Kannada

Purusha Suktam – Kannada

2 Comments 17 October 2010

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ. View this in ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ, with correct anuswaras marked.
 
ಓಂ ತಚ್ಚಂ ಯೋರಾವೃ’ಣೀಮಹೇ | ಗಾತುಂ ಙ್ಞಾಯ’ | ಗಾತುಂ ಙ್ಞಪ’ತಯೇ | ದೈವೀ” ಸ್ವಸ್ತಿರ’ಸ್ತು ನಃ | ಸ್ವಸ್ತಿರ್ಮಾನು’ಷೇಭ್ಯಃ | ರ್ಧ್ವಂ ಜಿ’ಗಾತು ಭೇಜಮ್ | ಶಂ ನೋ’ ಅಸ್ತು ದ್ವಿಪದೇ” | ಶಂ ಚತು’ಷ್ಪದೇ |

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ’ ||

ಹಸ್ರ’ಶೀರ್ಷಾ ಪುರು’ಷಃ | ಸ್ರಾಕ್ಷಃ ಹಸ್ರ’ಪಾತ್ |
ಸ ಭೂಮಿಂ’ ವಿಶ್ವತೋ’ ವೃತ್ವಾ | ಅತ್ಯ’ತಿಷ್ಠದ್ದಶಾಂಗುಳಮ್ ||

ಪುರು’ಷ ವೇದಗ್‍ಮ್ ಸರ್ವಮ್” | ಯದ್ಭೂತಂ ಯಚ್ಚ ಭವ್ಯಮ್” |
ತಾಮೃ’ತ್ವ ಸ್ಯೇಶಾ’ನಃ | ದನ್ನೇ’ನಾತಿರೋಹ’ತಿ ||

ತಾವಾ’ನಸ್ಯ ಮಹಿಮಾ | ಅತೋ ಜ್ಯಾಯಾಗ್’‍ಶ್ಚ ಪೂರು’ಷಃ |
ಪಾದೋ”‌உಸ್ಯ ವಿಶ್ವಾ’ ಭೂತಾನಿ’ | ತ್ರಿಪಾದ’ಸ್ಯಾಮೃತಂ’ ದಿವಿ ||

ತ್ರಿಪಾದೂರ್ಧ್ವ ಉದೈತ್ಪುರು’ಷಃ | ಪಾದೋ”‌உಸ್ಯೇಹಾ‌உ‌உಭ’ವಾತ್ಪುನಃ’ |
ತೋ ವಿಷ್ವಣ್-ವ್ಯ’ಕ್ರಾಮತ್ | ಸಾನಾನೇ ಭಿ ||

ತಸ್ಮಾ”ದ್ವಿರಾಡ’ಜಾಯತ | ವಿರಾಜೋಧಿ ಪೂರು’ಷಃ |
ಜಾತೋ ಅತ್ಯ’ರಿಚ್ಯತ | ಶ್ಚಾದ್-ಭೂಮಿಮಥೋ’ ಪುರಃ ||

ಯತ್ಪುರು’ಷೇಣ ವಿಷಾ” | ದೇವಾ ಙ್ಞಮತ’ನ್ವತ |
ಂತೋ ಅ’ಸ್ಯಾಸೀದಾಜ್ಯಮ್” | ಗ್ರೀಷ್ಮ ಧ್ಮಶ್ಶಧ್ಧವಿಃ ||

ಪ್ತಾಸ್ಯಾ’ಸನ್-ಪರಿಧಯಃ’ | ತ್ರಿಃ ಪ್ತ ಮಿಧಃ’ ಕೃತಾಃ |
ದೇವಾ ಯದ್ಯಙ್ಞಂ ತ’ನ್ವಾನಾಃ | ಅಬ’ಧ್ನನ್-ಪುರು’ಷಂ ಶುಮ್ ||

ತಂ ಙ್ಞಂ ರ್ಹಿಷಿ ಪ್ರೌಕ್ಷನ್’ | ಪುರು’ಷಂ ಜಾತಮ’ಗ್ರತಃ |
ತೇನ’ ದೇವಾ ಅಯ’ಜಂತ | ಸಾಧ್ಯಾ ಋಷ’ಯಶ್ಚ ಯೇ ||

ತಸ್ಮಾ”ದ್ಯಙ್ಞಾತ್-ಸ’ರ್ವಹುತಃ’ | ಸಂಭೃ’ತಂ ಪೃಷದಾಜ್ಯಮ್ |
ಶೂಗ್-ಸ್ತಾಗ್‍ಶ್ಚ’ಕ್ರೇ ವಾವ್ಯಾನ್’ | ಣ್ಯಾನ್-ಗ್ರಾಮ್ಯಾಶ್ಚ ಯೇ ||

ತಸ್ಮಾ”ದ್ಯಙ್ಞಾತ್ಸ’ರ್ವಹುತಃ’ | ಋಚಃ ಸಾಮಾ’ನಿ ಜಙ್ಞಿರೇ |
ಛಂದಾಗ್‍ಮ್’ಸಿ ಜಙ್ಞಿರೇ ತಸ್ಮಾ”ತ್ | ಯಜುಸ್ತಸ್ಮಾ’ದಜಾಯತ ||

ಸ್ಮಾದಶ್ವಾ’ ಅಜಾಯಂತ | ಯೇ ಕೇ ಚೋ’ಯಾದ’ತಃ |
ಗಾವೋ’ ಹ ಜಙ್ಞಿರೇ ತಸ್ಮಾ”ತ್ | ತಸ್ಮಾ”ಜ್ಜಾತಾ ಅ’ಜಾವಯಃ’ ||

ಯತ್ಪುರು’ಷಂ ವ್ಯ’ದಧುಃ | ತಿಥಾ ವ್ಯ’ಕಲ್ಪಯನ್ |
ಮುಖಂ ಕಿಮ’ಸ್ಯ ಕೌ ಬಾಹೂ | ಕಾವೂರೂ ಪಾದಾ’ವುಚ್ಯೇತೇ ||

ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ”‌உಸ್ಯ ಮುಖ’ಮಾಸೀತ್ | ಬಾಹೂ ರಾ’ನ್ಯಃ’ ಕೃತಃ |
ರೂ ತದ’ಸ್ಯ ಯದ್ವೈಶ್ಯಃ’ | ದ್ಭ್ಯಾಗ್‍ಮ್ ಶೂದ್ರೋ ಅ’ಜಾಯತಃ ||

ಂದ್ರಮಾ ಮನ’ಸೋ ಜಾತಃ | ಚಕ್ಷೋಃ ಸೂರ್ಯೋ’ ಅಜಾಯತ |
ಮುಖಾದಿಂದ್ರ’ಶ್ಚಾಗ್ನಿಶ್ಚ’ | ಪ್ರಾಣಾದ್ವಾಯುರ’ಜಾಯತ ||

ನಾಭ್ಯಾ’ ಆಸೀಂತರಿ’ಕ್ಷಮ್ | ಶೀರ್ಷ್ಣೋ ದ್ಯೌಃ ಸಮ’ವರ್ತತ |
ದ್ಭ್ಯಾಂ ಭೂಮಿರ್ದಿಶಃ ಶ್ರೋತ್ರಾ”ತ್ | ತಥಾ’ ಲೋಕಾಗ್ಮ್ ಅಕ’ಲ್ಪಯನ್ ||

ವೇದಾಹಮೇ’ತಂ ಪುರು’ಷಂ ಹಾಂತಮ್” | ದಿತ್ಯವ’ರ್ಣಂ ತಮ’ಸ್ತು ಪಾರೇ |
ಸರ್ವಾ’ಣಿ ರೂಪಾಣಿ’ ವಿಚಿತ್ಯ ಧೀರಃ’ | ನಾಮಾ’ನಿ ಕೃತ್ವಾ‌உಭಿನ್, ಯದಾ‌உ‌உಸ್ತೇ” ||

ಧಾತಾ ಪುಸ್ತಾದ್ಯಮು’ದಾಹಾರ’ | ಕ್ರಃ ಪ್ರವಿದ್ವಾನ್-ಪ್ರದಿಶ್ಚತ’ಸ್ರಃ |
ಮೇವಂ ವಿದ್ವಾಮೃತ’ ಹ ಭ’ವತಿ | ನಾನ್ಯಃ ಪಂಥಾ ಅಯ’ನಾಯ ವಿದ್ಯತೇ ||

ಙ್ಞೇನ’ ಙ್ಞಮ’ಯಜಂತ ದೇವಾಃ | ತಾನಿ ಧರ್ಮಾ’ಣಿ ಪ್ರಮಾನ್ಯಾ’ಸನ್ |
ತೇ ನಾಕಂ’ ಮಹಿಮಾನಃ’ ಸಚಂತೇ | ಯತ್ರ ಪೂರ್ವೇ’ ಸಾಧ್ಯಾಸ್ಸಂತಿ’ ದೇವಾಃ ||

ದ್ಭ್ಯಃ ಸಂಭೂ’ತಃ ಪೃಥಿವ್ಯೈ ರಸಾ”ಚ್ಚ | ವಿಶ್ವಕ’ರ್ಮಣಃ ಸಮ’ವರ್ತತಾಧಿ’ |
ಸ್ಯ ತ್ವಷ್ಟಾ’ ವಿದಧ’ದ್ರೂಪಮೇ’ತಿ | ತತ್ಪುರು’ಷಸ್ಯ ವಿಶ್ವಮಾಜಾ’ಮಗ್ರೇ” ||

ವೇದಾಮೇತಂ ಪುರು’ಷಂ ಹಾಂತಮ್” | ದಿತ್ಯವ’ರ್ಣಂ ತಮ’ಸಃ ಪರ’ಸ್ತಾತ್ |
ಮೇವಂ ವಿದ್ವಾಮೃತ’ ಹ ಭ’ವತಿ | ನಾನ್ಯಃ ಪಂಥಾ’ ವಿದ್ಯತೇ‌உಯ’ನಾಯ ||

ಪ್ರಜಾಪ’ತಿಶ್ಚರತಿ ಗರ್ಭೇ’ ಂತಃ | ಜಾಯ’ಮಾನೋ ಬಹುಧಾ ವಿಜಾ’ಯತೇ |
ಸ್ಯ ಧೀರಾಃ ಪರಿ’ಜಾನಂತಿ ಯೋನಿಮ್” | ಮರೀ’ಚೀನಾಂ ದಮಿಚ್ಛಂತಿ ವೇಧಸಃ’ ||

ಯೋ ದೇವೇಭ್ಯ ಆತ’ಪತಿ | ಯೋ ದೇವಾನಾಂ” ಪುರೋಹಿ’ತಃ |
ಪೂರ್ವೋ ಯೋ ದೇವೇಭ್ಯೋ’ ಜಾತಃ | ನಮೋ’ ರುಚಾ ಬ್ರಾಹ್ಮ’ಯೇ ||

ರುಚಂ’ ಬ್ರಾಹ್ಮಂ ನಯ’ಂತಃ | ದೇವಾ ಅಗ್ರೇ ತದ’ಬ್ರುವನ್ |
ಸ್ತ್ವೈವಂ ಬ್ರಾ”ಹ್ಮಣೋ ವಿದ್ಯಾತ್ | ತಸ್ಯ ದೇವಾ ಅನ್ ವಶೇ” ||

ಹ್ರೀಶ್ಚ’ ತೇ ಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ ಪತ್ನ್ಯೌ” | ಹೋರಾತ್ರೇ ಪಾರ್ಶ್ವೇ |
ನಕ್ಷ’ತ್ರಾಣಿ ರೂಪಮ್ | ಶ್ವಿನೌ ವ್ಯಾತ್ತಮ್” |
ಷ್ಟಂ ಮ’ನಿಷಾಣ | ಮುಂ ಮ’ನಿಷಾಣ | ಸರ್ವಂ’ ಮನಿಷಾಣ ||

ಚ್ಚಂ ಯೋರಾವೃ’ಣೀಮಹೇ | ಗಾತುಂ ಙ್ಞಾಯ’ | ಗಾತುಂ ಙ್ಞಪ’ತಯೇ | ದೈವೀ” ಸ್ವಸ್ತಿರ’ಸ್ತು ನಃ | ಸ್ವಸ್ತಿರ್ಮಾನು’ಷೇಭ್ಯಃ | ರ್ಧ್ವಂ ಜಿ’ಗಾತು ಭೇಜಮ್ | ಶಂ ನೋ’ ಅಸ್ತು ದ್ವಿಪದೇ” | ಶಂ ಚತು’ಷ್ಪದೇ |

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ’ ||

Read Related Stotrams:

– ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತಮ್

– ದುರ್ಗಾ ಸೂಕ್ತಮ್

– ನಾರಾಯಣ ಸೂಕ್ತಮ್

– ಶ್ರೀ ರುದ್ರಂ ನಮಕಮ್

– ಗಣಪತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಘನಾಪಾಠಂ

Your Comments

2 Comments so far

  1. Surendra Hegde says:

    SUPER

  2. Ramesha Natarajan says:

    BahaLa Dhanyavaadagalu. BahaLa sundaravaagi moodi baruttide namma samskriti namma bhaasheyalli.
    Thanks a lot. Our samskruti is coming out in our own language. I request you to provide the information on when to chant these sholkas and mantras to get the maximum benefits. Reading these lines are difficult for beginners and hence I request you to provide an audio file to help us. Provision is made to include the meaning where ever is available. But the readers are encouraged to contribute wherever the meaning of these shlokas and mantras are available and those meanings can be updated in these sites.

    By spreading these knowledges, a day will come even a layman can start using these ancient knowledge


Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics