Malayalam

Om Jaya Jagdish Hare – Malayalam

Comments Off on Om Jaya Jagdish Hare – Malayalam 29 January 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 
ഓം ജയ ജഗദീശ ഹരേ
സ്വാമീ ജയ ജഗദീശ ഹരേ
ഭക്ത ജനോം കേ സംകട,
ദാസ ജനോം കേ സംകട,
ക്ഷണ മേം ദൂര കരേ,
ഓം ജയ ജഗദീശ ഹരേ || 1 ||

ജോ ധ്യാവേ ഫല പാവേ,
ദുഖ ബിനസേ മന കാ
സ്വാമീ ദുഖ ബിനസേ മന കാ
സുഖ സമ്മതി ഘര ആവേ,
സുഖ സമ്മതി ഘര ആവേ,
കഷ്ട മിടേ തന കാ
ഓം ജയ ജഗദീശ ഹരേ || 2 ||

മാത പിതാ തുമ മേരേ,
ശരണ ഗഹൂം മൈം കിസകീ
സ്വാമീ ശരണ ഗഹൂം മൈം കിസകീ .
തുമ ബിന ഔര ന ദൂജാ,
തുമ ബിന ഔര ന ദൂജാ,
ആസ കരൂം മൈം ജിസകീ
ഓം ജയ ജഗദീശ ഹരേ || 3 ||

തുമ പൂരണ പരമാത്മാ,
തുമ അംതരയാമീ
സ്വാമീ തുമ അന്തരയാമീ
പരാബ്രഹ്മ പരമേശ്വര,
പരാബ്രഹ്മ പരമേശ്വര,
തുമ സബ കേ സ്വാമീ
ഓം ജയ ജഗദീശ ഹരേ || 4 ||

തുമ കരുണാ കേ സാഗര,
തുമ പാലനകര്താ
സ്വാമീ തുമ പാലനകര്താ,
മൈം മൂരഖ ഖല കാമീ
മൈം സേവക തുമ സ്വാമീ,
കൃപാ കരോ ഭര്താര
ഓം ജയ ജഗദീശ ഹരേ || 5 ||

തുമ ഹോ ഏക അഗോചര,
സബകേ പ്രാണപതി,
സ്വാമീ സബകേ പ്രാണപതി,
കിസ വിധ മിലൂം ദയാമയ,
കിസ വിധ മിലൂം ദയാമയ,
തുമകോ മൈം കുമതി
ഓം ജയ ജഗദീശ ഹരേ || 6 ||

ദീനബംധു ദുഖഹര്താ,
ഠാകുര തുമ മേരേ,
സ്വാമീ തുമ രമേരേ
അപനേ ഹാഥ ഉഠാവോ,
അപനീ ശരണ ലഗാവോ
ദ്വാര പഡാ തേരേ
ഓം ജയ ജഗദീശ ഹരേ || 7 ||

വിഷയ വികാര മിടാവോ,
പാപ ഹരോ ദേവാ,
സ്വാമീ പാപ ഹരോ ദേവാ,
ശ്രദ്ധാ ഭക്തി ബഢാവോ,
ശ്രദ്ധാ ഭക്തി ബഢാവോ,
സംതന കീ സേവാ
ഓം ജയ ജഗദീശ ഹരേ || 8 ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics