঃ
ওং অভে দানংদানুভব প্রদায় নমঃ
ওং সর্বমত সম্মতায় নমঃ
ওং শ্রীদক্ষিণামূর্তয়ে নমঃ
ওং শ্রী বেংকটেশ্বর মণায় নমঃ
ওং অদ্ভুতানংদ চর্য়ায় নমঃ || 1০০ ||
ওং প্রপন্নার্তি হরয় নমঃ
ওং সংসার সর্ব দু:খক্ষয়কার কায় নমঃ
ওং সর্ব বিত্সর্বতোমুখায় নমঃ
ওং সর্বাংতর্ভ হিস্থিতয় নমঃ
ওং সর্বমংগল করায় নমঃ
ওং সর্বাভীষ্ট প্রদায় নমঃ
ওং সমর সন্মার্গ স্থাপনায় নমঃ
ওং সচ্চিদানংদ স্বরূপায় নমঃ
ওং শ্রী সমর্থ সদ্গুরু সায়িনাথায় নমঃ || 1০8 ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics