Malayalam

Nitya Parayana Slokas – Malayalam

1 Comment 10 November 2010

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 
പ്രഭാത ശ്ലോകം
കരാഗ്രേ വസതേ ലക്ഷ്മീഃ കരമധ്യേ സരസ്വതീ |
കരമൂലേ സ്ഥിതാ ഗൗരീ പ്രഭാതേ കരദര്ശനമ് ||

പ്രഭാത ഭൂമി ശ്ലോകം
സമുദ്ര വസനേ ദേവീ പര്വത സ്തന മംഡലേ |
വിഷ്ണുപത്നി നമസ്തുഭ്യം, പാദസ്പര്ശം ക്ഷമസ്വമേ ||

സൂര്യോദയ ശ്ലോകം
ബ്രഹ്മസ്വരൂപ മുദയേ മധ്യാഹ്നേതു മഹേശ്വരമ് |
സാഹം ധ്യായേത്സദാ വിഷ്ണും ത്രിമൂര്തിംച ദിവാകരമ് ||

സ്നാന ശ്ലോകം
ഗംഗേ ച യമുനേ ചൈവ ഗോദാവരീ സരസ്വതീ
നര്മദേ സിംധു കാവേരീ ജലേസ്മിന് സന്നിധിം കുരു ||

ഭസ്മ ധാരണ ശ്ലോകം
ശ്രീകരം ച പവിത്രം ച ശോക നിവാരണമ് |
ലോകേ വശീകരം പുംസാം ഭസ്മം ത്ര്യൈലോക്യ പാവനമ് ||

ഭോജന പൂര്വ ശ്ലോകം
ബ്രഹ്മാര്പണം ബ്രഹ്മ ഹവിഃ ബ്രഹ്മാഗ്നൗ ബ്രഹ്മണാഹുതമ് |
ബ്രഹ്മൈവ തേന ഗംതവ്യം ബ്രഹ്മ കര്മ സമാധിനഃ ||

അഹം വൈശ്വാനരോ ഭൂത്വാ പ്രാണിനാം ദേഹ-മാശ്രിതഃ |
പ്രാണാപാന സമായുക്തഃ പചാമ്യന്നം ചതുര്വിധമ് ||

ത്വദീയം വസ്തു ഗോവിംദ തുഭ്യമേവ സമര്പയേ |
ഗൃഹാണ സുമുഖോ ഭൂത്വാ പ്രസീദ പരമേശ്വര ||

ഭോജനാനംതര ശ്ലോകം
അഗസ്ത്യം വൈനതേയം ച ശമീം ച ബഡബാലനമ് |
ആഹാര പരിണാമാര്ഥം സ്മരാമി ച വൃകോദരമ് ||

സംധ്യാ ദീപ ദര്ശന ശ്ലോകം
ദീപം ജ്യോതി പരബ്രഹ്മ ദീപം സര്വതമോപഹമ് |
ദീപേന സാധ്യതേ സര്വം സംധ്യാ ദീപം നമോ‌உസ്തുതേ ||

നിദ്രാ ശ്ലോകം
രാമം സ്കംധം ഹനുമന്തം വൈനതേയം വൃകോദരമ് |
ശയനേ യഃ സ്മരേന്നിത്യമ് ദുസ്വപ്ന-സ്തസ്യനശ്യതി ||

കാര്യ പ്രാരംഭ ശ്ലോകം
വക്രതുണ്ഡ മഹാകായ സൂര്യകോടി സമപ്രഭഃ |
നിര്വിഘ്നം കുരു മേ ദേവ സര്വ കാര്യേഷു സര്വദാ ||

ഗായത്രി മംത്രം
ഓം ഭൂര്ഭുസ്സുവഃ | തഥ്സ’വിതുര്വരേ’ണ്യം |
ഭര്ഗോ’ ദേവസ്യ’ ധീമഹി | ധിയോ യോ നഃ’ പ്രചോദയാ’ത് ||

ഹനുമ സ്തോത്രം
മനോജവം മാരുത തുല്യവേഗം ജിതേന്ദ്രിയം ബുദ്ധിമതാം വരിഷ്ടമ് |
വാതാത്മജം വാനരയൂധ മുഖ്യം ശ്രീരാമദൂതം ശിരസാ നമാമി ||

ബുദ്ധിര്ബലം യശൊധൈര്യം നിര്ഭയത്വ-മരോഗതാ |
അജാഡ്യം വാക്പടുത്വം ച ഹനുമത്-സ്മരണാദ്-ഭവേത് ||

ശ്രീരാമ സ്തോത്രം
ശ്രീ രാമ രാമ രാമേതീ രമേ രാമേ മനോരമേ
സഹസ്രനാമ തത്തുല്യം രാമ നാമ വരാനനേ

ഗണേശ സ്തോത്രം
ശുക്ലാം ബരധരം വിഷ്ണും ശശിവര്ണമ് ചതുര്ഭുജമ് |
പ്രസന്നവദനം ധ്യായേത് സര്വ വിഘ്നോപശാംതയേ ||
അഗജാനന പദ്മാര്കം ഗജാനന മഹര്നിശമ് |
അനേകദംതം ഭക്താനാ-മേകദംത-മുപാസ്മഹേ ||

ശിവ സ്തോത്രം
ത്ര്യം’ബകം യജാമഹേ സുന്ധിം പു’ഷ്ടിവര്ധ’നമ് |
ര്വാരുകമി’ ബംധ’നാന്-മൃത്യോ’ര്-മുക്ഷീ മാ‌உമൃതാ’ത് ||

ഗുരു ശ്ലോകം
ഗുരുര്ബ്രഹ്മാ ഗുരുര്വിഷ്ണുഃ ഗുരുര്ദേവോ മഹേശ്വരഃ |
ഗുരുഃ സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മാ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ ||

സരസ്വതീ ശ്ലോകം
സരസ്വതീ നമസ്തുഭ്യം വരദേ കാമരൂപിണീ |
വിദ്യാരംഭം കരിഷ്യാമി സിദ്ധിര്ഭവതു മേ സദാ ||

യാ കുംദേംദു തുഷാര ഹാര ധവളാ, യാ ശുഭ്ര വസ്ത്രാവൃതാ |
യാ വീണാ വരദംഡ മംഡിത കരാ, യാ ശ്വേത പദ്മാസനാ |
യാ ബ്രഹ്മാച്യുത ശംകര പ്രഭൃതിഭിര്-ദേവൈഃ സദാ പൂജിതാ |
സാ മാമ് പാതു സരസ്വതീ ഭഗവതീ നിശ്ശേഷജാഡ്യാപഹാ |

ലക്ഷ്മീ ശ്ലോകം
ലക്ഷ്മീം ക്ഷീരസമുദ്ര രാജ തനയാം ശ്രീരംഗ ധാമേശ്വരീമ് |
ദാസീഭൂത സമസ്ത ദേവ വനിതാം ലോകൈക ദീപാംകുരാമ് |
ശ്രീമന്മംധ കടാക്ഷ ലബ്ധ വിഭവ ബ്രഹ്മേംദ്ര ഗംഗാധരാമ് |
ത്വാം ത്രൈലോക്യകുടുംബിനീം സരസിജാം വംദേ മുകുംദപ്രിയാമ് ||

വേംകടേശ്വര ശ്ലോകം
ശ്രിയഃ കാംതായ കള്യാണനിധയേ നിധയേ‌உര്ഥിനാമ് |
ശ്രീ വേംകട നിവാസായ ശ്രീനിവാസായ മംഗളമ് ||

ദേവീ ശ്ലോകം
സര്വ മംഗല മാംഗല്യേ ശിവേ സര്വാര്ഥ സാധികേ |
ശരണ്യേ ത്ര്യംബകേ ദേവി നാരായണി നമോസ്തുതേ ||

ദക്ഷിണാമൂര്തി ശ്ലോകം
ഗുരവേ സര്വലോകാനാം ഭിഷജേ ഭവരോഗിണാമ് |
നിധയേ സര്വവിദ്യാനാം ദക്ഷിണാമൂര്തയേ നമഃ ||

അപരാധ ക്ഷമാപണ സ്തോത്രം
അപരാധ സഹസ്രാണി, ക്രിയംതേ‌உഹര്നിശം മയാ |
ദാസോ‌உയ മിതി മാം മത്വാ, ക്ഷമസ്വ പരമേശ്വര ||

കരചരണ കൃതം വാ കര്മ വാക്കായജം വാ
ശ്രവണ നയനജം വാ മാനസം വാപരാധമ് |
വിഹിത മവിഹിതം വാ സര്വമേതത് ക്ഷമസ്വ
ശിവ ശിവ കരുണാബ്ധേ ശ്രീ മഹാദേവ ശംഭോ ||

കായേന വാചാ മനസേംദ്രിയൈര്വാ
ബുദ്ധ്യാത്മനാ വാ പ്രകൃതേഃ സ്വഭാവാത് |
കരോമി യദ്യത്സകലം പരസ്മൈ നാരായണായേതി സമര്പയാമി ||

ബൗദ്ധ പ്രാര്ഥന
ബുദ്ധം ശരണം ഗച്ഛാമി
ധര്മം ശരണം ഗച്ഛാമി
സംഘം ശരണം ഗച്ഛാമി

ശാംതി മംത്രം
അസതോമാ സദ്ഗമയാ |
തമസോമാ ജ്യോതിര്ഗമയാ |
മൃത്യോര്മാ അമൃതംഗമയാ |
ഓം ശാംതിഃ ശാംതിഃ ശാംതിഃ

സര്വേ ഭവന്തു സുഖിനഃ സര്വേ സന്തു നിരാമയാഃ |
സര്വേ ഭദ്രാണി പശ്യന്തു മാ കശ്ചിദ്ദുഃഖ ഭാഗ്ഭവേത് ||

ഓം ഹ നാ’വവതു | നൗ’ ഭുനക്തു | വീര്യം’ കരവാവഹൈ |
തേസ്വിനാവധീ’തമസ്തു മാ വി’ദ്വിഷാവഹൈ’ ||
ഓം ശാംതിഃ ശാംതിഃ ശാംതിഃ’ ||

വിശേഷ മംത്രാഃ
പംചാക്ഷരി – ഓം നമശ്ശിവായ
അഷ്ടാക്ഷരി – ഓം നമോ നാരായണായ
ദ്വാദശാക്ഷരി – ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ

Read Related Stotrams:

– നിത്യ സംധ്യാ വംദനമ്

– മംത്ര പുഷ്പമ്

– ശ്രീ വേംകടേശ്വര സുപ്രഭാതമ്

– ഹനുമാന് ചാലീസാ

– ഓം ജയ ജഗദീശ ഹരേ

Your Comments

1 comment

  1. bhattathiry says:

    Excellent


Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics