Kannada

Nitya Parayana Slokas – Kannada

7 Comments 10 November 2010

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ. View this in ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ, with correct anuswaras marked.
 
ಪ್ರಭಾತ ಶ್ಲೋಕಂ
ಕರಾಗ್ರೇ ವಸತೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಕರಮಧ್ಯೇ ಸರಸ್ವತೀ |
ಕರಮೂಲೇ ಸ್ಥಿತಾ ಗೌರೀ ಪ್ರಭಾತೇ ಕರದರ್ಶನಮ್ ||

ಪ್ರಭಾತ ಭೂಮಿ ಶ್ಲೋಕಂ
ಸಮುದ್ರ ವಸನೇ ದೇವೀ ಪರ್ವತ ಸ್ತನ ಮಂಡಲೇ |
ವಿಷ್ಣುಪತ್ನಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ, ಪಾದಸ್ಪರ್ಶಂ ಕ್ಷಮಸ್ವಮೇ ||

ಸೂರ್ಯೋದಯ ಶ್ಲೋಕಂ
ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ ಮುದಯೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನೇತು ಮಹೇಶ್ವರಮ್ |
ಸಾಹಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ಸದಾ ವಿಷ್ಣುಂ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಂಚ ದಿವಾಕರಮ್ ||

ಸ್ನಾನ ಶ್ಲೋಕಂ
ಗಂಗೇ ಚ ಯಮುನೇ ಚೈವ ಗೋದಾವರೀ ಸರಸ್ವತೀ
ನರ್ಮದೇ ಸಿಂಧು ಕಾವೇರೀ ಜಲೇಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕುರು ||

ಭಸ್ಮ ಧಾರಣ ಶ್ಲೋಕಂ
ಶ್ರೀಕರಂ ಚ ಪವಿತ್ರಂ ಚ ಶೋಕ ನಿವಾರಣಮ್ |
ಲೋಕೇ ವಶೀಕರಂ ಪುಂಸಾಂ ಭಸ್ಮಂ ತ್ರ್ಯೈಲೋಕ್ಯ ಪಾವನಮ್ ||

ಭೋಜನ ಪೂರ್ವ ಶ್ಲೋಕಂ
ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಹವಿಃ ಬ್ರಹ್ಮಾಗ್ನೌ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಹುತಮ್ |
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ತೇನ ಗಂತವ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಕರ್ಮ ಸಮಾಧಿನಃ ||

ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರೋ ಭೂತ್ವಾ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ದೇಹ-ಮಾಶ್ರಿತಃ |
ಪ್ರಾಣಾಪಾನ ಸಮಾಯುಕ್ತಃ ಪಚಾಮ್ಯನ್ನಂ ಚತುರ್ವಿಧಮ್ ||

ತ್ವದೀಯಂ ವಸ್ತು ಗೋವಿಂದ ತುಭ್ಯಮೇವ ಸಮರ್ಪಯೇ |
ಗೃಹಾಣ ಸುಮುಖೋ ಭೂತ್ವಾ ಪ್ರಸೀದ ಪರಮೇಶ್ವರ ||

ಭೋಜನಾನಂತರ ಶ್ಲೋಕಂ
ಅಗಸ್ತ್ಯಂ ವೈನತೇಯಂ ಚ ಶಮೀಂ ಚ ಬಡಬಾಲನಮ್ |
ಆಹಾರ ಪರಿಣಾಮಾರ್ಥಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ಚ ವೃಕೋದರಮ್ ||

ಸಂಧ್ಯಾ ದೀಪ ದರ್ಶನ ಶ್ಲೋಕಂ
ದೀಪಂ ಜ್ಯೋತಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ದೀಪಂ ಸರ್ವತಮೋಪಹಮ್ |
ದೀಪೇನ ಸಾಧ್ಯತೇ ಸರ್ವಂ ಸಂಧ್ಯಾ ದೀಪಂ ನಮೋ‌உಸ್ತುತೇ ||

ನಿದ್ರಾ ಶ್ಲೋಕಂ
ರಾಮಂ ಸ್ಕಂಧಂ ಹನುಮಂತಂ ವೈನತೇಯಂ ವೃಕೋದರಮ್ |
ಶಯನೇ ಯಃ ಸ್ಮರೇನ್ನಿತ್ಯಮ್ ದುಸ್ವಪ್ನ-ಸ್ತಸ್ಯನಶ್ಯತಿ ||

ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಶ್ಲೋಕಂ
ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭಃ |
ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ ||

ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರಂ
ಓಂ ಭೂರ್ಭುಸ್ಸುವಃ | ತಥ್ಸ’ವಿತುರ್ವರೇ”ಣ್ಯಂ |
ಭರ್ಗೋ’ ದೇವಸ್ಯ’ ಧೀಮಹಿ | ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ’ ಪ್ರಚೋದಯಾ”ತ್ ||

ಹನುಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ
ಮನೋಜವಂ ಮಾರುತ ತುಲ್ಯವೇಗಂ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಂ ಬುದ್ಧಿಮತಾಂ ವರಿಷ್ಟಮ್ |
ವಾತಾತ್ಮಜಂ ವಾನರಯೂಧ ಮುಖ್ಯಂ ಶ್ರೀರಾಮದೂತಂ ಶಿರಸಾ ನಮಾಮಿ ||

ಬುದ್ಧಿರ್ಬಲಂ ಯಶೊಧೈರ್ಯಂ ನಿರ್ಭಯತ್ವ-ಮರೋಗತಾ |
ಅಜಾಡ್ಯಂ ವಾಕ್ಪಟುತ್ವಂ ಚ ಹನುಮತ್-ಸ್ಮರಣಾದ್-ಭವೇತ್ ||

ಶ್ರೀರಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ
ಶ್ರೀ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮೇತೀ ರಮೇ ರಾಮೇ ಮನೋರಮೇ
ಸಹಸ್ರನಾಮ ತತ್ತುಲ್ಯಂ ರಾಮ ನಾಮ ವರಾನನೇ

ಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಂ
ಶುಕ್ಲಾಂ ಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಮ್ ಚತುರ್ಭುಜಮ್ |
ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವ ವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ ||
ಅಗಜಾನನ ಪದ್ಮಾರ್ಕಂ ಗಜಾನನ ಮಹರ್ನಿಶಮ್ |
ಅನೇಕದಂತಂ ಭಕ್ತಾನಾ-ಮೇಕದಂತ-ಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ||

ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಂ
ತ್ರ್ಯಂ’ಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಂಧಿಂ ಪು’ಷ್ಟಿವರ್ಧ’ನಮ್ |
ರ್ವಾರುಕಮಿ’ ಬಂಧ’ನಾನ್-ಮೃತ್ಯೋ’ರ್-ಮುಕ್ಷೀ ಮಾ‌உಮೃತಾ”ತ್ ||

ಗುರು ಶ್ಲೋಕಂ
ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣುಃ ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ |
ಗುರುಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮಾ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ||

ಸರಸ್ವತೀ ಶ್ಲೋಕಂ
ಸರಸ್ವತೀ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ವರದೇ ಕಾಮರೂಪಿಣೀ |
ವಿದ್ಯಾರಂಭಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತು ಮೇ ಸದಾ ||

ಯಾ ಕುಂದೇಂದು ತುಷಾರ ಹಾರ ಧವಳಾ, ಯಾ ಶುಭ್ರ ವಸ್ತ್ರಾವೃತಾ |
ಯಾ ವೀಣಾ ವರದಂಡ ಮಂಡಿತ ಕರಾ, ಯಾ ಶ್ವೇತ ಪದ್ಮಾಸನಾ |
ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಚ್ಯುತ ಶಂಕರ ಪ್ರಭೃತಿಭಿರ್-ದೇವೈಃ ಸದಾ ಪೂಜಿತಾ |
ಸಾ ಮಾಮ್ ಪಾತು ಸರಸ್ವತೀ ಭಗವತೀ ನಿಶ್ಶೇಷಜಾಡ್ಯಾಪಹಾ |

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ಲೋಕಂ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಕ್ಷೀರಸಮುದ್ರ ರಾಜ ತನಯಾಂ ಶ್ರೀರಂಗ ಧಾಮೇಶ್ವರೀಮ್ |
ದಾಸೀಭೂತ ಸಮಸ್ತ ದೇವ ವನಿತಾಂ ಲೋಕೈಕ ದೀಪಾಂಕುರಾಮ್ |
ಶ್ರೀಮನ್ಮಂಧ ಕಟಾಕ್ಷ ಲಬ್ಧ ವಿಭವ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ಗಂಗಾಧರಾಮ್ |
ತ್ವಾಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಕುಟುಂಬಿನೀಂ ಸರಸಿಜಾಂ ವಂದೇ ಮುಕುಂದಪ್ರಿಯಾಮ್ ||

ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಶ್ಲೋಕಂ
ಶ್ರಿಯಃ ಕಾಂತಾಯ ಕಳ್ಯಾಣನಿಧಯೇ ನಿಧಯೇ‌உರ್ಥಿನಾಮ್ |
ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಮ್ ||

ದೇವೀ ಶ್ಲೋಕಂ
ಸರ್ವ ಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೇ |
ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೇ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೇ ||

ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಶ್ಲೋಕಂ
ಗುರವೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ಭಿಷಜೇ ಭವರೋಗಿಣಾಮ್ |
ನಿಧಯೇ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ||

ಅಪರಾಧ ಕ್ಷಮಾಪಣ ಸ್ತೋತ್ರಂ
ಅಪರಾಧ ಸಹಸ್ರಾಣಿ, ಕ್ರಿಯಂತೇ‌உಹರ್ನಿಶಂ ಮಯಾ |
ದಾಸೋ‌உಯ ಮಿತಿ ಮಾಂ ಮತ್ವಾ, ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪರಮೇಶ್ವರ ||

ಕರಚರಣ ಕೃತಂ ವಾ ಕರ್ಮ ವಾಕ್ಕಾಯಜಂ ವಾ
ಶ್ರವಣ ನಯನಜಂ ವಾ ಮಾನಸಂ ವಾಪರಾಧಮ್ |
ವಿಹಿತ ಮವಿಹಿತಂ ವಾ ಸರ್ವಮೇತತ್ ಕ್ಷಮಸ್ವ
ಶಿವ ಶಿವ ಕರುಣಾಬ್ಧೇ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ||

ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯೈರ್ವಾ
ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮನಾ ವಾ ಪ್ರಕೃತೇಃ ಸ್ವಭಾವಾತ್ |
ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತ್ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||

ಬೌದ್ಧ ಪ್ರಾರ್ಥನ
ಬುದ್ಧಂ ಶರಣಂ ಗಚ್ಛಾಮಿ
ಧರ್ಮಂ ಶರಣಂ ಗಚ್ಛಾಮಿ
ಸಂಘಂ ಶರಣಂ ಗಚ್ಛಾಮಿ

ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರಂ
ಅಸತೋಮಾ ಸದ್ಗಮಯಾ |
ತಮಸೋಮಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯಾ |
ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾ ಅಮೃತಂಗಮಯಾ |
ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ

ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ |
ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿದ್ದುಃಖ ಭಾಗ್ಭವೇತ್ ||

ಓಂ ಹ ನಾ’ವವತು | ನೌ’ ಭುನಕ್ತು | ವೀರ್ಯಂ’ ಕರವಾವಹೈ |
ತೇಸ್ವಿನಾವಧೀ’ತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿ’ದ್ವಿಷಾವಹೈ” ||
ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ’ ||

ವಿಶೇಷ ಮಂತ್ರಾಃ
ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ – ಓಂ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ
ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ – ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ
ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರಿ – ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ

Read Related Stotrams:

– ನಿತ್ಯ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನಮ್

– ಮಂತ್ರ ಪುಷ್ಪಮ್

– ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್

– ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ

– ಓಂ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ

Your Comments

7 Comments so far

 1. Raghavendra Kamath says:

  Hi Below are mantras for each diety

  ಎಲ್ಲಾ ದೇವರ ಮುಖ್ಯ ಶ್ಲೋಕಗಳು

  ಗಣಪತಿ

  1)ಗಣಾನಾಂ ತ್ವಾಂ ಗಣಪತಿ ಗಂ ಹವಾಮಯೇ ಕವಿಂ ಕವೀನಾಂ

  ಉಪಮಶ್ರವಸ್ತಮಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ರಾಜಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮನಸ್ಪಥ

  ಆನಶ್ರುನ್ವನ್ನ ದಿಭಿಸೀಧ ಸಾದನಂ

  2)ಶುಕ್ಲಾಂ ಭರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿ ವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ

  ಪ್ರಸನ್ನ ವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವ ವಿಘ್ನೋಪ ಶಾಂತಯೇ

  3)ಗಜಾನನಂ ಭೂತ ಗಣಾದಿ ಸೇವಿತಂ ಕಪಿಥ್ಥ ಜಂಬೂ ಫಲಸಾರ ಭಕ್ಷಿತಂ

  ಉಮಾಸುತಂ ಶೋಕ ವಿನಶಕಾರಣಂ ನಮಾಮಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪಾದ ಪಂಕಜಂ

  4)ಅಗಜಾನನ ಪದ್ಮಾರ್ಕಂ ಗಜಾನನ ಮಹಾರ್ನಿಶಂ

  ಅನೇಕದಂತಂ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಏಕದಂತಂ ಊಪಾಸ್ಮಹೇ

  5)ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭ

  ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರುಮೇ ದೇವ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದ

  6)ಪ್ರಣಮ್ಯ ಶಿರಸಾ ದೇವಂ ಗೌರಿ ಪುತ್ರಂ ವಿನಾಯಕಂ

  ಭಕ್ತವಸಂ ಸ್ಮರೆನ್ನಿತ್ಯಂ ಆಯುಃಕಾಮಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಯೇ

  7)ಓಂ ಏಕದಂತಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ದಂತಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

  ಗುರು

  1 )ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರು ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ

  ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಂಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ

  2 )ದೇವಾನಂಚ ಋಷಿಣಾಂಚ ಗುರು ಕಾಂಚನ ಸಂನಿಭಂ

  ಬುದ್ಧಿ ಭೂತಂ ತ್ರಿಲೊಕೇಶಂ ತಂ ನಮಾಮಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿಮ್

  3 )ಪೂಜ್ಯಾಯ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ವ್ರತಾಯಚ

  ಭಜತಾಂ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಯ ನಮತಾಂ ಕಾಮಧೇನವೆ

  4)ಓಂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಅತ್ರಿ ಪುತ್ರಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ದತ್ತ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

  5)ಓಂ ಗುರುದೇವಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೆ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಗುರು ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

  6)ಓಂ ದಕ್ಷಿನಮುರ್ತಯೇಚ ವಿದ್ಮಹೇ ಧ್ಯನಸ್ಥಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಧಿಷಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

  7)ಓಂ ಶಿರಡಿ ವಾಸಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ದ್ವಾರಕಮಯೇ ಧೀಮಹೆ ತನ್ನೋ ಸಾಯಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

  8)ಓಂ ನರಸಿಂಹಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವಜ್ರ ನಖಾಯ ಧೀಮಹೇ ತನ್ನೋ ನರಸಿಂಹ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

  ವಿಷ್ಣು

  1 )ಶಾಂತಾಕಾರಂ ಭುಜಗಶಯನಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಸುರೇಶಂ

  ವಿಶ್ವಾಧಾರಂ ಗಗನ ಸದೃಶಂ ಂಎಘವರ್ಣಂ ಶುಭಾಂಗಂ

  ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಂ ಕಮಲನಯನಂ ಯೋಗಿಭಿಧ್ಯಾರ್ನಗಮಯಂ

  ವಂದೇ ವಿಷ್ಣುಂ ಭ್ಹವಭಯಹರಮ್ ಸರ್ವಲೋಕೈಕನಾಥಂ

  2 )ಮಂಗಳಂ ಭಾಗವನ್ ವಿಷ್ಣು ಮಂಗಳಂ ಮಧುಸೂಧನ

  ಮಂಗಳಂ ಫುಂಡರಿ ಕಾಕ್ಸ್ಹೋ ಮಂಗಲಯ ತನ್ನೋ ಹರಿ

  3 )ನಮಃ ಪಂಕಜನಭಾಯ ನಮಃ ಪಂಚಂಗ್ರಹೇ

  ನಮಃ ಪಂಕಜ ನೇತ್ರಾಯ ನಮಸ್ತೆ ಪಂಕಾಜಂಘ್ರಯೇ

  4)ಓಂ ನಾರಾಯಣಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವಾಸುದೇವಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

  ರಾಮ

  1 )ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇದಸೆ

  ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸಿತಯಃ ಪತಯೇ ನಮಃ

  2 )ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ

  ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ

  3 )ಶ್ರೀ ರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ

  ಕೃಷ್ಣ

  1 )ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ಹರಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ

  ನಂದಗೋಪ ಕುಮಾರಾಯ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದಯ ನಮೋ ನಮಃ

  2 )ಕೃಷ್ಣಾಯ ಯದವೆಂದ್ರಾಯ ಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರಾಯ ಯೋಗಿನೇ

  ನಾಥಾಯ ರುಕ್ಮಿಣೇಶಯ ನಮೋ ವೇದಾಂತ ವೇದಿನೇ

  3 )ವಾಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾನೂರ ಮರ್ಧನಂ

  ದೇವಕಿ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ

  4 )ಕರಾರವಿಂದೇನ ಪದಾರವಿಂದಂ ಮುಖಾರವಿಂದೆ ವಿನಿವೆಶಯಂತಂ

  ವಟಸ್ಯ ಪತ್ರಸ್ಯ ಪುತೇ ಶಯನಂ ಬಾಲಂ ಮುಕುಂದಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ

  ಶಿವ

  1 )ತ್ರಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಂ ಪುಸ್ಥಿವರ್ಧನಂ

  ಉರ್ವಾರುಕಮಿವಬಂಧನಾನ್ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮುಕ್ಷಿಯ ಮಾಮ್ರಿತಾತ್

  2 )ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ರುದ್ರಾಯ ನಿಲಕಂಥಾಯ ಶಂಭವೇ

  ಆಮ್ರುತೇಶಾಯ ಸರ್ವಾಯ ಮಹಾದೇವಾಯಧೆ ನಮಃ

  3)ಓಂ ಮಹಾದೇವಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ರುದ್ರಮುರ್ತಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಶಿವಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

  ಮಾರುತಿ

  1 )ಮನೋಜವಂ ಮಾರುತತುಲ್ಯವೇಗಂ ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಂ ಬುದ್ದಿಮತಾಂ ವರಿಷ್ಟಂ

  ವಾತಾತ್ಮಜಂ ವಾನರಯೂಥ ಮುಖ್ಯಂ ಶ್ರೀ ರಾಮ ದೂತಂ ಶಿರಸಾ ನಮಾಮಿ

  2 )ಬುದ್ದಿರ್ಬಲಂ ಯಶೋಧಿರ್ಯಂ ನಿರ್ಭಯತ್ವಂ ಆರೋಗತ

  ಅಜಡತ್ಯಂ ವಕ್ಪಟುತ್ವಂ ಚ ಹನುಮತ್ಸ್ಮರನದ್ಭಾವೆತ್

  3 )ಅಂಜನಾನಂದನಂ ವೀರಂ ಜಾನಕೀ ಶೋಕ ನಾಶನಂ

  ಕಪೀಶಂ ಆಕ್ಷಹನ್ತಾರಂ ವಂದೇ ಲಂಕಾ ಭಯನ್ಕರಂ

  4)ಓಂ ಆಂಜನೇಯಯ ವಿಧ್ಮಹೆ ಮಹಾ ಬಾಲ್ಯ ಧೀಮಹೇ ತನ್ನೋ ಹನುಮಾನ್ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

  ವೆಂಕಟರಮಣ

  1 )ಕಲ್ಯಾಣಾತ್ ಭುಜಗಾತ್ರಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥ ಪ್ರದಾಯಿನೇ

  ಶ್ರೀಮದ್ ವೆಂಕತನಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಯತೆ ನಮಃ

  2 )ಶ್ರೀಯಃ ಕಂತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣನಿಧಯೆ ನಿಧಯೇರ್ತಿನಾಂ

  ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ ಮಂಗಳಂ

  ಸೂರ್ಯ

  1 )ಉದಯೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪೋಯಂ ಮಧ್ಯಾನೇತು ಮಹೇಶ್ವರಃ

  ಅಸ್ತಮಾನೇ ಸ್ವಯಂ ವಿಷ್ಣು ತ್ರಯ್ಮುರ್ತಿ ದಿವಾಕರ

  2 )ಜಪಾ ಕುಸುಮ ಸಂಕಾಶಂ ಕಶ್ಯಪೇಯಂ ಮಹಾಧ್ಯುಥಿಂ

  ತಮೋರಿಂ ಸರ್ವ ಪಾಪಘ್ನಂ ಪ್ರನತೊಸ್ಮಿ ದಿವಕರಂ

  3 )ಧ್ಯೇಯ ಸದಾ ಸವಿತೃಮಂಡಲ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ನಾರಾಯಣ ಸರಸಿಜಾಸನ

  ಕೇಯೂರವಾನ್ ಮಕರ ಕುಂಡಲವಾನ್ ಕಿರೀಟಿ ಹಾರಿ ಹಿರಣ್ಮಯ ವಪುಧ್ರುತ ಶಂಖ ಚಕ್ರಃ

  4)ಓಂ ಭಾಸ್ಕರಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಮಹದ್ಯುತಿಕರಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಆದಿತ್ಯ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

  ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ

  1 )ಷಡಾನನಂ ಚಂದನ ಲೆಪಿತಾಂಗಂ ಮಹೋರಸಂ ದಿವ್ಯ ಮಯೂರ ವಾಹನಂ

  ರುದ್ರಸ್ಯ ಸೂನುಂ ಸುರಲೋಕ ನಾದಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ

  2)ಓಂ ತತ್ಪುರುಷಾಯ ವಿಧ್ಮಹೆ ಮಹಾ ಸೇನಯ ಧೀಮಹೇ ತನ್ನೋ ಷಣ್ಮುಗ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

  3)ಅನಂತಂ ವಾಸುಕೀಂ ಶೇಷಂ ಪದ್ಮನಭಂಚ ಕಂಬಲಂ

  ಶಂಖಪಾಲಂ ಧರ್ತರಷ್ಟ್ರಂ ತಕ್ಷಕಂ ಕಾಲೀಯಂ ತಥಾ

  ನವಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಶನಿ

  1 )ನಮಃ ಸೂರ್ಯಾಯ ಚಂದ್ರಾಯ ಮಂಗಳಾಯ ಭುದಾಯಚ

  ಗುರು ಶುಕ್ರ ಶನಿಭ್ಯಸ್ಚ ಋಆಹುವೇ ಕೇತವೇ ನಮಃ

  2 )ನೀಲಾಂಜನ ಸಮಾಭಾಸಂ ರವಿಪುತ್ರಂ ಯಮಾಗ್ರಜಂ

  ಛಾಯಾ ಮಾರ್ತಂಡ ಸಂಭುತಂ ತಂ ನಮಾಮಿ ಶನೆಶ್ವರಂ

  ದೇವಿ

  1 )ಸರ್ವ ಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ

  ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ

  2 )ಸಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ ಮೋಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ ಜಯ ಲಕ್ಸ್ಮೀಚ ಸರಸ್ವತಿ

  ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿರ್ವರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚ ಪ್ರಸನಾಭವ ಸರ್ವದಾ

  3 )ನಮಸ್ತೆ ಶಾರದಾದೇವಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ಪುರವಾಸಿನಿ

  ತ್ವಾಮಹಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯೇ ನಿತ್ಯಂ ವಿಧ್ಯಾದಾನಂ ಚ ದೇಹಿ ಮೇ

  4 )ಯಾ ಕುಂದೇಂದು ತುಷಾರ ಹಾರ ಧವಲ

  ಯಾ ಶುಭ್ರ ವಸ್ತ್ರಾವ್ರಿತ ಯಾ ವೀಣಾ ವರ ದಂಡ ಮಂದಿತಕರ

  ಯಾ ಶ್ವೇತ ಪದ್ಮಾಸನ ಯಾ ಬ್ರಹಮಾಚ್ಯುತಃ ಶಂಕರ ಪ್ರಬ್ರಿಥಿಭೀ

  ದೇವೈ ಸದಾ ಪೂಜಿತ ಸಾಮಾಂ ಪಾತು ಸರಸ್ವತಿ ಭಗವತಿ

  ನಿಶ್ಯೇಶ ಜಾಢ್ಯಾಪಹ

  5 )ಸರಸ್ವತಿ ನಮಸ್ತುಬ್ಯಂ ವರದೇ ಕಮರೂಪಿನಿ

  ವಿದ್ಯಾರಂಭಂ ಕರಿಶ್ಯಾಮಿ ಸಿಧಿರ್ಭವತುಮೆಸದಾ

  6 )ಅಹಲ್ಯಾ ದ್ರೌಪದಿ ತಾರಾ ಸೀತಾ ಮಂಡೋದರಿ

  ಪಂಚಕನ್ಯ ಸ್ಮರೇನಿತ್ಯಂ ಮಹಾ ಪಾತಕ ನಾಶನಂ

  7 )ಯನ್ಮೂಲೇ ಸರ್ವ ತೀರ್ಥಾನಿ ಯನ್ಮಧ್ಯೆ ಸರ್ವದೆವತಾ

  ಯದಗ್ರೆ ಸರ್ವವೇದಸ್ಚ ತುಳಸೀತ್ವಾಂ ನಮಮ್ಯಹಂ

  8 )ಪ್ರಸೀದ ತುಳಸೀ ದೇವಿ ಪ್ರಸೀದ ಹರಿವಲ್ಲಭೆ

  ಕ್ಷೀರೋದ ಮಥನೋದ್ಭೂತೆ ತುಳಸಿ ತ್ವಾಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ

  9 )ಸುರಭೀರ್ ವೈಷ್ಣವೀ ದೇವಿ ಸುರಲೋಕೆ ಮಹೀಯಸೆ

  ಸುರಾ ಲೋಕೆ ಮಹೀಯಸೆ ಗ್ರಸಮುಷ್ಥಿ ಮಯಾದತ್ತ ಸುರಭೇ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಂ

  10)ಓಂ ಕಾತ್ಯಯಿನೇಚ ವಿದ್ಮಹೇ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ದುರ್ಗೆ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

  11)ಓಂ ಮಹದೇವೈಚ ವಿದ್ಮಹೇ ವಿಶ್ನುಪತ್ನ್ಯಿಚ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

  ಇತರೆ

  1 )ಯಾನಿ ಕಾನಿಚ ಪಾಪಾನಿ ಜನ್ಮಾಂತರ ಕ್ರುತಾನಿಚ

  ತಾನಿ ತಾನಿ ವಿನಶ್ಯಂತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಂ ಪದೆ ಪದೆ

  2 )ಕರ್ಕೊಟಕಾಸ್ಯ ನಾಗಸ್ಯ ದಮಯತ್ಯಾ ನಲಸ್ಯಚ

  ಋತುಪರ್ಣಶರಾಜಋಷಿ ಕಿರ್ತನಂ ಕಲಿ ನಾಶನಂ

  3 )ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯು ಹರಣಂ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿ ನಿವಾರಣಂ

  ಸರ್ವ ವ್ಯಾದಿ ನಿವಾರಣಂ ವಿಷ್ನುಪಾದೊದಕಂ ಶುಭಂ

  4 )ಶರೀರೆ ಜರ್ಜರೆ ಭೂತೆ ವ್ಯಾಧಿಗ್ರಸ್ಥೆ ಕಲೇಭರೇ

  ಔಷಧಂ ಜಾನ್ಹವಿ ತೋಯಂ ವೈಧ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರೀ

  5 )ಅಪರಾಧ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಕ್ರಿಯಂತೆ ಅಹರ್ನಿಶಂ

  ದಾಸೋ ಆಯಮಿಥಿಮಾಂ ಮತ್ವ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪರಮೇಶ್ವರ

  6 )ಪಾಪೋಹಂ ಪಾಪಕರ್ಮಾಹಂ ಪಾಪಾತ್ಮ ಪಾಪ ಸಂಭವಃ

  ತ್ರಾಹಿ ಮಾಂ ಕೃಪಯಾ ದೇವ ಶರಣಾಗತ ವತ್ಸಲ

  7 )ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತ ವರ್ಣಾಯ ಕುಂದೇಂದು ಧವಲಾಯಚ

  ವಿಷ್ಣು ವಾಹನ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಪಕ್ಷಿರಾಜಾಯತೇ ನಮಃ

  8 )ಅಶ್ವಥಾಮೋ ಬಲಿರ್ವ್ಯಾಸೋ ಹನುಮಾಂಚ ವಿಭೀಷಣಃ

  ಕೃಪಃ ಪರಶುರಾಮಸ್ಚ ಸಪ್ಥಯ್ಥೇ ಚಿರಜೀವಿನಃ

  9 )ಮಾತೃ ದೇವೊ ಭವಃ ಪಿತೃ ದೇವೋ ಭವಃ

  ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋ ಭವಃ ಅತಿಧಿ ದೇವೋ ಭವಃ

  • Raghavendra says:

   elow are shlokas for each day

   ಸೋಮವಾರ

   ಶಿವ

   1)ತ್ರ್ಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ

   ಉರ್ವಾರುಕಮಿವಬಂಧನಾನ್ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮುಕ್ಷೀಯ ಮಾಮೃತಾತ್

   2)ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ರುದ್ರಾಯ ನಿಲಕಂಥಾಯ ಶಂಭವೇ

   ಅಮೃತೇಶಾಯ ಶರ್ವಾಯ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ

   3)ಓಂ ಮಹಾದೇವಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ರುದ್ರಮೂರ್ತಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಶಿವಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

   ಮಂಗಳವಾರ

   ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ

   1)ಷಡಾನನಂ ಚಂದನ ಲೇಪಿತಾಂಗಂ ಮಹೋರಸಂ ದಿವ್ಯ ಮಯೂರ ವಾಹನಂ

   ರುದ್ರಸ್ಯ ಸೂನಂ ಸುರಲೋಕ ನಾದಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ

   2)ಓಂ ತತ್ಪುರುಷಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಮಹಸೇನಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಷಣ್ಮುಗ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

   3)ಅನಂತಂ ವಾಸುಕೀಂ ಶೇಷಂ ಪದ್ಮನಭಂಚ ಕಂಬಲಂ

   ಶಂಖಪಾಲಂ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಂ ತಕ್ಷಕಂ ಕಾಲೀಯಂ ತಥಾ

   ವಿಷ್ಣು

   1)ಶಾಂತಾಕಾರಂ ಭುಜಗಶಯನಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಸುರೇಶಂ

   ವಿಶ್ವಾಧಾರಂ ಗಗನ ಸದೃಶಂ ಮೇಘವರ್ಣಂ ಶುಭಾಂಗಂ

   ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಂ ಕಮಲನಯನಂ ಯೋಗಿಭಿಧ್ಯಾರ್ನಗಮಯಂ

   ವಂದೇ ವಿಷ್ಣುಂ ಭವಭಯಹರಂ ಸರ್ವಲೋಕೈಕನಾಥಂ

   2)ಮಂಗಳಂ ಭಾಗವನ್ ವಿಷ್ಣು ಮಂಗಳಂ ಮಧುಸೂಧನಃ

   ಮಂಗಳಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ್ಃ ಮಂಗಳಾಯ ಗರುಡ ಧ್ವಜಃ

   3)ನಮಃ ಪಂಕಜನಾಭಾಯ ನಮಃ ಪಂಕಜಮಾಲಿನೇ

   ನಮಃ ಪಂಕಜನೇತ್ರಾಯ ನಮಸ್ತೆ ಪಂಕಜಾಂಘ್ರಯೇ

   4)ಓಂ ನಾರಾಯಣಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವಾಸುದೇವಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

   ರಾಮ

   1)ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇಧಸೇ

   ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯಾಃ ಪತಯೇ ನಮಃ

   2)ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ

   ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ

   3)ಓಂ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ

   ಕೃಷ್ಣ

   1)ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ದೇವಕೀ ನಂದನಾಯಚ

   ನಂದಗೋಪ ಕುಮಾರಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ

   2)ಕೃಷ್ಣಾಯ ಯಾದವೇಂದ್ರಾಯ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಯ ಯೋಗಿನೇ

   ನಾಥಾಯ ರುಕ್ಮಿಣೀಶಾಯ ನಮೋ ವೇದಾಂತ ವೇದಿನೇ

   3)ವಾಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಣೂರ ಮರ್ಧನಂ

   ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ

   4)ಕರಾರವಿಂದೇನ ಪದಾರವಿಂದಂ ಮುಖರವಿಂದೇ ವಿನಿವೇಶಯಂತಂ

   ವಟಸ್ಯ ಪತ್ರಸ್ಯ ಪುಟೇಶಯನಂ ಬಾಲಂ ಮುಕುಂದಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ

   ಪಾರ್ವತಿ

   ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೇ

   ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರಯಂಬಕೇ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ

   ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ

   ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಸದಾ ಪೂರ್ಣೆ ಶಂಕರ ಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭೆ

   ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಿದ್ಯರ್ಥಂ ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಚ ಪಾರ್ವತೀ

   ದುರ್ಗೆ

   ಓಂ ಕಾತ್ಯಯಿನೇಚ ವಿದ್ಮಹೇ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ದುರ್ಗೆ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

   ಗೋಮಾತಾ

   ಸುರಭೀರ್ ವೈಷ್ಣವೀ ಮಾತಾಃ ಸುರಲೋಕೇ ಮಹೀಯಸೇ

   ಗ್ರಾಸ ಮುಸ್ಟಿರ್ಮಯಾದತ್ತಾ ಸುರಭೇ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಂ

   ಭುದವಾರ

   ಗಣಪತಿ

   1)ಗಣಾನಾಂ ತ್ವಾಂ ಗಣಪತಿ ಗಂ ಹವಾಮಯೇ ಕವಿಂ ಕವೀನಾಂ

   ಉಪಮಶ್ರವಸ್ತಮಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ರಾಜಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮನಸ್ಪಥ

   ಆನಶ್ರುನ್ವನ್ನ ದಿಭಿಸೀಧ ಸಾದನಂ

   2)ಶುಕ್ಲಾಂಭರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ

   ಪ್ರಸನ್ನ ವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವ ವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ

   3)ಗಜಾನನಂ ಭೂತ ಗಣಾದಿ ಸೇವಿತಂ ಕಪಿಥ್ಥ ಜಂಬೂ ಫಲಸಾರ ಭಕ್ಷಿತಂ

   ಉಮಾಸುತಂ ಶೋಕ ವಿನಾಶಕಾರಣಂ ನಮಾಮಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪಾದ ಪಂಕಜಂ

   4)ಅಗಜಾನನ ಪದ್ಮಾರ್ಕಂ ಗಜಾನನ ಮಹರ್ನಿಶಂ

   ಅನೇಕದಂತಂ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಏಕದಂತ ಊಪಾಸ್ಮಹೇ

   5)ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭ

   ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರುಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ

   6)ಪ್ರಣಮ್ಯ ಶಿರಸಾ ದೇವಂ ಗೌರಿ ಪುತ್ರಂ ವಿನಾಯಕಂ

   ಭಕ್ತಾವಾಸಂ ಸ್ಮರೇನಿತ್ಯಂ ಆಯುಃ ಕಾಮಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಯೇ

   7)ಓಂ ಏಕದಂತಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ದಂತಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

   ಗುರುವಾರ

   ಗುರು

   1)ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರು ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ

   ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಂಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ

   2)ದೇವನಾಂಚ ಋಷಿನಾಂಚ ಗುರು ಕಾಂಚನ ಸನ್ನಿಭಂ

   ಬಂಧೂಭೂತಂ ತ್ರಿಲೊಕೇಶಂ ತಂ ನಮಾಮಿ ಬೃಹಸ್ಪಥಿಂ

   3)ಪೂಜ್ಯಾಯ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ರತಾಯಚ

   ಭಜತಾಂ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಯ ನಮತಾಂ ಕಾಮಧೇನವೇ

   4)ಓಂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಅತ್ರಿ ಪುತ್ರಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ದತ್ತ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

   5)ಓಂ ಗುರುದೇವಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇಚ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಗುರು ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

   6)ಓಂ ದಕ್ಷಿನಮುರ್ತಯೇಚ ವಿದ್ಮಹೇ ಧ್ಯಾನಸ್ಥಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಧಿಷಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

   7)ಓಂ ಶಿರಡಿವಾಸಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಸಚಿದನಂದಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಸಾಯಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

   ಶುಕ್ರವಾರ

   ಲಕ್ಷ್ಮೀ

   1)ಸಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ ಮೋಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ ಜಯ ಲಕ್ಸ್ಮೀಚ ಸರಸ್ವತಿ

   ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿರ್ವರ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ ಪ್ರಸಂನಮಮಸರ್ವದಾ

   2)ಓಂ ಮಹದೇವೈಚ ವಿದ್ಮಹೇ ವಿಷ್ನುಪತ್ನೀಚ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

   ಶಾರದೆ

   1)ನಮಸ್ತೆ ಶಾರದಾದೇವಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ಪುರವಾಸಿನೀ

   ತ್ವಾಮಹಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯೇ ದೇವಿ ವಿದ್ಯಾ ದಾನಂಚ ದೇಹಿಮೇ

   2)ಯಾ ಕುಂದೇಂದು ತುಷಾರಹಾರ ಧವಲಾ

   ಯಾ ಶುಭ್ರ ವಸ್ತ್ರಾಮೃತ ಯಾ ವೀಣಾ ವರದಂಡ ಮಂದಿತ ಕರಾ

   ಯಾ ಶ್ವೇತ ಪದ್ಮಸನಾ ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಚ್ಯುತ ಶಂಕರ ಪ್ರಬ್ರುಧಿಬೀರ್

   ದೇವೈ ಸದಾ ಪೂಜಿತಾ ಸಾಮಾಂಪಾತು ಸರಸ್ವತೀ ಭಗವತೀ ನಿಶ್ಯೇಶ ಜಾಢ್ಯಾಪಹ

   3)ಸರಸ್ವತಿ ನಮಸ್ತುಬ್ಯಂ ವರದೇ ಕಾಮರೂಪಿಣಿ

   ವಿದ್ಯಾರಂಭಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಸಿದ್ದಿರ್ಭವತುಮೇಸದಾ

   ತುಳಸಿ

   1)ಯನ್ಮೂಲೇ ಸರ್ವ ತೀರ್ಥಾನಿ ಯನ್ಮಧ್ಯೆ ಸರ್ವದೇವತಾಃ

   ಯದಗ್ರೇ ಸರ್ವವೇದಾಸ್ಚ ತುಳಸಿ ತ್ವಾಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ

   2)ಪ್ರಸೀದ ತುಳಸೀ ದೇವಿ ಪ್ರಸೀದ ಹರಿವಲ್ಲಭೇ

   ಕ್ಷೀರೋದ ಮಥನೊದ್ಭೋತೇ ತುಳಸಿ ತ್ವಾಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ

   ಪಂಚಕನ್ಯಾ

   5)ಅಹಲ್ಯಾ ದ್ರೌಪದೀ ಸೀತಾ ತಾರಾ ಮಂಡೋದರೀ

   ಪಂಚಕನ್ಯಾ ಸ್ಮರೇನಿತ್ಯಂ ಮಹಾಪಾತಕ ನಾಶನಂ

   ಶನಿವಾರ

   ಮಾರುತಿ

   1)ಮನೋಜವಂ ಮಾರುತತುಲ್ಯವೇಗಂ ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಂ ಬುದ್ದಿಮತಾಂ ವರಿಷ್ಟಂ

   ವಾತಾತ್ಮಜಂ ವಾನರಯೂಥ ಮುಖ್ಯಂ ಶ್ರೀ ರಾಮದೂತಂ ಶಿರಸಾ ನಮಾಮಿ

   2)ಬುದ್ದಿರ್ಬಲಂ ಯಶೋಧ್ಯರ್ಯಂ ನಿರ್ಭಯತ್ವಂ ಆರೋಗತ

   ಅಜಾಡ್ಯತ್ವಂ ವಾಕ್ಪಟತ್ವಂ ಚ ಹನುಮತ್ ಸ್ಮರಣಾಭವೇತ್

   3)ಅಂಜನಾನಂದನಂ ವೀರಂ ಜಾನಕೀ ಶೋಕ ನಾಶನಂ

   ಕಪೀಶಂ ಅಕ್ಷಹಂತಾರಂ ವಂದೇ ಲಂಕಾ ಭಯಂಕರಂ

   4)ಓಂ ಆಂಜನೇಯಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಮಹಬಲಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಹನುಮಾನ್ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

   ನವಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಶನಿ

   1)ನಮಃ ಸೂರ್ಯಾಯ ಚಂದ್ರಾಯ ಮಂಗಳಾಯ ಭುದಾಯಚ

   ಗುರು ಶುಕ್ರ ಶನಿಭ್ಯಸ್ಚ ರಾಹುವೇ ಕೇತವೇ ನಮಃ

   2)ನೀಲಾಂಜನ ಸಮಾಭಾಸಂ ರವಿಪುತ್ರಂ ಯಮಾಗ್ರಜಂ

   ಛಾಯಾ ಮಾರ್ತಂಡ ಸಂಭೂತಂ ತಂ ನಮಾಮಿ ಶನೆಶ್ವರಂ

   3) ಸೂರ್ಯಪುತ್ರೋ ದೀರ್ಘದೇಹೋ ವಿಶಾಲಕ್ಷಃ ಶಿವಪ್ರಿಯ

   ಮಂದಾಚಾರ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮ ಪೀಡಾಂ ಹರತು ಮೇ ಶನಿಃ

   ವೆಂಕಟರಮಣ

   1)ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಬುತಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥ ಪ್ರದಾಯಿನೇ

   ಶ್ರೀಮದ್ ವೆಂಕಟನಾಥಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯತೇ ನಮಃ

   2)ಶ್ರೀಯಃ ಕಂತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಯೇ ನಿಧಯೇರ್ಥಿನಾಂ

   ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ

   ನರಸಿಂಹ

   1)ಓಂ ನರಸಿಂಹಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವಜ್ರ ನಖಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ನರಸಿಂಹ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

   ಭಾನುವಾರ

   ಸೂರ್ಯ

   1)ಉದಯೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪೋಯಂ ಮಧ್ಯಾನೇತು ಮಹೇಶ್ವರಃ

   ಅಸ್ತಮಾನೇ ಸ್ವಯಂ ವಿಷ್ಣು ತ್ರಯೀಮೂರ್ತಿ ದಿವಾಕರ

   2)ಜಪಾಕುಸುಮ ಸಂಕಾಶಂ ಕಶ್ಯಪೇಯಂ ಮಹದ್ಯುತಿಂ

   ತವೋರಿಂ ಸರ್ವ ಪಾಪಘ್ನಂ ಪ್ರಣತೊಸ್ಮಿ ದಿವಾಕರಂ

   3)ಧ್ಯೇಯ ಸದಾ ಸವಿತೃಮಂಡಲ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ನಾರಾಯಣ ಸರಸಿಜಾಸನ ಸನ್ನಿವಿಸ್ಥಹ

   ಕೇಯೂರವಾನ್ ಮಕರ ಕುಂಡಲವಾನ್ ಕಿರೀಟಿ ಹಾರಿ ಹಿರಣ್ಮಯ ವಪುಧೃತ ಶಂಖ ಚಕ್ರಃ

   4)ಓಂ ಭಾಸ್ಕರಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಮಹದ್ಯುತಿಕರಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಆದಿತ್ಯ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

   ಇತರೆ

   ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡುವಾಗ

   ಯಾನಿ ಕಾನಿಚ ಪಾಪಾನಿ ಜನ್ಮಾಂತರ ಕೃತಾನಿಚ

   ತಾನಿ ತಾನಿ ವಿನಶ್ಯಂತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಪದೇ ಪದೇ

   ಸಂಕಷ್ಥದಲ್ಲಿರುವಾಗ

   ಕಾರ್ಕೋಟಕಸ್ಯ ನಾಗಸ್ಯ ದಮಯಂತ್ಯಾ ನಲಸ್ಯಚ

   ಋತುಪರ್ಣಸ್ಯ ರಾಜರ್ಷೆ ಕೀರ್ಥನಂ ಕಲಿ ನಾಶನಂ

   ತೀರ್ಥ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ

   1)ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯು ಹರಣಂ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿ ನಿವಾರಣಂ

   ಸಮಸ್ತ ದುರಿತೋಪಶಮನಂ ವಿಷ್ಣು ಪಾದೋದಕಂ ಶುಭಂ

   2)ಶರೀರೆ ಜರ್ಜರೀ ಭೂತೆ ವ್ಯಾದಿಗ್ರಸ್ತೇ ಕಳೇಬರೇ

   ಔಷಧಂ ಜಾನ್ಹವಿ ತೋಯಂ ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರೀ

   ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ

   1)ಅಪರಾಧ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಕ್ರಿಯಂತೆ ಅಹರ್ನಿಶಂ

   ದಾಸೋ ಆಯಮಿಥಿಮಾಂ ಮತ್ವ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪರಮೇಶ್ವರ

   2)ಪಾಪೋಹಂ ಪಾಪಕರ್ಮಾಹಂ ಪಾಪಾತ್ಮ ಪಾಪ ಸಂಭವಃ

   ತ್ರಾಹಿಮಾಂ ಕೃಪಯಾ ದೇವ ಶರಣಾಗತ ವತ್ಸಲ

   ಶುಭ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ

   ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತ ವರ್ಣಾಯ ಕುಂದೇಂದು ಧವಲಾಯಚ

   ವಿಷ್ಣುವಾಹ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಪಕ್ಷಿರಾಜಾಯತೇ ನಮಃ

   ಚಿರಂಜೀವಿ ಸ್ಮರಣೆ

   ಅಶ್ವಥಾಮಾ ಬಲಿರ್ವ್ಯಾಸೋ ಹನೂಮಾಂಚ ವಿಭೀಷಣಃ

   ಕೃಪಃ ಪರುಶುರಾಮಶ್ಚ ಸಪ್ತೈತೆ ಚಿರಜೀವಿನಃ

   ಮಾತಾ ಪಿತೃ ಸ್ಮರಣೆ

   ಮಾತೃ ದೇವೊ ಭವಃ ಪಿತೃ ದೇವೋ ಭವಃ

   ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋ ಭವಃ ಅತಿಧಿ ದೇವೋ ಭವಃ

  • Raghavendra Kamath says:

   ಸೋಮವಾರ

   ಶಿವ

   1)ತ್ರ್ಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ ಉರ್ವಾರುಕಮಿವಬಂಧನಾನ್ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮುಕ್ಷೀಯ ಮಾಮೃತಾತ್

   ಯಜಾಮಹೇ- ಆರಾಧಿಸು

   ಉರ್ವಾರು-ಸೌತೆಕಾಯಿ

   2)ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ರುದ್ರಾಯ ನೀಲಕಂಠಾಯ ಶಂಭವೇ ಅಮೃತೇಶಾಯ ಶರ್ವಾಯ ಮಹಾದೇವಾಯತೇ ನಮಃ

   3)ನಮಸ್ತೆ ಅಸ್ತು ಭಾಗವನ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ
   ಮಹಾದೇವಾಯ

   ತ್ರಯಂಬಕಾಯ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕಾಯ ತ್ರಿಕಲಾಗ್ನಿ ಕಾಲಾಯ

   ಕಾಲಗ್ನಿ ರುದ್ರಾಯ ನೀಲಕಂಠಾಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ

   ಸರ್ವೇಶ್ವರಾಯ ಸದಾಶಿವಯ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ

   ತ್ರಿಕಲಾಗ್ನಿ ಕಾಲಾಯ-ತ್ರಿಕಾಲಗ್ನಿ ಎಂಬ
   ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ನಾಶಮಡುವವನೆ

   ಕಾಲಗ್ನಿ-ಕಾಲವೆಂಬ ಅಗ್ನಿ(ಮರಣದ ಸಮಯ)

   ರುದ್ರಾಯ-ನಾಶಮಡುವವನೆ

   4)ಓಂ ಮಹಾದೇವಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ರುದ್ರಮೂರ್ತಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಶಿವಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

   ಮಂಗಳವಾರ

   ಗಣಪತಿ

   1)ಗಣಾನಾಂ ತ್ವಾ ಗಣಪತಿಂ ಹವಾಮಯೇ ಕವಿಂ ಕವೀನಾಂ

   ಉಪಮಶ್ರವಸ್ತಮಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠರಾಜಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮನಸ್ಪಥ ಆನಃಶ್ರುನ್ವನ್ನ
   ದಿಭಿಸೀಧ ಸಾದನಂ

   ಗಣಾನಾಂ-ಗಣಗಳ ರಾಜ

   ಹವಾಮಹೇ-ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ

   ಕವಿಂ ಕವೀನಾಂ-ಕವಿಗಳಿಗೆ ಕವಿ

   ಉಪಮಶ್ರವಸ್ತಮಂ-ಉನ್ನತ ವೈಭವ ಉಳ್ಳವನು

   ಉಪಮ-ಉನ್ನತ

   ಶ್ರವಸ್-ವೈಭವ

   ತಮಂ-ತುಂಬಾ

   ಜ್ಯೇಷ್ಠರಾಜಂ-ಹಿರಿಯ ರಾಜನೆ

   ಬ್ರಹ್ಮಣಾಂ-ಬ್ರಹ್ಮ

   ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪಥ-ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಅಧಿಪತಿ

   ಆ-ಪ್ರಚೋದಿಸುವವನು

   ನಃ-ನಮ್ಮ

   ಶ್ರುಣ್ವನ್ನುತಿಭೀಃ-ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳು

   ಸೀಧಸಾದನಂ-ಕೂರುವ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೋ

   2)ಶುಕ್ಲಾಂಭರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ

   ಪ್ರಸನ್ನ ವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವ ವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ

   ಶುಕ್ಲ-ಬಿಳಿ

   3)ಗಜಾನನಂ ಭೂತಗಣಾದಿ ಸೇವಿತಂ ಕಪಿಥ್ಥಜಂಬೂ ಫಲಸಾರ ಭಕ್ಷಿತಂ

   ಉಮಾಸುತಂ ಶೋಕ ವಿನಾಶಕಾರಣಂ ನಮಾಮಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪಾದ ಪಂಕಜಂ

   ಕಪಿಥ್ಥಜಂಬೂ- ಬೇಲದ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಜಾಂ ಹಣ್ಣು

   4)ಅಗಜಾನನ ಪದ್ಮಾರ್ಕಂ ಗಜಾನನ ಅಹರ್ನಿಶಂ

   ಅನೇಕದಂತಂ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಏಕದಂತ ಉಪಾಸ್ಮಹೇ

   ಅಗಜಾನನಪದ್ಮಾರ್ಕಂ-

   ಅಗಜ-ಪಾರ್ವತಿ

   ಆನನ-ಮುಖ

   ಅಹರ್ನಿಶಂ-ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ

   ದಂತಂ-

   ದಂ-ಕೊಡು

   ತಂ-ನೀನು

   5)ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭ

   ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರುಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ

   ತುಂಡ-ಸೊಂಡಿಲು

   ಸರ್ವದಾ-ಯಾವಾಗಲೂ

   6)ಪ್ರಣಮ್ಯ ಶಿರಸಾ ದೇವಂ ಗೌರೀ ಪುತ್ರಂ ವಿನಾಯಕಂ

   ಭಕ್ತಾವಾಸಂ ಸ್ಮರೇನಿತ್ಯಂ ಆಯುಃ ಕಾಮಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಯೇ

   7)ಓಂ ಏಕದಂತಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ದಂತಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

   ಪಾರ್ವತಿ

   ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೇ

   ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರಯಂಬಕೇ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ

   ಅನ್ನಪೂರ್ಣ

   ಅನ್ನಪೂರ್ಣೀ ಸದಾಪೂರ್ಣೀ ಶಂಕರ ಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭೇ

   ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಿದ್ಯರ್ಥಂ ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಚ ಪಾರ್ವತೀ

   ದುರ್ಗೆ

   1)ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಮಾತ್ರ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಃ

   ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವ ಭೂತೇಶು ಶಕ್ತಿ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಃ

   ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಶಾಂತಿ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಃ

   ನಮಸ್ತಸ್ಯೆ ನಮಸ್ತಸ್ಯೆ ನಮಸ್ತಸ್ಯೆ ನಮೋ ನಮಃ

   2)ಓಂ ಕಾತ್ಯಯಿನೇಚ ವಿದ್ಮಹೇ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ದುರ್ಗೆ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

   ಗೋಮಾತಾ

   ಸುರಭೀರ್ ವೈಷ್ಣವೀ ಮಾತಃ ಸುರಲೋಕೇ ಮಹೀಯಸೇ

   ಗ್ರಾಸ ಮುಸ್ಟಿರ್ಮಯಾದತ್ತಾ ಸುರಭೇ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಂ

   ಭುದವಾರ

   ಕೃಷ್ಣ

   1)ವಾಸನಾದ್ ವಾಸುದೇವೋಸಿ ತೆ ಜಗತ್ರಯಂ

   ಸರ್ವಭೂತ ನಿವಾಸೋಸಿ ವಾಸುದೇವ ನಮೋಸ್ತುತೆ

   2)ನಮೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯದೇವಾಯ ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮ ಣಾಯ ಹಿತಾಯಚ

   ಜಗದ್ಹಿತಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ

   3)ನಮೋ ಸತ್ವನಂತಾಯ ಸಹಸ್ರಮುರ್ತಯೇ ಸಹಸ್ರಪಾದಕ್ಷಿ

   ಶಿರೋರುಬಾಹವೆ ಸಹಸ್ರನಾಮ್ನೆ ಪುರುಷಾಯಶಾಶ್ವತೆ

   4)ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ದೇವಕೀ ನಂದನಾಯಚ

   ನಂದಗೋಪ ಕುಮಾರಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ

   5)ಕೃಷ್ಣಾಯ ಯಾದವೇಂದ್ರಾಯ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಯ ಯೋಗಿನೇ

   ನಾಥಾಯ ರುಕ್ಮಿಣೀಶಾಯ ನಮೋ ವೇದಾಂತ ವೇದಿನೇ

   6)ವಾಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಣೂರ ಮರ್ಧನಂ

   ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ

   7)ಕರಾರವಿಂದೇನ ಪದಾರವಿಂದಂ ಮುಖರವಿಂದೇ ವಿನಿವೇಶಯಂತಂ

   ವಟಸ್ಯ ಪತ್ರಸ್ಯ ಪುಟೇಶಯನಂ ಬಾಲಂ ಮುಕುಂದಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ

   8)ಗೋವಿಂದೇತಿ ಸದಾ ಸ್ನಾನಂ ಗೋವಿಂದೇತಿ ಸದಾ ಧ್ಯಾನಂ

   ಗೋವಿಂದೇತಿ ಸದಾ ಜಪಂ ಸದಾ ಗೋವಿಂದ ಕೀರ್ಥನಂ

   ಗುರುವಾರ

   ಗುರು

   1) ಗುರುಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ

   ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ

   2)ದೇವನಾಂಚ ಋಷಿನಾಂಚ ಗುರು ಕಾಂಚನ ಸನ್ನಿಭಂ

   ಬುದ್ಧಿಭೂತಂ ತ್ರಿಲೊಕೇಶಂ ತಂ ನಮಾಮಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿಂ

   3)ಪೂಜ್ಯಾಯ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ರತಾಯಚ

   ಭಜತಾಂ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಯ ನಮತಾಂ ಕಾಮಧೇನವೇ

   4)ವ್ಯಾಸಯ ವಿಷ್ಣುರೂಪಾಯ ವ್ಯಾಸರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ

   ನಮೋವೈಬ್ರಹ್ಮನಿಧಯೇ ವಾಸಿಷ್ಟಾಯ ನಮೋ ನಮಃ

   5)ಕಾಶ್ಯಪೋತ್ರಿಭರದ್ವಾಜಃ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೋ ಗೌತಮಃ

   ಜಮದಗ್ನಿರ್ವಸಿಷ್ಠಶ್ಚ ಸಪ್ತೈತೇ ಋಷಯಃ ಸ್ಮುತಾಃ

   5)ಓಂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಅತ್ರಿ ಪುತ್ರಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ದತ್ತ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

   6)ಓಂ ಗುರುದೇವಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇಚ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಗುರು ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

   7)ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮುರ್ತಯೇಚ ವಿದ್ಮಹೇ ಧ್ಯಾನಸ್ಥಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಧಿಷಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

   8)ಓಂ ಶಿರಡಿವಾಸಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಸಚಿದನಂದಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಸಾಯಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

   ವಿಷ್ಣು

   1)ಶಾಂತಾಕಾರಂ ಭುಜಗಶಯನಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಸುರೇಶಂ

   ವಿಶ್ವಾಧಾರಂ ಗಗನ ಸದೃಶಂ ಮೇಘವರ್ಣಂ ಶುಭಾಂಗಂ

   ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಂ ಕಮಲನಯನಂ ಯೋಗಿಹೃದ್ಯಾನಗಮ್ಯಂ

   ವಂದೇ ವಿಷ್ಣುಂ ಭವಭಯಹರಂ ಸರ್ವಲೋಕೈಕನಾಥಂ

   ಸಶಂಖ ಚಕ್ರಂ ಸಕಿರೀಟ ಕುಂದಲಂ ಸಪೀತ ವಸ್ತ್ರಂ ಸರಸಿ ರುಹೇಶನಂ

   ಸಹಾರವಕ್ಷಸ್ಥಳ ಶೋಭಿಕೌಸ್ತ್ಹುಬಂ ನಮಾಮಿ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಿರಸಾ ಚತುರ್ಭುಜಂ

   2)ಕಾಯೇನವಾಚ ಮನಸೆನ್ದ್ರಿಯೈರ್ವ ಭುದ್ಯತ್ಮನಾವ ಪ್ರಕೃತೆ ಸ್ವಭಾವಾಥ್

   ಕರೋಮಿಯದ್ಯದತ್ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ನಾರಾಯಣಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ

   3)ಮಂಗಲಂ ಭಾಗವನ್ ವಿಷ್ಣು ಮಂಗಲಂ ಮಧುಸೂಧನಃ

   ಮಂಗಲಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ್ಃ ಮಂಗಲಂ ಗರುಡ ಧ್ವಜಃ

   4)ವ್ಯಾಸಾಯ ವಿಷ್ಣುರೂಪಾಯ ವ್ಯಾಸರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ

   ನಮೋವೈ ಬ್ರಹ್ಮನಿಧಯೆ ವಾಸಿಷ್ಠಾಯ ನಮೋ ನಮಃ

   5)ನಮಃ ಪಂಕಜನಾಭಾಯ ನಮಃ ಪಂಕಜಮಾಲಿನೇ

   ನಮಃ ಪಂಕಜನೇತ್ರಾಯ ನಮಸ್ತೆ ಪಂಕಜಾಂಘ್ರಯೇ

   6)ಓಂ ನಾರಾಯಣಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವಾಸುದೇವಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

   ಶುಕ್ರವಾರ

   ಲಕ್ಷ್ಮೀ

   1)ಸಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ ಮೋಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ ಜಯ ಲಕ್ಸ್ಮೀಚ

   ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿರ್ವರ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ ಪ್ರಸಂನಮಮಸರ್ವದಾ

   2)ನಮಸ್ತೇಸ್ತು ಮಹಾಮಾಯೆ ಶ್ರೀಪೀಠೇ ಸುರಪೂಜಿತೇ

   ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾಹಸ್ತೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೇ

   ನಮಸ್ತೆ ಗರುಡಾರೂಢೆ ಕೋಲಾಸುರ ಭಯಂಕರೀ

   ಸರ್ವಪಾಪ ಹರೇ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೇ

   ಸರ್ವಜ್ನೆ ಸರ್ವವರದೇ ಸರ್ವ ದುಷ್ಟಭಯಂಕರೀ

   ಸರ್ವದುಃಖ ಹರೇ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೇ

   ಸಿದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರದೇ ದೇವಿ ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರದಾಯಿನಿ

   ಮಂತ್ರಮೂರ್ತೇ ಸದಾ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೇ

   ಆದ್ಯಂತರಹಿತೆ ದೇವಿ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ

   ಯೋಗಗ್ನೇ ಯೋಗ ಸಂಭೂತೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೇ

   ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಹಾರೌದ್ರೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಮಹೋದರೇ

   ಮಹಾಪಾಪ ಹರೇ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೇ

   ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಿತೇ ದೇವಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ

   ಪರಮೇಶಿ ಜಗನ್ಮಾತಃ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೇ

   ಶ್ವೇತಾಂಭರದರೇ ದೇವಿ ನಾನಾಲಂಕಾರ ಭೂಷಿತೇ

   ಜಗಸ್ಥಿತೆ ಜಗನ್ಮಾತಃ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೇ

   ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಷ್ಟಕಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಯಃ ಪಠೆದ್ ಭಕ್ತಿ ಮಾನ್ನರಃ

   ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿ ಮವಾಪ್ನೊತಿ ರಾಜ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ನೊತಿ ಸರ್ವದಾ

   ಎಕಕಾಲೆ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಮಹಾಪಾಪ ವಿನಾಶನಂ

   ದ್ವಿಕಾಲಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಧನಧಾನ್ಯ ಸಮನ್ವಿತಃ

   ತ್ರಿಕಾಲಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಮಹಾಶತ್ರು ವಿನಾಶನಂ

   ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ ಭವೇರ್ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಸನ್ನಾ ವರದಾ ಶುಭಾ

   3)ಓಂ ಮಹದೇವೈಚ ವಿದ್ಮಹೇ ವಿಷ್ನುಪತ್ನೀಚ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

   ಶಾರದಾ

   ನಮಸ್ತೆ ಶಾರದಾದೇವಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ಪುರವಾಸಿನೀ

   ತ್ವಾಮಹಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯೇ ದೇವಿ ವಿದ್ಯಾ ದಾನಂಚ ದೇಹಿಮೇ

   ಸರಸ್ವತಿ

   1)ಸರಸ್ವತಿ ನಮಸ್ತುಬ್ಯಂ ವರದೇ ಕಾಮರೂಪಿಣಿ

   ವಿದ್ಯಾರಂಭಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಸಿದ್ದಿರ್ಭವತುಮೇ ಸದಾ

   2)ಯಾ ಕುಂದೇಂದು ತುಷಾರಹಾರ ಧವಲಾ

   ಯಾ ಶುಭ್ರ ವಸ್ತ್ರಾವೃತ ಯಾ ವೀಣಾ ವರದಂಡ ಮಂದಿತ ಕರಾ

   ಯಾ ಶ್ವೇತ ಪದ್ಮಾಸನಾ ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಚ್ಯುತ ಶಂಕರ ಪ್ರಬ್ರುತಿ ಭಿಃ

   ಸದಾ ಪೂಜಿತಾ ಸಾಮಾಂಪಾತು ಸರಸ್ವತೀ ಭಗವತೀ ನಿಶ್ಯೇಷ ಜಾಢ್ಯಾಪಹ

   ತುಳಸಿ

   1)ಯನ್ಮೂಲೇ ಸರ್ವ ತೀರ್ಥಾನಿ ಯನ್ಮಧ್ಯೆ ಸರ್ವದೇವತಾಃ

   ಯದಗ್ರೇ ಸರ್ವವೇದಾಸ್ಚ ತುಳಸಿ ತ್ವಾಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ

   2)ಪ್ರಸೀದ ತುಳಸೀ ದೇವಿ ಪ್ರಸೀದ ಹರಿವಲ್ಲಭೇ

   ಕ್ಷೀರೋದ ಮಥನೊದ್ಭೋತೇ ತುಳಸಿ ತ್ವಾಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ

   ಪಂಚಕನ್ಯಾ

   5)ಅಹಲ್ಯಾ ದ್ರೌಪದೀ ಸೀತಾ ತಾರಾ ಮಂಡೋದರೀ

   ಪಂಚಕನ್ಯಾ ಸ್ಮರೇನಿತ್ಯಂ ಮಹಾಪಾತಕ ನಾಶನಂ

   ಶನಿವಾರ

   ರಾಮ

   1)ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇಧಸೇ

   ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯಾಃ ಪತಯೇ ನಮಃ

   2)ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ

   ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ

   3)ಓಂ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ

   ಮಾರುತಿ

   1)ಮನೋಜವಂ ಮಾರುತತುಲ್ಯವೇಗಂ ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಂ ಬುದ್ದಿಮತಾಂ ವರಿಷ್ಟಂ

   ವಾತಾತ್ಮಜಂ ವಾನರಯೂಥ ಮುಖ್ಯಂ ಶ್ರೀ ರಾಮದೂತಂ ಶಿರಸಾ ನಮಾಮಿ

   2)ಬುದ್ದಿರ್ಬಲಂ ಯಶೋಧ್ಯರ್ಯಂ ನಿರ್ಭಯತ್ವಂ ಆರೋಗತ

   ಅಜಾಡ್ಯತ್ವಂ ವಾಕ್ಪಟತ್ವಂ ಚ ಹನುಮತ್ ಸ್ಮರಣಾಭವೇತ್

   3)ಅಂಜನಾನಂದನಂ ವೀರಂ ಜಾನಕೀ ಶೋಕ ನಾಶನಂ

   ಕಪೀಶಂ ಅಕ್ಷಹಂತಾರಂ ವಂದೇ ಲಂಕಾ ಭಯಂಕರಂ

   4)ಓಂ ಆಂಜನೇಯಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಮಹಬಲಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಹನುಮಾನ್ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

   ನವಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಶನಿ

   1)ನಮಃ ಸೂರ್ಯಾಯ ಚಂದ್ರಾಯ ಮಂಗಳಾಯ ಭುದಾಯಚ

   ಗುರು ಶುಕ್ರ ಶನಿಭ್ಯಶ್ಚ ರಾಹುವೇ ಕೇತವೇ ನಮಃ

   2)ಸೂರ್ಯಪುತ್ರೋ ದೀರ್ಘದೇಹೋ ವಿಶಾಲಕ್ಷಃ ಶಿವಪ್ರಿಯ

   ಮಂದಾಚಾರ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮ ಪೀಡಾಂ ಹರತು ಮೇ ಶನಿಃ

   2)ನೀಲಾಂಜನ ಸಮಾಭಾಸಂ ರವಿಪುತ್ರಂ ಯಮಾಗ್ರಜಂ

   ಛಾಯಾ ಮಾರ್ತಂಡ ಸಂಭೂತಂ ತಂ ನಮಾಮಿ ಶನೈಶ್ಚರಂ

   ವೆಂಕಟರಮಣ

   1)ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಬುತಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥ ಪ್ರದಾಯಿನೇ

   ಶ್ರೀಮದ್ವೇಂಕಟನಾಥಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯತೇ ನಮಃ

   2)ಶ್ರೀಯಃ ಕಾಂತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಯೇ ನಿಧಯೇರ್ಥಿನಾಂ

   ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ

   ನರಸಿಂಹ

   1)ಓಂ ನರಸಿಂಹಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವಜ್ರ ನಖಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ನರಸಿಂಹ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

   ಭಾನುವಾರ

   ಸೂರ್ಯ

   1)ಉದಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪೋಯಂ ಮಧ್ಯಾನ್ಹೇತು ಮಹೇಶ್ವರಃ

   ಅಸ್ತಮಾನೇ ಸ್ವಯಂ ವಿಷ್ಣು ತ್ರಯೀಮೂರ್ತಿ ದಿವಾಕರಃ

   2)ಜಪಾಕುಸುಮ ಸಂಕಾಶಂ ಕಾಶ್ಯಪೇಯಂ ಮಹಾದ್ಯುತಿಂ

   ತವೋರಿಂ ಸರ್ವ ಪಾಪಘ್ನಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮಿ ದಿವಾಕರಂ

   3)ಧ್ಯೇಯ ಸದಾ ಸವಿತೃಮಂಡಲ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ನಾರಾಯಣ ಸರಸಿಜಾಸನ ಸನ್ನಿವಿಸ್ಥಹ

   ಕೇಯೂರವಾನ್ ಮಕರ ಕುಂಡಲವಾನ್ ಕಿರೀಟಿ ಹಾರಿ ಹಿರಣ್ಮಯ ವಪುಧೃತ ಶಂಖ ಚಕ್ರಃ

   4)ಓಂ ಭಾಸ್ಕರಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಮಹದ್ಯುತಿಕರಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಆದಿತ್ಯ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

   ಇತರೆ

   ಕರಾಗ್ರೇ ವಸತೇ ಲಕ್ಶ್ಮೀ ಕರಮಧ್ಯೆ ಸರಸ್ವತಿ |

   ಕರಮೂಲೇ ತು ಗೋವಿಂದಃ ಪ್ರಭಾತೇ ಕರದರ್ಶನಂ

   ಭೂಮಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು

   ಸಮುದ್ರವಸನೆ ದೇವಿ ಪರ್ವತ ಸ್ತನಮನ್ದಲೆ

   ವಿಷ್ನುಪತ್ನಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶಂ ಕ್ಷಮಸ್ವಮೆ

   ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

   ಶ್ರದ್ಧಾಂ ಮೇಧಾಂ ಯಶಃ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಬುದ್ಹಿಂ
   ಶ್ರಿಯಂ ಬಲಂ

   ಅಯುಶ್ಯಂ ತೇಜ ಆರೋಗ್ಯಂ ದೇಹಿಮೆ ಹವ್ಯವಾಹನ

   ಯಶಃ-ಕೀರ್ತಿ

   ಶ್ರಿಯಂ-ಐಶ್ವರ್ಯ

   ಸುಪ್ರಭಾತ

   ಕೌಸಲ್ಯಾ ಸುಪ್ರಜಾ ರಾಮ ಪೂರ್ವಾಸಂಧ್ಯಾ ಪ್ರವರ್ತತೆ

   ಉತ್ತಿಷ್ಟ ನರಶಾರ್ದೂಲ ಕರ್ತವ್ಯಂ ದೈವಮನ್ಹಿಕಂ

   ಉತ್ತಿಷ್ಟ್ಹೋಥಿಷ್ಟ ಗೋವಿಂದ ಉತ್ತಿಷ್ಥ ಗರುಧ್ವಜ

   ಉತ್ತಿಸ್ಥ ನರಶಾರ್ದೂಲ ಕರ್ತವ್ಯಂ ದೈವಮಹ್ನಿಕಂ

   ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ

   ಗಂಗೇಚ ಯಮುನೇ ಚೈವ ಗೋದಾವರಿ ಸರಸ್ವತಿ

   ನರ್ಮದಾ ಸಿಂಧು ಕಾವೇರಿ ಜಲೇಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕುರು

   ಮನೆ ಬಿಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು

   ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತ ವರ್ಣಾಯ ಕುಂದೇಂದು ದವಲಾಯಚ

   ವಿಷ್ಣುವಾಹ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಪಕ್ಷಿರಾಜಯತೇ ನಮಃ

   ಮಂತ್ರ ಸ್ನಾನ

   ಅಪವಿತ್ರ ಪವಿತ್ರೋವಾ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾಂ ಗತೋಪಿವಾ

   ಯಸ್ಮರೆತ್ ಪುಂದರೀಕಾಕ್ಷಂ ಸ ಬಹ್ಯಾಭಂತರ ಶುಚಿ:

   ದೀಪ ಹಚ್ಚುವಾಗ

   ದೀಪಂಜ್ಯೋತಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ದೀಪೇನ ಸರ್ವತಮೋಪಃ

   ದೀಪೇನ ಸಾಧ್ಯತೇ ದೀಪಂ ಸಂಧ್ಯಾದೀಪಂ ನಮೋಸ್ತುತೇ

   ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡುವಾಗ

   1)ಯಾನಿ ಕಾನಿಚ ಪಾಪಾನಿ ಜನ್ಮಾಂತರ ಕೃತಾನಿಚ

   ತಾನಿ ತಾನಿ ವಿನಶ್ಯಂತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಪದೇ ಪದೇ

   2)ಪಾಪೋಹಂ ಪಾಪಕರ್ಮಾಹಂ ಪಾಪಾತ್ಮ ಪಾಪ ಸಂಭವಃ

   ತ್ರಾಹಿಮಾಂ ಕೃಪಯಾ ದೇವ ಶರಣಾಗತ ವತ್ಸಲ

   3)ಅನ್ಯಥಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ

   ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರುಣ್ಯಭಾವೇನ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಜನಾರ್ಧನ

   ಸಂಕಷ್ಥದಲ್ಲಿರುವಾಗ

   ಕಾರ್ಕೋಟಕಸ್ಯ ನಾಗಸ್ಯ ದಮಯಂತ್ಯಾ ನಲಸ್ಯಚ

   ಋತುಪರ್ಣಸ್ಯ ರಾಜರ್ಷೇಃ ಕೀರ್ಥನಂ ಕಲಿ ನಾಶನಂ

   ತೀರ್ಥ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ

   1)ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯುಹರಣಂ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿ ನಿವಾರಣಂ

   ಸಮಸ್ತ ದುರಿತೋಪಶಮನಂ ವಿಷ್ಣು ಪಾದೋದಕಂ ಶುಭಂ

   2)ಶರೀರೆ ಜರ್ಜರೀ ಭೂತೆ ವ್ಯಾದಿಗ್ರಸ್ತೇ ಕಲೇವರೇ

   ಔಷಧಂ ಜಾಹ್ನವೀ ತೋಯಂ ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿಃ

   ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ

   1)ಶ್ರದ್ದಾಂ ಮೇದಾಂ ಯಶಃ ಪ್ರಜ್ನ್ಯಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಬುದ್ದಿಂ ಶ್ರಿಯಂ ಬಲಂ

   ಆಯುಷ್ಯಂ ತೇಜ ಆರೋಗ್ಯಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಹವ್ಯವಾಹನ

   2)ಅಪರಾಧ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಕ್ರಿಯಂತೆ ಅಹರ್ನಿಶಂ

   ದಾಸೋ ಆಯಮಿಥಿಮಾಂ ಮತ್ವ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪರಮೇಶ್ವರ

   3)ಸ್ವಸ್ತಿ ಪ್ರಜಾಭ್ಯ ಪರಿಪಾಲಯಂತಾಂ

   ನ್ಯಾಯೇನ ಮಾರ್ಗೆನ ಮಹೀಂ ಮಹೇಶಃ

   ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯೊ ಶುಭಮಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ

   ಲೋಕಾ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು

   ಅಶ್ವತ್ಥಾಮೋ ಬಲಿರ್ವ್ಯಾಸೋ ಹನೂಮಾಂಶ್ಚ ವಿಭೀಷಣ

   ಕೃಪಃ ಪರುಶುರಾಮಶ್ಚ ಸಪ್ತೈತೆ ಚಿರಜೀವಿನಃ

   ನವನಾಗ ಸ್ತೋತ್ರ

   ಅನಂತಂ ವಾಸುಕಿಂ ಶೇಷಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಚ ಕಂಬಲಂ

   ಶಂಖಪಾಲಂ ಧ್ರುತರಾಷ್ಟ್ರಂ ತಕ್ಷಕಂ ಕಾಲಿಯಂ ತಥಾ

   ಅಶ್ವತ್ಥ ಸ್ತೋತ್ರ

   ಮೂಲತೋ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಯ ಮಧ್ಯತೋ ವಿಷ್ಣುರೂಪಿಣೇ

   ಅಗ್ರತಃ ಶಿವರೂಪಾಯ ಅಶ್ವತ್ಥಾಯ ನಮೋ ನಮಃ

   ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ ಪಿತೃದೇವೋ ಭವ

   ಆಚಾರ್ಯದೇವೋ ಭವ ಅತಿಥಿದೇವೋ ಭವ

   ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾಚ ಪಿತಾ ತ್ವಮೇವ

   ತ್ವಮೇವ ಬಂಧು ಸಖಾ ತ್ವಮೇವ

   ತ್ವಮೇವ ವಿದ್ಯಾ ದ್ರವಿಣಂ ತ್ವಮೇವ

   ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಮಮ ದೇವ ದೇವ

   ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರ-ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ

   ಷಡಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರ-ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ

   ದ್ವಾದಶನಾಮ ಮಂತ್ರ-ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ

   ಓಂ ಅಸತೋಮ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ

   ಮೃತ್ಯೋರ್ಮ ಅಮೃತಂಗಮಯಾ ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ

   ಓಂ ಸಹನಾ ವವತು ಸಹನೌ ಭುನಕ್ತು ಸಹವೀರ್ಯಂ ಕರವವಹೈ

   ತೇಜಸ್ವಿನಾವದೀತಮಸ್ತು ಮಾವಿದ್ವಿಶಾವಹೈ ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ

   ಓಂ ಶನ್ನೋ ಮಿತ್ರಃ ಶಂ ವರುಣಃ | ಶನ್ನೋ ಭವತ್ವರ್ಯಮಾ |

   ಶನ್ನ ಇಂದ್ರೋ ಬ್ರಹಸ್ಪತಿ | ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುರುರುಕ್ರಮಃ |

   ನಮೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ | ನಮಸ್ತೆ ವಾಯು |

   ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ |

   ತ್ವಾಂ ಇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವದಿಶ್ಯಾಮಿ |

   ರುತಂ ವದಿಶ್ಯಾಮಿ | ಸತ್ಯಂ ವದಿಶ್ಯಾಮಿ |

   ತನ್ಮಾಮ್ವತು | ತದ್ವಕ್ತ್ರಾನಮವತು |

   ಅವತು ಮಾಂ | ಅವತು ವಕ್ತಾರಂ ||

   ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ||

   ಮಲಗುವಾಗ

   ರಾಮಸ್ಕಂದಂ ಹನೂಮಂತಂ ವೈನತೇಯಂ ವೃಕೋದರಂ

   ಶಯನೇಯಂ ಸ್ಮರೇನಿತ್ಯಂ ದುಸ್ವಪ್ನಂ ತಸ್ಯನಿಸ್ಯತಿಃ

   ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಃ ಸ್ವಃ | ತತ್ಸವಿತುರ್ವರೇಣ್ಯಂ |

   ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ |

   ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ||

   ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವಃ- ಭೂಮಿ-ಆಕಾಶ-ಸ್ವರ್ಗ

   ತಥ್ಸವಿತುರ್ವರೇಣ್ಯಂ- ಸೂರ್ಯನೆಂಬ ವರೇಣ್ಯ

   ಭರ್ಗೋ- ಹೊಳಪು

   ದೇವಸ್ಯ- ದೇವರ

   ಧೀಮಹಿ- ಧ್ಯಾನಿಸು

   ಧಿಯೋ- ಬುದ್ಧಿ

   ಯೋ- ನೀನು

   ನಃ- ನಮ್ಮನ್ನು

   ಪ್ರಚೋದಯಾತ್- ಪ್ರಚೋದಿಸು

 2. Raghavendra says:

  There were some mistakes in the shlokas they are updated here

  ಎಲ್ಲಾ ದೇವರ ಮುಖ್ಯ ಶ್ಲೋಕಗಳು

  ಗಣಪತಿ

  1)ಗಣಾನಾಂ ತ್ವಾಂ ಗಣಪತಿ ಗಂ ಹವಾಮಯೇ ಕವಿಂ ಕವೀನಾಂ

  ಉಪಮಶ್ರವಸ್ತಮಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ರಾಜಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮನಸ್ಪಥ

  ಆನಶ್ರುನ್ವನ್ನ ದಿಭಿಸೀಧ ಸಾದನಂ

  2)ಶುಕ್ಲಾಂಭರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ

  ಪ್ರಸನ್ನ ವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವ ವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ

  3)ಗಜಾನನಂ ಭೂತ ಗಣಾದಿ ಸೇವಿತಂ ಕಪಿಥ್ಥ ಜಂಬೂ ಫಲಸಾರ ಭಕ್ಷಿತಂ

  ಉಮಾಸುತಂ ಶೋಕ ವಿನಾಶಕಾರಣಂ ನಮಾಮಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪಾದ ಪಂಕಜಂ

  4)ಅಗಜಾನನ ಪದ್ಮಾರ್ಕಂ ಗಜಾನನ ಮಹರ್ನಿಶಂ

  ಅನೇಕದಂತಂ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಏಕದಂತ ಊಪಾಸ್ಮಹೇ

  5)ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭ

  ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರುಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ

  6)ಪ್ರಣಮ್ಯ ಶಿರಸಾ ದೇವಂ ಗೌರಿ ಪುತ್ರಂ ವಿನಾಯಕಂ

  ಭಕ್ತಾವಾಸಂ ಸ್ಮರೇನಿತ್ಯಂ ಆಯುಃ ಕಾಮಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಯೇ

  7)ಓಂ ಏಕದಂತಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ದಂತಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

  ಗುರು

  1)ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರು ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ

  ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಂಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ

  2)ದೇವನಾಂಚ ಋಷಿನಾಂಚ ಗುರು ಕಾಂಚನ ಸನ್ನಿಭಂ

  ಬಂಧೂಭೂತಂ ತ್ರಿಲೊಕೇಶಂ ತಂ ನಮಾಮಿ ಬ್ರುಹಸ್ಪತಿಂ

  3)ಪೂಜ್ಯಾಯ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ರತಾಯಚ

  ಭಜತಾಂ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಯ ನಮತಾಂ ಕಾಮಧೇನವೇ

  4)ಓಂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಅತ್ರಿ ಪುತ್ರಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ದತ್ತ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

  5)ಓಂ ಗುರುದೇವಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೆಚ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಗುರು ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

  6)ಓಂ ದಕ್ಷಿನಮುರ್ತಯೇಚ ವಿದ್ಮಹೇ ಧ್ಯಾನಸ್ಥಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಧಿಷಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

  7)ಓಂ ಶಿರಡಿವಾಸಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಸಚಿದನಂದಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಸಾಯಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

  8)ಓಂ ನರಸಿಂಹಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವಜ್ರ ನಖಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ನರಸಿಂಹ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

  ವಿಷ್ಣು

  1)ಶಾಂತಾಕಾರಂ ಭುಜಗಶಯನಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಸುರೇಶಂ

  ವಿಶ್ವಾಧಾರಂ ಗಗನ ಸದೃಶಂ ಮೇಘವರ್ಣಂ ಶುಭಾಂಗಂ

  ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಂ ಕಮಲನಯನಂ ಯೋಗಿಭಿಧ್ಯಾರ್ನಗಮಯಂ

  ವಂದೇ ವಿಷ್ಣುಂ ಭವಭಯಹರಂ ಸರ್ವಲೋಕೈಕನಾಥಂ

  2)ಮಂಗಳಂ ಭಾಗವನ್ ವಿಷ್ಣು ಮಂಗಳಂ ಮಧುಸೂಧನಃ

  ಮಂಗಳಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ್ಃ ಮಂಗಲಯ ಗರುಡ ಧ್ವಜಃ

  3)ನಮಃ ಪಂಕಜನಾಭಾಯ ನಮಃ ಪಂಕಜಮಾಲಿನೇ

  ನಮಃ ಪಂಕಜನೇತ್ರಾಯ ನಮಸ್ತೆ ಪಂಕಜಾಂಘ್ರಯೇ

  4)ಓಂ ನಾರಾಯಣಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವಾಸುದೇವಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

  ರಾಮ

  1)ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇಧಸೇ

  ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯಾಃ ಪತಯೇ ನಮಃ

  2)ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ

  ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ

  3)ಓಂ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ

  ಕೃಷ್ಣ

  1)ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ದೇವಕೀ ನಂದನಾಯಚ

  ನಂದಗೋಪ ಕುಮಾರಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ

  2)ಕೃಷ್ಣಾಯ ಯಾದವೇಂದ್ರಾಯ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಯ ಯೋಗಿನೇ

  ನಾಥಾಯ ರುಕ್ಮಿಣೀಶಾಯ ನಮೋ ವೇದಾಂತ ವೇದಿನೇ

  3)ವಾಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಣೂರ ಮರ್ಧನಂ

  ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ

  4)ಕರಾರವಿಂದೇನ ಪದಾರವಿಂದಂ ಮುಖರವಿಂದೇ ವಿನಿವೇಶಯಂತಂ

  ವಟಸ್ಯ ಪತ್ರಸ್ಯ ಪುಟೇಶಯನಂ ಬಾಲಂ ಮುಕುಂದಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ

  ಶಿವ

  1)ತ್ರ್ಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ

  ಉರ್ವಾರುಕಮಿವಬಂಧನಾನ್ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮುಕ್ಷೀಯ ಮಾಮೃತಾತ್

  2)ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ರುದ್ರಾಯ ನಿಲಕಂಥಾಯ ಶಂಭವೇ

  ಅಮೃತೇಶಾಯ ಶರ್ವಾಯ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ

  3)ಓಂ ಮಹಾದೇವಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ರುದ್ರಮೂರ್ತಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಶಿವಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

  ಮಾರುತಿ

  1)ಮನೋಜವಂ ಮಾರುತತುಲ್ಯವೇಗಂ ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಂ ಬುದ್ದಿಮತಾಂ ವರಿಷ್ಟಂ

  ವಾತಾತ್ಮಜಂ ವಾನರಯೂಥ ಮುಖ್ಯಂ ಶ್ರೀ ರಾಮದೂತಂ ಶಿರಸಾ ನಮಾಮಿ

  2)ಬುದ್ದಿರ್ಬಲಂ ಯಶೋಧ್ಯರ್ಯಂ ನಿರ್ಭಯತ್ವಂ ಆರೋಗತ

  ಅಜಾಡ್ಯತ್ವಂ ವಾಕ್ಪಟತ್ವಂ ಚ ಹನುಮತ್ ಸ್ಮರಣಾಭವೇತ್

  3)ಅಂಜನಾನಂದನಂ ವೀರಂ ಜಾನಕೀ ಶೋಕ ನಾಶನಂ

  ಕಪೀಶಂ ಅಕ್ಷಹಂತಾರಂ ವಂದೇ ಲಂಕಾ ಭಯಂಕರಂ

  4)ಓಂ ಆಂಜನೇಯಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಮಹಬಲಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಹನುಮಾನ್ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

  ವೆಂಕಟರಮಣ

  1)ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಬುತಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥ ಪ್ರದಾಯಿನೇ

  ಶ್ರೀಮದ್ ವೆಂಕನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯತೇ ನಮಃ

  2)ಶ್ರೀಯಃ ಕಂತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಯೇ ನಿಧಯೇರ್ಥಿನಾಂ

  ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ

  ಸೂರ್ಯ

  1)ಉದಯೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪೋಯಂ ಮಧ್ಯಾನೇತು ಮಹೇಶ್ವರಃ

  ಅಸ್ತಮಾನೇ ಸ್ವಯಂ ವಿಷ್ಣು ತ್ರಯೀಮೂರ್ತಿ ದಿವಾಕರ

  2)ಜಪಾಕುಸುಮ ಸಂಕಾಶಂ ಕಶ್ಯಪೇಯಂ ಮಹದ್ಯುತಿಂ

  ತವೋರಿಂ ಸರ್ವ ಪಾಪಘ್ನಂ ಪ್ರಣತೊಸ್ಮಿ ದಿವಾಕರಂ

  3)ಧ್ಯೇಯ ಸದಾ ಸವಿತೃಮಂಡಲ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ನಾರಾಯಣ ಸರಸಿಜಾಸನ ಸನ್ನಿವಿಸ್ಥಹ

  ಕೇಯೂರವಾನ್ ಮಕರ ಕುಂಡಲವಾನ್ ಕಿರೀಟಿ ಹಾರಿ ಹಿರಣ್ಮಯ ವಪುಧೃತ ಶಂಖ ಚಕ್ರಃ

  4)ಓಂ ಭಾಸ್ಕರಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಮಹದ್ಯುತಿಕರಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಆದಿತ್ಯ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

  ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ

  1)ಷಡಾನನಂ ಚಂದನ ಲೇಪಿತಾಂಗಂ ಮಹೋರಸಂ ದಿವ್ಯ ಮಯೂರ ವಾಹನಂ

  ರುದ್ರಸ್ಯ ಸೂನಂ ಸುರಲೋಕ ನಾದಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ

  2)ಓಂ ತತ್ಪುರುಷಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಮಹಸೇನಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಷಣ್ಮುಗ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

  3)ಅನಂತಂ ವಾಸುಕೀಂ ಶೇಷಂ ಪದ್ಮನಭಂಚ ಕಂಬಲಂ

  ಶಂಖಪಾಲಂ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಂ ತಕ್ಷಕಂ ಕಾಲೀಯಂ ತಥಾ

  ನವಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಶನಿ

  1)ನಮಃ ಸೂರ್ಯಾಯ ಚಂದ್ರಾಯ ಮಂಗಳಾಯ ಭುದಾಯಚ

  ಗುರು ಶುಕ್ರ ಶನಿಭ್ಯಸ್ಚ ರಾಹುವೇ ಕೇತವೇ ನಮಃ

  2)ನೀಲಾಂಜನ ಸಮಾಭಾಸಂ ರವಿಪುತ್ರಂ ಯಮಾಗ್ರಜಂ

  ಛಾಯಾ ಮಾರ್ತಂಡ ಸಂಭೂತಂ ತಂ ನಮಾಮಿ ಶನೆಶ್ವರಂ

  ದೇವಿ

  1)ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೇ

  ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರಯಂಬಕೇ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ

  2)ಸಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ ಮೋಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ ಜಯ ಲಕ್ಸ್ಮೀಚ ಸರಸ್ವತಿ

  ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿರ್ವರ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ ಪ್ರಸಂನಮಮಸರ್ವದಾ

  3)ನಮಸ್ತೆ ಶಾರದಾದೇವಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ಪುರವಾಸಿನೀ

  ತ್ವಾಮಹಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯೇ ದೇವಿ ವಿದ್ಯಾ ದಾನಂಚ ದೇಹಿಮೇ

  4 )ಯಾ ಕುಂದೇಂದು ತುಷಾರಹಾರ ಧವಲಾ

  ಯಾ ಶುಭ್ರ ವಸ್ತ್ರಾಮೃತ ಯಾ ವೀಣಾ ವರದಂಡ ಮಂದಿತ ಕರಾ

  ಯಾ ಶ್ವೇತ ಪದ್ಮಸನಾ ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಚ್ಯುತ ಶಂಕರ ಪ್ರಬ್ರುಧಿಬೀರ್

  ದೇವೈ ಸದಾ ಪೂಜಿತಾ ಸಾಮಾಂಪಾತು ಸರಸ್ವತೀ ಭಗವತೀ ನಿಶ್ಯೇಶ ಜಾಢ್ಯಾಪಹ

  5)ಸರಸ್ವತಿ ನಮಸ್ತುಬ್ಯಂ ವರದೇ ಕಾಮರೂಪಿಣಿ

  ವಿದ್ಯಾರಂಭಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಸಿದ್ದಿರ್ಭವತುಮೇಸದಾ

  6)ಅಹಲ್ಯಾ ದ್ರೌಪದೀ ಸೀತಾ ತಾರಾ ಮಂಡೋದರೀ

  ಪಂಚಕನ್ಯಾ ಸ್ಮರೇನಿತ್ಯಂ ಮಹಾಪಾತಕ ನಾಶನಂ

  7)ಯನ್ಮೂಲೇ ಸರ್ವ ತೀರ್ಥಾನಿ ಯನ್ಮಧ್ಯೆ ಸರ್ವದೇವತಾಃ

  ಯದಗ್ರೇ ಸರ್ವವೇದಾಸ್ಚ ತುಳಸಿ ತ್ವಾಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ

  8)ಪ್ರಸೀದ ತುಳಸೀ ದೇವಿ ಪ್ರಸೀದ ಹರಿವಲ್ಲಭೇ

  ಕ್ಷೀರೋದ ಮಥನೊದ್ಭೋತೇ ತುಳಸಿ ತ್ವಾಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ

  9)ಸುರಭೀರ್ ವೈಷ್ಣವೀ ಮಾತಾಃ ಸುರಲೋಕೇ ಮಹೀಯಸೇ

  ಗ್ರಾಸ ಮುಸ್ಟಿರ್ಮಯಾದತ್ತಾ ಸುರಭೇ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಂ

  10)ಓಂ ಕಾತ್ಯಯಿನೇಚ ವಿದ್ಮಹೇ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ದುರ್ಗೆ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

  11)ಓಂ ಮಹದೇವೈಚ ವಿದ್ಮಹೇ ವಿಷ್ನುಪತ್ನೀಚ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

  ಇತರೆ

  1)ಯಾನಿ ಕಾನಿಚ ಪಾಪಾನಿ ಜನ್ಮಾಂತರ ಕ್ರುತಾನಿಚ

  ತಾನಿ ತಾನಿ ವಿನಶ್ಯಂತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಪದೇ ಪದೇ

  2)ಕಾರ್ಕೋಟಕಸ್ಯ ನಾಗಸ್ಯ ದಮಯಂತ್ಯಾ ನಲಸ್ಯಚ

  ಋತುಪರ್ಣಸ್ಯ ರಾಜರ್ಷೆ ಕೀರ್ಥನಂ ಕಲಿ ನಾಶನಂ

  3)ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯು ಹರಣಂ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿ ನಿವಾರಣಂ

  ಸಮಸ್ತ ದುರಿತೋಪಶಮನಂ ವಿಷ್ಣು ಪಾದೋದಕಂ ಶುಭಂ

  4)ಶರೀರೆ ಜರ್ಜರೀ ಭೂತೆ ವ್ಯಾದಿಗ್ರಸ್ತೇ ಕಳೇಬರೇ

  ಔಷಧಂ ಜಾನ್ಹವಿ ತೋಯಂ ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರೀ

  5)ಅಪರಾಧ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಕ್ರಿಯಂತೆ ಅಹರ್ನಿಶಂ

  ದಾಸೋ ಆಯಮಿಥಿಮಾಂ ಮತ್ವ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪರಮೇಶ್ವರ

  6)ಪಾಪೋಹಂ ಪಾಪಕರ್ಮಾಹಂ ಪಾಪಾತ್ಮ ಪಾಪ ಸಂಭವಃ

  ತ್ರಾಹಿಮಾಂ ಕೃಪಯಾ ದೇವ ಶರಣಾಗತ ವತ್ಸಲ

  7)ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತ ವರ್ಣಾಯ ಕುಂದೇಂದು ಧವಲಾಯಚ

  ವಿಷ್ಣುವಾಹ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಪಕ್ಷಿರಾಜಾಯತೇ ನಮಃ

  8)ಅಶ್ವಥಾಮಾ ಬಲಿರ್ವ್ಯಾಸೋ ಹನೂಮಾಂಚ ವಿಭೀಷಣಃ

  ಕೃಪಃ ಪರುಶುರಾಮಶ್ಚ ಸಪ್ತೈತೆ ಚಿರಜೀವಿನಃ

  9)ಮಾತೃ ದೇವೊ ಭವಃ ಪಿತೃ ದೇವೋ ಭವಃ

  ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋ ಭವಃ ಅತಿಧಿ ದೇವೋ ಭವಃ

 3. Raghavendra kamath says:

  Meaning of Gayatri mantra word by word

  ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವಃ | ತಥ್ಸವಿತುರ್ವರೇಣ್ಯಂ |

  ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ |
  ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ||

  ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವಃ- ಭೂಮಿ-ಆಕಾಶ-ಸ್ವರ್ಗ

  ತಥ್ಸವಿತುರ್ವರೇಣ್ಯಂ- ಸೂರ್ಯನೆಂಬ ವರೇಣ್ಯ

  ಭರ್ಗೋ- ಹೊಳಪು

  ದೇವಸ್ಯ- ದೇವರ

  ಧೀಮಹಿ- ಧ್ಯಾನಿಸು

  ಧಿಯೋ- ಬುದ್ಧಿ

  ಯೋ- ನೀನು

  ನಃ- ನಮ್ಮನ್ನು

  ಪ್ರಚೋದಯಾತ್- ಪ್ರಚೋದಿಸು

  • Raghavendra Kamath says:

   Updated shlokas
   ಸೋಮವಾರ

   ಶಿವ

   1)ತ್ರ್ಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ ಉರ್ವಾರುಕಮಿವಬಂಧನಾನ್ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮುಕ್ಷೀಯ ಮಾಮೃತಾತ್

   ಯಜಾಮಹೇ- ಆರಾಧಿಸು

   ಉರ್ವಾರು-ಸೌತೆಕಾಯಿ

   2)ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ರುದ್ರಾಯ ನೀಲಕಂಠಾಯ ಶಂಭವೇ ಅಮೃತೇಶಾಯ ಶರ್ವಾಯ ಮಹಾದೇವಾಯತೇ ನಮಃ

   3)ನಮಸ್ತೆ ಅಸ್ತು ಭಾಗವನ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ
   ಮಹಾದೇವಾಯ

   ತ್ರಯಂಬಕಾಯ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕಾಯ ತ್ರಿಕಲಾಗ್ನಿ ಕಾಲಾಯ

   ಕಾಲಗ್ನಿ ರುದ್ರಾಯ ನೀಲಕಂಠಾಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ

   ಸರ್ವೇಶ್ವರಾಯ ಸದಾಶಿವಯ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ

   ತ್ರಿಕಲಾಗ್ನಿ ಕಾಲಾಯ-ತ್ರಿಕಾಲಗ್ನಿ ಎಂಬ
   ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ನಾಶಮಡುವವನೆ

   ಕಾಲಗ್ನಿ-ಕಾಲವೆಂಬ ಅಗ್ನಿ(ಮರಣದ ಸಮಯ)

   ರುದ್ರಾಯ-ನಾಶಮಡುವವನೆ

   4)ಓಂ ಮಹಾದೇವಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ರುದ್ರಮೂರ್ತಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಶಿವಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

   ಮಂಗಳವಾರ

   ಗಣಪತಿ

   1)ಗಣಾನಾಂ ತ್ವಾ ಗಣಪತಿಂ ಹವಾಮಯೇ ಕವಿಂ ಕವೀನಾಂ

   ಉಪಮಶ್ರವಸ್ತಮಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠರಾಜಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮನಸ್ಪಥ ಆನಃಶ್ರುನ್ವನ್ನ
   ದಿಭಿಸೀಧ ಸಾದನಂ

   ಗಣಾನಾಂ-ಗಣಗಳ ರಾಜ

   ಹವಾಮಹೇ-ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ

   ಕವಿಂ ಕವೀನಾಂ-ಕವಿಗಳಿಗೆ ಕವಿ

   ಉಪಮಶ್ರವಸ್ತಮಂ-ಉನ್ನತ ವೈಭವ ಉಳ್ಳವನು

   ಉಪಮ-ಉನ್ನತ

   ಶ್ರವಸ್-ವೈಭವ

   ತಮಂ-ತುಂಬಾ

   ಜ್ಯೇಷ್ಠರಾಜಂ-ಹಿರಿಯ ರಾಜನೆ

   ಬ್ರಹ್ಮಣಾಂ-ಬ್ರಹ್ಮ

   ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪಥ-ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಅಧಿಪತಿ

   ಆ-ಪ್ರಚೋದಿಸುವವನು

   ನಃ-ನಮ್ಮ

   ಶ್ರುಣ್ವನ್ನುತಿಭೀಃ-ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳು

   ಸೀಧಸಾದನಂ-ಕೂರುವ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೋ

   2)ಶುಕ್ಲಾಂಭರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ

   ಪ್ರಸನ್ನ ವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವ ವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ

   ಶುಕ್ಲ-ಬಿಳಿ

   3)ಗಜಾನನಂ ಭೂತಗಣಾದಿ ಸೇವಿತಂ ಕಪಿಥ್ಥಜಂಬೂ ಫಲಸಾರ ಭಕ್ಷಿತಂ

   ಉಮಾಸುತಂ ಶೋಕ ವಿನಾಶಕಾರಣಂ ನಮಾಮಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪಾದ ಪಂಕಜಂ

   ಕಪಿಥ್ಥಜಂಬೂ- ಬೇಲದ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಜಾಂ ಹಣ್ಣು

   4)ಅಗಜಾನನ ಪದ್ಮಾರ್ಕಂ ಗಜಾನನ ಅಹರ್ನಿಶಂ

   ಅನೇಕದಂತಂ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಏಕದಂತ ಉಪಾಸ್ಮಹೇ

   ಅಗಜಾನನಪದ್ಮಾರ್ಕಂ-

   ಅಗಜ-ಪಾರ್ವತಿ

   ಆನನ-ಮುಖ

   ಅಹರ್ನಿಶಂ-ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ

   ದಂತಂ-

   ದಂ-ಕೊಡು

   ತಂ-ನೀನು

   5)ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭ

   ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರುಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ

   ತುಂಡ-ಸೊಂಡಿಲು

   ಸರ್ವದಾ-ಯಾವಾಗಲೂ

   6)ಪ್ರಣಮ್ಯ ಶಿರಸಾ ದೇವಂ ಗೌರೀ ಪುತ್ರಂ ವಿನಾಯಕಂ

   ಭಕ್ತಾವಾಸಂ ಸ್ಮರೇನಿತ್ಯಂ ಆಯುಃ ಕಾಮಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಯೇ

   7)ಓಂ ಏಕದಂತಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ದಂತಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

   ಪಾರ್ವತಿ

   ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೇ

   ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರಯಂಬಕೇ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ

   ಅನ್ನಪೂರ್ಣ

   ಅನ್ನಪೂರ್ಣೀ ಸದಾಪೂರ್ಣೀ ಶಂಕರ ಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭೇ

   ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಿದ್ಯರ್ಥಂ ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಚ ಪಾರ್ವತೀ

   ದುರ್ಗೆ

   1)ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಮಾತ್ರ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಃ

   ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವ ಭೂತೇಶು ಶಕ್ತಿ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಃ

   ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಶಾಂತಿ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಃ

   ನಮಸ್ತಸ್ಯೆ ನಮಸ್ತಸ್ಯೆ ನಮಸ್ತಸ್ಯೆ ನಮೋ ನಮಃ

   2)ಓಂ ಕಾತ್ಯಯಿನೇಚ ವಿದ್ಮಹೇ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ದುರ್ಗೆ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

   ಗೋಮಾತಾ

   ಸುರಭೀರ್ ವೈಷ್ಣವೀ ಮಾತಃ ಸುರಲೋಕೇ ಮಹೀಯಸೇ

   ಗ್ರಾಸ ಮುಸ್ಟಿರ್ಮಯಾದತ್ತಾ ಸುರಭೇ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಂ

   ಭುದವಾರ

   ಕೃಷ್ಣ

   1)ವಾಸನಾದ್ ವಾಸುದೇವೋಸಿ ತೆ ಜಗತ್ರಯಂ

   ಸರ್ವಭೂತ ನಿವಾಸೋಸಿ ವಾಸುದೇವ ನಮೋಸ್ತುತೆ

   2)ನಮೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯದೇವಾಯ ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮ ಣಾಯ ಹಿತಾಯಚ

   ಜಗದ್ಹಿತಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ

   3)ನಮೋ ಸತ್ವನಂತಾಯ ಸಹಸ್ರಮುರ್ತಯೇ ಸಹಸ್ರಪಾದಕ್ಷಿ

   ಶಿರೋರುಬಾಹವೆ ಸಹಸ್ರನಾಮ್ನೆ ಪುರುಷಾಯಶಾಶ್ವತೆ

   4)ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ದೇವಕೀ ನಂದನಾಯಚ

   ನಂದಗೋಪ ಕುಮಾರಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ

   5)ಕೃಷ್ಣಾಯ ಯಾದವೇಂದ್ರಾಯ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಯ ಯೋಗಿನೇ

   ನಾಥಾಯ ರುಕ್ಮಿಣೀಶಾಯ ನಮೋ ವೇದಾಂತ ವೇದಿನೇ

   6)ವಾಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಣೂರ ಮರ್ಧನಂ

   ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ

   7)ಕರಾರವಿಂದೇನ ಪದಾರವಿಂದಂ ಮುಖರವಿಂದೇ ವಿನಿವೇಶಯಂತಂ

   ವಟಸ್ಯ ಪತ್ರಸ್ಯ ಪುಟೇಶಯನಂ ಬಾಲಂ ಮುಕುಂದಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ

   8)ಗೋವಿಂದೇತಿ ಸದಾ ಸ್ನಾನಂ ಗೋವಿಂದೇತಿ ಸದಾ ಧ್ಯಾನಂ

   ಗೋವಿಂದೇತಿ ಸದಾ ಜಪಂ ಸದಾ ಗೋವಿಂದ ಕೀರ್ಥನಂ

   ಗುರುವಾರ

   ಗುರು

   1) ಗುರುಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ

   ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ

   2)ದೇವನಾಂಚ ಋಷಿನಾಂಚ ಗುರು ಕಾಂಚನ ಸನ್ನಿಭಂ

   ಬುದ್ಧಿಭೂತಂ ತ್ರಿಲೊಕೇಶಂ ತಂ ನಮಾಮಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿಂ

   3)ಪೂಜ್ಯಾಯ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ರತಾಯಚ

   ಭಜತಾಂ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಯ ನಮತಾಂ ಕಾಮಧೇನವೇ

   4)ವ್ಯಾಸಯ ವಿಷ್ಣುರೂಪಾಯ ವ್ಯಾಸರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ

   ನಮೋವೈಬ್ರಹ್ಮನಿಧಯೇ ವಾಸಿಷ್ಟಾಯ ನಮೋ ನಮಃ

   5)ಕಾಶ್ಯಪೋತ್ರಿಭರದ್ವಾಜಃ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೋ ಗೌತಮಃ

   ಜಮದಗ್ನಿರ್ವಸಿಷ್ಠಶ್ಚ ಸಪ್ತೈತೇ ಋಷಯಃ ಸ್ಮುತಾಃ

   5)ಓಂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಅತ್ರಿ ಪುತ್ರಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ದತ್ತ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

   6)ಓಂ ಗುರುದೇವಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇಚ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಗುರು ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

   7)ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮುರ್ತಯೇಚ ವಿದ್ಮಹೇ ಧ್ಯಾನಸ್ಥಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಧಿಷಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

   8)ಓಂ ಶಿರಡಿವಾಸಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಸಚಿದನಂದಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಸಾಯಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

   ವಿಷ್ಣು

   1)ಶಾಂತಾಕಾರಂ ಭುಜಗಶಯನಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಸುರೇಶಂ

   ವಿಶ್ವಾಧಾರಂ ಗಗನ ಸದೃಶಂ ಮೇಘವರ್ಣಂ ಶುಭಾಂಗಂ

   ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಂ ಕಮಲನಯನಂ ಯೋಗಿಹೃದ್ಯಾನಗಮ್ಯಂ

   ವಂದೇ ವಿಷ್ಣುಂ ಭವಭಯಹರಂ ಸರ್ವಲೋಕೈಕನಾಥಂ

   ಸಶಂಖ ಚಕ್ರಂ ಸಕಿರೀಟ ಕುಂದಲಂ ಸಪೀತ ವಸ್ತ್ರಂ ಸರಸಿ ರುಹೇಶನಂ

   ಸಹಾರವಕ್ಷಸ್ಥಳ ಶೋಭಿಕೌಸ್ತ್ಹುಬಂ ನಮಾಮಿ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಿರಸಾ ಚತುರ್ಭುಜಂ

   2)ಕಾಯೇನವಾಚ ಮನಸೆನ್ದ್ರಿಯೈರ್ವ ಭುದ್ಯತ್ಮನಾವ ಪ್ರಕೃತೆ ಸ್ವಭಾವಾಥ್

   ಕರೋಮಿಯದ್ಯದತ್ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ನಾರಾಯಣಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ

   3)ಮಂಗಲಂ ಭಾಗವನ್ ವಿಷ್ಣು ಮಂಗಲಂ ಮಧುಸೂಧನಃ

   ಮಂಗಲಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ್ಃ ಮಂಗಲಂ ಗರುಡ ಧ್ವಜಃ

   4)ವ್ಯಾಸಾಯ ವಿಷ್ಣುರೂಪಾಯ ವ್ಯಾಸರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ

   ನಮೋವೈ ಬ್ರಹ್ಮನಿಧಯೆ ವಾಸಿಷ್ಠಾಯ ನಮೋ ನಮಃ

   5)ನಮಃ ಪಂಕಜನಾಭಾಯ ನಮಃ ಪಂಕಜಮಾಲಿನೇ

   ನಮಃ ಪಂಕಜನೇತ್ರಾಯ ನಮಸ್ತೆ ಪಂಕಜಾಂಘ್ರಯೇ

   6)ಓಂ ನಾರಾಯಣಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವಾಸುದೇವಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

   ಶುಕ್ರವಾರ

   ಲಕ್ಷ್ಮೀ

   1)ಸಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ ಮೋಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ ಜಯ ಲಕ್ಸ್ಮೀಚ

   ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿರ್ವರ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ ಪ್ರಸಂನಮಮಸರ್ವದಾ

   2)ನಮಸ್ತೇಸ್ತು ಮಹಾಮಾಯೆ ಶ್ರೀಪೀಠೇ ಸುರಪೂಜಿತೇ

   ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾಹಸ್ತೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೇ

   ನಮಸ್ತೆ ಗರುಡಾರೂಢೆ ಕೋಲಾಸುರ ಭಯಂಕರೀ

   ಸರ್ವಪಾಪ ಹರೇ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೇ

   ಸರ್ವಜ್ನೆ ಸರ್ವವರದೇ ಸರ್ವ ದುಷ್ಟಭಯಂಕರೀ

   ಸರ್ವದುಃಖ ಹರೇ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೇ

   ಸಿದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರದೇ ದೇವಿ ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರದಾಯಿನಿ

   ಮಂತ್ರಮೂರ್ತೇ ಸದಾ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೇ

   ಆದ್ಯಂತರಹಿತೆ ದೇವಿ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ

   ಯೋಗಗ್ನೇ ಯೋಗ ಸಂಭೂತೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೇ

   ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಹಾರೌದ್ರೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಮಹೋದರೇ

   ಮಹಾಪಾಪ ಹರೇ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೇ

   ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಿತೇ ದೇವಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ

   ಪರಮೇಶಿ ಜಗನ್ಮಾತಃ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೇ

   ಶ್ವೇತಾಂಭರದರೇ ದೇವಿ ನಾನಾಲಂಕಾರ ಭೂಷಿತೇ

   ಜಗಸ್ಥಿತೆ ಜಗನ್ಮಾತಃ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೇ

   ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಷ್ಟಕಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಯಃ ಪಠೆದ್ ಭಕ್ತಿ ಮಾನ್ನರಃ

   ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿ ಮವಾಪ್ನೊತಿ ರಾಜ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ನೊತಿ ಸರ್ವದಾ

   ಎಕಕಾಲೆ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಮಹಾಪಾಪ ವಿನಾಶನಂ

   ದ್ವಿಕಾಲಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಧನಧಾನ್ಯ ಸಮನ್ವಿತಃ

   ತ್ರಿಕಾಲಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಮಹಾಶತ್ರು ವಿನಾಶನಂ

   ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ ಭವೇರ್ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಸನ್ನಾ ವರದಾ ಶುಭಾ

   3)ಓಂ ಮಹದೇವೈಚ ವಿದ್ಮಹೇ ವಿಷ್ನುಪತ್ನೀಚ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

   ಶಾರದಾ

   ನಮಸ್ತೆ ಶಾರದಾದೇವಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ಪುರವಾಸಿನೀ

   ತ್ವಾಮಹಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯೇ ದೇವಿ ವಿದ್ಯಾ ದಾನಂಚ ದೇಹಿಮೇ

   ಸರಸ್ವತಿ

   1)ಸರಸ್ವತಿ ನಮಸ್ತುಬ್ಯಂ ವರದೇ ಕಾಮರೂಪಿಣಿ

   ವಿದ್ಯಾರಂಭಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಸಿದ್ದಿರ್ಭವತುಮೇ ಸದಾ

   2)ಯಾ ಕುಂದೇಂದು ತುಷಾರಹಾರ ಧವಲಾ

   ಯಾ ಶುಭ್ರ ವಸ್ತ್ರಾವೃತ ಯಾ ವೀಣಾ ವರದಂಡ ಮಂದಿತ ಕರಾ

   ಯಾ ಶ್ವೇತ ಪದ್ಮಾಸನಾ ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಚ್ಯುತ ಶಂಕರ ಪ್ರಬ್ರುತಿ ಭಿಃ

   ಸದಾ ಪೂಜಿತಾ ಸಾಮಾಂಪಾತು ಸರಸ್ವತೀ ಭಗವತೀ ನಿಶ್ಯೇಷ ಜಾಢ್ಯಾಪಹ

   ತುಳಸಿ

   1)ಯನ್ಮೂಲೇ ಸರ್ವ ತೀರ್ಥಾನಿ ಯನ್ಮಧ್ಯೆ ಸರ್ವದೇವತಾಃ

   ಯದಗ್ರೇ ಸರ್ವವೇದಾಸ್ಚ ತುಳಸಿ ತ್ವಾಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ

   2)ಪ್ರಸೀದ ತುಳಸೀ ದೇವಿ ಪ್ರಸೀದ ಹರಿವಲ್ಲಭೇ

   ಕ್ಷೀರೋದ ಮಥನೊದ್ಭೋತೇ ತುಳಸಿ ತ್ವಾಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ

   ಪಂಚಕನ್ಯಾ

   5)ಅಹಲ್ಯಾ ದ್ರೌಪದೀ ಸೀತಾ ತಾರಾ ಮಂಡೋದರೀ

   ಪಂಚಕನ್ಯಾ ಸ್ಮರೇನಿತ್ಯಂ ಮಹಾಪಾತಕ ನಾಶನಂ

   ಶನಿವಾರ

   ರಾಮ

   1)ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇಧಸೇ

   ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯಾಃ ಪತಯೇ ನಮಃ

   2)ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ

   ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ

   3)ಓಂ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ

   ಮಾರುತಿ

   1)ಮನೋಜವಂ ಮಾರುತತುಲ್ಯವೇಗಂ ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಂ ಬುದ್ದಿಮತಾಂ ವರಿಷ್ಟಂ

   ವಾತಾತ್ಮಜಂ ವಾನರಯೂಥ ಮುಖ್ಯಂ ಶ್ರೀ ರಾಮದೂತಂ ಶಿರಸಾ ನಮಾಮಿ

   2)ಬುದ್ದಿರ್ಬಲಂ ಯಶೋಧ್ಯರ್ಯಂ ನಿರ್ಭಯತ್ವಂ ಆರೋಗತ

   ಅಜಾಡ್ಯತ್ವಂ ವಾಕ್ಪಟತ್ವಂ ಚ ಹನುಮತ್ ಸ್ಮರಣಾಭವೇತ್

   3)ಅಂಜನಾನಂದನಂ ವೀರಂ ಜಾನಕೀ ಶೋಕ ನಾಶನಂ

   ಕಪೀಶಂ ಅಕ್ಷಹಂತಾರಂ ವಂದೇ ಲಂಕಾ ಭಯಂಕರಂ

   4)ಓಂ ಆಂಜನೇಯಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಮಹಬಲಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಹನುಮಾನ್ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

   ನವಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಶನಿ

   1)ನಮಃ ಸೂರ್ಯಾಯ ಚಂದ್ರಾಯ ಮಂಗಳಾಯ ಭುದಾಯಚ

   ಗುರು ಶುಕ್ರ ಶನಿಭ್ಯಶ್ಚ ರಾಹುವೇ ಕೇತವೇ ನಮಃ

   2)ಸೂರ್ಯಪುತ್ರೋ ದೀರ್ಘದೇಹೋ ವಿಶಾಲಕ್ಷಃ ಶಿವಪ್ರಿಯ

   ಮಂದಾಚಾರ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮ ಪೀಡಾಂ ಹರತು ಮೇ ಶನಿಃ

   2)ನೀಲಾಂಜನ ಸಮಾಭಾಸಂ ರವಿಪುತ್ರಂ ಯಮಾಗ್ರಜಂ

   ಛಾಯಾ ಮಾರ್ತಂಡ ಸಂಭೂತಂ ತಂ ನಮಾಮಿ ಶನೈಶ್ಚರಂ

   ವೆಂಕಟರಮಣ

   1)ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಬುತಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥ ಪ್ರದಾಯಿನೇ

   ಶ್ರೀಮದ್ವೇಂಕಟನಾಥಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯತೇ ನಮಃ

   2)ಶ್ರೀಯಃ ಕಾಂತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಯೇ ನಿಧಯೇರ್ಥಿನಾಂ

   ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ

   ನರಸಿಂಹ

   1)ಓಂ ನರಸಿಂಹಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವಜ್ರ ನಖಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ನರಸಿಂಹ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

   ಭಾನುವಾರ

   ಸೂರ್ಯ

   1)ಉದಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪೋಯಂ ಮಧ್ಯಾನ್ಹೇತು ಮಹೇಶ್ವರಃ

   ಅಸ್ತಮಾನೇ ಸ್ವಯಂ ವಿಷ್ಣು ತ್ರಯೀಮೂರ್ತಿ ದಿವಾಕರಃ

   2)ಜಪಾಕುಸುಮ ಸಂಕಾಶಂ ಕಾಶ್ಯಪೇಯಂ ಮಹಾದ್ಯುತಿಂ

   ತವೋರಿಂ ಸರ್ವ ಪಾಪಘ್ನಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮಿ ದಿವಾಕರಂ

   3)ಧ್ಯೇಯ ಸದಾ ಸವಿತೃಮಂಡಲ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ನಾರಾಯಣ ಸರಸಿಜಾಸನ ಸನ್ನಿವಿಸ್ಥಹ

   ಕೇಯೂರವಾನ್ ಮಕರ ಕುಂಡಲವಾನ್ ಕಿರೀಟಿ ಹಾರಿ ಹಿರಣ್ಮಯ ವಪುಧೃತ ಶಂಖ ಚಕ್ರಃ

   4)ಓಂ ಭಾಸ್ಕರಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಮಹದ್ಯುತಿಕರಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಆದಿತ್ಯ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

   ಇತರೆ

   ಕರಾಗ್ರೇ ವಸತೇ ಲಕ್ಶ್ಮೀ ಕರಮಧ್ಯೆ ಸರಸ್ವತಿ |

   ಕರಮೂಲೇ ತು ಗೋವಿಂದಃ ಪ್ರಭಾತೇ ಕರದರ್ಶನಂ

   ಭೂಮಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು

   ಸಮುದ್ರವಸನೆ ದೇವಿ ಪರ್ವತ ಸ್ತನಮನ್ದಲೆ

   ವಿಷ್ನುಪತ್ನಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶಂ ಕ್ಷಮಸ್ವಮೆ

   ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

   ಶ್ರದ್ಧಾಂ ಮೇಧಾಂ ಯಶಃ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಬುದ್ಹಿಂ
   ಶ್ರಿಯಂ ಬಲಂ

   ಅಯುಶ್ಯಂ ತೇಜ ಆರೋಗ್ಯಂ ದೇಹಿಮೆ ಹವ್ಯವಾಹನ

   ಯಶಃ-ಕೀರ್ತಿ

   ಶ್ರಿಯಂ-ಐಶ್ವರ್ಯ

   ಸುಪ್ರಭಾತ

   ಕೌಸಲ್ಯಾ ಸುಪ್ರಜಾ ರಾಮ ಪೂರ್ವಾಸಂಧ್ಯಾ ಪ್ರವರ್ತತೆ

   ಉತ್ತಿಷ್ಟ ನರಶಾರ್ದೂಲ ಕರ್ತವ್ಯಂ ದೈವಮನ್ಹಿಕಂ

   ಉತ್ತಿಷ್ಟ್ಹೋಥಿಷ್ಟ ಗೋವಿಂದ ಉತ್ತಿಷ್ಥ ಗರುಧ್ವಜ

   ಉತ್ತಿಸ್ಥ ನರಶಾರ್ದೂಲ ಕರ್ತವ್ಯಂ ದೈವಮಹ್ನಿಕಂ

   ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ

   ಗಂಗೇಚ ಯಮುನೇ ಚೈವ ಗೋದಾವರಿ ಸರಸ್ವತಿ

   ನರ್ಮದಾ ಸಿಂಧು ಕಾವೇರಿ ಜಲೇಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕುರು

   ಮನೆ ಬಿಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು

   ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತ ವರ್ಣಾಯ ಕುಂದೇಂದು ದವಲಾಯಚ

   ವಿಷ್ಣುವಾಹ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಪಕ್ಷಿರಾಜಯತೇ ನಮಃ

   ಮಂತ್ರ ಸ್ನಾನ

   ಅಪವಿತ್ರ ಪವಿತ್ರೋವಾ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾಂ ಗತೋಪಿವಾ

   ಯಸ್ಮರೆತ್ ಪುಂದರೀಕಾಕ್ಷಂ ಸ ಬಹ್ಯಾಭಂತರ ಶುಚಿ:

   ದೀಪ ಹಚ್ಚುವಾಗ

   ದೀಪಂಜ್ಯೋತಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ದೀಪೇನ ಸರ್ವತಮೋಪಃ

   ದೀಪೇನ ಸಾಧ್ಯತೇ ದೀಪಂ ಸಂಧ್ಯಾದೀಪಂ ನಮೋಸ್ತುತೇ

   ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡುವಾಗ

   1)ಯಾನಿ ಕಾನಿಚ ಪಾಪಾನಿ ಜನ್ಮಾಂತರ ಕೃತಾನಿಚ

   ತಾನಿ ತಾನಿ ವಿನಶ್ಯಂತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಪದೇ ಪದೇ

   2)ಪಾಪೋಹಂ ಪಾಪಕರ್ಮಾಹಂ ಪಾಪಾತ್ಮ ಪಾಪ ಸಂಭವಃ

   ತ್ರಾಹಿಮಾಂ ಕೃಪಯಾ ದೇವ ಶರಣಾಗತ ವತ್ಸಲ

   3)ಅನ್ಯಥಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ

   ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರುಣ್ಯಭಾವೇನ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಜನಾರ್ಧನ

   ಸಂಕಷ್ಥದಲ್ಲಿರುವಾಗ

   ಕಾರ್ಕೋಟಕಸ್ಯ ನಾಗಸ್ಯ ದಮಯಂತ್ಯಾ ನಲಸ್ಯಚ

   ಋತುಪರ್ಣಸ್ಯ ರಾಜರ್ಷೇಃ ಕೀರ್ಥನಂ ಕಲಿ ನಾಶನಂ

   ತೀರ್ಥ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ

   1)ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯುಹರಣಂ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿ ನಿವಾರಣಂ

   ಸಮಸ್ತ ದುರಿತೋಪಶಮನಂ ವಿಷ್ಣು ಪಾದೋದಕಂ ಶುಭಂ

   2)ಶರೀರೆ ಜರ್ಜರೀ ಭೂತೆ ವ್ಯಾದಿಗ್ರಸ್ತೇ ಕಲೇವರೇ

   ಔಷಧಂ ಜಾಹ್ನವೀ ತೋಯಂ ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿಃ

   ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ

   1)ಶ್ರದ್ದಾಂ ಮೇದಾಂ ಯಶಃ ಪ್ರಜ್ನ್ಯಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಬುದ್ದಿಂ ಶ್ರಿಯಂ ಬಲಂ

   ಆಯುಷ್ಯಂ ತೇಜ ಆರೋಗ್ಯಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಹವ್ಯವಾಹನ

   2)ಅಪರಾಧ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಕ್ರಿಯಂತೆ ಅಹರ್ನಿಶಂ

   ದಾಸೋ ಆಯಮಿಥಿಮಾಂ ಮತ್ವ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪರಮೇಶ್ವರ

   3)ಸ್ವಸ್ತಿ ಪ್ರಜಾಭ್ಯ ಪರಿಪಾಲಯಂತಾಂ

   ನ್ಯಾಯೇನ ಮಾರ್ಗೆನ ಮಹೀಂ ಮಹೇಶಃ

   ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯೊ ಶುಭಮಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ

   ಲೋಕಾ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು

   ಅಶ್ವತ್ಥಾಮೋ ಬಲಿರ್ವ್ಯಾಸೋ ಹನೂಮಾಂಶ್ಚ ವಿಭೀಷಣ

   ಕೃಪಃ ಪರುಶುರಾಮಶ್ಚ ಸಪ್ತೈತೆ ಚಿರಜೀವಿನಃ

   ನವನಾಗ ಸ್ತೋತ್ರ

   ಅನಂತಂ ವಾಸುಕಿಂ ಶೇಷಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಚ ಕಂಬಲಂ

   ಶಂಖಪಾಲಂ ಧ್ರುತರಾಷ್ಟ್ರಂ ತಕ್ಷಕಂ ಕಾಲಿಯಂ ತಥಾ

   ಅಶ್ವತ್ಥ ಸ್ತೋತ್ರ

   ಮೂಲತೋ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಯ ಮಧ್ಯತೋ ವಿಷ್ಣುರೂಪಿಣೇ

   ಅಗ್ರತಃ ಶಿವರೂಪಾಯ ಅಶ್ವತ್ಥಾಯ ನಮೋ ನಮಃ

   ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ ಪಿತೃದೇವೋ ಭವ

   ಆಚಾರ್ಯದೇವೋ ಭವ ಅತಿಥಿದೇವೋ ಭವ

   ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾಚ ಪಿತಾ ತ್ವಮೇವ

   ತ್ವಮೇವ ಬಂಧು ಸಖಾ ತ್ವಮೇವ

   ತ್ವಮೇವ ವಿದ್ಯಾ ದ್ರವಿಣಂ ತ್ವಮೇವ

   ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಮಮ ದೇವ ದೇವ

   ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರ-ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ

   ಷಡಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರ-ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ

   ದ್ವಾದಶನಾಮ ಮಂತ್ರ-ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ

   ಓಂ ಅಸತೋಮ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ

   ಮೃತ್ಯೋರ್ಮ ಅಮೃತಂಗಮಯಾ ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ

   ಓಂ ಸಹನಾ ವವತು ಸಹನೌ ಭುನಕ್ತು ಸಹವೀರ್ಯಂ ಕರವವಹೈ

   ತೇಜಸ್ವಿನಾವದೀತಮಸ್ತು ಮಾವಿದ್ವಿಶಾವಹೈ ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ

   ಓಂ ಶನ್ನೋ ಮಿತ್ರಃ ಶಂ ವರುಣಃ | ಶನ್ನೋ ಭವತ್ವರ್ಯಮಾ |

   ಶನ್ನ ಇಂದ್ರೋ ಬ್ರಹಸ್ಪತಿ | ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುರುರುಕ್ರಮಃ |

   ನಮೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ | ನಮಸ್ತೆ ವಾಯು |

   ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ |

   ತ್ವಾಂ ಇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವದಿಶ್ಯಾಮಿ |

   ರುತಂ ವದಿಶ್ಯಾಮಿ | ಸತ್ಯಂ ವದಿಶ್ಯಾಮಿ |

   ತನ್ಮಾಮ್ವತು | ತದ್ವಕ್ತ್ರಾನಮವತು |

   ಅವತು ಮಾಂ | ಅವತು ವಕ್ತಾರಂ ||

   ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ||

   ಮಲಗುವಾಗ

   ರಾಮಸ್ಕಂದಂ ಹನೂಮಂತಂ ವೈನತೇಯಂ ವೃಕೋದರಂ

   ಶಯನೇಯಂ ಸ್ಮರೇನಿತ್ಯಂ ದುಸ್ವಪ್ನಂ ತಸ್ಯನಿಸ್ಯತಿಃ

   ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಃ ಸ್ವಃ | ತತ್ಸವಿತುರ್ವರೇಣ್ಯಂ |

   ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ |

   ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ||

   ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವಃ- ಭೂಮಿ-ಆಕಾಶ-ಸ್ವರ್ಗ

   ತಥ್ಸವಿತುರ್ವರೇಣ್ಯಂ- ಸೂರ್ಯನೆಂಬ ವರೇಣ್ಯ

   ಭರ್ಗೋ- ಹೊಳಪು

   ದೇವಸ್ಯ- ದೇವರ

   ಧೀಮಹಿ- ಧ್ಯಾನಿಸು

   ಧಿಯೋ- ಬುದ್ಧಿ

   ಯೋ- ನೀನು

   ನಃ- ನಮ್ಮನ್ನು

   ಪ್ರಚೋದಯಾತ್- ಪ್ರಚೋದಿಸು

 4. Raghavendra Kamath says:

  Shlokas updated by refering books

  ಸೋಮವಾರ

  ಶಿವ

  1)ತ್ರ್ಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ ಉರ್ವಾರುಕಮಿವಬಂಧನಾನ್ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮುಕ್ಷೀಯ
  ಮಾಮೃತಾತ್

  ಯಜಾ-ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

  ಉರ್ವಾರು-ಸೌತೆಕಾಯಿ

  ಮಿವ-ಚಲಿಸು

  2)ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ರುದ್ರಾಯ ನೀಲಕಂಠಾಯ ಶಂಭವೇ ಅಮೃತೇಶಾಯ ಶರ್ವಾಯ ಮಹಾದೇವಾಯತೇ ನಮಃ

  ಅಮೃತೇಶಾಯ-ಚಿರಂಜೀವಿಗಳ ಒಡೆಯ

  3)ನಮಸ್ತೇ ಅಸ್ತು ಭಾಗವನ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ ಮಹಾದೇವಾಯ

  ತ್ರಯಂಬಕಾಯ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕಾಯ ತ್ರಿಕಲಾಗ್ನಿ ಕಾಲಾಯ

  ಕಾಲಗ್ನಿ ರುದ್ರಾಯ ನೀಲಕಂಠಾಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ

  ಸರ್ವೇಶ್ವರಾಯ ಸದಾಶಿವಾಯ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ

  ತ್ರಿಕಲಾಗ್ನಿ ಕಾಲಾಯ-ತ್ರಿಕಾಲಗ್ನಿ ಎಂಬ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ನಾಶಮಡುವವನೆ

  ಕಾಲಗ್ನಿ-ಕಾಲವೆಂಬ ಅಗ್ನಿ(ಮರಣದ ಸಮಯ)

  ರುದ್ರಾಯ-ನಾಶಮಡುವವನೆ

  4)ಓಂ ಮಹಾದೇವಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ರುದ್ರಮೂರ್ತಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಶಿವಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

  ಮಂಗಳವಾರ

  ಗಣಪತಿ

  1)ಗಣಾನಾಂ ತ್ವಾ ಗಣಪತಿಂ ಹವಾಮಯೇ ಕವಿಂ ಕವೀನಾಂ

  ಉಪಮಶ್ರವಸ್ತಮಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠರಾಜಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪಥ ಆನಃಶ್ರುನ್ವನ್ನ ದಿಭಿಸೀಧ ಸಾದನಂ

  ಗಣಾನಾಂ-ಗಣಗಳ ರಾಜ

  ಹವಾ-ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

  ಕವಿಂ ಕವೀನಾಂ-ಕವಿಗಳಿಗೆ ಕವಿ

  ಉಪಮಶ್ರವಸ್ತಮಂ-ಉನ್ನತ ವೈಭವ ಉಳ್ಳವನು

  ಉಪಮ-ಉನ್ನತ

  ಶ್ರವಸ್-ವೈಭವ

  ತಮಂ-ತುಂಬಾ

  ಜ್ಯೇಷ್ಠರಾಜಂ-ಹಿರಿಯ ರಾಜನೆ

  ಬ್ರಹ್ಮಣಾಂ-ಬ್ರಹ್ಮ

  ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪಥ-ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಅಧಿಪತಿ

  ಆ-ಪ್ರಚೋದಿಸುವವನು

  ನಃ-ನಮ್ಮ

  ಶ್ರುಣ್ವನ್ನುತಿಭೀಃ-ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳು

  ಸೀಧಸಾದನಂ-ಕೂರುವ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೋ

  2)ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ

  ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ

  ಶುಕ್ಲ-ಬಿಳಿ

  3)ಗಜಾನನಂ ಭೂತಗಣಾದಿ ಸೇವಿತಂ ಕಪಿಥ್ಥಜಂಬೂ ಫಲಸಾರ ಭಕ್ಷಿತಂ

  ಉಮಾಸುತಂ ಶೋಕ ವಿನಾಶಕಾರಣಂ ನಮಾಮಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪಾದ ಪಂಕಜಂ

  ಕಪಿಥ್ಥಜಂಬೂ- ಬೇಲದ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಜಾಂ ಹಣ್ಣು

  4)ಅಗಜಾನನ ಪದ್ಮಾರ್ಕಂ ಗಜಾನನ ಅಹರ್ನಿಶಂ

  ಅನೇಕದಂ ತಂ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಏಕದಂತ ಉಪಾಸ್ಮಹೇ

  ಅಗಜಾನನಪದ್ಮಾರ್ಕಂ-

  ಅಗಜ-ಪಾರ್ವತಿ

  ಆನನ-ಮುಖ

  ಅಹರ್ನಿಶಂ-ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ

  ದಂತಂ-

  ದಂ-ಕೊಡು

  ತಂ-ನೀನು

  5)ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭ

  ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರುಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ

  ತುಂಡ-ಸೊಂಡಿಲು

  ಸರ್ವದಾ-ಯಾವಾಗಲೂ

  6)ಪ್ರಣಮ್ಯ ಶಿರಸಾ ದೇವಂ ಗೌರೀ ಪುತ್ರಂ ವಿನಾಯಕಂ

  ಭಕ್ತಾವಾಸಂ ಸ್ಮರೇನಿತ್ಯಂ ಆಯುಃ ಕಾಮಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಯೇ

  7)ಓಂ ಏಕದಂತಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ದಂತಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

  ದಂತಿ-ದಂತ ಉಳ್ಳವನು

  ಪಾರ್ವತಿ

  ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೇ

  ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರಯಂಬಕೇ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣೀ ನಮೋಸ್ತುತೇ

  ಅನ್ನಪೂರ್ಣ

  ಅನ್ನಪೂರ್ಣೀ ಸದಾಪೂರ್ಣೀ ಶಂಕರ ಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭೇ

  ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಿದ್ಯರ್ಥಂ ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಚ ಪಾರ್ವತಿ

  ಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭೇ-ಪತ್ನಿ

  ದುರ್ಗೆ

  1)ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಮಾತೃ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಃ

  ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಶಕ್ತಿ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಃ

  ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಶಾಂತಿ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಃ

  ನಮಸ್ತಸ್ಯೆ ನಮಸ್ತಸ್ಯೆ ನಮಸ್ತಸ್ಯೆ ನಮೋ ನಮಃ

  2)ಓಂ ಕಾತ್ಯಯಿನೇಚ ವಿದ್ಮಹೇ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ದುರ್ಗೆ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

  ಗೋಮಾತಾ

  ಸುರಭೀರ್ ವೈಷ್ಣವೀ ಮಾತಃ ಸುರಲೋಕೇ ಮಹೀಯಸೇ

  ಗ್ರಾಸ ಮುಸ್ಟಿರ್ಮಯಾದತ್ತಾ ಸುರಭೇ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಂ

  ಸುರಭೀ-ಹಸು

  ಮಹೀಯಸೇ-ಕೇಳಿದನ್ನು ಕೊಡುವ

  ದತ್ತಾ-ಕೊಟ್ಟ

  ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಂ-ಸ್ವೀಕರಿಸು

  ಭುದವಾರ

  ಕೃಷ್ಣ

  1)ವಾಸನಾದ್ ವಾಸುದೇವೋಸಿ ತೇ ಜಗತ್ರಯಂ

  ಸರ್ವಭೂತ ನಿವಾಸೋಸಿ ವಾಸುದೇವ ನಮೋಸ್ತುತೇ

  ಭೂತ-ಜೀವಿ

  2)ನಮೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯದೇವಾಯ ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹಿತಾಯಚ

  ಜಗದ್ ಹಿತಾಯತಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ

  3)ನಮೋ ಸತ್ವನಂತಾಯ ಸಹಸ್ರಮೂರ್ತಯೇ ಸಹಸ್ರಪಾದಕ್ಷಿ

  ಶಿರೋರುಬಾಹವೇ ಸಹಸ್ರನಾಮ್ನೆ ಪುರುಷಾಯಶಾಶ್ವತೇ ಸಹಸ್ರಕೋಟಿ ಯುಗಧಾರಿಣೇ
  ನಮಃ

  ಸತ್ವ-ಹೊಗಳಿಕೆ

  ಮೂರ್ತಯೇ-ರೂಪ

  4)ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ದೇವಕೀ ನಂದನಾಯಚ

  ನಂದಗೋಪ ಕುಮಾರಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ

  5)ಕೃಷ್ಣಾಯ ಯಾದವೇಂದ್ರಾಯ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಯ ಯೋಗಿನೇ

  ನಾಥಾಯ ರುಕ್ಮಿಣೀಶಾಯ ನಮೋ ವೇದಾಂತ ವೇದಿನೇ

  ನಾಥ-ಒಡೆಯ

  6)ವಾಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಣೂರ ಮರ್ಧನಂ

  ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ

  ಚಾಣೂರ-ಕಂಸನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದ ಮಲ್ಲವೀರ

  7)ಕರಾರವಿಂದೇನ ಪದಾರವಿಂದಂ ಮುಖಾರವಿಂದೇ ವಿನಿವೇಶಯಂತಂ

  ವಟಸ್ಯ ಪತ್ರಸ್ಯ ಪುಟೇಶಯನಂ ಬಾಲಂ ಮುಕುಂದಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ

  ಅರವಿಂದ-ಕಮಲ

  ವಿನಿವೇಶ-ಪ್ರವೇಶಿಸು

  ವಟ-ಆಲದ ಮರ

  ಪುಟೇ-ಮಡಚಿ

  8)ಗೋವಿಂದೇತಿ ಸದಾಸ್ನಾನಂ ಗೋವಿಂದೇತಿ ಸದಾಧ್ಯಾನಂ

  ಗೋವಿಂದೇತಿ ಸದಾಜಪಂ ಸದಾ ಗೋವಿಂದ ಕೀರ್ಥನಂ

  ಗುರುವಾರ

  ಗುರು

  1)ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣುಃ ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ

  ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಂಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ

  ಪರಂ-ಸರ್ವೋಚ್ಚ

  ತಸ್ಮೈ-ನಿನಗೆ

  2)ದೇವನಾಂಚ ಋಷಿನಾಂಚ ಗುರು ಕಾಂಚನ ಸನ್ನಿಭಂ

  ಬುದ್ಧಿಭೂತಂ ತ್ರಿಲೊಕೇಶಂ ತಂ ನಮಾಮಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿಂ

  3)ಪೂಜ್ಯಾಯ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ರತಾಯಚ

  ಭಜತಾಂ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಯ ನಮತಾಂ ಕಾಮಧೇನವೇ

  4)ವ್ಯಾಸಯ ವಿಷ್ಣುರೂಪಾಯ ವ್ಯಾಸರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ

  ನಮೋವೈಬ್ರಹ್ಮನಿಧಯೇ ವಾಸಿಷ್ಟಾಯ ನಮೋ ನಮಃ

  5)ಕಾಶ್ಯಪೋತ್ರಿಭರದ್ವಾಜಃ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೋ ಗೌತಮಃ

  ಜಮದಗ್ನಿರ್ವಸಿಷ್ಟಶ್ಚ ಸಪ್ತೈತೇ ಋಷಯಃ ಸ್ಮೃತಃ

  5)ಓಂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಅತ್ರಿ ಪುತ್ರಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ದತ್ತ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

  6)ಓಂ ಗುರುದೇವಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇಚ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಗುರು ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

  7)ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮುರ್ತಯೇಚ ವಿದ್ಮಹೇ ಧ್ಯಾನಸ್ಥಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಧಿಷಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

  8)ಓಂ ಶಿರಡಿವಾಸಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಸಾಯಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

  ವಿಷ್ಣು

  1)ಶಾಂತಾಕಾರಂ ಭುಜಗಶಯನಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಸುರೇಶಂ

  ವಿಶ್ವಾಧಾರಂ ಗಗನ ಸದೃಶಂ ಮೇಘವರ್ಣಂ ಶುಭಾಂಗಂ

  ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಂ ಕಮಲನಯನಂ ಯೋಗಿಭಿದ್ಯಾನಗಮ್ಯಂ

  ವಂದೇ ವಿಷ್ಣುಂ ಭವಭಯಹರಂ ಸರ್ವಲೋಕೈಕನಾಥಂ

  ಸಶಂಖ ಚಕ್ರಂ ಸಕಿರೀಟ ಕುಂಡಲಂ ಸಪೀತ ವಸ್ತ್ರಂ ಸರಸೀರುಹೇಕ್ಷಣಂ

  ಸಹಾರವಕ್ಷಸ್ಥಳ ಶೋಭಿಕೌಸ್ತುಬಂ ನಮಾಮಿ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಿರಸಾ ಚತುರ್ಭುಜಂ

  ಗಮ್ಯಂ-ಪಡೆಯುವುದು

  ಸಪೀತ-ಹಳದಿ

  ಸರಸೀರುಹೇಕ್ಷಣಂ-ಕಮಲದಂಥ ಕಣ್ಣುಲ್ಲವನೆ

  ಸಹಾರ-ಅಗಲವಾದ

  ವಕ್ಷಸ್ಥಳ-ಎದೆ

  ಕೌಸ್ತುಬಂ-ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಭರಣ

  2)ಕಾಯೇನವಾಚ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯೈರ್ವ ಬುದ್ಯಾತ್ಮನಾವ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವಭಾವಾತ್

  ಕರೋಮಿಯದ್ಯದತ್ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ನಾರಾಯಣಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ

  ಬುದ್ಯಾತ್ಮ-ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು
  ಆತ್ಮ

  ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವಭಾವಾತ್-ಸಹಜ ಕಲುಷಿತ ಮನಸ್ವಭಾವ

  ಪರಸ್ಮೈ-ಬೇರೆಯವರಿಗೆ-ದೇವರಿಗೆ

  3)ಮಂಗಲಂ ಭಾಗವನ್ ವಿಷ್ಣು ಮಂಗಲಂ ಮಧುಸೂಧನಃ

  ಮಂಗಲಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ್ಃ ಮಂಗಲಂ ಗರುಡ ಧ್ವಜಃ

  4)ವ್ಯಾಸಾಯ ವಿಷ್ಣುರೂಪಾಯ ವ್ಯಾಸರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ

  ನಮೋವೈ ಬ್ರಹ್ಮನಿಧಯೆ ವಾಸಿಷ್ಟಾಯ ನಮೋ ನಮಃ

  5)ನಮಃ ಪಂಕಜನಾಭಾಯ ನಮಃ ಪಂಕಜಮಾಲಿನೇ

  ನಮಃ ಪಂಕಜನೇತ್ರಾಯ ನಮಸ್ತೇ ಪಂಕಜಾಂಘ್ರಯೇ

  ಪಂಕಜಾಂಘ್ರಯೇ-ಕಮಲ ತುಂಬಿದ ಪಾದ

  6)ಓಂ ನಾರಾಯಣಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವಾಸುದೇವಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

  ಶುಕ್ರವಾರ

  ಲಕ್ಷ್ಮೀ

  1)ಸಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ ಮೋಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ ಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ ಸರಸ್ವತಿ

  ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿರ್ವರ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ ಪ್ರಸನ್ನಮಮಸರ್ವದಾ

  2)ನಮಸ್ತೇಸ್ತು ಮಹಾಮಾಯೇ ಶ್ರೀಪೀಠೇ ಸುರಪೂಜಿತೇ

  ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾಹಸ್ತೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೇ

  ನಮಸ್ತೇ ಗರುಡಾರೂಢೇ ಕೋಲಾಸುರ ಭಯಂಕರೀ

  ಸರ್ವಪಾಪ ಹರೇ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೇ

  ಸರ್ವಜ್ನೆ ಸರ್ವವರದೇ ಸರ್ವ ದುಷ್ಟಭಯಂಕರೀ

  ಸರ್ವದುಃಖ ಹರೇ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೇ

  ಸಿದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರದೇ ದೇವಿ ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರದಾಯಿನೀ

  ಮಂತ್ರಮೂರ್ತೇ ಸದಾ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೇ

  ಆದ್ಯಂತರಹಿತೇ ದೇವಿ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಮಹೇಶ್ವರೀ

  ಯೋಗಗ್ನೇ ಯೋಗ ಸಂಭೂತೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೇ

  ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಹಾರೌದ್ರೇ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಮಹೋದರೇ

  ಮಹಾಪಾಪ ಹರೇ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೇ

  ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಿತೇ ದೇವಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ

  ಪರಮೇಶೀ ಜಗನ್ಮಾತಃ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೇ

  ಶ್ವೇತಾಂಬರದರೇ ದೇವಿ ನಾನಾಲಂಕಾರ ಭೂಷಿತೇ

  ಜಗಸ್ಥಿತೆ ಜಗನ್ಮಾತಃ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೇ

  ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಷ್ಟಕಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಭಕ್ತಿ ಮಾನ್ನರಃ

  ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿ ಮವಾಪ್ನೋತಿ ರಾಜ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಸರ್ವದಾ

  ಎಕಕಾಲೇ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಮಹಾಪಾಪ ವಿನಾಶನಂ

  ದ್ವಿಕಾಲಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಧನಧಾನ್ಯ ಸಮನ್ವಿತಃ

  ತ್ರಿಕಾಲಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಮಹಾಶತ್ರು ವಿನಾಶನಂ

  ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ ಭವೇರ್ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಸನ್ನಾ ವರದಾ ಶುಭಾ

  ಸರ್ವಜ್ನೆ-ಸಿದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ-ಆದ್ಯಂತರಹಿತೇ-ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ-ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಿತೇ-ಶ್ವೇತಾಂಬರದರೇ

  ಸಿದ್ಧಿ-ಯಶಸ್ಸು

  ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ-ದೈಹಿಕ ಹಾಗು
  ಮಾನಸಿಕ

  ಮವಾಪ್ನೋತಿ-ಪಡೆಯುವುದು

  ಸಮನ್ವಿತಃ-ಲಭಿಸುವುದು

  3)ಓಂ ಮಹದೇವೈಚ ವಿದ್ಮಹೇ ವಿಷ್ನುಪತ್ನೀಚ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

  ಶಾರದಾ

  ನಮಸ್ತೇ ಶಾರದಾದೇವಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ಪುರವಾಸಿನೀ

  ತ್ವಾಮಹಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯೇ ದೇವಿ ವಿದ್ಯಾದಾನಂಚ ದೇಹಿಮೇ

  ಸರಸ್ವತಿ

  1)ಸರಸ್ವತಿ ನಮಸ್ತುಬ್ಯಂ ವರದೇ ಕಾಮರೂಪಿಣೀ

  ವಿದ್ಯಾರಂಭಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಸಿದ್ದಿರ್ಭವತುಮೇ ಸದಾ

  2)ಯಾ ಕುಂದೇಂದು ತುಷಾರಹಾರ ಧವಲಾ

  ಯಾ ಶುಭ್ರ ವಸ್ತ್ರಾವೃತಾ ಯಾ ವೀಣಾ ವರದಂಡ ಮಂದಿತ ಕರಾ

  ಯಾ ಶ್ವೇತ ಪದ್ಮಾಸನಾ ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮ್ಹಾಚ್ಯುತ ಶಂಕರ ಪ್ರಬ್ರುತಿಭಿದೇವೈಃ

  ಸದಾ ಪೂಜಿತಾ ಸಾಮಾಂಪಾತು ಸರಸ್ವತೀ ಭಗವತೀ ನಿಶ್ಯೇಷ ಜಾಢ್ಯಾಪಹಃ

  ಕುಂದೇಂದು-

  ಕುಂದ-ಮಲ್ಲಿಗೆ

  ಇಂದು-ಚಂದ್ರ

  ತುಷಾರ-ಹಿಮ

  ಧವಲಾ-ಬಿಳಿ

  ಅಚ್ಯುತ-ವಿಷ್ಣು

  ಪ್ರಬ್ರುತಿಭಿ-ಆರಂಭ

  ಸಾಮಾಂಪಾತು-

  ಸ-ಅವಳು

  ಮಾಂ-ನಾನು

  ಪಾತು-ಕಾಪಾಡು

  ನಿಶ್ಯೇಷ-ಶೇಷವಿಲ್ಲದೆ

  ಜಾಢ್ಯಾ-ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆ

  ಅಪಃ-ಹೊರಗೆ ಹಾಕು

  ತುಳಸಿ

  1)ಯನ್ಮೂಲೇ ಸರ್ವ ತೀರ್ಥಾನೀ ಯನ್ಮಧ್ಯೇ ಸರ್ವದೇವತಾಃ

  ಯದಗ್ರೇ ಸರ್ವವೇದಾಸ್ಚ ತುಳಸಿ ತ್ವಾಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ

  2)ಪ್ರಸೀದ ತುಳಸೀ ದೇವಿ ಪ್ರಸೀದ ಹರಿವಲ್ಲಭೇ

  ಕ್ಷೀರೋದ ಮಥನೋದ್ಭೋತೇ ತುಳಸೀ ತ್ವಾಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ

  ಪ್ರಸೀದ-ಕರುಣಿಸು

  ಪಂಚಕನ್ಯಾ

  ಅಹಲ್ಯಾ ದ್ರೌಪದೀ ಸೀತಾ ತಾರಾ ಮಂಡೋದರೀ ತಥಾ

  ಪಂಚಕನ್ಯಾ ಸ್ಮರೇನಿತ್ಯಂ ಮಹಾಪಾತಕ ನಾಶನಂ

  ಶನಿವಾರ

  ರಾಮ

  1)ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇಧಸೇ

  ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯಾಃ ಪತಯೇ ನಮಃ

  ಭದ್ರಾ-ಪವಿತ್ರನಾದ

  ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ-ಚಂದ್ರನಂತೆ ಹೊಳಪುಳ್ಳ ರಾಮನೇ

  ವೇಧಸೇ-ವೇದಗಳನ್ನು ಬರೆದವನೆ

  2)ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ

  ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ

  3)ಓಂ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ

  ಮಾರುತಿ

  1)ಮನೋಜವಂ ಮಾರುತತುಲ್ಯವೇಗಂ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಂ ಬುದ್ದಿಮತಾಂ ವರಿಷ್ಟಂ

  ವಾತಾತ್ಮಜಂ ವಾನರಯೂಥ ಮುಖ್ಯಂ ಶ್ರೀ ರಾಮದೂತಂ ಶಿರಸಾ ನಮಾಮಿ

  ಜವಂ-ವೇಗ

  ವಾತಾತ್ಮಜಂ

  ವಾತ-ವಾಯು

  ಆತ್ಮಜ-ಮಗ

  ಯೂಥ-ಸೈನ್ಯ

  2)ಬುದ್ದಿರ್ಬಲಂ ಯಶೋಧ್ಯರ್ಯಂ ನಿರ್ಭಯತ್ವಂ ಆರೋಗತ

  ಅಜಾಡ್ಯತ್ವಂ ವಾಕ್ಪಟತ್ವಂ ಚ ಹನುಮತ್ ಸ್ಮರಣಾಭವೇತ್

  3)ಅಂಜನಾನಂದನಂ ವೀರಂ ಜಾನಕೀ ಶೋಕನಾಶನಂ

  ಕಪೀಶಂ ಅಕ್ಷಹಂತಾರಂ ವಂದೇ ಲಂಕಾ ಭಯಂಕರಂ

  ಅಕ್ಷ-ರಾವಣನ ಮಗ

  4)ಓಂ ಆಂಜನೇಯಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಮಹಬಲಾಯ ಧೀಮಹೀ ತನ್ನೋ ಹನುಮಾನ್ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

  ನವಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಶನಿ

  1)ನಮಃ ಸೂರ್ಯಾಯ ಚಂದ್ರಾಯ ಮಂಗಳಾಯ ಭುದಾಯಚ

  ಗುರು ಶುಕ್ರ ಶನಿಭ್ಯಶ್ಚ ರಾಹುವೇ ಕೇತವೇ ನಮಃ

  2)ಸೂರ್ಯಪುತ್ರೋ ದೀರ್ಘದೇಹೋ ವಿಶಾಲಕ್ಷಃ ಶಿವಪ್ರಿಯ

  ಮಂದಾಚಾರ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮ ಪೀಡಾಂ ಹರತು ಮೇ ಶನಿಃ

  ವಿಶಾಲಕ್ಷಃ-ಅಗವಾದ ಅಕ್ಷಿ ಉಳ್ಳವನು

  ಶನಿ ಪೀಡಾಹರ ಸ್ತೋತ್ರ

  2)ನೀಲಾಂಜನ ಸಮಾಭಾಸಂ ರವಿಪುತ್ರಂ ಯಮಾಗ್ರಜಂ

  ಛಾಯಾ ಮಾರ್ತಂಡ ಸಂಭೂತಂ ತಂ ನಮಾಮಿ ಶನೈಶ್ಚರಂ

  ಅಂಜನ-ಕೆಂಡ

  ಛಾಯಾ ಮಾರ್ತಂಡ- ಛಾಯಾ-ರವಿ ಪುತ್ರ

  3)ಓಂ ಶನೈಶ್ಚರಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಛಾಯಾಪುತ್ರಾಯ ಧೇಮಹೀ ತನ್ನೋ ಮಂದಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

  4)ಓಂ ಪ್ರಾಂ ಪ್ರೀಂ ಪ್ರೌಂ ಸಃ ಶನೈಶ್ಚರಾಯ ನಮಃ

  ವೆಂಕಟರಮಣ

  1)ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಬುತಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥ ಪ್ರದಾಯಿನೇ

  ಶ್ರೀಮದ್ವೇಂಕಟನಾಥಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯತೇ ನಮಃ

  2)ಶ್ರೀಯಃ ಕಾಂತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಯೇ ನಿಧಯೇರ್ಥಿನಾಂ

  ಶ್ರೀವೇಂಕಟ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ

  ನರಸಿಂಹ

  1)ಓಂ ನರಸಿಂಹಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವಜ್ರ ನಖಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ನರಸಿಂಹ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

  ಭಾನುವಾರ

  ಸೂರ್ಯ

  1)ಉದಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪೋಯಂ ಮಧ್ಯಾನ್ಹೇತು ಮಹೇಶ್ವರಃ

  ಅಸ್ತಮಾನೇ ಸ್ವಯಂ ವಿಷ್ಣು ತ್ರಯೀಮೂರ್ತಿ ದಿವಾಕರಃ

  2)ಜಪಾಕುಸುಮ ಸಂಕಾಶಂ ಕಾಶ್ಯಪೇಯಂ ಮಹಾದ್ಯುತಿಂ

  ತಮೋರಿಮ್ ಸರ್ವ ಪಾಪಘ್ನಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮಿ ದಿವಾಕರಂ

  ಸಂಕಾಶಂ-ಕಾಂತಿ

  ಕಾಶ್ಯಪೇಯಂ ಮಹಾದ್ಯುತಿಂ-ಕಾಶ್ಯಪರ ಮಗ ಮತ್ತು ಮಹಾ ಪ್ರಕಾಶ ಉಳ್ಳವನೆ

  ತಮೋರಿಮ್-ಕತ್ತಲನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವವನೆ

  3)ಧ್ಯೇಯಃ ಸದಾ ಸವಿತೃಮಂಡಲ ಮಧ್ಯವರ್ತೀ ನಾರಾಯಣ ಸರಸಿಜಾಸನ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟ

  ಕೇಯೂರವಾನ್ ಮಕರ ಕುಂಡಲವಾನ್ ಕಿರೀಟೀ ಹಾರೀ ಹಿರಣ್ಮಯ ವಪುಃ ದೃತ ಶಂಖ ಚಕ್ರಃ

  4)ಓಂ ಭಾಸ್ಕರಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಮಹದ್ಯುತಿಕರಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಆದಿತ್ಯ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

  ಇತರೆ

  ಕರಾಗ್ರೇ ವಸತೇ ಲಕ್ಶ್ಮೀ ಕರಮಧ್ಯೇ ಸರಸ್ವತೀ

  ಕರಮೂಲೇ ತು ಗೋವಿಂದಃ ಪ್ರಭಾತೇ ಕರದರ್ಶನಂ

  ಭೂಮಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು

  ಸಮುದ್ರವಸನೇ ದೇವಿ ಪರ್ವತ ಸ್ತನಮಂಡಲೇ

  ವಿಷ್ನುಪತ್ನಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶಂ ಕ್ಷಮಸ್ವಮೇ

  ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

  ಶ್ರದ್ಧಾಂ ಮೇಧಾಂ
  ಯಶಃ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಬುದ್ದಿಂ ಶ್ರಿಯಂ ಬಲಂ

  ಆಯುಶ್ಯಂ ತೇಜ
  ಆರೋಗ್ಯಂ ದೇಹಿಮೇ ಹವ್ಯವಾಹನ

  ಯಶಃ-ಕೀರ್ತಿ

  ಶ್ರಿಯಂ-ಐಶ್ವರ್ಯ

  1)ಅಪರಾಧ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಕ್ರಿಯಂತೇ ಅಹರ್ನಿಶಂ

  ದಾಸೋ ಅಯಮಿಥಿಮಾಂ ಮತ್ವ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪರಮೇಶ್ವರ

  ಅಯಮಿಥಿಮಾಂ-ನನ್ನನ್ನು ನೀನು

  ಮತ್ವ-ತಿಳಿದುಕೊ

  2)ಸ್ವಸ್ತಿ ಪ್ರಜಾಭ್ಯ ಪರಿಪಾಲಯಂತಾಂ

  ನ್ಯಾಯೇನ ಮಾರ್ಗೇನ ಮಹೀಂ ಮಹೇಶಃ

  ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯೋ ಶುಭಮಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ

  ಲೋಕಾ ಸಮಸ್ತಾ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು

  ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಲಾನಿ ಭವಂತು

  ಸ್ವಸ್ತಿ-ಅತ್ಯುತ್ತಮ

  ಮಹೀಂ- ಭೂಮಿ

  3)ಪಾಪೋಹಂ ಪಾಪಕರ್ಮಾಹಂ ಪಾಪಾತ್ಮ ಪಾಪ ಸಂಭವಃ

  ತ್ರಾಹಿಮಾಂ ಕೃಪಯಾ ದೇವ ಶರಣಾಗತ ವತ್ಸಲ

  ಅನ್ಯಥಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ

  ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರುಣ್ಯಭಾವೇನ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಜನಾರ್ಧನ

  ಪಾಪೋಹಂ-ನಾನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ

  ತ್ರಾಹಿ-ರಕ್ಷಿಸು

  ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರ-ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ

  ಷಡಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರ-ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ

  ದ್ವಾದಶನಾಮ ಮಂತ್ರ-ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ

  ಮಲಗುವಾಗ

  ರಾಮಸ್ಕಂದಂ ಹನೂಮಂತಂ ವೈನತೇಯಂ ವೃಕೋದರಂ

  ಶಯನೇಯಂ ಸ್ಮರೇನಿತ್ಯಂ ದುಸ್ವಪ್ನಂ ತಸ್ಯನಿಸ್ಯತಿಃ

  ವೈನತೇಯಂ-ಗರುಡ

  ವೃಕೋದರಂ-ಭೀಮ

  ಸುಪ್ರಭಾತ

  ಕೌಸಲ್ಯಾ ಸುಪ್ರಜಾ ರಾಮ ಪೂರ್ವಾಸಂಧ್ಯಾ ಪ್ರವರ್ತತೇ

  ಉತ್ತಿಷ್ಠ ನರಶಾರ್ದೂಲ ಕರ್ತವ್ಯಂ ದೈವಮನ್ಹಿಕಂ

  ಉತ್ತಿಷ್ಠೋತ್ತಿಷ್ಠ ಗೋವಿಂದ ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಗರುಧ್ವಜ

  ಉತ್ತಿಷ್ಠ ನರಶಾರ್ದೂಲ ಕರ್ತವ್ಯಂ ದೈವಮಹ್ನಿಕಂ

  ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ

  ಗಂಗೇಚ ಯಮುನೇ ಚೈವ ಗೋದಾವರಿ ಸರಸ್ವತೀ

  ನರ್ಮದಾ ಸಿಂಧು ಕಾವೇರಿ ಜಲೇಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕುರು

  ಮನೆ ಬಿಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು

  ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತ ವರ್ಣಾಯ ಕುಂದೇಂದು ದವಲಾಯಚ

  ವಿಷ್ಣುವಾಹ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಪಕ್ಷಿರಾಜಯತೇ ನಮಃ

  ಮಂತ್ರ ಸ್ನಾನ

  ಅಪವಿತ್ರ ಪವಿತ್ರೋವಾ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾಂ ಗತೋಪಿವಾ

  ಯಸ್ಮರೇತ್ ಪುಂದರೀಕಾಕ್ಷಂ ಸ ಬಹ್ಯಾಭಂತರ ಶುಚಿ:

  ದೀಪ ಹಚ್ಚುವಾಗ

  ದೀಪಂಜ್ಯೋತಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ದೀಪೇನ ಸರ್ವತಮೋಪಃ

  ದೀಪೇನ ಸಾಧ್ಯತೇ ದೀಪಂ ಸಂಧ್ಯಾದೀಪಂ ನಮೋಸ್ತುತೇ

  ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡುವಾಗ

  ಯಾನಿ ಕಾನಿಚ ಪಾಪಾನಿ ಜನ್ಮಾಂತರ ಕೃತಾನಿಚ

  ತಾನಿ ತಾನಿ ವಿನಶ್ಯಂತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಪದೇ ಪದೇ

  ಯಾನಿ ಕಾನಿಚ-ಯಾವುದೇ

  ಜನ್ಮಾಂತರ-ಈ ಜನ್ಮ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳು

  ತಾನಿ-ಎಲ್ಲ

  ಸಂಕಷ್ಥದಲ್ಲಿರುವಾಗ

  ಕಾರ್ಕೋಟಕಸ್ಯ ನಾಗಸ್ಯ ದಮಯಂತ್ಯಾ ನಲಸ್ಯಚ

  ಋತುಪರ್ಣಸ್ಯ ರಾಜರ್ಷೇಃ ಕೀರ್ಥನಂ ಕಲಿ ನಾಶನಂ

  ತೀರ್ಥ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ

  1)ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯುಹರಣಂ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿ ನಿವಾರಣಂ

  ಸಮಸ್ತ ದುರಿತೋಪಶಮನಂ ವಿಷ್ಣು ಪಾದೋದಕಂ ಶುಭಂ

  2)ಶರೀರೇ ಜರ್ಜರೀ ಭೂತೇ ವ್ಯಾದಿಗ್ರಸ್ತೇ ಕಲೇವರೇ

  ಔಷಧಂ ಜಾಹ್ನವೀ ತೋಯಂ ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿಃ

  ಜರ್ಜರೀ ಭೂತೇ-ಜ್ವರ

  ವ್ಯಾದಿಗ್ರಸ್ತೇ-ಕಾಯಿಲೆಗಳು

  ಕಲೇವರೇ-ವೃದ್ದಾಪ್ಯ

  ಜಾಹ್ನವೀ-ಗಂಗೆ

  ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಬಲಿರ್ವ್ಯಾಸೋ ಹನೂಮಾಂಶ್ಚ ವಿಭೀಷಣಃ

  ಕೃಪಃ ಪರುಶುರಾಮಶ್ಚ ಸಪ್ತೈತೇ ಚಿರಜೀವಿನಃ

  ನವನಾಗ ಸ್ತೋತ್ರ

  ಅನಂತಂ ವಾಸುಕಿಂ ಶೇಷಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಚ ಕಂಬಲಂ

  ಶಂಖಪಾಲಂ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಂ ತಕ್ಷಕಂ ಕಾಲಿಯಂ ತಥಾ

  ಅಶ್ವತ್ಥ ಸ್ತೋತ್ರ

  ಮೂಲತೋ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಯ ಮಧ್ಯತೋ ವಿಷ್ಣುರೂಪಿಣೇ

  ಅಗ್ರತಃ ಶಿವರೂಪಾಯ ಅಶ್ವತ್ಥಾಯ ನಮೋ ನಮಃ

  ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ ಪಿತೃದೇವೋ ಭವ

  ಆಚಾರ್ಯದೇವೋ ಭವ ಅತಿಥಿದೇವೋ ಭವ

  ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾಚ ಪಿತಾ ತ್ವಮೇವ

  ತ್ವಮೇವ ಬಂಧು ಸಖಾ ತ್ವಮೇವ

  ತ್ವಮೇವ ವಿದ್ಯಾ ದ್ರವಿಣಂ ತ್ವಮೇವ

  ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಮಮ ದೇವ ದೇವ

  ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ

  ಓಂ ಅಸತೋಮ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ

  ಮೃತ್ಯೋರ್ಮ ಅಮೃತಂಗಮಯ ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ

  ಓಂ ಸಹನಾವವತು ಸಹನೌಭುನಕ್ತು ಸಹವೀರ್ಯಂಕರವಾವಹೈ

  ತೇಜಸ್ವಿನಾವದೀತಮಸ್ತು ಮಾವಿದ್ವಿಶಾವಹೈ ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ

  ಸಹನಾವವತು-

  ಸಹ-ಒಟ್ಟಿಗೆ

  ಅವತು-ಕಾಪಾಡು

  ನೌ-ಇಬ್ಬರು

  ಭುನಕ್ತು-ಪೋಷಿಸು

  ವೀರ್ಯಂ-ಶಕ್ತಿ

  ಕರವಾವಹೈ-ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡೋಣ

  ಅದೀತ-ಕಲಿಯುವುದು

  ಮಾ-ಅಲ್ಲ

  ವಿದ್ವಿಶಾವಹೈ-ದ್ವೇಷ

  ಓಂ ಶನ್ನೋ ಮಿತ್ರಃ ಶಂ ವರುಣಃ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ವರ್ಯಮಾ

  ಶನ್ನ ಇಂದ್ರೋ ಬ್ರಹಸ್ಪತಿ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುರುರುಕ್ರಮಃ

  ನಮೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇ ನಮಸ್ತೇ ವಾಯು

  ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ

  ತ್ವಾಂ ಇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವದಿಶ್ಯಾಮಿ

  ರುತಂ ವದಿಶ್ಯಾಮಿ ಸತ್ಯಂ ವದಿಶ್ಯಾಮಿ

  ತನ್ಮಾಮ್ವತು ತದ್ವಕ್ತಾರಮವತು

  ಅವತು ಮಾಂ ಅವತು ವಕ್ತಾರಂ

  ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ

  ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಃ
  ಸ್ವಃ ತತ್ಸವಿತುರ್ವರೇಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

  ಭೂರ್ಭುವಃ ಸ್ವಃ- ಭೂಮಿ-ಆಕಾಶ-ಸ್ವರ್ಗ

  ತತ್ಸವಿತುರ್ವರೇಣ್ಯಂ- ಸೂರ್ಯನೆಂಬ ವರೇಣ್ಯ

  ಭರ್ಗೋ- ಹೊಳಪು

  ದೇವಸ್ಯ- ದೇವರ

  ಧೀಮಹಿ- ಧ್ಯಾನಿಸು

  ಧಿಯೋ- ಬುದ್ಧಿ

  ಯೋ- ನೀನು

  ನಃ- ನಮ್ಮನ್ನು

  ಪ್ರಚೋದಯಾತ್- ಪ್ರಚೋದಿಸು

  ಓಂ ಕಾಲಕಾಲಾಯ ವಿಧ್ಮಹೇ
  ಕಾಲಾತೀತಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಕಾಲಭೈರವ ಪ್ರಚೋಧಯಾತ್

  ಕಾಲಭೈರವಾಷ್ಟಕಮ್

  ದೇವರಾಜ ಸೇವ್ಯಮಾನ ಪವನಾಂಘ್ರಿ ಪಂಕಜಂ

  ವ್ಯಾಳಯಜ್ಞ ಸುತ್ರಮಿಂದು ಶೇಖರಂ ಕೃಪಾಕರಂ

  ನಾರದಾದಿ ಯೋಗಿವೃಂದ ವಂದಿತಂ ದಿಗಂಬರಂ

  ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥ ಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೇ

  ಭಾನುಕೋಟಿ ಭಾಸ್ವರಂ ಭಾವಬ್ದಿತಾರಕಂ ಪರಂ

  ನೀಲಕಂಠ ಮೀಪ್ಸತರ್ಧ ದಾಯಕಂ ತ್ರಿಲೋಚನಂ

  ಕಾಲಕಾಲ ಮಂಜುಜಾಕ್ಷ ಮಸ್ತಶೂನ್ಯ ಮಕ್ಷರಂ

  ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥ ಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೇ

  ಶೂಲಟಂಕ ಪಾಶದಂಡ ಪಾಣಿಮಾದಿ ಕಾರಣಂ

  ಶ್ಯಾಮಕಾಯ ಮಾದಿದೇವ ಮಕ್ಷರಂ ನಿರಾಮಯಮ್

  ಭೀಮವಿಕ್ರಮಂ ಪ್ರಭುಂ ವಿಚಿತ್ರ ತಾಂಡವ ಪ್ರಿಯಂ

  ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥ ಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೇ

  ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ದಾಯಕಂ ಪ್ರಶಸ್ತಚಾರು ವಿಗ್ರಹಂ

  ಭಕ್ತವತ್ಸಲಂ ಸ್ಥಿತಂ ಸಮಸ್ತಲೋಕ ವಿಗ್ರಹಮ್

  ನಿಕ್ವಣನ್-ಮನೋಙ್ಞ ಹೇಮ ಕಿಂಕಿಣೀ ಲಸತ್ಕಟಿಂ

  ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥ ಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೇ

  ಧರ್ಮಸೇತು ಪಾಲಕಂ ತ್ವಧರ್ಮಮಾರ್ಗ ನಾಶಕಂ

  ಕರ್ಮಪಾಶ ಮೋಚಕಂ ಸುಶರ್ಮ ದಾಯಕಂ ವಿಭುಮ್

  ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣ ಕೇಶಪಾಶ ಶೊಭಿತಾಂಗ ನಿರ್ಮಲಂ

  ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥ ಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೇ

  ರತ್ನ ಪಾದುಕಾ ಪ್ರಭಾಭಿರಾಮ ಪಾದಯುಗ್ಮಕಂ

  ನಿತ್ಯ ಮದ್ವಿತೀಯ ಮಿಷ್ಟ ದೈವತಂ ನಿರಂಜನಮ್

  ಮೃತ್ಯುದರ್ಪ ನಾಶನಂ ಕರಾಳದಂಷ್ಟ್ರ ಭೂಷಣಂ

  ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥ ಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೇ

  ಅಟ್ಟಹಾಸ ಭಿನ್ನ ಪದ್ಮಜಾಂಡಕೋಶ ಸಂತತಿಂ

  ದೃಷ್ಟಿಪಾತ ನಷ್ಟಪಾಪ ಜಾಲಮುಗ್ರ ಶಾಸನಮ್

  ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿ ದಾಯಕಂ ಕಪಾಲಮಾಲಿಕಾ ಧರಂ

  ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥ ಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೇ

  ಭೂತಸಂಘ ನಾಯಕಂ ವಿಶಾಲಕೀರ್ತಿ ದಾಯಕಂ

  ಕಾಶಿವಾಸಿ ಲೋಕ ಪುಣ್ಯಪಾಪ ಶೋಧಕಂ ವಿಭುಮ್

  ನೀತಿಮಾರ್ಗ ಕೋವಿದಂ ಪುರಾತನಂ ಜಗತ್ಪತಿಂ

  ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥ ಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೇ

  ಕಾಲಭೈರವಾಷ್ಟಕಂ ಪಠಂತಿ ಯೇ ಮನೋಹರಂ

  ಙ್ಞಾನಮುಕ್ತಿ ಸಾಧಕಂ ವಿಚಿತ್ರ ಪುಣ್ಯ ವರ್ಧನಮ್

  ಶೋಕಮೋಹ ಲೋಭದೈನ್ಯ ಕೋಪತಾಪ ನಾಶನಂ

  ತೇ ಪ್ರಯಾಂತಿ ಕಾಲಭೈರವಾಂಘ್ರಿ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಧ್ರುವಮ್


Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics