Malayalam

Devi Aswadhati (Amba Stuti) – Malayalam

Comments Off on Devi Aswadhati (Amba Stuti) – Malayalam 10 April 2016

PDF, Large PDF, Multimedia, Meaning View this in: | English | Devanagari | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Gujarati | Oriya | Bengali |   രചന: കാളിദാസ (കാളിദാസ കൃതമ്) ചെടീ ഭവന്നിഖില ഖെടീ കദംബവന വാടീഷു നാകി പടലീകൊടീര ചാരുതര കൊടീ മണീകിരണ കൊടീ കരംബിത പദാ |പാടീരഗംധി കുചശാടീ കവിത്വ പരിപാടീമഗാധിപ സുതാഘൊടീഖുരാദധിക ധാടീമുദാര മുഖ വീടീരസെന തനുതാമ് || 1 || ശാ. || ദ്വൈപായന പ്രഭൃതി ശാപായുധ ത്രിദിവ സൊപാന ധൂളി ചരണാപാപാപഹ സ്വമനു ജാപാനുലീന ജന […]

Continue Reading

Gujarati

Devi Aswadhati (Amba Stuti) – Gujarati

Comments Off on Devi Aswadhati (Amba Stuti) – Gujarati 10 April 2016

PDF, Large PDF, Multimedia, Meaning View this in: | English | Devanagari | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Gujarati | Oriya | Bengali |   રચન: કાળિદાસ (કાળિદાસ કૃતમ) ચેટી ભવન્નિખિલ ખેટી કદંબવન વાટીષુ નાકિ પટલીકોટીર ચારુતર કોટી મણીકિરણ કોટી કરંબિત પદા |પાટીરગંધિ કુચશાટી કવિત્વ પરિપાટીમગાધિપ સુતાઘોટીખુરાદધિક ધાટીમુદાર મુખ વીટીરસેન તનુતામ || 1 || શા. || દ્વૈપાયન પ્રભૃતિ શાપાયુધ ત્રિદિવ સોપાન ધૂળિ ચરણાપાપાપહ સ્વમનુ જાપાનુલીન જન […]

Continue Reading

Oriya

Devi Aswadhati (Amba Stuti) – Oriya

Comments Off on Devi Aswadhati (Amba Stuti) – Oriya 10 April 2016

PDF, Large PDF, Multimedia, Meaning View this in: | English | Devanagari | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Gujarati | Oriya | Bengali |   ରଚନ: କାଳିଦାସ (କାଳିଦାସ କୃତମ) ଚେଟୀ ଭଵନ୍ନିଖିଲ ଖେଟୀ କଦଂବଵନ ଵାଟୀଷୁ ନାକି ପଟଲୀକୋଟୀର ଚାରୁତର କୋଟୀ ମଣୀକିରଣ କୋଟୀ କରଂବିତ ପଦା |ପାଟୀରଗଂଧି କୁଚଶାଟୀ କଵିତ୍ଵ ପରିପାଟୀମଗାଧିପ ସୁତାଘୋଟୀଖୁରାଦଧିକ ଧାଟୀମୁଦାର ମୁଖ ଵୀଟୀରସେନ ତନୁତାମ || 1 || ଶା. || ଦ୍ଵୈପାୟନ ପ୍ରଭୃତି ଶାପାୟୁଧ ତ୍ରିଦିଵ ସୋପାନ ଧୂଳି ଚରଣାପାପାପହ ସ୍ଵମନୁ ଜାପାନୁଲୀନ ଜନ […]

Continue Reading

Bengali

Devi Aswadhati (Amba Stuti) – Bengali

Comments Off on Devi Aswadhati (Amba Stuti) – Bengali 10 April 2016

PDF, Large PDF, Multimedia, Meaning View this in: | English | Devanagari | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Gujarati | Oriya | Bengali |   রচন: কালিদাস (কালিদাস কৃতম) চেটী ভবন্নিখিল খেটী কদংববন বাটীষু নাকি পটলীকোটীর চারুতর কোটী মণীকিরণ কোটী করংবিত পদা |পাটীরগংধি কুচশাটী কবিত্ব পরিপাটীমগাধিপ সুতাঘোটীখুরাদধিক ধাটীমুদার মুখ বীটীরসেন তনুতাম || 1 || শা. || দ্বৈপায়ন প্রভৃতি শাপায়ুধ ত্রিদিব সোপান ধূলি চরণাপাপাপহ স্বমনু জাপানুলীন জন […]

Continue Reading

English

Devi Aswadhati (Amba Stuti) – English

Comments Off on Devi Aswadhati (Amba Stuti) – English 10 April 2016

PDF, Large PDF, Multimedia, Meaning View this in: | English | Devanagari | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Gujarati | Oriya | Bengali | This is in romanized sanskrit according to IAST standard. View this in plain english.  Author: kāḷidāsa (kāḷidāsa kṛtam) ceṭī bhavannikhila kheṭī kadambavana vāṭīṣu nāki paṭalīkoṭīra cārutara koṭī maṇīkiraṇa koṭī karambita padā |pāṭīragandhi kucaśāṭī kavitva paripāṭīmagādhipa sutāghoṭīkhurādadhika dhāṭīmudāra mukha vīṭīrasena tanutām || 1 […]

Continue Reading

Meaning

Lakshmi Narasimha Ashtottara Sata Namavali – Meaning

Comments Off on Lakshmi Narasimha Ashtottara Sata Namavali – Meaning 08 February 2015

PDF, Large PDF, Multimedia, Meaning View this in: | English | Devanagari | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Gujarati | Oriya | Bengali |  narasimha half-man half-lion mahasimha great lion diyva-simha divine lion mahabala greatly powerful ugra-simha terrifying lion mahadeva lord of lords stambha-ja appeared from the pillar ugra-locana terrifying eyes raudra angry sarvadbhuta wonderful in every way shriman beautiful yogananda source of yogic bliss […]

Continue Reading

Hindi

Bhartruhari Sataka Trisati – Vairaagya Satakam – Hindi

Comments Off on Bhartruhari Sataka Trisati – Vairaagya Satakam – Hindi 24 December 2014

PDF, Large PDF, Multimedia, Meaning View this in: | English | Devanagari | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Gujarati | Oriya | Bengali | This stotram is in सरल दॆवनागरी(हिंन्दी). View this in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam), with appropriate anuswaras marked.  रचन: भर्तृहरि चूडोत्तंसितचंद्रचारुकलिकाचंचच्छिखाभास्वरोलीलादग्धविलोलकामशलभः श्रेयोदशाग्रे स्फुरन् ।अंतःस्फूर्जद्‌अपारमोहतिमिरप्राग्भारम् उच्चाटयन्श्वेतःसद्मनि योगिनां विजयते ज्ञानप्रदीपो हरः ॥ ३.१ ॥ भ्रांतं देशम् अनेकदुर्गविषमं प्राप्तं न किंचित्फलंत्यक्त्वा जातिकुलाभिमानम् उचितं सेवा कृता निष्फला ।भुक्तं […]

Continue Reading

Media

Bhartruhari Sataka Trisati – Vairaagya Satakam – Media

Comments Off on Bhartruhari Sataka Trisati – Vairaagya Satakam – Media 24 December 2014

PDF, Large PDF, Multimedia, Meaning View this in: | English | Devanagari | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Gujarati | Oriya | Bengali | Audio: Coming soon… If you have audio/video available for this stotram, please contribute via http://vignanam.org/contribute.htm or by email to sri@vignanam.org E-Books Kindle Format (Right click to download the file(s)): English (PlainEnglish) Devanagari (Hindi) Telugu (ShuddhaTelugu) Tamil Kannada (ShuddhaKannada) Malayalam Gujarati Oriya Bengali EPUB Format, to […]

Continue Reading

ShuddhaKannada

Bhartruhari Sataka Trisati – Vairaagya Satakam – ShuddhaKannada

Comments Off on Bhartruhari Sataka Trisati – Vairaagya Satakam – ShuddhaKannada 24 December 2014

PDF, Large PDF, Multimedia, Meaning View this in: | English | Devanagari | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Gujarati | Oriya | Bengali | This stotram is in ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ. View this in ಸರಳ ಕನ್ನಡ, with simplified anuswaras for easy reading.  ರಚನ: ಭರ್ತೃಹರಿ ಚೂಡೋತ್ತಂಸಿತಚನ್ದ್ರಚಾರುಕಲಿಕಾಚಞ್ಚಚ್ಛಿಖಾಭಾಸ್ವರೋಲೀಲಾದಗ್ಧವಿಲೋಲಕಾಮಶಲಭಃ ಶ್ರೇಯೋದಶಾಗ್ರೇ ಸ್ಫುರನ್ |ಅನ್ತಃಸ್ಫೂರ್ಜದ್‌ಅಪಾರಮೋಹತಿಮಿರಪ್ರಾಗ್ಭಾರಮ್ ಉಚ್ಚಾಟಯನ್ಶ್ವೇತಃಸದ್ಮನಿ ಯೋಗಿನಾಂ ವಿಜಯತೇ ಙ್ಞಾನಪ್ರದೀಪೋ ಹರಃ || ೩.೧ || ಭ್ರಾನ್ತಂ ದೇಶಮ್ ಅನೇಕದುರ್ಗವಿಷಮಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ನ ಕಿಞ್ಚಿತ್ಫಲಂತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಜಾತಿಕುಲಾಭಿಮಾನಮ್ ಉಚಿತಂ ಸೇವಾ ಕೃತಾ ನಿಷ್ಫಲಾ […]

Continue Reading

ShuddhaTelugu

Bhartruhari Sataka Trisati – Vairaagya Satakam – ShuddhaTelugu

Comments Off on Bhartruhari Sataka Trisati – Vairaagya Satakam – ShuddhaTelugu 24 December 2014

PDF, Large PDF, Multimedia, Meaning View this in: | English | Devanagari | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Gujarati | Oriya | Bengali | This stotram is in శుద్ధ తెలుగు. View this in సరళ తెలుగు, with simplified anuswaras for easy reading.  రచన: భర్తృహరి చూడోత్తంసితచన్ద్రచారుకలికాచఞ్చచ్ఛిఖాభాస్వరోలీలాదగ్ధవిలోలకామశలభః శ్రేయోదశాగ్రే స్ఫురన్ |అన్తఃస్ఫూర్జద్‌అపారమోహతిమిరప్రాగ్భారమ్ ఉచ్చాటయన్శ్వేతఃసద్మని యోగినాం విజయతే ఙ్ఞానప్రదీపో హరః || ౩.౧ || భ్రాన్తం దేశమ్ అనేకదుర్గవిషమం ప్రాప్తం న కిఞ్చిత్ఫలంత్యక్త్వా జాతికులాభిమానమ్ ఉచితం సేవా కృతా నిష్ఫలా […]

Continue Reading
Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics