Devanagari,Sanskrit,Hindi

Ramadasu Keerthanas Pahi Rama Prabho – Devanagari

Comments Off on Ramadasu Keerthanas Pahi Rama Prabho – Devanagari 06 July 2012

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam). View this in सरल दॆवनागरी (हिंन्दी), with simplified anuswaras for easy reading.
 

रचन: रामदासु

पाहिरामप्रभो पाहिरामप्रभो पाहि भद्राद्रि वैदेहि रामप्रभो
श्रीमन्महा गुणस्तोममाभिराममीनाम कीर्तनलु वर्णिन्तुरा रामप्रभो

इन्दिराहृदयारविन्दाधिरूढ सुन्दराकार सानन्द रामप्रभो
एन्दुनेजूड मीसुन्दरानन्दमुनु कन्दुनोकन्नुलिम्पपोद श्रीरामप्रभो
पुण्यचारित्रलावण्य कारुण्यगाम्भीर्यदाक्षिण्य श्रीरामचन्द्र
कन्दर्पजनकनायन्दुरञ्जलि सदानन्दुण्डु वै पूजलन्दु रामप्रभो

इम्पुगा जेवुलकुन्विन्दु गा नीकथल् कन्दुगा मिम्मि सोपोन्दरामप्रभो
वन्दनमु चेसिमुनुलन्दरु घनुलै रिविन्दलै नट्टिगोविन्द रामप्रभो
बृन्दार कादिबृन्दार्चित पदारविन्दमुल नीसन्दर्शितानन्द रामप्रभो
तल्लिवीनीवेमातण्ड्रिविनीवे मदातवुनीवु माभ्रतरामप्रभो

वल्लवाधरलैनगोल्ल भामलगूडि युल्लमलरङ्गरञ्जिल्लि रामप्रभो
मल्लरङ्गम्बुनन्देल्ल मल्लुलजीरियल्लकंसुनि जम्पुमल्ल रामप्रभो
कोल्ललुगनीमाय वेल्लिविरियग जेयुनल्लपमुन क्रीडसल्पु रामप्रभो
तम्मुडुनुनीवु पार्श्वम्मुलं जेरिविल्लम्मु लेक्कडिनिल्चुरामप्रभो

क्रम्मुकोनि शात्रुवुलुहुम्मनुचु वच्चेदरु‌इम्मेन बाणम्मुलिम्मु रामप्रभो
रम्मुनाकिम्मभयम्मु नीपादमुल्ल् नम्मिनानय्य श्रीरामचन्द्र प्रभो
कण्टिमीशङ्खम्मु कन्तीमीचक्रमुकण्टि मीपादमुल्गण्टि रामप्रभो
विण्टि मीमहिमा वेन्नण्टि मीतम्मुडुनीवु जण्टरावय्य नावेण्ट रामप्रभो

मेमुनीवारमैनामैनामुरक्षिम्पु मन्नामुजागेलश्रीरामचन्द्र
नामनोवीधिनिनीप्रेमतो नुण्डुमीभूमीजासहितजय रामप्रभो
मीमहत्वमुविनन्न् मनम्बन्दु ब्रेमम्बुवेमरुबुट्टु श्रीरामप्रभो
श्यामलसुन्दरङ्कोमलञ्जानकी कामुकन्त्वम्भजे रामचन्द्र प्रभो

कामितार्धमुलिच्चु नीमहत्यमुविन्ना मोरालिञ्चु नास्वामि रामप्रभो
कामितप्रभुडवै प्रेमतोरक्षिञ्चुस्वामि साकेतपुरि रामप्रभो
अन्नरावन्न नीकन्ननामिदनेवरन्नवारेरिरामन्न रामप्रभो
निन्नेगाकनुमरियन्युलगाननन् गन्नतण्ड्रिविमायन्न रामप्रभो

वेन्नदोङ्गिलितिन्न चिन्न कृष्णम्मनिन्नेन्न गावशमेरामन्न रामप्रभो
एन्नेन्नोजन्ममुलनेत्तगाजालनि निन्नेनम्मितिनि वर्णिन्तु रामप्रभो
पन्नगाधिपशायिभावनागत‌आपन्ननामनवि विनवन्न रामप्रभो
एटिवाक्यम्बुमीसाटिदैवम्बुमुम्माटिकि भुविलेदुमेटि रामप्रभो

पाडुदुन्मिम्मु गोनियाडुदुन्मोदमुन वेडुचुन्नानु गापाडु रामप्रभो
वेडुकोगाने नीजोडुकाडनु नीवुकूडिरारय्यनातोड रामप्रभो
नेडुनाकोर्केलीडेरगाजेसि कापाडराकरिनेलुजूड रामप्रभो
मूडुमूर्तुल कात्ममूलमै चेन्नोन्दिनाडवनि शत्रुलुन्नाड रामप्रभो

चूडमीभक्तुलनुगूडमीरिपुलगो राडुमीवल्लगोविन्द रामप्रभो
पुण्डरीकाक्षमार्ताण्ड वंशोद्भवाखण्डलस्तुत्यकोदण्ड रामप्रभो
कुण्डलीशयनभूमण्डलोद्धरण पाषाण्डजनहरणकोदण्ड रामप्रभो
निण्डुदयतोडनायण्डबायकनु नीवुण्डिगापाडु कोदण्ड रामप्रभो

जातकौतूहलं सेतुकृत्वारमा पूतसीतापतेदात रामप्रभो
पातकुललो मोदटिपातुकुड नावण्टि पातुकुनि काचूटे ख्याति रामप्रभो
भूतनाधुनिविल्लुख्यातिगाखण्डिञ्चिसीत गैकोन्नविख्याति रामप्रभो
पूतनाकल्मषोद्धूतपेन् शत्रुसंहारिसीतासमेतरामप्रभो

जातिनीतुलु लेक भूतलम्बुनदिरुगुघातकुलबरिमार्चु नेत रामप्रभो
एप्पुडुन् गण्टिकिन् रेप्पवलेगाचिननोप्पुगागावुमायप्प रामप्रभो
एदयानीदयायोदयाम्भोनिधियादि लेदय्यनामीद रामप्रभो
घोरराक्षस गर्वहरविश्वम्भरोदारविस्तार गुणसान्द्र रामप्रभो

मोदमुननीवुनन्नादुकोवय्य गोदावरीतीर भद्राद्रि रामप्रभो
नीदुबाणम्बुलनु नादुशत्रुबट्टिबाधिम्पकुन्नानदेमि रामप्रभो
आदिमध्यान्त बहिरन्तरात्मुण्डनुचुवादिन्तुने जगन्नाथ
चालदेमिपदाब्जातमुल साटिपदुनाल्गुलोकम्बुलुगूडि रामप्रभो

एलयीलागुगेलजेसेदु मम्मेलुकोवय्य मापालिरामप्रभो
पालुवेन्नलुम्रुच्चिलिञ्चयशोदरोल गट्टिनमायजाल रामप्रभो
कोल्ललुगव्रेपल्लेपल्लवाधुरुलतो नल्लिबल्लिगनुरञ्जिल्लु रामप्रभो
वालि नोक्कम्मुन गूलिनेसिन शौर्यशालियोनिनुदलतुजाल

सालभञ्जिकलनिर्मूलम्बुचेयगाजालितिवि गोपालबाल रामप्रभो
तालवृक्षमुनोक्ककोल धरगूलङ्गदूलनेसिन बहुशालि
शिलयैनयहल्य श्रीपादमुलुसोकनोलतयैमिमुदलचेरा
विननय्य मनवि गैकोनवय्य तप्पुलन् गनकय्य सम्मतिङ्गोनुचु रामप्रभो

दानधर्मम्बुलुदपजपम्बुलु नीदुनामकीर्तनकुसरिकावु रामप्रभो
मानावमानमुलु महिनि नीवैयुण्डगनीयेडनुण्डमाकेल
ज्ञानयोगभ्यासमन्दुनुण्डेडिवारि कानन्दमयुडवैनावु
अणुरेणुपरिपूर्णडौहृदिवानिगामनवि विनु देवकीतनय रामप्रभो

मास्यमै याश्रित्र वदान्यमै सुजनसन्मोदमै वेलुगु मूर्धन्य रामप्रभो
नित्यमैसत्यमैनिर्मलम्बै महिनि दिव्यवंशोत्तंसमैन रामप्रभो
सेद्यमैमीकधल्भाव्यमै सज्जन श्राव्यमैयुण्डुनोदिव्य रामप्रभो
गट्टिगानन्नु नीवुपट्टुगाविहितमौपट्टुगामम्मुचेपट्टु रामप्रभो

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics