Malayalam

Ramadasu Keerthanas Ikshvaku Kula Tilaka – Malayalam

0 Comments 17 October 2010

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

രചന: രാമദാസു

ഇക്ഷ്വാകു കുലതിലകാ ഇകനൈന പലുകവേ രാമചംദ്രാ
നന്നു രക്ഷിംപ കുന്നനു രക്ഷകു ലെവരിംക രാമചംദ്രാ

ചുട്ടു പ്രാകാരമുലു സൊംപുതോ കട്ടിസ്തി രാമചംദ്രാ
ആ പ്രാകാരമുകു ബട്ടെ പദിവേല വരഹാലു രാമചംദ്രാ

ഭരതുനകു ചേയിസ്തി പച്ചല പതകമു രാമചംദ്രാ
ആ പതകമുനകു പട്ടെ പദിവേല വരഹാലു രാമചംദ്രാ

ശത്രുഘ്നുനകു ചേയിസ്തി ബംഗാരു മൊലതാഡു രാമചംദ്രാ
ആ മൊല ത്രാടികി പട്ടെ മൊഹരീലു പദിവേലു രാമചംദ്രാ

ലക്ഷ്മണുനകു ചേയിസ്തി മുത്യാല പതകമു രാമചംദ്രാ
ആ പതകമുനകു പട്ടെ പദിവേല വരഹാലു രാമചംദ്രാ

സീതമ്മകു ചേയിസ്തി ചിംതാകു പതകമു രാമചംദ്രാ
ആ പതകമുനകു പട്ടെ പദിവേല വരഹാലു രാമചംദ്രാ

കലികി തുരായി നീകു മെലുകുവഗ ചേയിസ്തി രാമചംദ്രാ
നീവു കുലുകുചു തിരിഗേവു എവരബ്ബ സൊമ്മനി രാമചംദ്രാ

നീ തംഡ്രി ദശരഥ മഹരാജു പെട്ടെനാ രാമചംദ്രാ
ലേക നീ മാമ ജനക മഹരാജു പംപെനാ രാമചംദ്രാ

അബ്ബ തിട്ടിതിനനി ആയാസ പഡവദ്ദു രാമചംദ്രാ
ഈ ദെബ്ബല കോര്വക അബ്ബ തിട്ടിതിനയ്യാ രാമചംദ്രാ

ഭക്തുലംദരിനി പരിപാലിംചെഡി ശ്രീ രാമചംദ്രാ
നീവു ക്ഷേമമുഗ ശ്രീ രാമദാസുനി യേലുമു രാമചംദ്രാ

Read Related Stotrams:

– രാമദാസു കീര്തന പലുകേ ബംഗാരമായെനാ

– രാമദാസു കീര്തന ഏ തീരുഗ നനു ദയ ചൂചെദവോ

– ത്യാഗരാജ പഞ്ചരത്ന കീര്തന സമയാനികി തഗു മാടലാഡെനെ

– ത്യാഗരാജ പഞ്ചരത്ന കീര്തന എംദരോ മഹാനുഭാവുലു

– രാമ രക്ഷാ സ്തോത്രമ്

Share your view

Post a comment

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics