Oriya

Ramadasu Keerthanas E Teeruga Nanu Daya Choochedavo – Oriya

0 Comments 17 October 2010

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

ରଚନ: ରାମଦାସୁ

ଏ ତୀରୁଗ ନନୁ ଦୟ ଚୂଚେଦଵୋ, ଇନ ଵଂଶୋତ୍ତମ ରାମା
ନା ତରମା ଭଵ ସାଗରମୀଦନୁ, ନଳିନ ଦଳେକ୍ଷଣ ରାମା

ଶ୍ରୀ ରଘୁ ନଂଦନ ସୀତା ରମଣା, ଶ୍ରିତଜନ ପୋଷକ ରାମା
କାରୁଣ୍ୟାଲୟ ଭକ୍ତ ଵରଦ ନିନୁ, କନ୍ନଦି କାନୁପୁ ରାମା

କ୍ରୂରକର୍ମମୁଲୁ ନେରକ ଚେସିତି, ନେରମୁଲେଂଚକୁ ରାମା
ଦାରିଦ୍ର୍ୟମୁ ପରିହାରମୁ ସେୟଵେ, ଦୈଵ ଶିଖାମଣି ରାମା

ଵାସଵ ନୁତ ରାମଦାସ ପୋଷକ ଵଂଦନ ମୟୋଧ୍ୟ ରାମା
ଭାସୁର ଵର ସଦ୍ଗୁଣମୁଲୁ କଲ୍ଗିନ ଭଦ୍ରାଦ୍ରୀଶ୍ଵର ରାମା

Read Related Stotrams:

– ରାମଦାସୁ କୀର୍ତନ ପଲୁକେ ବଂଗାରମାୟେନା

– ରାମଦାସୁ କୀର୍ତନ ପଲୁକେ ବଂଗାରମାୟେନା

– ତ୍ୟାଗରାଜ ପଞ୍ଚରତ୍ନ କୀର୍ତନ ସମୟାନିକି ତଗୁ ମାଟଲାଡେନେ

– ତ୍ୟାଗରାଜ ପଞ୍ଚରତ୍ନ କୀର୍ତନ ଏଂଦରୋ ମହାନୁଭାଵୁଲୁ

– ରାମ ରକ୍ଷା ସ୍ତୋତ୍ରମ

Share your view

Post a comment

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics