Devanagari,Sanskrit,Hindi

Ramadasu Keerthanas Paluke Bangaaramaayena – Devanagari

0 Comments 17 October 2010

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam). View this in सरल दॆवनागरी (हिंन्दी), with simplified anuswaras for easy reading.
 

रचन: रामदासु

पलुके बङ्गारमायेना, कोदण्डपाणि पलुके बङ्गारमायेना

पलुके बङ्गारमाये पिलचिना पलुकवेमि
कललो नी नामस्मरण मरुव चक्कनि तण्ड्री

एन्त वेडिनगानि सुन्तैन दयरादु
पन्तमु सेय नेनेन्तटिवाडनु तण्ड्री

इरवुग इसुकलोन पोरलिन उडुत भक्तिकि
करुणिञ्चि ब्रोचितिवनि नेर नम्मितिनि तण्ड्री

राति नातिग चेसि भूतलमुन
प्रख्याति चेन्दितिवनि प्रीतितो नम्मिति तण्ड्री

शरणागतत्राण बिरुदाङ्कितुडवुकादा
करुणिञ्चु भद्राचल वररामदास पोष

Read Related Stotrams:

– रामदासु कीर्तन इक्ष्वाकु कुल तिलका

– रामदासु कीर्तन ए तीरुग ननु दय चूचेदवो

– त्यागराज पञ्चरत्न कीर्तन समयानिकि तगु माटलाडेने

– त्यागराज पञ्चरत्न कीर्तन एन्दरो महानुभावुलु

– राम रक्षा स्तोत्रम्

Share your view

Post a comment

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics