Devanagari,Sanskrit,Hindi

Ramadasu Keerthanas Ikshvaku Kula Tilaka – Devanagari

Comments Off on Ramadasu Keerthanas Ikshvaku Kula Tilaka – Devanagari 17 October 2010

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam). View this in सरल दॆवनागरी (हिंन्दी), with simplified anuswaras for easy reading.
 

रचन: रामदासु

इक्ष्वाकु कुलतिलका इकनैन पलुकवे रामचन्द्रा
नन्नु रक्षिम्प कुन्ननु रक्षकु लेवरिङ्क रामचन्द्रा

चुट्टु प्राकारमुलु सोम्पुतो कट्टिस्ति रामचन्द्रा
आ प्राकारमुकु बट्टे पदिवेल वरहालु रामचन्द्रा

भरतुनकु चेयिस्ति पच्चल पतकमु रामचन्द्रा
आ पतकमुनकु पट्टे पदिवेल वरहालु रामचन्द्रा

शत्रुघ्नुनकु चेयिस्ति बङ्गारु मोलताडु रामचन्द्रा
आ मोल त्राटिकि पट्टे मोहरीलु पदिवेलु रामचन्द्रा

लक्ष्मणुनकु चेयिस्ति मुत्याल पतकमु रामचन्द्रा
आ पतकमुनकु पट्टे पदिवेल वरहालु रामचन्द्रा

सीतम्मकु चेयिस्ति चिन्ताकु पतकमु रामचन्द्रा
आ पतकमुनकु पट्टे पदिवेल वरहालु रामचन्द्रा

कलिकि तुरायि नीकु मेलुकुवग चेयिस्ति रामचन्द्रा
नीवु कुलुकुचु तिरिगेवु एवरब्ब सोम्मनि रामचन्द्रा

नी तण्ड्रि दशरथ महराजु पेट्टेना रामचन्द्रा
लेक नी माम जनक महराजु पम्पेना रामचन्द्रा

अब्ब तिट्टितिननि आयास पडवद्दु रामचन्द्रा
ई देब्बल कोर्वक अब्ब तिट्टितिनय्या रामचन्द्रा

भक्तुलन्दरिनि परिपालिञ्चेडि श्री रामचन्द्रा
नीवु क्षेममुग श्री रामदासुनि येलुमु रामचन्द्रा

Read Related Stotrams:

– रामदासु कीर्तन पलुके बङ्गारमायेना

– रामदासु कीर्तन ए तीरुग ननु दय चूचेदवो

– त्यागराज पञ्चरत्न कीर्तन समयानिकि तगु माटलाडेने

– त्यागराज पञ्चरत्न कीर्तन एन्दरो महानुभावुलु

– राम रक्षा स्तोत्रम्

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics