Bengali

Nava Graha Stotram – Bengali

Comments Off on Nava Graha Stotram – Bengali 15 November 2010

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 
নবগ্রহ ধ্য়ানশ্লোকম
আদিত্য়ায় চ সোমায় মংগলায় বুধায় চ |
গুরু শুক্র শনিভ্য়শ্চ রাহবে কেতবে নমঃ ||

রবিঃ
জপাকুসুম সংকাশং কাশ্য়পেয়ং মহাদ্য়ুতিম |
তমোরিয়ং সর্ব পাপঘ্নং প্রণতোস্মি দিবাকরম ||

চংদ্রঃ
দথিশজ্ঞ তুষারাভং ক্ষীরার্ণব সমুদ্ভবম |
নমামি শশিনং সোমং শংভোর-মকুট ভূষণম ||

কুজঃ
ধরণী গর্ভ সংভূতং বিদ্য়ুত্কাংতি সমপ্রভম |
কুমারং শক্তি হস্তং তং মংগলং প্রণমাম্য়হম ||

বুধঃ
প্রিয়ংগু কলিকাশ্য়ামং রূপেণা প্রতিমং বুধম |
সৌম্য়ং সত্ব গুণোপেতং তং বুধং প্রণমাম্য়হম ||

গুরুঃ
দেবানাং চ ঋষীণাং চ গুরুং কাংচন সন্নিভম |
বুদ্ধিমংতং ত্রিলোকেশং তং নমামি বৃহস্পতিম ||

শুক্রঃ
হিমকুংদ মৃণালাভং দৈত্য়ানং পরমং গুরুম |
সর্বশাস্ত্র প্রবক্তারং ভার্গবং প্রণমাম্য়হম ||

শনিঃ
নীলাংজন সমাভাসং রবিপুত্রং য়মাগ্রজম |
ছায়া মার্তাংড সংভূতং তং নমামি শনৈশ্চরম ||

রাহুঃ
অর্থকায়ং মহাবীরং চংদ্রাদিত্য় বিমর্ধনম |
সিংহিকা গর্ভ সংভূতং তং রাহুং প্রণমাম্য়হম ||

কেতুঃ
ফলাস পুষ্প সংকাশং তারকাগ্রহমস্তকম |
রৌদ্রং রৌদ্রাত্মকং ঘোরং তং কেতুং প্রণমাম্য়হম ||

ফলশ্রুতিঃ
ইতি ব্য়াস মুখোদ্গীতং য়ঃ পঠেত্সু সমাহিতঃ |
দিবা বা য়দি বা রাত্রৌ বিঘ্ন শাংতির্ভবিষ্য়তি ||

নর নারী নৃপাণাং চ ভবে দ্দুস্বপ্ননাশনম |
ঐশ্বর্য়মতুলং তেষামারোগ্য়ং পুষ্টি বর্ধনম ||

গ্রহ নক্ষত্রজাঃ পীডা স্তস্করাগ্নি সমুদ্ভবাঃ |
তাস্সর্বাঃ প্রশমং য়াংতি ব্য়াসো ব্রূতে নসংশয়ঃ ||

Read Related Stotrams:

– আদিত্য় হৃদয়ম

– সূর্য়াষ্টকম

– নিত্য় পারায়ণ শ্লোকাঃ

– শান্তি মংত্রম

– মংত্র পুষ্পম

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics