Malayalam

Ramadasu Keerthanas E Teeruga Nanu Daya Choochedavo – Malayalam

0 Comments 17 October 2010

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

രചന: രാമദാസു

ഏ തീരുഗ നനു ദയ ചൂചെദവോ, ഇന വംശോത്തമ രാമാ
നാ തരമാ ഭവ സാഗരമീദനു, നളിന ദളേക്ഷണ രാമാ

ശ്രീ രഘു നംദന സീതാ രമണാ, ശ്രിതജന പോഷക രാമാ
കാരുണ്യാലയ ഭക്ത വരദ നിനു, കന്നദി കാനുപു രാമാ

ക്രൂരകര്മമുലു നേരക ചേസിതി, നേരമുലെംചകു രാമാ
ദാരിദ്ര്യമു പരിഹാരമു സേയവേ, ദൈവ ശിഖാമണി രാമാ

വാസവ നുത രാമദാസ പോഷക വംദന മയോധ്യ രാമാ
ഭാസുര വര സദ്ഗുണമുലു കല്ഗിന ഭദ്രാദ്രീശ്വര രാമാ

Read Related Stotrams:

– രാമദാസു കീര്തന പലുകേ ബംഗാരമായെനാ

– രാമദാസു കീര്തന പലുകേ ബംഗാരമായെനാ

– ത്യാഗരാജ പഞ്ചരത്ന കീര്തന സമയാനികി തഗു മാടലാഡെനെ

– ത്യാഗരാജ പഞ്ചരത്ന കീര്തന എംദരോ മഹാനുഭാവുലു

– രാമ രക്ഷാ സ്തോത്രമ്

Share your view

Post a comment

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics