ShuddhaKannada

Nava Graha Stotram – ShuddhaKannada

Comments Off on Nava Graha Stotram – ShuddhaKannada 26 February 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ. View this in ಸರಳ ಕನ್ನಡ, with simplified anuswaras for easy reading.
 
ನವಗ್ರಹ ಧ್ಯಾನಶ್ಲೋಕಮ್
ಆದಿತ್ಯಾಯ ಚ ಸೋಮಾಯ ಮಙ್ಗಳಾಯ ಬುಧಾಯ ಚ |
ಗುರು ಶುಕ್ರ ಶನಿಭ್ಯಶ್ಚ ರಾಹವೇ ಕೇತವೇ ನಮಃ ||

ರವಿಃ
ಜಪಾಕುಸುಮ ಸಙ್ಕಾಶಂ ಕಾಶ್ಯಪೇಯಂ ಮಹಾದ್ಯುತಿಮ್ |
ತಮೋರಿಯಂ ಸರ್ವ ಪಾಪಘ್ನಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮಿ ದಿವಾಕರಮ್ ||

ಚನ್ದ್ರಃ
ದಥಿಶಙ್ಞ ತುಷಾರಾಭಂ ಕ್ಷೀರಾರ್ಣವ ಸಮುದ್ಭವಮ್ |
ನಮಾಮಿ ಶಶಿನಂ ಸೋಮಂ ಶಮ್ಭೋರ್-ಮಕುಟ ಭೂಷಣಮ್ ||

ಕುಜಃ
ಧರಣೀ ಗರ್ಭ ಸಮ್ಭೂತಂ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾನ್ತಿ ಸಮಪ್ರಭಮ್ |
ಕುಮಾರಂ ಶಕ್ತಿ ಹಸ್ತಂ ತಂ ಮಙ್ಗಳಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ ||

ಬುಧಃ
ಪ್ರಿಯಙ್ಗು ಕಲಿಕಾಶ್ಯಾಮಂ ರೂಪೇಣಾ ಪ್ರತಿಮಂ ಬುಧಮ್ |
ಸೌಮ್ಯಂ ಸತ್ವ ಗುಣೋಪೇತಂ ತಂ ಬುಧಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ ||

ಗುರುಃ
ದೇವಾನಾಂ ಚ ಋಷೀಣಾಂ ಚ ಗುರುಂ ಕಾಞ್ಚನ ಸನ್ನಿಭಮ್ |
ಬುದ್ಧಿಮನ್ತಂ ತ್ರಿಲೋಕೇಶಂ ತಂ ನಮಾಮಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿಮ್ ||

ಶುಕ್ರಃ
ಹಿಮಕುನ್ದ ಮೃಣಾಳಾಭಂ ದೈತ್ಯಾನಂ ಪರಮಂ ಗುರುಮ್ |
ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವಕ್ತಾರಂ ಭಾರ್ಗವಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ ||

ಶನಿಃ
ನೀಲಾಞ್ಜನ ಸಮಾಭಾಸಂ ರವಿಪುತ್ರಂ ಯಮಾಗ್ರಜಮ್ |
ಛಾಯಾ ಮಾರ್ತಾಣ್ಡ ಸಮ್ಭೂತಂ ತಂ ನಮಾಮಿ ಶನೈಶ್ಚರಮ್ ||

ರಾಹುಃ
ಅರ್ಥಕಾಯಂ ಮಹಾವೀರಂ ಚನ್ದ್ರಾದಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಧನಮ್ |
ಸಿಂಹಿಕಾ ಗರ್ಭ ಸಮ್ಭೂತಂ ತಂ ರಾಹುಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ ||

ಕೇತುಃ
ಫಲಾಸ ಪುಷ್ಪ ಸಙ್ಕಾಶಂ ತಾರಕಾಗ್ರಹಮಸ್ತಕಮ್ |
ರೌದ್ರಂ ರೌದ್ರಾತ್ಮಕಂ ಘೋರಂ ತಂ ಕೇತುಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ ||

ಫಲಶ್ರುತಿಃ
ಇತಿ ವ್ಯಾಸ ಮುಖೋದ್ಗೀತಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ಸು ಸಮಾಹಿತಃ |
ದಿವಾ ವಾ ಯದಿ ವಾ ರಾತ್ರೌ ವಿಘ್ನ ಶಾನ್ತಿರ್ಭವಿಷ್ಯತಿ ||

ನರ ನಾರೀ ನೃಪಾಣಾಂ ಚ ಭವೇ ದ್ದುಸ್ವಪ್ನನಾಶನಮ್ |
ಐಶ್ವರ್ಯಮತುಲಂ ತೇಷಾಮಾರೋಗ್ಯಂ ಪುಷ್ಟಿ ವರ್ಧನಮ್ ||

ಗ್ರಹ ನಕ್ಷತ್ರಜಾಃ ಪೀಡಾ ಸ್ತಸ್ಕರಾಗ್ನಿ ಸಮುದ್ಭವಾಃ |
ತಾಸ್ಸರ್ವಾಃ ಪ್ರಶಮಂ ಯಾನ್ತಿ ವ್ಯಾಸೋ ಬ್ರೂತೇ ನಸಂಶಯಃ ||

Read Related Stotrams:

– ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯಮ್

– ಸೂರ್ಯಾಷ್ಟಕಮ್

– ನಿತ್ಯ ಪಾರಾಯಣ ಶ್ಲೋಕಾಃ

– ಶಾನ್ತಿ ಮನ್ತ್ರಮ್

– ಮನ್ತ್ರ ಪುಷ್ಪಮ್

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics