Oriya

Raghavendra Ashtottara Sata Namavali – Oriya

Comments Off on Raghavendra Ashtottara Sata Namavali – Oriya 10 August 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 
ଓଂ ସ୍ଵଵାଗ୍ଦେ ଵ ତାସରି ଦ୍ବ କ୍ତଵିମଲୀ କର୍ତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ରାଘଵେଂଦ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ସକଲ ପ୍ରଦାତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଭ କ୍ତୌଘ ସଂଭେ ଦନ ଦ୍ରୁଷ୍ଟି ଵଜ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ କ୍ଷମା ସୁରେଂଦ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ହରି ପାଦକଂଜ ନିଷେଵ ଣାଲବ୍ଦି ସମସ୍ତେ ସଂପଦେ ନମଃ
ଓଂ ଦେଵ ସ୍ଵଭାଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦି ଵିଜଦ୍ରୁମାୟ ନମଃ
ଓଂ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରଦାତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଭଵ୍ୟ ସ୍ଵରୂପାୟ ନମଃ || 10 ||
ଓଂ ଭ ଵ ଦୁଃଖତୂଲ ସଂଘାଗ୍ନିଚର୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୁଖ ଧୈର୍ୟ ଶାଲିନେ ନମଃ
ଓଂ ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍ଟଗ୍ର ହନିଗ୍ର ହେଶାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦୁରତ୍ୟ ୟୋ ପପ୍ଲ ସିଂଧୁ ସେତଵେ ନମଃ
ଓଂ ନିରସ୍ତ ଦୋଷାୟ ନମଃ
ଓଂ ନିର ଵଧ୍ୟଦେହାୟ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରତ୍ୟର୍ଧ ମୂକତ୍ଵଵିଧାନ ଭାଷାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିଦ୍ଵତ୍ସରି ଜ୍ଞେୟ ମହା ଵିଶେଷାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵା ଗ୍ଵୈଖରୀ ନିର୍ଜିତ ଭଵ୍ୟ ଶେ ଷାୟ ନମଃ
ଓଂ ସଂତାନ ସଂପତ୍ସରିଶୁଦ୍ଦଭକ୍ତୀ ଵିଜ୍ଞାନ ନମଃ ||20 ||
ଓଂ ଵାଗ୍ଦେ ହସୁପାଟଵାଦି ଧାତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଶରିରୋତ୍ଧ ସମସ୍ତ ଦୋଷ ହଂତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ରାଘଵେଂଦ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ତିରସ୍କୃତ ସୁଂନଦୀ ଜଲପାଦୋ ଦକ ମହିମାଵତେ ନମଃ
ଓଂ ଦୁସ୍ତା ପତ୍ରୟ ନାଶନାୟ ନମଃ
ଓଂ ମହାଵଂଦ୍ୟାସୁପୁତ୍ର ଦାୟକାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵ୍ୟଂଗୟ ସ୍ଵଂଗ ସମୃଦ୍ଦ ଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ଗ୍ରହପାପା ପହୟେ ନମଃ
ଓଂ ଦୁରିତକାନଦାଵ ଭୁତ ସ୍ଵଭକ୍ତି ଦର୍ଶ ନାୟ ନମଃ || 30 ||
ଓଂ ସର୍ଵତଂତ୍ର ସ୍ଵତଂତ୍ରୟ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀମଧ୍ଵମତଵର୍ଦନାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିଜୟେଂଦ୍ର କରା ବ୍ଜୋତ୍ଦ ସୁଦୋଂଦ୍ରଵର ପୂତ୍ରକାୟ ନମଃ
ଓଂ ୟତିରାଜୟେ ନମଃ
ଓଂ ଗୁରୁଵେ ନମଃ
ଓଂ ଭୟା ପହାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତୀ ସୁପୁତ୍ରାୟୁର୍ୟଶଃ
ଶ୍ରୀ ପୁଣ୍ୟଵର୍ଦ ନାୟ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରତିଵାଦି ଭୟସ୍ଵଂତ ଭେଦ ଚିହ୍ନାର୍ଧ ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵ ଵିଦ୍ୟାପ୍ରଵୀଣାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅପରୋକ୍ଷି କୃତ ଶ୍ରୀଶାୟ ନମଃ || 40 ||
ଓଂ ଅପେକ୍ଷିତ ପ୍ରଦାତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଦାୟାଦାକ୍ଷିଣ୍ୟ ଵୈରାଗ୍ୟ ଵାକ୍ପାଟଵ ମୁଖାଂକି ତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶାପାନୁଗ୍ର ହଶାକ୍ତୟ ନମଃ
ଓଂ ଅଜ୍ଞାନ ଵିସ୍ମୃତି ବ୍ରାଂତି ନମଃ
ଓଂ ସଂଶୟାପସ୍ମୃତି କ୍ଷ ୟଦୋଷ ନାଶକାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅଷ୍ଟାକ୍ଷର ଜପେସ୍ଟାର୍ଦ ପ୍ରଦାତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଅଧ୍ୟାତ୍ମୟ ସମୁଦ୍ଭଵକାୟଜ ଦୋଷ ହଂତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵ ପୁଣ୍ୟର୍ଧ ପ୍ରଦାତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ କାଲତ୍ର ୟପ୍ରାର୍ଧ ନାକର୍ତ୍ୟହିକାମୁଷ୍ମକ ସର୍ଵସ୍ଟା ପ୍ରଦାତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଅଗମ୍ୟ ମହିମ୍ନେନମଃ || 50 ||
ଓଂ ମହୟଶଶେ ନମଃ
ଓଂ ମଦ୍ଵମତ ଦୁଗ୍ଦାବ୍ଦି ଚଂଦ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅନଘାୟ ନମଃ
ଓଂ ୟଧାଶକ୍ତି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କୃତ ସର୍ଵୟାତ୍ର ଫଲଦାତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଶିରୋଧାରଣ ସର୍ଵତୀର୍ଧ ସ୍ନାନ ଫତଦାତୃ ସମଵ ବଂଦାଵନ ଗତ ଜାଲୟ ନମଃ
ଓଂ ନମଃ କରଣ ସର୍ଵଭିସ୍ଟା ଧାର୍ତେ ନମଃ
ଓଂ ସଂକୀର୍ତନ ଵେଦାଦ୍ୟର୍ଦ ଜ୍ଞାନ ଦାତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ସଂସାର ମଗ୍ନଜନୋଦ୍ଦାର କର୍ତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ କୁସ୍ଟଦି ରୋଗ ନିଵର୍ତ କାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅଂଧ ଦିଵ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଧାତ୍ରେ ନମଃ || 60 ||
ଓଂ ଏଡ ମୂକଵାକ୍ସତୁତ୍ଵ ପ୍ରଦାତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ପୂର୍ଣା ୟୁ:ପ୍ରଦାତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ପୂର୍ଣ ସଂପ ତ୍ସ୍ର ଦାତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ କୁକ୍ଷି ଗତ ସର୍ଵଦୋଷମ୍ନାନମଃ
ଓଂ ପଂଗୁ ଖଂଜ ସମୀଚାନାଵ ୟଵ ନମଃ
ଓଂ ଭୁତ ପ୍ରେତ ପିଶାଚାଦି ପିଡାଘ୍ନେନମଃ
ଓଂ ଦୀପ ସଂୟୋଜନଜ୍ଞାନ ପୁତ୍ରା ଦାତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଭଵ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତ୍ୟଦି ଵର୍ଦନାୟ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵାଭିଷ୍ଟ ପ୍ରଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ରାଜଚୋର ମହା ଵ୍ୟା ଘ୍ର ସର୍ପନ କ୍ରାଦି ପିଡନଘ୍ନେନମଃ || 70 ||
ଓଂ ସ୍ଵସ୍ତୋତ୍ର ପରନେସ୍ଟାର୍ଧ ସମୃଦ୍ଧ ଦୟ ନମଃ
ଓଂ ଉଦ୍ୟ ତ୍ପ୍ରୁଦ୍ୟୋନ ଧର୍ମକୂର୍ମାସନ ସ୍ଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ଖଦ୍ୟ ଖଦ୍ୟୋ ତନ ଦ୍ୟୋତ ପ୍ରତାପାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀରାମମାନସାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦୃତ କାଷାୟଵ ସନାୟ ନମଃ
ଓଂ ତୁଲସିହାର ଵକ୍ଷ ନମଃ
ଓଂ ଦୋର୍ଦଂଡ ଵିଲସଦ୍ଦଂଡ କମଂଡଲୁ ଵିରାଜିତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅଭୟ ଜ୍ଞାନ ସମୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଲାଶୀଲକ ରାଂବୁଜାୟ ନମଃ
ଓଂ ୟୋଗେଂଦ୍ର ଵଂଦ୍ୟ ପାଦାବ୍ଜାୟ ନମଃ
ଓଂ ପାପାଦ୍ରି ପାଟନ ଵଜ୍ରାୟ ନମଃ || 80 ||
ଓଂ କ୍ଷମା ସୁର ଗଣାଧୀ ଶାୟ ନମଃ
ଓଂ ହରି ସେଵଲବ୍ଦି ସର୍ଵ ସଂପଦେ ନମଃ
ଓଂ ତତ୍ଵ ପ୍ରଦର୍ଶକାୟ ନମଃ
ଓଂ ଭଵ୍ୟକୃତେ ନମଃ
ଓଂ ବହୁଵାଦି ଵିଜୟିନେ ନମଃ
ଓଂ ପୁଣ୍ୟଵର୍ଦନ ପାଦାବ୍ଜାଭି ଷେକ ଜଲ ସଂଚାୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦ୍ୟୁନଦୀ ତୁଲ୍ୟସଦ୍ଗୁଣାୟ ନମଃ
ଓଂ ଭକ୍ତାଘଵିଦ୍ଵଂସକର ନିଜମୂରି ପ୍ରଦର୍ଶକାୟ ନମଃ || 90 ||
ଓଂ ଜଗଦ୍ଗୁର ଵେ ନମଃ କୃପାନିଧ ୟେ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵଶାସ୍ତ୍ର ଵିଶାରଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ନିଖିଲେଂଦ୍ରି ୟଦୋଷ ଘ୍ନେ ନମଃ
ଓଂ ଅଷ୍ଟାକ୍ଷର ମନୂଦି ତାୟ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵସୌଖ୍ୟକୃତେ ନମଃ
ଓଂ ମୃତ ପୋତ ପ୍ରାଣାଦାତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଵେଦି ସ୍ଧପୁରୁଷୋଜ୍ଜୀ ଵିନେ ନମଃ
ଓଂ ଵହ୍ନିସ୍ତ ମାଲିକୋଦ୍ଦ ର୍ତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ସମଗ୍ର ଟୀକ ଵ୍ୟାଖ୍ୟାତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଭାଟ୍ଟ ସଂଗ୍ର ହକୃତେ ନମଃ || 100 ||
ଓଂ ସୁଧାପର ମିଳୋଦ୍ଦ ର୍ତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଅପସ୍ମାରା ପହ ର୍ତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଉପନିଷ ତ୍ଖଂଡାର୍ଧ କୃତେ ନମଃ
ଓଂ ଋ ଗ୍ଵ୍ୟଖ୍ୟାନ କୃଦାଚାର୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ମଂତ୍ରାଲୟ ନିଵସିନେ ନମଃ
ଓଂ ନ୍ୟାୟ ମୁକ୍ତା ଵଲୀକ ର୍ତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଚଂଦ୍ରି କାଵ୍ୟାଖ୍ୟାକ ର୍ତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ସୁଂତଂତ୍ର ଦୀପିକା ର୍ତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଗୀତାର୍ଦ ସଂଗ୍ରହକୃତେ ନମଃ || 108 ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics