Telugu

Purusha Suktam – Telugu

11 Comments 17 October 2010

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in సరళ తెలుగు. View this in శుద్ధ తెలుగు, with correct anuswaras marked.
 
ఓం తచ్చం యోరావృ’ణీమహే | గాతుం ఙ్ఞాయ’ | గాతుం ఙ్ఞప’తయే | దైవీ” స్వస్తిర’స్తు నః | స్వస్తిర్మాను’షేభ్యః | ర్ధ్వం జి’గాతు భేజమ్ | శం నో’ అస్తు ద్విపదే” | శం చతు’ష్పదే |

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః’ ||

హస్ర’శీర్షా పురు’షః | స్రాక్షః హస్ర’పాత్ |
స భూమిం’ విశ్వతో’ వృత్వా | అత్య’తిష్ఠద్దశాంగుళమ్ ||

పురు’ష వేదగ్‍మ్ సర్వమ్” | యద్భూతం యచ్చ భవ్యమ్” |
తామృ’త్వ స్యేశా’నః | దన్నే’నాతిరోహ’తి ||

తావా’నస్య మహిమా | అతో జ్యాయాగ్’‍శ్చ పూరు’షః |
పాదో”‌உస్య విశ్వా’ భూతాని’ | త్రిపాద’స్యామృతం’ దివి ||

త్రిపాదూర్ధ్వ ఉదైత్పురు’షః | పాదో”‌உస్యేహా‌உ‌உభ’వాత్పునః’ |
తో విష్వణ్-వ్య’క్రామత్ | సానానే భి ||

తస్మా”ద్విరాడ’జాయత | విరాజోధి పూరు’షః |
జాతో అత్య’రిచ్యత | శ్చాద్-భూమిమథో’ పురః ||

యత్పురు’షేణ విషా” | దేవా ఙ్ఞమత’న్వత |
ంతో అ’స్యాసీదాజ్యమ్” | గ్రీష్మ ధ్మశ్శధ్ధవిః ||

ప్తాస్యా’సన్-పరిధయః’ | త్రిః ప్త మిధః’ కృతాః |
దేవా యద్యఙ్ఞం త’న్వానాః | అబ’ధ్నన్-పురు’షం శుమ్ ||

తం ఙ్ఞం ర్హిషి ప్రౌక్షన్’ | పురు’షం జాతమ’గ్రతః |
తేన’ దేవా అయ’జంత | సాధ్యా ఋష’యశ్చ యే ||

తస్మా”ద్యఙ్ఞాత్-స’ర్వహుతః’ | సంభృ’తం పృషదాజ్యమ్ |
శూగ్-స్తాగ్‍శ్చ’క్రే వావ్యాన్’ | ణ్యాన్-గ్రామ్యాశ్చ యే ||

తస్మా”ద్యఙ్ఞాత్స’ర్వహుతః’ | ఋచః సామా’ని జఙ్ఞిరే |
ఛందాగ్‍మ్’సి జఙ్ఞిరే తస్మా”త్ | యజుస్తస్మా’దజాయత ||

స్మాదశ్వా’ అజాయంత | యే కే చో’యాద’తః |
గావో’ హ జఙ్ఞిరే తస్మా”త్ | తస్మా”జ్జాతా అ’జావయః’ ||

యత్పురు’షం వ్య’దధుః | తిథా వ్య’కల్పయన్ |
ముఖం కిమ’స్య కౌ బాహూ | కావూరూ పాదా’వుచ్యేతే ||

బ్రాహ్మణో”‌உస్య ముఖ’మాసీత్ | బాహూ రా’న్యః’ కృతః |
రూ తద’స్య యద్వైశ్యః’ | ద్భ్యాగ్‍మ్ శూద్రో అ’జాయతః ||

ంద్రమా మన’సో జాతః | చక్షోః సూర్యో’ అజాయత |
ముఖాదింద్ర’శ్చాగ్నిశ్చ’ | ప్రాణాద్వాయుర’జాయత ||

నాభ్యా’ ఆసీంతరి’క్షమ్ | శీర్ష్ణో ద్యౌః సమ’వర్తత |
ద్భ్యాం భూమిర్దిశః శ్రోత్రా”త్ | తథా’ లోకాగ్మ్ అక’ల్పయన్ ||

వేదాహమే’తం పురు’షం హాంతమ్” | దిత్యవ’ర్ణం తమ’స్తు పారే |
సర్వా’ణి రూపాణి’ విచిత్య ధీరః’ | నామా’ని కృత్వా‌உభిన్, యదా‌உ‌உస్తే” ||

ధాతా పుస్తాద్యము’దాహార’ | క్రః ప్రవిద్వాన్-ప్రదిశ్చత’స్రః |
మేవం విద్వామృత’ హ భ’వతి | నాన్యః పంథా అయ’నాయ విద్యతే ||

ఙ్ఞేన’ ఙ్ఞమ’యజంత దేవాః | తాని ధర్మా’ణి ప్రమాన్యా’సన్ |
తే నాకం’ మహిమానః’ సచంతే | యత్ర పూర్వే’ సాధ్యాస్సంతి’ దేవాః ||

ద్భ్యః సంభూ’తః పృథివ్యై రసా”చ్చ | విశ్వక’ర్మణః సమ’వర్తతాధి’ |
స్య త్వష్టా’ విదధ’ద్రూపమే’తి | తత్పురు’షస్య విశ్వమాజా’మగ్రే” ||

వేదామేతం పురు’షం హాంతమ్” | దిత్యవ’ర్ణం తమ’సః పర’స్తాత్ |
మేవం విద్వామృత’ హ భ’వతి | నాన్యః పంథా’ విద్యతే‌உయ’నాయ ||

ప్రజాప’తిశ్చరతి గర్భే’ ంతః | జాయ’మానో బహుధా విజా’యతే |
స్య ధీరాః పరి’జానంతి యోనిమ్” | మరీ’చీనాం దమిచ్ఛంతి వేధసః’ ||

యో దేవేభ్య ఆత’పతి | యో దేవానాం” పురోహి’తః |
పూర్వో యో దేవేభ్యో’ జాతః | నమో’ రుచా బ్రాహ్మ’యే ||

రుచం’ బ్రాహ్మం నయ’ంతః | దేవా అగ్రే తద’బ్రువన్ |
స్త్వైవం బ్రా”హ్మణో విద్యాత్ | తస్య దేవా అన్ వశే” ||

హ్రీశ్చ’ తే క్ష్మీశ్చ పత్న్యౌ” | హోరాత్రే పార్శ్వే |
నక్ష’త్రాణి రూపమ్ | శ్వినౌ వ్యాత్తమ్” |
ష్టం మ’నిషాణ | ముం మ’నిషాణ | సర్వం’ మనిషాణ ||

చ్చం యోరావృ’ణీమహే | గాతుం ఙ్ఞాయ’ | గాతుం ఙ్ఞప’తయే | దైవీ” స్వస్తిర’స్తు నః | స్వస్తిర్మాను’షేభ్యః | ర్ధ్వం జి’గాతు భేజమ్ | శం నో’ అస్తు ద్విపదే” | శం చతు’ష్పదే |

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః’ ||

Read Related Stotrams:

– శ్రీ సూక్తమ్

– దుర్గా సూక్తమ్

– నారాయణ సూక్తమ్

– శ్రీ రుద్రం నమకమ్

– గణపతి ప్రార్థన ఘనాపాఠం

Your Comments

11 Comments so far

 1. Raja Narender Reddy says:

  Thanks for posting such vedic Renditions by priests. Please update all the audios as some of them were mentioned as coming soon. Include about yoga also if possible.

 2. Sharma Sulochana says:

  I would like to congratulate you for the wonderful job you are doing to make people to know ,appreciate and follow the spiritual path to attain peace and tranquility.

 3. Vadde Venkateswarlu says:

  Namaskar/Pranams. Great Job. Excallent. Every Indian should go through the site and learn our great wealth of spiritual power. Jay Bharath. Venkateswarlu.

 4. లాస్య says:

  Wonderful Job Sir.

 5. Sree says:

  This collection is very useful – Sree

 6. sri says:

  wonderful

 7. satish kumar says:

  u did a good job

 8. ramakrishna says:

  Very usefull of me

 9. Kumar says:

  Excellent work I been looking for them thanks for taking pain in putting on the web great work

 10. Kashyap Kompella says:

  purusha suktam found complete


Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics