ShuddhaKannada

Narayana Stotram – ShuddhaKannada

Comments Off on Narayana Stotram – ShuddhaKannada 12 March 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ. View this in ಸರಳ ಕನ್ನಡ, with simplified anuswaras for easy reading.
 

ರಚನ: ಆದಿ ಶಙ್ಕರಾಚಾರ್ಯ

ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಜಯ ಗೋವಿನ್ದ ಹರೇ ||
ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಜಯ ಗೋಪಾಲ ಹರೇ ||

ಕರುಣಾಪಾರಾವಾರ ವರುಣಾಲಯಗಮ್ಭೀರ ನಾರಾಯಣ || ೧ ||
ಘನನೀರದಸಙ್ಕಾಶ ಕೃತಕಲಿಕಲ್ಮಷನಾಶನ ನಾರಾಯಣ || ೨ ||

ಯಮುನಾತೀರವಿಹಾರ ಧೃತಕೌಸ್ತುಭಮಣಿಹಾರ ನಾರಾಯಣ || ೩ ||
ಪೀತಾಮ್ಬರಪರಿಧಾನ ಸುರಕಳ್ಯಾಣನಿಧಾನ ನಾರಾಯಣ || ೪ ||

ಮಞ್ಜುಲಗುಞ್ಜಾಭೂಷ ಮಾಯಾಮಾನುಷವೇಷ ನಾರಾಯಣ || ೫ ||
ರಾಧಾಧರಮಧುರಸಿಕ ರಜನೀಕರಕುಲತಿಲಕ ನಾರಾಯಣ || ೬ ||

ಮುರಳೀಗಾನವಿನೋದ ವೇದಸ್ತುತಭೂಪಾದ ನಾರಾಯಣ || ೭ ||
ಬರ್ಹಿನಿಬರ್ಹಾಪೀಡ ನಟನಾಟಕಫಣಿಕ್ರೀಡ ನಾರಾಯಣ || ೮ ||

ವಾರಿಜಭೂಷಾಭರಣ ರಾಜೀವರುಕ್ಮಿಣೀರಮಣ ನಾರಾಯಣ || ೯ ||
ಜಲರುಹದಳನಿಭನೇತ್ರ ಜಗದಾರಮ್ಭಕಸೂತ್ರ ನಾರಾಯಣ || ೧೦ ||

ಪಾತಕರಜನೀಸಂಹಾರ ಕರುಣಾಲಯ ಮಾಮುದ್ಧರ ನಾರಾಯಣ || ೧೧ ||
ಅಘ ಬಕಹಯಕಂಸಾರೇ ಕೇಶವ ಕೃಷ್ಣ ಮುರಾರೇ ನಾರಾಯಣ || ೧೨ ||

ಹಾಟಕನಿಭಪೀತಾಮ್ಬರ ಅಭಯಂ ಕುರು ಮೇ ಮಾವರ ನಾರಾಯಣ || ೧೩ ||
ದಶರಥರಾಜಕುಮಾರ ದಾನವಮದಸಂಹಾರ ನಾರಾಯಣ || ೧೪ ||

ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿ ರಮಣ ಗೋಪೀಮಾನಸಹರಣ ನಾರಾಯಣ || ೧೫ ||
ಸರಯುತೀರವಿಹಾರ ಸಜ್ಜನ‌ಋಷಿಮನ್ದಾರ ನಾರಾಯಣ || ೧೬ ||

ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಮಖತ್ರ ವಿವಿಧವರಾನುಚರಿತ್ರ ನಾರಾಯಣ || ೧೭ ||
ಧ್ವಜವಜ್ರಾಙ್ಕುಶಪಾದ ಧರಣೀಸುತಸಹಮೋದ ನಾರಾಯಣ || ೧೮ ||

ಜನಕಸುತಾಪ್ರತಿಪಾಲ ಜಯ ಜಯ ಸಂಸ್ಮೃತಿಲೀಲ ನಾರಾಯಣ || ೧೯ ||
ದಶರಥವಾಗ್ಧೃತಿಭಾರ ದಣ್ಡಕ ವನಸಞ್ಚಾರ ನಾರಾಯಣ || ೨೦ ||

ಮುಷ್ಟಿಕಚಾಣೂರಸಂಹಾರ ಮುನಿಮಾನಸವಿಹಾರ ನಾರಾಯಣ || ೨೧ ||
ವಾಲಿವಿನಿಗ್ರಹಶೌರ್ಯ ವರಸುಗ್ರೀವಹಿತಾರ್ಯ ನಾರಾಯಣ || ೨೨ ||

ಮಾಂ ಮುರಳೀಕರ ಧೀವರ ಪಾಲಯ ಪಾಲಯ ಶ್ರೀಧರ ನಾರಾಯಣ || ೨೩ ||
ಜಲನಿಧಿ ಬನ್ಧನ ಧೀರ ರಾವಣಕಣ್ಠವಿದಾರ ನಾರಾಯಣ || ೨೪ ||

ತಾಟಕಮರ್ದನ ರಾಮ ನಟಗುಣವಿವಿಧ ಸುರಾಮ ನಾರಾಯಣ || ೨೫ ||
ಗೌತಮಪತ್ನೀಪೂಜನ ಕರುಣಾಘನಾವಲೋಕನ ನಾರಾಯಣ || ೨೬ ||

ಸಮ್ಭ್ರಮಸೀತಾಹಾರ ಸಾಕೇತಪುರವಿಹಾರ ನಾರಾಯಣ || ೨೭ ||
ಅಚಲೋದ್ಧೃತಚಞ್ಚತ್ಕರ ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹತತ್ಪರ ನಾರಾಯಣ || ೨೮ ||

ನೈಗಮಗಾನವಿನೋದ ರಕ್ಷಿತ ಸುಪ್ರಹ್ಲಾದ ನಾರಾಯಣ || ೨೯ ||
ಭಾರತ ಯತವರಶಙ್ಕರ ನಾಮಾಮೃತಮಖಿಲಾನ್ತರ ನಾರಾಯಣ || ೩೦ ||

Read Related Stotrams:

– ಗೋವಿನ್ದ ನಾಮಾವಳಿ

– ಗೋವಿನ್ದಾಷ್ಟಕಮ್

– ನಾರಾಯಣ ಸೂಕ್ತಮ್

– ಅಚ್ಯುತಾಷ್ಟಕಮ್

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics