Kannada

Rudra Ashtakam – Kannada

1 Comment 23 December 2010

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ. View this in ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ, with correct anuswaras marked.
 
ನಮಾಮೀಶ ಮೀಶಾನ ನಿರ್ವಾಣರೂಪಂ ವಿಭುಂ ವ್ಯಾಪಕಂ ಬ್ರಹ್ಮವೇದ ಸ್ವರೂಪಮ್ |
ನಿಜಂ ನಿರ್ಗುಣಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಂ ನಿರೀಹಂ ಚದಾಕಾಶ ಮಾಕಾಶವಾಸಂ ಭಜೇಹಮ್ ||

ನಿರಾಕಾರ ಮೋಂಕಾರ ಮೂಲಂ ತುರೀಯಂ ಗಿರಿಙ್ಞಾನ ಗೋತೀತ ಮೀಶಂ ಗಿರೀಶಮ್ |
ಕರಾಳಂ ಮಹಾಕಾಲಕಾಲಂ ಕೃಪಾಲಂ ಗುಣಾಗಾರ ಸಂಸಾರಸಾರಂ ನತೋ ಹಮ್ ||

ತುಷಾರಾದ್ರಿ ಸಂಕಾಶ ಗೌರಂ ಗಂಭೀರಂ ಮನೋಭೂತಕೋಟಿ ಪ್ರಭಾ ಶ್ರೀಶರೀರಮ್ |
ಸ್ಫುರನ್ಮೌಳಿಕಲ್ಲೋಲಿನೀ ಚಾರುಗಾಂಗಂ ಲಸ್ತ್ಫಾಲಬಾಲೇಂದು ಭೂಷಂ ಮಹೇಶಮ್ ||

ಚಲತ್ಕುಂಡಲಂ ಭ್ರೂ ಸುನೇತ್ರಂ ವಿಶಾಲಂ ಪ್ರಸನ್ನಾನನಂ ನೀಲಕಂಠಂ ದಯಾಳುಮ್ |
ಮೃಗಾಧೀಶ ಚರ್ಮಾಂಬರಂ ಮುಂಡಮಾಲಂ ಪ್ರಿಯಂ ಶಂಕರಂ ಸರ್ವನಾಥಂ ಭಜಾಮಿ ||

ಪ್ರಚಂಡಂ ಪ್ರಕೃಷ್ಟಂ ಪ್ರಗಲ್ಭಂ ಪರೇಶಮ್ ಅಖಂಡಮ್ ಅಜಂ ಭಾನುಕೋಟಿ ಪ್ರಕಾಶಮ್ |
ತ್ರಯೀ ಶೂಲ ನಿರ್ಮೂಲನಂ ಶೂಲಪಾಣಿಂ ಭಜೇಹಂ ಭವಾನೀಪತಿಂ ಭಾವಗಮ್ಯಮ್ ||

ಕಳಾತೀತ ಕಳ್ಯಾಣ ಕಲ್ಪಾಂತರೀ ಸದಾ ಸಜ್ಜನಾನಂದದಾತಾ ಪುರಾರೀ |
ಚಿದಾನಂದ ಸಂದೋಹ ಮೋಹಾಪಕಾರೀ ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಭೋ ಮನ್ಮಧಾರೀ ||

ನ ಯಾವದ್ ಉಮಾನಾಥ ಪಾದಾರವಿಂದಂ ಭಜಂತೀಹ ಲೋಕೇ ಪರೇ ವಾ ನಾರಾಣಾಮ್ |
ನ ತಾವತ್ಸುಖಂ ಶಾಂತಿ ಸಂತಾಪನಾಶಂ ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಭೋ ಸರ್ವಭೂತಾಧಿವಾಸ ||

ನಜಾನಾಮಿ ಯೋಗಂ ಜಪಂ ನೈವ ಪೂಜಾಂ ನತೋ ಹಂ ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ದೇವ ತುಭ್ಯಮ್ |
ಜರಾಜನ್ಮ ದುಃಖೌಘತಾತಪ್ಯಮಾನಂ ಪ್ರಭೋಪಾಹಿ ಅಪನ್ನಮೀಶ ಪ್ರಸೀದ! ||

Read Related Stotrams:

– ಲಿಂಗಾಷ್ಟಕಮ್

– ಚಂದ್ರ ಶೇಖರಾಷ್ಟಕಮ್

– ಬಿಲ್ವಾಷ್ಟಕಮ್

– ಶಿವ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

– ಶ್ರೀ ರುದ್ರಂ ನಮಕಮ್

Your Comments

1 comment

  1. Sujatha says:

    Great work.


Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics