Devanagari,Sanskrit,Hindi

Rama Sabha – Devanagari

Comments Off on Rama Sabha – Devanagari 13 July 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam). View this in सरल दॆवनागरी (हिंन्दी), with simplified anuswaras for easy reading.
 
राजसभ, रघु रामसभ
सीता कान्त कल्याण सभ ।
अरिषड्वर्गमुलरयु सभ
परमपदम्बुनु ओसगु सभ ॥ (राजसभ)

वेदान्तुलके ज्ञान सभ
विप्रवरुलके दान सभ ।
दुर्जनुलकु विरोधि सभ
सज्जनुलकु सन्तोष सभ ॥ (राजसभ)

सुरलु, असुरुलु कोलचु सभ
अमरुलु, रुद्रुलु पोगडु सभ ।
वेरुवक हरिविल्लु विरचु सभ
जनकुनि मदि मेप्पिञ्चु सभ ॥ (राजसभ)

भक्ति ज्ञानमुलोसगु सभ
सृष्टि रहितुलै निलचु सभ ।
उत्तम पुरुषुल मुक्ति सभ
चित्त विश्रान्तिनोसगु सभ ॥ (राजसभ)

गं-धर्वुलु गानमु चेयु सभ
रं-भादुलु नाट्यमुलाडु सभ ।
पुष्प वर्षमुलु कुरियु सभ
पूज्युलैन मुनुलुण्डु सभ ॥ (राजसभ)

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics