Gujarati

Nitya Parayana Slokas – Gujarati

Comments Off on Nitya Parayana Slokas – Gujarati 10 November 2010

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 
પ્રભાત શ્લોકં
કરાગ્રે વસતે લક્ષ્મીઃ કરમધ્યે સરસ્વતી |
કરમૂલે સ્થિતા ગૌરી પ્રભાતે કરદર્શનમ ||

પ્રભાત ભૂમિ શ્લોકં
સમુદ્ર વસને દેવી પર્વત સ્તન મંડલે |
વિષ્ણુપત્નિ નમસ્તુભ્યં, પાદસ્પર્શં ક્ષમસ્વમે ||

સૂર્યોદય શ્લોકં
બ્રહ્મસ્વરૂપ મુદયે મધ્યાહ્નેતુ મહેશ્વરમ |
સાહં ધ્યાયેત્સદા વિષ્ણું ત્રિમૂર્તિંચ દિવાકરમ ||

સ્નાન શ્લોકં
ગંગે ચ યમુને ચૈવ ગોદાવરી સરસ્વતી
નર્મદે સિંધુ કાવેરી જલેસ્મિન સન્નિધિં કુરુ ||

ભસ્મ ધારણ શ્લોકં
શ્રીકરં ચ પવિત્રં ચ શોક નિવારણમ |
લોકે વશીકરં પુંસાં ભસ્મં ત્ર્યૈલોક્ય પાવનમ ||

ભોજન પૂર્વ શ્લોકં
બ્રહ્માર્પણં બ્રહ્મ હવિઃ બ્રહ્માગ્નૌ બ્રહ્મણાહુતમ |
બ્રહ્મૈવ તેન ગંતવ્યં બ્રહ્મ કર્મ સમાધિનઃ ||

અહં વૈશ્વાનરો ભૂત્વા પ્રાણિનાં દેહ-માશ્રિતઃ |
પ્રાણાપાન સમાયુક્તઃ પચામ્યન્નં ચતુર્વિધમ ||

ત્વદીયં વસ્તુ ગોવિંદ તુભ્યમેવ સમર્પયે |
ગૃહાણ સુમુખો ભૂત્વા પ્રસીદ પરમેશ્વર ||

ભોજનાનંતર શ્લોકં
અગસ્ત્યં વૈનતેયં ચ શમીં ચ બડબાલનમ |
આહાર પરિણામાર્થં સ્મરામિ ચ વૃકોદરમ ||

સંધ્યા દીપ દર્શન શ્લોકં
દીપં જ્યોતિ પરબ્રહ્મ દીપં સર્વતમોપહમ |
દીપેન સાધ્યતે સર્વં સંધ્યા દીપં નમો‌உસ્તુતે ||

નિદ્રા શ્લોકં
રામં સ્કંધં હનુમન્તં વૈનતેયં વૃકોદરમ |
શયને યઃ સ્મરેન્નિત્યમ દુસ્વપ્ન-સ્તસ્યનશ્યતિ ||

કાર્ય પ્રારંભ શ્લોકં
વક્રતુણ્ડ મહાકાય સૂર્યકોટિ સમપ્રભઃ |
નિર્વિઘ્નં કુરુ મે દેવ સર્વ કાર્યેષુ સર્વદા ||

ગાયત્રિ મંત્રં
ઓં ભૂર્ભુસ્સુવઃ | તથ્સ’વિતુર્વરે”ણ્યં |
ભર્ગો’ દેવસ્ય’ ધીમહિ | ધિયો યો નઃ’ પ્રચોદયા”ત ||

હનુમ સ્તોત્રં
મનોજવં મારુત તુલ્યવેગં જિતેન્દ્રિયં બુદ્ધિમતાં વરિષ્ટમ |
વાતાત્મજં વાનરયૂધ મુખ્યં શ્રીરામદૂતં શિરસા નમામિ ||

બુદ્ધિર્બલં યશોધૈર્યં નિર્ભયત્વ-મરોગતા |
અજાડ્યં વાક્પટુત્વં ચ હનુમત-સ્મરણાદ-ભવેત ||

શ્રીરામ સ્તોત્રં
શ્રી રામ રામ રામેતી રમે રામે મનોરમે
સહસ્રનામ તત્તુલ્યં રામ નામ વરાનને

ગણેશ સ્તોત્રં
શુક્લાં બરધરં વિષ્ણું શશિવર્ણમ ચતુર્ભુજમ |
પ્રસન્નવદનં ધ્યાયેત સર્વ વિઘ્નોપશાંતયે ||
અગજાનન પદ્માર્કં ગજાનન મહર્નિશમ |
અનેકદંતં ભક્તાના-મેકદંત-મુપાસ્મહે ||

શિવ સ્તોત્રં
ત્ર્યં’બકં યજામહે સુન્ધિં પુ’ષ્ટિવર્ધ’નમ |
ર્વારુકમિ’ બંધ’નાન-મૃત્યો’ર-મુક્ષી મા‌உમૃતા”ત ||

ગુરુ શ્લોકં
ગુરુર્બ્રહ્મા ગુરુર્વિષ્ણુઃ ગુરુર્દેવો મહેશ્વરઃ |
ગુરુઃ સાક્ષાત પરબ્રહ્મા તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ ||

સરસ્વતી શ્લોકં
સરસ્વતી નમસ્તુભ્યં વરદે કામરૂપિણી |
વિદ્યારંભં કરિષ્યામિ સિદ્ધિર્ભવતુ મે સદા ||

યા કુંદેંદુ તુષાર હાર ધવળા, યા શુભ્ર વસ્ત્રાવૃતા |
યા વીણા વરદંડ મંડિત કરા, યા શ્વેત પદ્માસના |
યા બ્રહ્માચ્યુત શંકર પ્રભૃતિભિર-દેવૈઃ સદા પૂજિતા |
સા મામ પાતુ સરસ્વતી ભગવતી નિશ્શેષજાડ્યાપહા |

લક્ષ્મી શ્લોકં
લક્ષ્મીં ક્ષીરસમુદ્ર રાજ તનયાં શ્રીરંગ ધામેશ્વરીમ |
દાસીભૂત સમસ્ત દેવ વનિતાં લોકૈક દીપાંકુરામ |
શ્રીમન્મંધ કટાક્ષ લબ્ધ વિભવ બ્રહ્મેંદ્ર ગંગાધરામ |
ત્વાં ત્રૈલોક્યકુટુંબિનીં સરસિજાં વંદે મુકુંદપ્રિયામ ||

વેંકટેશ્વર શ્લોકં
શ્રિયઃ કાંતાય કળ્યાણનિધયે નિધયે‌உર્થિનામ |
શ્રી વેંકટ નિવાસાય શ્રીનિવાસાય મંગળમ ||

દેવી શ્લોકં
સર્વ મંગલ માંગલ્યે શિવે સર્વાર્થ સાધિકે |
શરણ્યે ત્ર્યંબકે દેવિ નારાયણિ નમોસ્તુતે ||

દક્ષિણામૂર્તિ શ્લોકં
ગુરવે સર્વલોકાનાં ભિષજે ભવરોગિણામ |
નિધયે સર્વવિદ્યાનાં દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ ||

અપરાધ ક્ષમાપણ સ્તોત્રં
અપરાધ સહસ્રાણિ, ક્રિયંતે‌உહર્નિશં મયા |
દાસો‌உય મિતિ માં મત્વા, ક્ષમસ્વ પરમેશ્વર ||

કરચરણ કૃતં વા કર્મ વાક્કાયજં વા
શ્રવણ નયનજં વા માનસં વાપરાધમ |
વિહિત મવિહિતં વા સર્વમેતત ક્ષમસ્વ
શિવ શિવ કરુણાબ્ધે શ્રી મહાદેવ શંભો ||

કાયેન વાચા મનસેંદ્રિયૈર્વા
બુદ્ધ્યાત્મના વા પ્રકૃતેઃ સ્વભાવાત |
કરોમિ યદ્યત્સકલં પરસ્મૈ નારાયણાયેતિ સમર્પયામિ ||

બૌદ્ધ પ્રાર્થન
બુદ્ધં શરણં ગચ્છામિ
ધર્મં શરણં ગચ્છામિ
સંઘં શરણં ગચ્છામિ

શાંતિ મંત્રં
અસતોમા સદ્ગમયા |
તમસોમા જ્યોતિર્ગમયા |
મૃત્યોર્મા અમૃતંગમયા |
ઓં શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ

સર્વે ભવન્તુ સુખિનઃ સર્વે સન્તુ નિરામયાઃ |
સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યન્તુ મા કશ્ચિદ્દુઃખ ભાગ્ભવેત ||

ઓં હ ના’વવતુ | નૌ’ ભુનક્તુ | વીર્યં’ કરવાવહૈ |
તેસ્વિનાવધી’તમસ્તુ મા વિ’દ્વિષાવહૈ” ||
ઓં શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ’ ||

વિશેષ મંત્રાઃ
પંચાક્ષરિ – ઓં નમશ્શિવાય
અષ્ટાક્ષરિ – ઓં નમો નારાયણાય
દ્વાદશાક્ષરિ – ઓં નમો ભગવતે વાસુદેવાય

Read Related Stotrams:

– નિત્ય સંધ્યા વંદનમ

– મંત્ર પુષ્પમ

– શ્રી વેંકટેશ્વર સુપ્રભાતમ

– હનુમાન ચાલીસા

– ઓં જય જગદીશ હરે

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics