Oriya

Narasimha Satakam – Oriya

Comments Off on Narasimha Satakam – Oriya 17 February 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

ରଚନ: ସେଷପ୍ପ କଵି

001
ସୀ. ଶ୍ରୀମନୋହର | ସୁରା – ର୍ଚିତ ସିଂଧୁଗଂଭୀର |
ଭକ୍ତଵତ୍ସଲ | କୋଟି – ଭାନୁତେଜ |
କଂଜନେତ୍ର | ହିରଣ୍ୟ – କଶ୍ୟପାଂତକ | ଶୂର |
ସାଧୁରକ୍ଷଣ | ଶଂଖ – ଚକ୍ରହସ୍ତ |
ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଵରଦ | ପା – ପଧ୍ଵଂସ | ସର୍ଵେଶ |
କ୍ଷୀରସାଗରଶାୟି | – କୃଷ୍ଣଵର୍ଣ |
ପକ୍ଷିଵାହନ | ନୀଲ – ଭ୍ରମରକୁଂତଲଜାଲ |
ପଲ୍ଲଵାରୁଣପାଦ – ପଦ୍ମୟୁଗଳ |

ତେ. ଚାରୁଶ୍ରୀଚଂଦନାଗରୁ – ଚର୍ଚିତାଂଗ |
କୁଂଦକୁଟ୍ମଲଦଂତ | ଵୈ – କୁଂଠଧାମ |
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

002
ସୀ. ପଦ୍ମଲୋଚନ | ସୀସ – ପଦ୍ୟମୁଲ ନୀ ମୀଦ
ଜେପ୍ପବୂନିତିନୟ୍ୟ | – ଚିତ୍ତଗିଂପୁ
ଗଣ ୟତି ପ୍ରାସ ଲ – କ୍ଷଣମୁ ଜୂଡଗଲେଦୁ
ପଂଚକାଵ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ – ପଠନ ଲେଦୁ
ଅମରକାଂଡତ୍ରୟଂ – ବରସି ଚୂଡଗଲେଦୁ
ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଗ୍ରଂଧମୁଲ – ଚଦୁଵଲେଦୁ
ନୀ କଟାକ୍ଷଂବୁନ – ନେ ରଚିଂଚେଦ ଗାନି
ପ୍ରଜ୍ଞ ନାୟଦି ଗାଦୁ – ପ୍ରସ୍ତୁତିଂପ

ତେ. ଦପ୍ପୁଗଲିଗିନ ସଦ୍ଭକ୍ତି – ତକ୍କୁଵୌନେ
ଚେରଅକୁନକୁ ଵଂକପୋୟିନ – ଚେଡୁନେ ତୀପୁ?
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

003
ସୀ. ନରସିଂହ | ନୀ ଦିଵ୍ୟ – ନାମମଂତ୍ରମୁଚେତ
ଦୁରିତଜାଲମୁ ଲନ୍ନି – ଦୋଲଵଚ୍ଚୁ
ନରସିଂହ | ନୀ ଦିଵ୍ୟ – ନାମମଂତ୍ରମୁଚେତ
ବଲୁଵୈନ ରୋଗମୁଲ – ପାପଵଚ୍ଚୁ
ନରସିଂହ | ନୀ ଦିଵ୍ୟ – ନାମମଂତ୍ରମୁଚେତ
ରିପୁସଂଘମୁଲ ସଂହ – ରିଂପଵଚ୍ଚୁ
ନରସିଂହ | ନୀ ଦିଵ୍ୟ – ନାମମଂତ୍ରମୁଚେତ
ଦଂଡହସ୍ତୁନି ବଂଟ୍ଲ – ଦରମଵଚ୍ଚୁ

ତେ. ଭଳିର | ନେ ନୀ ମହାମଂତ୍ର – ବଲମୁଚେତ
ଦିଵ୍ୟ ଵୈକୁଂଠ ପଦଵି ସା – ଧିଂପଵଚ୍ଚୁ
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

004
ସୀ. ଆଦିନାରାୟଣା | – ୟନୁଚୁ ନାଲୁକତୋଡ
ବଲୁକ ନେର୍ଚିନଵାରି – ପାଦମୁଲକୁ
ସାଷ୍ଟାଂଗମୁଗ ନମ – ସ୍କାର ମର୍ପଣ ଜେସି
ପ୍ରସ୍ତୁତିଂଚେଦନୟ୍ୟ – ବହୁଵିଧମୁଲ
ଧରଣିଲୋ ନରୁଲେଂତ – ଦଂଡିଵାରୈନନୁ
ନିନ୍ନୁ ଗାନନିଵାରି – ନେ ସ୍ମରିଂପ
ମେମୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠୁଲ ମଂଚୁ – ମିଦୁକୁଚୁଂଚେଡିଵାରି
ଚେଂତ ଜେରଗନୋନୁ – ଶେଷଶୟନ

ତେ. ପରମ ସାତ୍ଵିକୁଲୈନ ନୀ – ଭକ୍ତଵରୁଲ
ଦାସୁଲକୁ ଦାସୁଡନୁ ଜୁମୀ – ଧାତ୍ରିଲୋନ
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

005
ସୀ. ଐଶ୍ଵର୍ୟମୁଲକୁ ନି – ନ୍ନନୁସରିଂପଗଲେଦୁ
ଦ୍ରଵ୍ୟ ମିମ୍ମନି ଵେଂଟ – ଦଗୁଲଲେଦୁ
କନକ ମିମ୍ମନି ଚାଲ – ଗଷ୍ଟପେଟ୍ଟଗଲେଦୁ
ପଲ୍ଲ କିମ୍ମନି ନୋଟ – ବଲକଲେଦୁ
ସୋମ୍ମୁ ଲିମ୍ମନି ନିନ୍ନୁ – ନମ୍ମି କୋଲ୍ଵଗଲେଦୁ
ଭୂମୁ ଲିମ୍ମନି ପେରୁ – ପୋଗଡଲେଦୁ
ବଲମୁ ଲିମ୍ମନି ନିନ୍ନୁ – ବ୍ରତିମାଲଗାଲେଦୁ
ପସୁଲ ନିମ୍ମନି ପଟ୍ଟୁ – ପଟ୍ଟଲେଦୁ

ତେ. ନେନୁ ଗୋରିନ ଦୋକ୍କଟେ – ନୀଲଵର୍ଣ
ଚୟ୍ୟନନୁ ମୋକ୍ଷମିଚ୍ଚିନ – ଜାଲୁ ନାକୁ
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

006
ସୀ. ମଂଦୁଂଡନନି ନନ୍ନୁ – ନିଂଦ ଚେସିନନେମି?
ନା ଦୀନତନୁ ଜୂଚି – ନଵ୍ଵ ନେମି?
ଦୂରଭାଵମୁଲେକ – ତୂଲନାଡିନ ନେମି?
ପ୍ରୀତିସେୟକ ଵଂକ – ବେଟ୍ଟ ନେମି?
କକ୍କସଂବୁଲୁ ପଲ୍କି – ଵେକ୍କିରିଂଚିନ ନେମି?
ତୀଵ୍ରକୋପମୁଚେତ – ଦିଟ୍ଟ ନେମି?
ହେଚ୍ଚୁମାଟଲଚେତ – ନେମ୍ମେ ଲାଡିନ ନେମି?
ଚେରି ଦାପଟ ଗେଲି – ଚେୟନେମି?

ତେ. କଲ୍ପଵୃକ୍ଷଂବୁଵଲେ ନୀଵୁ – ଗଲ୍ଗ ନିଂକ
ବ୍ରଜଲ ଲକ୍ଷ୍ୟଂବୁ ନାକେଲ? – ପଦ୍ମନାଭ |
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

007
ସୀ. ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧିଗ ନୀକୁ – ସେଵଜେସେଦଗାନି
ପୁଡମିଲୋ ଜନୁଲ ମେ – ପ୍ପୁଲକୁ ଗାଦୁ
ଜନ୍ମପାଵନତକୈ – ସ୍ମରଣଜେସେଦ ଗାନି
ସରିଵାରିଲୋ ବ୍ରତି – ଷ୍ଥଲକୁ ଗାଦୁ
ମୁକ୍ତିକୋସମୁ ନେନୁ – ମ୍ରୋକ୍କି ଵେଡେଦଗାନି
ଦଂଡିଭାଗ୍ୟମୁ ନିମି – ତ୍ତଂବୁ ଗାଦୁ
ନିନ୍ନୁ ବୋଗଡଗ ଵିଦ୍ୟ – ନେର୍ଚିତିନେକାନି
କୁକ୍ଷିନିଂଡେଡୁ କୂଟି – କୋରଅକୁ ଗାଦୁ

ତେ. ପାରମାର୍ଥିକମୁନକୁ ନେ ବାଟୁପଡିତି
ଗୀର୍ତିକି ନପେକ୍ଷପଡଲେଦୁ – କୃଷ୍ଣଵର୍ଣ |
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

008
ସୀ. ଶ୍ରଵଣ ରଂଧ୍ରମୁଲ ନୀ – ସତ୍କଥଲ ପୋଗଡଂଗ
ଲେଶ ମାନଂଦଂବୁ – ଲେନିଵାଡୁ
ପୁଣ୍ୟଵଂତୁଲୁ ନିନ୍ନୁ – ବୂଜସେୟଗ ଜୂଚି
ଭାଵମଂଦୁତ୍ସାହ – ପଡନିଵାଡୁ
ଭକ୍ତଵର୍ୟୁଲୁ ନୀ ପ୍ର – ଭାଵମୁଲ ପୋଗଡଂଗ
ଦତ୍ପରତ୍ଵମୁଲେକ – ତଲଗୁଵାଡୁ
ତନଚିତ୍ତମଂଦୁ ନୀ – ଧ୍ୟାନ ମେନ୍ନଡୁ ଲେକ
କାଲମଂତୟୁ ଵୃଧା – ଗଡପୁଵାଡୁ

ତେ. ଵସୁଧଲୋନେଲ୍ଲ ଵ୍ୟର୍ଧୁଂଡୁ – ଵାଡେ ୟଗୁନୁ
ମରଇୟୁ ଜେଡୁଗାକ ୟେପ୍ପୁଡୁ – ମମତନୋଂଦି.
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

009
ସୀ. ଗୌତମୀସ୍ନାନାନ – ଗଡତେରଉଦ ମଟନ୍ନ
ମୋନସି ଚନ୍ନୀଳ୍ଲଲୋ – ମୁନୁଗଲେନୁ
ତୀର୍ଥୟାତ୍ରଲଚେ ଗୃ – ତାର୍ଥୁ ଡୌଦମଟନ୍ନ
ବଡଲି ନେମଂବୁ ଲେ – ନଡପଲେନୁ
ଦାନଧର୍ମମୁଲ ସ – ଦ୍ଗତିନି ଜେଂଦୁଦମନ୍ନ
ଘନମୁଗା ନାୟୋଦ୍ଦ – ଧନମୁଲେଦୁ
ତପମାଚରିଂଚି ସା – ର୍ଧକମୁ ନୋଂଦୁଦମନ୍ନ
ନିମିଷମୈନ ମନସ୍ସୁ – ନିଲୁପଲେନୁ

ତେ. କଷ୍ଟମୁଲକୋର୍ଵ ନାଚେତ – ଗାଦୁ ନିନ୍ନୁ
ସ୍ମରଣଚେସେଦ ନା ୟଧା – ଶକ୍ତି କୋଲଦି.
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

010
ସୀ. ଅର୍ଥିଵାଂଡ୍ରକୁ ନୀକ – ହାନି ଜେୟୁଟ କଂଟେ
ଦେଂପୁତୋ ଵସନାଭି – ଦିନୁଟ ମେଲୁ
ଆଡୁବିଡ୍ଡଲସୋମ୍ମୁ – ଲପହରିଂଚୁଟ କଂଟେ
ବଂଡ ଗଟ୍ଟୁକ ନୂତ – ବଡୁଟ ମେଲୁ
ପରୁଲକାଂତଲ ବଟ୍ଟି – ବଲ୍ମି ଗୂଡୁଟ କଂଟେ
ବଡବାଗ୍ନି କୀଲଲ – ବଡୁଟ ମେଲୁ
ବ୍ରତୁକଜାଲକ ଦୋଂଗ – ପନୁଲୁ ଚେୟୁଟ କଂଟେ
ଗୋଂଗୁତୋ ମୁଷ୍ଟେତ୍ତୁ – କୋନୁଟ ମେଲୁ

ତେ. ଜଲଜଦଳନେତ୍ର ନୀ ଭକ୍ତ – ଜନୁଲତୋଡି
ଜଗଡମାଡେଡୁ ପନିକଂଟେ – ଜାଵୁ ମେଲୁ
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

011
ସୀ. ଗାର୍ଦଭଂବୁନ କେଲ – କସ୍ତୂରି ତିଲକଂବୁ?
ମର୍କଟଂବୁନ କେଲ – ମଲୟଜଂବୁ?
ଶାର୍ଧୂଲମୁନକ କେଲ – ଶର୍କରାପୂପଂବୁ?
ସୂକରଂବୁନ କେଲ – ଚୂତଫଲମୁ?
ମାର୍ଜାଲମୁନ କେଲ – ମଲ୍ଲେପୁଵ୍ଵୁଲବଂତି?
ଗୁଡ୍ଲଗୂବଲ କେଲ – କୁଂଡଲମୁଲୁ?
ମହିଷାନି କେଲ ନି – ର୍ମଲମୈନ ଵସ୍ତ୍ରମୁଲ?
ବକସଂତତିକି ନେଲ – ପଂଜରଂବୁ?

ତେ. ଦ୍ରୋହଚିଂତନ ଜେସେଡି – ଦୁର୍ଜନୁଲକୁ
ମଧୁରମୈନଟ୍ଟି ନୀନାମ – ମଂତ୍ରମେଲ?
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

012
ସୀ. ପସରଂବୁ ଵଂଜୈନ – ବସୁଲକାପରି ତପ୍ପୁ
ପ୍ରଜଲୁ ଦୁର୍ଜନୁଲୈନ – ପ୍ରଭୁନି ତପ୍ପୁ
ଭାର୍ୟ ଗୟ୍ୟାଳୈନ – ବ୍ରାଣନାଧୁନି ତପ୍ପୁ
ତନୟୁଡୁ ଦୁଷ୍ଟୟିନ – ତଂଡ୍ରି ତପ୍ପୁ
ସୈନ୍ୟଂବୁ ଚେଦିରିନ – ସୈନ୍ୟନାଧୁନି ତପ୍ପୁ
କୂତୁରୁ ଚେଡୁଗୈନ – ମାତ ତପ୍ପୁ
ଅଶ୍ଵଂବୁ ଚେଡୁଗୈନ – ନାରୋହକୁନି ତପ୍ପୁ
ଦଂତି ଦୁଷ୍ଟୟିନ ମା – ଵଂତୁ ତପ୍ପୁ

ତେ. ଇଟ୍ଟି ତପ୍ପୁଲେରଉଂଗକ – ୟିଚ୍ଚଵଚ୍ଚି
ନଟୁଲ ମେଲଗୁଦୁ ରିପ୍ପୁ ଡୀ – ୟଵନି ଜନୁଲୁ.
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

013
ସୀ. କୋତିକି ଜଲତାରୁ – କୁଳ୍ଲାୟି ୟେଟିକି?
ଵିରଜାଜି ପୂଦଂଡ – ଵିଧଵ କେଲ?
ମୁକ୍କିଡିତୋତ୍ତୁକୁ – ମୁତ୍ତେଂପୁ ନତ୍ତେଲ?
ନଦ୍ଦ ମେମିଟିକି ଜା – ତ୍ୟଂଧୁନକୁନୁ?
ମାଚକମ୍ମକୁ ନେଲ – ମୌକ୍ତିକହାରମୁଲ?
କ୍ରୂରଚିତ୍ତୁନକୁ ସ – ଦ୍ଗୋଷ୍ଠୁ ଲେଲ?
ରଅଂକୁବୋତୁକୁ ନେଲ – ବିଂକଂପୁ ନିଷ୍ଠଲୁ?
ଵାଵି ୟେଟିକି ଦୁଷ୍ଟ – ଵର୍ତନୁନକୁ?

ତେ. ମାଟ ନିଲୁକଡ କୁଂକରି – ମୋଟୁ କେଲ?
ଚେଵିଟିଵାନିକି ସତ୍କଥ – ଶ୍ରଵଣ ମେଲ?
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

014
ସୀ. ମାନ୍ୟଂବୁଲୀୟ ସ – ମର୍ଧୁଡୋକ୍କଡୁ ଲେଡୁ
ମାନ୍ୟମୁଲ ଚେରଉପ ସ – ମର୍ଧୁ ଲଂତ
ୟେଂଡିନ ୟୂଳ୍ଲଗୋ – ଡେରଇଗିଂପ ଡେଵ୍ଵଡୁ
ବଂଡିନ ୟୂଳ୍ଲମୁ – ବ୍ରଭୁଵୁ ଲଂତ
ୟିତଡୁ ପେଦ ୟଟଂଚୁ – ନେରଇଗିଂପ ଡେଵ୍ଵଂଡୁ
କଲଵାରି ସିରୁ ଲେନ୍ନ – ଗଲରୁ ଚାଲ
ଦନୟାଲି ଚେଷ୍ଟଲ – ତପ୍ପେନ୍ନ ଡେଵ୍ଵଡୁ
ବେରଅକାଂତ ରଅଂକେନ୍ନ – ବେଦ୍ଦ ଲଂତ

ତେ. ୟିଟ୍ଟି ଦୁଷ୍ଟୁଲ କଧିକାର – ମିଚ୍ଚିନଟ୍ଟି
ପ୍ରଭୁଵୁ ତପ୍ପୁ ଲଟଂଚୁନୁ – ବଲୁକଵଲେନୁ.
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

015
ସୀ. ତଲ୍ଲିଗର୍ଭମୁନୁଂଡି – ଧନମୁ ତେ ଡେଵ୍ଵଡୁ
ଵେଳ୍ଲିପୋୟେଡିନାଡୁ – ଵେଂଟରାଦୁ
ଲକ୍ଷାଧିକାରୈନ – ଲଵଣ ମନ୍ନମେ କାନି
ମେରଉଗୁ ବଂଗାରଂବୁ – ମ୍ରିଂଗବୋଡୁ
ଵିତ୍ତ ମାର୍ଜନଜେସି – ଵିରରଅଵୀଗୁଟେ କାନି
କୂଡବେଟ୍ଟିନ ସୋମ୍ମୁ – ତୋଡରାଦୁ
ପୋଂଦୁଗା ମରଉଗୈନ – ଭୂମିଲୋପଲ ବେଟ୍ଟି
ଦାନଧର୍ମମୁ ଲେକ – ଦାଚି ଦାଚି

ତେ. ତୁଦକୁ ଦୋଂଗଲ କିତ୍ତୁରୋ – ଦୋରଲ କଵୁନୋ
ତେନେ ଜୁଂଟୀଗ ଲିୟ୍ୟଵା – ତେରୁଵରୁଲକୁ?
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

016
ସୀ. ଲୋକମଂ ଦେଵଡୈନ – ଲୋଭିମାନଵୁ ଡୁନ୍ନ
ଭିକ୍ଷ ମର୍ଥିମି ଜେତ – ବେଟ୍ଟଲେଡୁ
ତାନୁ ବେଟ୍ଟକୟୁନ୍ନ – ତଗଵୁ ପୁଟ୍ଟଦୁଗାନି
ୟୋରୁଲୁ ପେଟ୍ଟଗ ଜୂଚି – ୟୋର୍ଵଲେଡୁ
ଦାତଦଗ୍ଗରଅ ଜେରି – ତନ ମୁଲ୍ଲେ ଚେଡିନଟ୍ଲୁ
ଜିହ୍ଵତୋ ଜାଡୀଲୁ – ଚେପ୍ପୁଚୁଂଡୁ
ଫଲମୁ ଵିଘ୍ନଂବୈନ – ବଲୁ ସଂତସମୁନଂଦୁ
ମେଲୁ କଲ୍ଗିନ ଜାଲ – ମିଣୁକୁଚୁଂଡୁ

ତେ. ଶ୍ରୀରମାନାଥ | ୟିଟୁଵଂଟି – କ୍ରୂରୁନକୁନୁ
ଭିକ୍ଷୁକୁଲ ଶତ୍ରୁଵନି – ପେରୁ ପେଟ୍ଟଵଚ୍ଚୁ.
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

017
ସୀ. ତନୁଵୁଲୋ ବ୍ରାଣମୁଲ = ତରଳିପୋୟ୍ୟେଡିଵେଳ
ନୀ ସ୍ଵରୂପମୁନୁ ଧ୍ୟା – ନିଂଚୁନତଡୁ
ନିମିଷମାତ୍ରମୁଲୋନ – ନିନ୍ନୁ ଜେରୁନୁ ଗାନି
ୟମୁନି ଚେତିକି ଜିକ୍କି – ଶ୍ରମଲବଡଡୁ
ପରମସଂତୋଷାନ – ଭଜନ ଜେସେଡିଵାରି
ପୁଣ୍ୟ ମେମନଵଚ୍ଚୁ – ଭୋଗିଶୟନ
ମୋକ୍ଷମୁ ନୀ ଦାସ – ମୁଖ୍ୟୁଲ କଗୁ ଗାନି
ନରକ ମେକ୍କଡିଦୟ୍ୟ – ନଳିନନେତ୍ର

ତେ. କମଲନାଭ ନୀ ମହିମଲୁ – ଗାନଲେନି
ତୁଚ୍ଛୁଲକୁ ମୁକ୍ତିଦୋରକୁଟ – ଦୁର୍ଲଭଂବୁ.
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

018
ସୀ. ନୀଲମେଘଶ୍ୟାମ | – ନୀଵେ ତଂଡ୍ରିଵି ମାକୁ
କମଲଵାସିନି ମମ୍ମୁ – ଗନ୍ନତଲ୍ଲି
ନୀ ଭକ୍ତଵରୁଲଂତ – ନିଜମୈନ ବାଂଧଵୁଲ
ନୀ କଟାକ୍ଷମୁ ମା କ – ନେକଧନମୁ
ନୀ କୀର୍ତନଲୁ ମାକୁ – ଲୋକ ପ୍ରପଂଚଂବୁ
ନୀ ସହାୟମୁ ମାକୁ – ନିତ୍ୟସୁଖମୁ
ନୀ ମଂତ୍ରମେ ମାକୁ – ନିଷ୍କଳଂକପୁ ଵିଦ୍ୟ
ନୀ ପଦ ଧ୍ୟାନଂବୁ – ନିତ୍ୟଜପମୁ

ତେ. ତୋୟଜାତାକ୍ଷ ନୀ ପାଦ – ତୁଲସିଦଳମୁ
ରୋଗମୁଲ କୌଷଧମୁ ବ୍ରହ୍ମ – ରୁଦ୍ରଵିନୁତ.
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

019
ସୀ. ବ୍ରତିକିନନ୍ନାଳ୍ଲୁ ନୀ – ଭଜନ ତପ୍ପନୁ ଗାନି
ମରଣକାଲମୁନଂଦୁ – ମରଅତୁନେମୋ
ୟାଵେଳ ୟମଦୂତ – ଲାଗ୍ରହଂବୁନ ଵଚ୍ଚି
ପ୍ରାଣମୁଲ ପେକଲିଂଚି – ପଟ୍ଟୁନପୁଡୁ
କଫ ଵାତ ପୈତ୍ୟମୁଲ – ଗପ୍ପଗା ଭ୍ରମଚେତ
ଗଂପ ମୁଦ୍ଭଵମଂଦି – କଷ୍ଟପଡୁଚୁ
ନା ଜିହ୍ଵତୋ ନିନ୍ନୁ – ନାରାୟଣା ୟଂଚୁ
ବିଲୁତୁନୋ ଶ୍ରମଚେତ – ବିଲୁଵନୋ

ତେ. ନାଟି କିପ୍ପୁଡେ ଚେତୁ ନୀ – ନାମଭଜନ
ତଲଚେଦନୁ, ଜେଵି ନିଡଵୟ୍ୟ | – ଧୈର୍ୟମୁଗନୁ.
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

020
ସୀ. ପାଂଚଭୌତିକମୁ ଦୁ – ର୍ବଲମୈନ କାୟଂ ବି
ଦେପ୍ପୁଡୋ ଵିଡୁଚୁଟ – ୟେରଉକଲେଦୁ
ଶତଵର୍ଷମୁଲଦାକ – ମିତମୁ ଜେପ୍ପିରି ଗାନି
ନମ୍ମରା ଦାମାଟ – ନେମ୍ମନମୁନ
ବାଲ୍ୟମଂଦୋ ମଂଚି – ପ୍ରାୟମଂଦୋ ଲେକ
ମୁଦିମିୟଂଦୋ ଲେକ – ମୁସଲିୟଂଦୋ
ୟୂରନୋ ୟଡଵିନୋ – ୟୁଦକମଧ୍ୟମୁନନୋ
ୟେପ୍ପୁଡୋ ଵିଡୁଚୁଟ – ୟେକ୍ଷଣଂବୋ

ତେ. ମରଣମେ ନିଶ୍ଚୟମୁ ବୁଦ୍ଧି – ମଂତୁଡୈନ
ଦେହମୁନ୍ନଂତଲୋ ମିମ୍ମୁ – ଦେଲିୟଵଲୟୁ.
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

021
ସୀ. ତଲ୍ଲିଦଂଡ୍ରୁଲୁ ଭାର୍ୟ – ତନୟୁ ଲାପ୍ତୁଲୁ ବାଵ
ମରଅଦୁ ଲନ୍ନଲୁ ମେନ – ମାମଗାରୁ
ଘନମୁଗା ବଂଧୁଵୁଲ – ଗଲ୍ଗିନପ୍ପଟିକୈନ
ଦାନୁ ଦର୍ଲଗ ଵେଂଟ – ଦଗିଲି ରାରୁ
ୟମୁନି ଦୂତଲୁ ପ୍ରାଣ – ମପଗରିଂଚୁକ ପୋଗ
ମମତତୋ ବୋରାଡି – ମାନ୍ପଲେରୁ
ବଲଗ ମଂଦରଉ ଦୁଃଖ – ପଡୁଟ ମାତ୍ରମେ କାନି
ୟିଂଚୁକ ୟାୟୁଷ୍ୟ – ମିୟ୍ୟଲେରୁ

ତେ. ଚୁଟ୍ଟମୁଲମୀଦି ଭ୍ରମଦୀସି – ଚୂର ଜେକ୍କି
ସଂତତମୁ ମିମ୍ମୁ ନମ୍ମୁଟ – ସାର୍ଥକଂବୁ.
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

022
ସୀ. ଇଭରାଜଵରଦ | ନି – ନ୍ନେଂତ ବିଲ୍ଚିନଗାନି
ମାରଉ ପଲ୍କ ଵଦେମି – ମୌନିତନମୋ?
ମୁନିଜନାର୍ଚିତ | ନିନ୍ନୁ – ମ୍ରୋକ୍କି ଵେଡିନଗାନି
କନୁଲ ଜୂଡ ଵଦେମି – ଗଡୁସୁଦନମୋ?
ଚାଲ ଦୈନ୍ୟମୁନୋଂଦି – ଚାଟୁ ଚୋଚ୍ଚିନଗାନି
ଭାଗ୍ୟ ମିୟ୍ୟ ଵଦେମି – ପ୍ରୌଢତନମୋ?
ସ୍ଥିରମୁଗା ନୀପାଦ – ସେଵ ଜେସେଦ ନନ୍ନ
ଦୋରକଜାଲ ଵଦେମି – ଧୂର୍ତତନମୋ?

ତେ. ମୋକ୍ଷଦାୟକ | ୟିଟୁଵଂଟି – ମୂର୍ଖଜନୁନି
କଷ୍ଟପେଟ୍ଟିନ ନୀକେମି – କଡୁପୁନିଂଡୁ.
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

023
ସୀ. ନୀମୀଦ କୀର୍ତନଲ – ନିତ୍ୟଗାନମୁ ଜେସି
ରମ୍ୟମୋଂଦିଂପ ନା – ରଦୁଡଗାନୁ
ସାଵଧାନମୁଗ ନୀ – ଚରଣ ପଂକଜ ସେଵ
ସଲିପି ମେପ୍ପଂପଂଗ – ଶବରିଗାନୁ
ବାଲ୍ୟମପ୍ପଟିନୁଂଡି – ଭକ୍ତି ନୀୟଂଦୁନ
ଗଲୁଗନୁ ବ୍ରହ୍ଲାଦ – ଘନୁଡଗାନୁ
ଘନମୁଗା ନୀମୀଦି – ଗ୍ରଂଥମୁଲ ଗଲ୍ପିଂଚି
ଵିନୁତିସେୟନୁ ଵ୍ୟାସ – ମୁନିନିଗାନୁ

ତେ. ସାଧୁଡନୁ ମୂର୍ଖମତି ମନୁ – ଷ୍ୟାଧମୁଡନୁ
ହୀନୁଡନୁ ଜୁମ୍ମି ନୀଵୁ – ନ ନ୍ନେଲୁକୋନୁମୁ.
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

024
ସୀ. ଅତିଶୟଂବୁଗ ଗଲ୍ଲ – ଲାଡନେର୍ଚିତିଗାନି
ପାଟିଗା ସତ୍ୟମୁଲ – ପଲୁକନେର
ସତ୍କାର୍ୟ ଵିଘ୍ନମୁଲ – ସଲୁପ ନେର୍ଚିତିଗାନି
ୟିଷ୍ଟ ମୋଂଦଗ ନିର୍ଵ – ହିଂପନେର
ନୋକରି ସୋମ୍ମୁକୁ ଦୋସି – ଲୋଗ୍ଗ ନେର୍ଚିତିଗାନି
ଚେଲୁଵୁଗା ଧର୍ମଂବୁ – ସେୟନେର
ଧନମୁ ଲିୟ୍ୟଂଗ ଵ – ଦ୍ଦନଗ ନେର୍ଚିତିଗାନି
ଶୀଘ୍ର ମିଚ୍ଚେଡୁନଟ୍ଲୁ – ଚେପ୍ପନେର

ତେ. ବଂକଜାତାକ୍ଷ | ନେ ନତି – ପାତକୁଡନୁ
ଦପ୍ପୁଲନ୍ନିୟୁ କ୍ଷମିୟିଂପ – ଦଂଡ୍ରି ଵୀଵେ |
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

025
ସୀ. ଉର୍ଵିଲୋ ନାୟୁଷ୍ୟ – ମୁନ୍ନ ପର୍ୟଂତଂବୁ
ମାୟ ସଂସାରଂବୁ – ମରଗି ନରୁଡୁ
ସକଲ ପାପମୁଲୈନ – ସଂଗ୍ରହିଂଚୁନୁ ଗାନି
ନିନ୍ନୁ ଜେରେଡି ୟୁକ୍ତି – ନେର୍ଵଲେଡୁ
ତୁଦକୁ ଗାଲୁନିୟୋଦ୍ଦି – ଦୂତ ଲିଦ୍ଦରଉ ଵଚ୍ଚି
ଗୁଂଜୁକ ଚନି ଵାରୁ – ଗ୍ରୁଦ୍ଦୁଚୁଂଡ
ହିଂସ କୋର୍ଵଗ ଲେକ – ୟେଡ୍ଚି ଗଂତୁଲୁଵେସି
ଦିକ୍କୁ ଲେଦନି ନାଲ୍ଗୁ – ଦିଶଲୁ ଚୂଡ

ତେ. ଦନ୍ନୁ ଵିଡିପିଂପ ଵଚ୍ଚେଡି – ଧନ୍ୟୁ ଡେଡି
ମୁଂଦୁ ନୀଦାସୁଡୈ ୟୁନ୍ନ – ମୁକ୍ତି ଗଲୁଗୁ.
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

026
ସୀ. ଅଧିକ ଵିଦ୍ୟାଵଂତୁ – ଲପ୍ରୟୋଜକୁଲୈରି
ପୂର୍ଣଶୁଂଠଲୁ ସଭା – ପୂଜ୍ୟୁଲୈରି
ସତ୍ୟଵଂତୁଲମାଟ – ଜନ ଵିରୋଧଂବାୟେ
ଵଦରୁବୋତୁଲମାଟ – ଵାସିକେକ୍କେ
ଧର୍ମଵାଦନପରୁଲ – ଦାରିଦ୍ର୍ୟମୋଂଦିରି
ପରମଲୋଭୁଲୁ ଧନ – ପ୍ରାପ୍ତୁଲୈରି
ପୁଣ୍ୟଵଂତୁଲୁ ରୋଗ – ଭୂତ ପୀଡିତୁଲୈରି
ଦୁଷ୍ଟମାନଵୁଲୁ ଵ – ର୍ଧିଷ୍ଣୁଲୈରି

ତେ. ପକ୍ଷିଵାହନ | ମାଵଂଟି – ଭିକ୍ଷୁକୁଲକୁ
ଶକ୍ତିଲେଦାୟେ ନିକ ନୀଵେ – ଚାଟୁ ମାକୁ.
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

027
ସୀ. ଭୁଜବଲଂବୁନ ବେଦ୍ଦ – ପୁଲୁଲ ଜଂପଗଵଚ୍ଚୁ
ପାମୁକଂଠମୁ ଜେତ – ବଟ୍ଟଵଚ୍ଚୁ
ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସକୋଟ୍ଲ – ବାରଅଦ୍ରୋଲଗଵଚ୍ଚୁ
ମନୁଜୁଲ ରୋଗମୁଲ – ମାନ୍ପଵଚ୍ଚୁ
ଜିହ୍ଵ କିଷ୍ଟମୁଗାନି – ଚେଦୁ ମ୍ରିଂଗଗଵଚ୍ଚୁ
ବଦନୁ ଖଡ୍ଗମୁ ଚେତ – ନଦମଵଚ୍ଚୁ
ଗଷ୍ଟମୋଂଦୁଚୁ ମୁଂଡ୍ଲ – କଂପଲୋ ଜୋରଵଚ୍ଚୁ
ଦିଟ୍ଟୁବୋତୁଲ ନୋଳ୍ଲୁ – କଟ୍ଟଵଚ୍ଚୁ

ତେ. ବୁଡମିଲୋ ଦୁଷ୍ଟୁଲକୁ ଜ୍ଞାନ – ବୋଧ ତେଲିପି
ସଜ୍ଜନୁଲ ଜେୟଲେ ଡେଂତ – ଚତୁରୁଦୈନ.
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

028
ସୀ. ଅଵନିଲୋଗଲ ୟାତ୍ର – ଲନ୍ନି ଚେୟଗଵଚ୍ଚୁ
ମୁଖ୍ୟୁଡୈ ନଦୁଲଂଦୁ – ମୁନୁଗଵଚ୍ଚୁ
ମୁକ୍କୁପଟ୍ଟୁକ ସଂଧ୍ୟ – ମୋନସି ଵାର୍ଵଗଵଚ୍ଚୁ
ଦିନ୍ନଗା ଜପମାଲ – ଦ୍ରିପ୍ପଵଚ୍ଚୁ
ଵେଦାଲ କର୍ଥଂବୁ – ଵିରଇଚି ଚେପ୍ପଗଵଚ୍ଚୁ
ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ରତୁଵୁ ଲେଲ୍ଲ – ଜେୟଵଚ୍ଚୁ
ଧନମୁ ଲକ୍ଷଲୁ କୋଟ୍ଲୁ – ଦାନମିୟ୍ୟଗଵଚ୍ଚୁ
ନୈଷ୍ଠିକାଚାରମୁଲ – ନଡୁପଵଚ୍ଚୁ

ତେ. ଜିତ୍ତ ମନ୍ୟସ୍ଥଲଂବୁନ – ଜେରକୁଂଡ
ନୀ ପଦାଂଭୋଜମୁଲୟଂଦୁ – ନିଲପରାଦୁ.
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

029
ସୀ. କର୍ଣୟୁଗ୍ମମୁନ ନୀ – କଥଲୁ ସୋକିନଜାଲୁ
ପେଦ୍ଦ ପୋଗୁଲ ଜୋଳ୍ଲୁ – ପେଟ୍ଟିନଟ୍ଲୁ
ଚେତୁ ଲେତ୍ତୁଚୁ ବୂଜ – ସେୟଗଲ୍ଗିନଜାଲୁ
ତୋରଂପୁ କଡିୟାଲୁ – ଦୋଡିଗିନଟ୍ଲୁ
ମୋନସି ମସ୍ତକମୁତୋ – ମ୍ରୋକ୍କ ଗଲ୍ଗିନଜାଲୁ
ଚେଲୁଵମୈନ ତୁରାୟି – ଚେକ୍କିନଟ୍ଲୁ
ଗଳମୁ ନୋଵ୍ଵଗ ନିନ୍ନୁ – ବଲୁକ ଗଲ୍ଗିନଜାଲୁ
ଵିଂତଗା ଗଂଠୀଲୁ – ଵେସିନଟ୍ଲୁ

ତେ. ପୂନି ନିନୁ ଗୋଲ୍ଚୁଟେ ସର୍ଵ – ଭୂଷଣଂବୁ
ଲିତର ଭୂଷଣମୁଲ ନିଚ୍ଚ – ଗିଂପନେଲ.
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

030
ସୀ. ଭୁଵନରକ୍ଷକ | ନିନ୍ନୁ – ବୋଗଡନେରନି ନୋରୁ
ଵ୍ରଜ କଗୋଚରମୈନ – ପାଡୁବୋଂଦ
ସୁରଵରାର୍ଚିତ | ନିନ୍ନୁ – ଜୂଡଗୋରନି କନୁଲ
ଜଲମୁଲୋପଲ ନେଲ୍ଲି – ସରପୁଗୁଂଡ୍ଲୁ
ଶ୍ରୀରମାଧିମ | ନୀକୁ – ସେଵଜେୟନି ମେନୁ
କୂଲି କମ୍ମୁଡୁଵୋନି – କୋଲିମିତିତ୍ତି
ଵେଡ୍କତୋ ନୀକଥଲ – ଵିନନି କର୍ଣମୁଲୈନ
ଗଠିନଶିଲାଦୁଲ – ଗଲୁଗୁ ତୋଲଲୁ

ତେ. ପଦ୍ମଲୋଚନ ନୀମୀଦ – ଭକ୍ତିଲେନି
ମାନଵୁଡୁ ରେଂଡୁପାଦାଲ – ମହିଷମୟ୍ୟ.
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

031
ସୀ. ଅତିଵିଦ୍ୟନେର୍ଚୁଟ – ଅନ୍ନଵସ୍ତ୍ରମୁଲକେ
ପସୁଲ ନାର୍ଜିଂଚୁଟ – ପାଲକୋରଅକେ
ସତିନି ବେଂଡ୍ଲାଡୁଟ – ସଂସାର ସୁଖମୁକେ
ସୁତୁଲ ବୋଷିଂଚୁଟ – ଗତୁଲକୋରଅକେ
ସୈନ୍ୟମୁଲ ଗୂର୍ଚୁଟ – ଶତ୍ରୁଜୟମୁନକେ
ସାମୁ ନେର୍ଚୁଟଲେଲ୍ଲ – ଚାଵୁକୋରଅକେ
ଦାନମିଚ୍ଚୁଟୟୁ ମୁଂ – ଦଟି ସଂଚିତମୁନକେ
ଘନମୁଗା ଜଦୁଵୁଟ – କଡୁପୁ କୋରଅକେ

ତେ. ୟିତର କାମଂବୁ ଗୋରକ – ସତତମୁଗନୁ
ଭକ୍ତି ନୀୟଂଦୁ ନିଲୁପୁଟ – ମୁକ୍ତି କୋରଅକେ
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

032
ସୀ. ଧରଣିଲୋ ଵେୟେଂଡ୍ଲୁ – ତନୁଵୁ ନିଲ୍ଵଗବୋଦୁ
ଧନ ମେପ୍ପଟିକି ଶାଶ୍ଵ – ତଂବୁ ଗାଦୁ
ଦାରସୁତାଦୁଲୁ – ତନଵେଂଟ ରାଲେରୁ
ଭ୍ରୁତ୍ୟୁଲୁ ମୃତିନି ଦ – ପ୍ପିଂପଲେରୁ
ବଂଧୁଜାଲମୁ ତନ୍ନୁ – ବ୍ରତିକିଂଚୁକୋଲେରୁ
ବଲପରାକ୍ରମ ମେମି – ପନିକି ରାଦୁ
ଘନମୈନ ସକଲ ଭା – ଗ୍ୟଂ ବେଂତ ଗଲ୍ଗିନ
ଗୋଚିମାତ୍ରଂବୈନ – ଗୋନୁଚୁବୋଡୁ

ତେ. ଵେରରଇ କୁକ୍କଲ ଭ୍ରମଲନ୍ନି – ଵିଡିଚି ନିନ୍ନୁ
ଭଜନ ଜେସେଡିଵାରିକି – ବରମସୁଖମୁ.
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

033
ସୀ. ନରସିଂହ | ନାକୁ ଦୁ – ର୍ଣୟମୁଲେ ମେଂଡାୟେ
ସୁଗୁଣ ମୋକ୍କଟିଲେଦୁ – ଚୂଡ ଜନିନ
ନନ୍ୟକାଂତଲ ମୀଦ – ନାଶ ମାନଗଲେନୁ
ନୋରୁଲ କ୍ଷେମମୁ ଚୂଚି – ୟୋର୍ଵଲେନୁ
ଇଟୁଵଂଟି ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧୁ – ଲିନ୍ନି ନା କୁନ୍ନଵି
ନେନୁ ଜେସେଡିଵନ୍ନି – ନୀଚକୃତୁଲୁ
ନାଵଂଟି ପାପିଷ୍ଠି – ନରୁନି ଭୂଲୋକାନ
ବୁଟ୍ଟଜେସିତି ଵେଲ – ଭୋଗିଶୟନ |

ତେ. ଅବ୍ଜଦଳନେତ୍ର | ନାତଂଡ୍ରି – ଵୈନ ଫଲମୁ
ନେରମୁଲୁ ଗାଚି ରକ୍ଷିଂପୁ – ନୀଵେ ଦିକ୍କୁ.
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

034
ସୀ. ଧୀରତ ବରୁଲ ନିଂ – ଦିଂପ ନେର୍ଚିତି ଗାନି
ତିନ୍ନଗା ନିନୁ ବ୍ରସ୍ତୁ – ତିଂପନୈତି
ବୋରୁଗୁ କାମିନୁଲଂଦୁ – ବୁଦ୍ଧି ନିଲ୍ପିତି ଗାନି
ନିନ୍ନୁ ସଂତତମୁ ଧ୍ୟା – ନିଂପନୈତି
ବେରିକିମୁଚ୍ଚଟ ଲୈନ – ମୁରିସି ଵିଂଟିନିଗାନି
ୟେଂଚି ନୀକଥ ଲାଲ – କିଂଚନୈତି
ଗୌତୁକଂବୁନ ବାତ – କମୁ ଗଡିଂଚିତିଗାନି
ହେଚ୍ଚୁ ପୁଣ୍ୟମୁ ସଂଗ୍ର – ହିଂପନୈତି

ତେ. ନଵନିଲୋ ନେନୁ ଜନ୍ମିଂଚି – ନଂଦୁ କେମି
ସାର୍ଥକମୁ ଗାନରାଦାୟେ – ସ୍ଵଲ୍ପମୈନ.
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

035
ସୀ. ଅଂତ୍ୟକାଲମୁନଂଦୁ – ନାୟାସମୁନ ନିନ୍ନୁ
ଦଲତୁନୋ ତଲପନୋ – ତଲତୁ ନିପୁଡେ
ନରସିଂହ | ନରସିଂହ | – ନରସିଂହ | ଲକ୍ଷ୍ମୀଶ |
ଦାନଵାଂତକ | କୋଟି – ଭାନୁତେଜ |
ଗୋଵିଂଦ | ଗୋଵିଂଦ | – ଗୋଵିଂଦ | ସର୍ଵେଶ |
ପନ୍ନଗାଧିପଶାୟି | – ପଦ୍ମନାଭ |
ମଧୁଵୈରି | ମଧୁଵୈରି | – ମଧୁଵୈରି | ଲୋକେଶ |
ନୀଲମେଘଶରୀର | ନିଗମଵିନୁତ |

ତେ. ଈ ଵିଧଂବୁନ ନୀନାମ – ମିଷ୍ଟମୁଗନୁ
ଭଜନସେୟୁଚୁ ନୁଂଦୁ ନା – ଭାଵମଂଦୁ.
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

036
ସୀ. ଆୟୁରାରୋଗ୍ୟ ପୁ – ତ୍ରାର୍ଥ ସଂପଦଲନ୍ନି
କଲୁଗଜେସେଡି ଭାର – କର୍ତ ଵୀଵେ
ଚଦୁଵୁ ଲେସ୍ସଗ ନେର୍ପି – ସଭଲୋ ଗରିଷ୍ଠାଧି
କାର ମୋଂଦିଂଚେଡି – ଘନୁଡ ଵୀଵେ
ନଡକ ମଂଚିଦି ପେଟ୍ଟି – ନରୁଲୁ ମେଚ୍ଚେଡୁନଟ୍ଟି
ପେରୁ ରପ୍ପିଂଚେଡି – ପେଦ୍ଦ ଵୀଵେ
ବଲୁଵୈନ ଵୈରାଗ୍ୟ – ଭକ୍ତିଜ୍ଞାନମୁଲିଚ୍ଚି
ମୁକ୍ତି ବୋଂଦିଂଚେଡୁ – ମୂର୍ତି ଵୀଵେ

ତେ. ଅଵନିଲୋ ମାନଵୁଲ କନ୍ନି – ୟାସଲିଚ୍ଚି
ଵ୍ୟର୍ଥୁଲନୁ ଜେସି ତେଲିପେଡି – ଵାଡ ଵୀଵେ.
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

037
ସୀ. କାୟ ମେଂତ ଭୟାନ – ଗାପାଡିନନୁଗାନି
ଧାତ୍ରିଲୋ ନଦି ଚୂଡ – ଦକ୍କ ବୋଦୁ
ଏଵେଳ ନେରୋଗ – ମେମରିଂଚୁନୋ? ସତ୍ତ୍ଵ
ମୋଂଦଂଗ ଜେୟୁ ନେ – ଚଂଦମୁନନୁ
ଔଷଧଂବୁଲୁ ମଂଚି – ଵନୁଭଵିଂଚିନ ଗାନି
କର୍ମ କ୍ଷୀଣଂବୈନ ଗାନି – ଵିଡଦୁ;
କୋଟିଵୈଦ୍ୟୁଲୁ ଗୁଂପୁ – ଗୂଡିଵଚ୍ଚିନ ଗାନି
ମରଣ ମୟ୍ୟେଡୁ ଵ୍ୟାଧି – ମାନ୍ପଲେରୁ

ତେ. ଜୀଵୁନି ପ୍ରୟାଣକାଲଂବୁ – ସିଦ୍ଧମୈନ
ନିଲୁଚୁନା ଦେହ ମିଂଦୋକ୍କ – ନିମିଷମୈନ?
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

038
ସୀ. ଜଂଦେ ମିଂପୁଗ ଵେସି – ସଂଧ୍ୟ ଵାର୍ଚିନ ନେମି
ବ୍ରହ୍ମ ମଂଦକ କାଡୁ – ବ୍ରାହ୍ମଣୁଂଡୁ
ତିରୁମଣି ଶ୍ରୀଚୂର୍ଣ – ଗୁରୁରେଖ ଲିଡିନନୁ
ଵିଷ୍ଣୁ ନୋଂଦକ କାଡୁ – ଵୈଷ୍ଣଵୁଂଡୁ
ବୂଦିନି ନୁଦୁଟନୁ – ବୂସିକୋନିନ ନେମି
ଶଂଭୁ ନୋଂଦକ କାଡୁ – ଶୈଵଜନୁଡୁ
କାଷାୟ ଵସ୍ତ୍ରାଲୁ – ଗଟ୍ଟି କପ୍ପିନ ନେମି
ୟାଶ ପୋଵକ କାଡୁ – ୟତିଵରୁଂଡୁ

ତେ. ଏନ୍ନି ଲୌକିକଵେଷାଲୁ – ଗଟ୍ଟୁକୋନିନ
ଗୁରୁନି ଜେଂଦକ ସନ୍ମୁକ୍ତି – ଦୋରକବୋଦୁ.
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

039
ସୀ. ନରସିଂହ | ନେ ନିନ୍ନୁ – ନମ୍ମିନଂଦୁକୁ ଜାଲ
ନେନରୁ ନାୟଂଦୁଂଚୁ – ନେମ୍ମନମୁନ
ନନ୍ନି ଵସ୍ତୁଵୁଲୁ ନି – ନ୍ନଡିଗି ଵେସଟପୁଟ୍ଟେ
ନିଂକନୈନ ଗଟାକ୍ଷ – ମିୟ୍ୟଵୟ୍ୟ
ସଂତସଂବୁନ ନନ୍ନୁ – ସ୍ଵର୍ଗମଂଦେ ୟୁଂଚୁ
ଭୂମିୟଂଦେ ୟୁଂଚୁ – ଭୋଗଶୟନ |
ନୟମୁଗା ଵୈକୁଂଠ – ନଗରମଂଦେ ୟୁଂଚୁ
ନରକମଂଦେ ୟୁଂଚୁ – ନଳିନନାଭ |

ତେ. ଏଚଟ ନନ୍ନୁଂଚିନନୁଗାନି – ୟେପୁଡୁ ନିନ୍ନୁ
ମରଅଚି ପୋକୁଂଡ ନୀନାମ – ସ୍ମରଣନୋସଗୁ.
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

040
ସୀ. ଦେହ ମୁନ୍ନଵରଅକୁ – ମୋହସାଗରମଂଦୁ
ମୁନୁଗୁଚୁଂଦୁରୁ ଶୁଦ୍ଧ – ମୂଢଜନୁଲୁ
ସଲଲିତୈଶ୍ଵର୍ୟମୁଲ – ଶାଶ୍ଵତଂ ବନୁକୋନି
ଷଡ୍ଭ୍ରମଲନୁ ମାନ – ଜାଲ ରେଵରୁ
ସର୍ଵକାଲମୁ ମାୟ – ସଂସାର ବଦ୍ଧୁଲୈ
ଗୁରୁନି କାରୁଣ୍ୟଂବୁ ଗୋରୁକୋନରୁ
ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ଵିରକ୍ତୁ – ଲୈନ ପେଦ୍ଦଲ ଜୂଚି
ନିଂଦ ଜେୟକ – ତାମୁ ନିଲୁଵଲେରୁ

ତେ. ମତ୍ତୁଲୈନଟ୍ଟି ଦୁର୍ଜାତି – ମନୁଜୁଲେଲ୍ଲ
ନିନ୍ନୁ ଗନଲେରୁ ମୋଦଟିକେ – ନୀରଜାକ୍ଷ.
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

041
ସୀ. ଇଲଲୋନ ନେ ଜନ୍ମ – ମେତ୍ତିନପ୍ପଟିନୁଂଡି
ବହୁ ଗଡିଂଚିତିନୟ୍ୟ – ପାତକମୁଲୁ
ତେଲିସି ଚେସିତି ଗୋନ୍ନି – ତେଲିୟଜାଲକ ଚେସି
ବାଧ ନୋଂଦିତି ନୟ୍ୟ – ପଦ୍ମନାଭ
ଅନୁଭଵିଂଚେଡୁ ନପ୍ପୁ – ଦତି ପ୍ରୟାସଂବଂଚୁ
ବ୍ରଜଲୁ ଚେପ୍ପଗ ଜାଲ – ଭୟମୁ ଗଲିଗେ
ନେଗିରି ପୋଵୁଟକୁନୈ – ୟେ ୟୁପାୟଂବୈନ
ଜେସି ଚୂତମଟନ୍ନ – ଜେତଗାଦୁ

ତେ. ସୂର୍ୟଶଶିନେତ୍ର | ନୀଚାଟୁ – ଜୋଚ୍ଚି ନାନୁ
କଲୁଷମୁଲୁ ଦ୍ରୁଂଚି ନନ୍ନେଲୁ – କଷ୍ଟମନକ.
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

042
ସୀ. ତାପସାର୍ଚିତ | ନେନୁ – ପାପକର୍ମୁଡନଂଚୁ
ନାକୁ ଵଂକଲବେଟ୍ଟ – ବୋକୁଚୁମ୍ମି
ନାଟିକି ଶିକ୍ଷଲୁ – ନନ୍ନୁ ଚେୟୁଟକଂଟେ
ନେଡୁ ସେୟୁମୁ ନୀଵୁ – ନେସ୍ତମନକ
ଅତିଭୟଂକରୁଲୈନ – ୟମଦୂତଲକୁ ନନ୍ନୁ
ନୋପ୍ପଗିଂପକୁ ମୟ୍ୟ – ୟୁରଗଶୟନ |
ନୀ ଦାସୁଲନୁ ବଟ୍ଟି – ନୀଵୁ ଦଂଡିଂପଂଗ
ଵଦ୍ଦୁ ଵଦ୍ଦନ ରେଂତ – ପେଦ୍ଦଲୈନ

ତେ. ଦଂଡ୍ରିଵୈ ନୀଵୁ ପରପୀଡ – ଦଗୁଲଜେୟ
ଵାସିଗଲ ପେରୁ କପକୀର୍ତି – ଵଚ୍ଚୁନୟ୍ୟ.
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

043
ସୀ. ଧରଣିଲୋପଲ ନେନୁ – ତଲ୍ଲିଗର୍ଭମୁନଂଦୁ
ବୁଟ୍ଟିନପ୍ପଟିନୁଂଡି – ପୁଣ୍ୟମେରଉଗ
ନେକାଦଶୀଵ୍ରତଂ – ବେନ୍ନ ଡୁଂଡୁଗ ଲେଦୁ
ତୀର୍ଥୟାତ୍ରଲକୈନ – ଦିରୁଗଲେଦୁ
ପାରମାର୍ଥିକମୈନ – ପନୁଲୁ ଚେୟଗଲେଦୁ
ଭିକ୍ଷ ମୋକ୍କନିକୈନ – ବେଟ୍ଟଲେଦୁ
ଜ୍ଞାନଵଂତୁଲକୈନ – ବୂନି ମ୍ରୋକ୍କଗଲେଦୁ
ଇତର ଦାନମୁଲୈନ – ନିୟ୍ୟଲେଦୁ

ତେ. ନଳିନଦଳନେତ୍ର | ନିନ୍ନୁ ନେ – ନମ୍ମିନାନୁ
ଜେରି ରକ୍ଷିଂପଵେ ନନ୍ନୁ – ଶୀଘ୍ରମୁଗନୁ.
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

044
ସୀ. ଅଡଵିପକ୍ଷୁଲ କେଵ୍ଵ – ଡାହାର ମିଚ୍ଚେନୁ
ମୃଗଜାତି କେଵ୍ଵଡୁ – ମେତବେଟ୍ଟେ
ଵନଚରାଦୁଲକୁ ଭୋ – ଜନ ମେଵ୍ଵ ଡିପ୍ପିଂଚେ
ଜେଟ୍ଲ କେଵ୍ଵଡୁ ନୀଳ୍ଳୁ – ଚେଦିପୋସେ
ସ୍ତ୍ରୀଲଗର୍ଭଂବୁନ – ଶିଶୁଵୁ ନେଵ୍ଵଡୁ ପେଂଚେ
ଫଣୁଲ କେଵ୍ଵଡୁ ପୋସେ – ବରଗ ବାଲୁ
ମଧୁପାଳି କେଵ୍ଵଡୁ – ମକରଂଦ ମୋନରିଂଚେ
ବସୁଲ ମେଵ୍ଵ ଡୋସଂଗେ – ବଚ୍ଚିପୂରି

ତେ. ଜୀଵକୋଟ୍ଲନୁ ବୋଷିଂପ – ନୀଵେକାନି
ଵେରଏ ୟୋକ ଦାତ ଲେଡୟ୍ୟ – ଵେଦକିଚୂଡ.
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

045
ସୀ. ଦନୁଜାରି | ନାଵଂଟି – ଦାସଜାଲମୁ ନୀକୁ
କୋଟି ସଂଖ୍ୟ ଗଲାରୁ – କୋଦୁଵ ଲେଦୁ
ବଂଟ୍ଲସଂଦଡିଵଲ୍ଲ – ବହୁପରାକୈ ନନ୍ନୁ
ମରଅଚି ପୋକୁମୁ ଭାଗ୍ୟ – ମହିମଚେତ
ଦଂଡିଗା ଭ୍ରୁତ୍ୟୁଲୁ – ଦଗିଲି ନୀକୁଂଡଂଗ
ବକ୍କବଂ ଟେପାଟି – ପନିକି ନଗୁନୁ?
ନୀଵୁ ମେଚ୍ଚେଡି ପନୁଲ – ନେନୁ ଜେୟଗଲେକ
ୟିଂତ ଵୃଥାଜନ୍ମ – ମେତ୍ତିନାନୁ

ତେ. ଭୂଜନୁଲଲୋନ ନେ ନପ୍ର – ୟୋଜକୁଡନୁ
ଗନୁକ ନୀ ସତ୍କଟାକ୍ଷଂବୁ – ଗଲୁଗଜେୟୁ.
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

046
ସୀ. କମଲଲୋଚନ | ନନ୍ନୁ – ଗନ୍ନତଂଡ୍ରିଵିଗାନ
ନିନ୍ନୁ ନେମରଅକୁଂଟି – ନେନୁ ଵିଡକ
ୟୁଦରପୋଷଣକୁନୈ – ୟୋକରି ନେ ନାଶିଂପ
ନେର ନା କନ୍ନଂବୁ – ନୀଵୁ ନଡପୁ
ପେଟ୍ଟଲେ ନଂଟିଵା – ପିନ୍ନ ପେଦ୍ଦଲଲୋନ
ଦଗଵୁ କିପ୍ପୁଡୁ ଦୀୟ – ଦଲଚିନାନୁ
ଧନମୁ ଭାରଂବୈନ – ଦଲକିରୀଟମୁ ନମ୍ମୁ
କୁଂଡଲଂବୁଲୁ ପୈଡି – ଗୋଲୁସୁ ଲମ୍ମୁ

ତେ. କୋସକୁ ନୀ ଶଂଖ ଚକ୍ରମୁଲ – କୁଦୁଵବେଟ୍ଟି
ଗ୍ରାସମୁ ନୋସଂଗି ପୋଷିଂଚୁ – କପଟମୁଡିଗି.
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

047
ସୀ. କୁଵଲୟଶ୍ୟାମ | ନୀ – କୋଲୁଵୁ ଚେସିନ ନାକୁ
ଜୀତ ମେଂଦୁକୁ ମୁଟ୍ଟ – ଜେପ୍ପଵୈତି
ମଂଚିମାଟଲଚେତ – ଗୋଂଚେମିୟ୍ୟଗଲେଵୁ
କଲହମୌ ନିକ ଜୁମ୍ମି – ଖଂଡିତମୁଗ
ନୀଵୁ ସାଧୁଵୁ ଗାନ – ନିଂତ ପର୍ୟଂତଂବୁ
ଚନଵୁଚେ ନିନ୍ନାଳ୍ଲୁ – ଜରୁପଵଲସେ
ନିକ ନେ ସହିଂପ ନୀ – ଵିପୁଡୁ ନନ୍ନେମୈନ
ଶିକ୍ଷ ଚେସିନ ଜେୟୁ – ସିଦ୍ଧମୟିତି

ତେ. ନେଡୁ କରୁଣିଂପକୁଂଟିଵା – ନିଶ୍ଚୟମୁଗ
ଦେଗବଡିତି ଚୂଡୁ ନୀତୋଡ – ଜଗଡମୁନକୁ.
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

048
ସୀ. ହରି | ନୀକୁ ବର୍ୟଂକ – ମୈନ ଶେଷୁଡୁ ଚାଲ
ବଵନମୁ ଭକ୍ଷିଂଚି – ବ୍ରତୁକୁଚୁଂଡୁ
ନନୁଵୁଗା ନୀକୁ ଵା – ହନମୈନ ଖଗରାଜୁ
ଗୋପ୍ପପାମୁନୁ ନୋଟ – ଗୋରଉକୁଚୁଂଡୁ
ଅଦିଗାକ ନୀ ଭାର୍ୟ – ୟୈନ ଲକ୍ଷ୍ମୀଦେଵି
ଦିନମୁ ପେରଂଟଂବୁ – ଦିରୁଗୁଚୁଂଡୁ
ନିନ୍ନୁ ଭକ୍ତୁଲୁ ପିଲ୍ଚି – ନିତ୍ୟପୂଜଲୁ ଚେସି
ପ୍ରେମ ବକ୍ଵାନ୍ନମୁଲ – ପେଟ୍ଟୁଚୁଂଡ୍ରୁ

ତେ. ସ୍ଵସ୍ଥମୁଗ ନୀକୁ ଗ୍ରାସମୁ – ଜରୁଗୁଚୁଂଡୁ
ଗାସୁ ନୀ ଚେତି ଦୋକଟୈନ – ଗାଦୁ ଵ୍ୟୟମୁ.
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

049
ସୀ. ପୁଂଡରୀକାକ୍ଷ | ନା – ରେଂଡୁ କନ୍ନୁଲ ନିଂଡ
ନିନ୍ନୁ ଜୂଚେଡି ଭାଗ୍ୟ – ମେନ୍ନଡୟ୍ୟ
ଵାସିଗା ନା ମନୋ – ଵାଂଛ ଦୀରେଡୁନଟ୍ଲୁ
ସୋଗସୁଗା ନୀରୂପୁ – ଚୂପଵୟ୍ୟ
ପାପକର୍ମୁନି କଂଟ – ବଡକପୋଵୁଦମଂଚୁ
ବରୁଷମୈନ ପ୍ରତିଜ୍ଞ – ବଟ୍ଟିନାଵେ?
ଵସୁଧଲୋ ବତିତ ପା – ଵନୁଡ ଵୀ ଵଂଚୁ ନେ
ବୁଣ୍ୟଵଂତୁଲନୋଟ – ବୋଗଡ ଵିଂଟି

ତେ. ନେମିଟିକି ଵିସ୍ତରିଂଚେ ନୀ – କିଂତ କୀର୍ତି
ଦ୍ରୋହିନୈନନୁ ନା କୀଵୁ – ଦୋରକରାଦେ?
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

050
ସୀ. ପଚ୍ଚି ଚର୍ମପୁ ଦିତ୍ତି – ପସଲେଦୁ ଦେହଂବୁ
ଲୋପଲ ନଂତଟ – ରୋୟ ରୋତ
ନରମୁଲୁ ଶଲ୍ୟମୁଲ – ନଵରଂଧ୍ରମୁଲୁ ରକ୍ତ
ମାଂସଂବୁ କଂଡଲୁ – ମୈଲ ତିତ୍ତି
ବଲୁଵୈନ ୟେଂଡ ଵା – ନଲ କୋର୍ଵ ଦିଂତୈନ
ଦାଳଲେ ଦାକଲି – ଦାହମୁଲକୁ
ସକଲ ରୋଗମୁଲକୁ – ସଂସ୍ଥାନମେ ୟୁଂଡୁ
ନିଲୁଵ ଦସ୍ଥିରମୈନ – ନୀଟିବୁଗ୍ଗ

ତେ. ବୋଂଦିଲୋ ନୁଂଡୁ ପ୍ରାଣମୁଲ – ପୋୟିନଂତ
ଗାଟିକେ ଗାନି କୋରଅଗାଦୁ – ଗଵ୍ଵକୈନ.
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

051
ସୀ. ପଲୁରୋଗମୁଲକୁ ନୀ – ପାଦତୀରମେ କାନି
ଵଲପୁ ମଂଦୁଲୁ ନାକୁ – ଵଲଦୁ ଵଲଦୁ
ଚେଲିମି ସେୟୁଚୁ ନୀକୁ – ସେଵ ଜେସେଦ ଗାନ
ନୀ ଦାସକୋଟିଲୋ – ନିଲୁପଵୟ୍ୟ
ଗ୍ରହଭୟଂବୁନକୁ ଜ – କ୍ରମୁ ଦଲଚେଦଗାନି
ଘୋରରକ୍ଷଲୁ ଗଟ୍ଟ – ଗୋରନୟ୍ୟ
ପାମୁକାଟୁକୁ ନିନ୍ନୁ – ଭଜନ ଜେସେଦଗାନି
ଦାନି ମଂତ୍ରମୁ ନେନୁ – ତଲପନୟ୍ୟ

ତେ. ଦୋରିକିତିଵି ନାକୁ ଦଂଡି ଵୈ – ଦ୍ୟୁଡଵୁ ନୀଵୁ
ଵେୟିକଷ୍ଟାଲୁ ଵଚ୍ଚିନନ – ଵେରଅଵନୟ୍ୟ.
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

052
ସୀ. କୂଟିକୋସରମୁ ନେ – ଗୋରଅଗାନି ଜନୁଲଚେ
ବଲୁଗଦ୍ଦରିଂପୁଲୁ – ପଡଗଵଲସେ?
ଦାର ସୁତ ଭ୍ରମ – ଦଗିଲିୟୁଂଡଗଗଦା
ଦେଶଦେଶମୁଲେଲ୍ଲ – ଦିରୁଗଵଲସେ?
ବେନୁ ଦରିଦ୍ରତ ପୈନି – ବେନଗିୟୁଂଡଗଗଦା
ଚେରି ନୀଚୁଲସେଵ – ଚେୟଵଲସେ?
ନଭିମାନମୁଲୁ ମଦି – ନଂଟିୟୁଂଡଗଗଦା
ପରୁଲ ଜୂଚିନ ଭୀତି – ପଡଗଵଲସେ?

ତେ. ନିଟୁଲ ସଂସାରଵାରିଧି – ନୀଦଲେକ
ଵେୟିଵିଧମୁଲ ନିନ୍ନୁ ନେ – ଵେଡୁକୋଂଟି.
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

053
ସୀ. ସାଧୁ ସଜ୍ଜନୁଲତୋ – ଜଗଡମାଡିନ ଗୀଡୁ
କଵୁଲତୋ ଵୈରଂବୁ – ଗାଂଚ ଗୀଡୁ
ପରମ ଦୀନୁଲ ଜିକ୍କ – ବଟ୍ଟି କୋଟ୍ଟିନ ଗୀଡୁ
ଭିକ୍ଷଗାଂଡ୍ରନୁ ଦୁଃଖ – ପେଟ୍ଟ ଗୀଡୁ
ନିରୁପେଦଲନୁ ଜୂଚି – ନିଂଦଜେସିନ ଗୀଡୁ
ପୁଣ୍ୟଵଂତୁଲ ଦିଟ୍ଟ – ବୋସଗୁ ଗୀଡୁ
ସଦ୍ଭକ୍ତୁଲନୁ ଦିର – ସ୍କାରମାଡିନ ଗୀଡୁ
ଗୁରୁନି ଦ୍ରଵ୍ୟମୁ ଦୋଚୁ – କୋନିନ ଗୀଡୁ

ତେ. ଦୁଷ୍ଟକାର୍ୟମୁ ଲୋନରିଂଚୁ – ଦୁର୍ଜନୁଲକୁ
ଘନତରଂବୈନ ନରକଂବୁ – ଗଟ୍ଟିମୁଲ୍ଲେ.
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

054
ସୀ. ପରୁଲଦ୍ରଵ୍ୟମୁମୀଦ – ଭ୍ରାଂତି ନୋଂଦିନଵାଡୁ
ପରକାଂତଲ ନପେକ୍ଷ – ପଡେଡୁଵାଡୁ
ଅର୍ଥୁଲ ଵିତ୍ତଂବୁ – ଲପହରିଂଚେଡୁଵାଡୁ
ଦାନମିୟ୍ୟଂଗ ଵ – ଦ୍ଦନେଡିଵାଡୁ
ସଭଲଲୋପଲ ନିଲ୍ଚି – ଚାଡିଚେପ୍ପେଡିଵାଡୁ
ପକ୍ଷପୁ ସାକ୍ଷ୍ୟଂବୁ – ପଲୁକୁଵାଡୁ
ଵିଷ୍ଣୁଦାସୁଲ ଜୂଚି – ଵେକ୍କିରିଂଚେଡିଵାଡୁ
ଧର୍ମସାଧୁଲ ଦିଟ୍ଟ – ଦଲଚୁଵାଡୁ

ତେ. ପ୍ରଜଲ ଜଂତୁଲ ହିଂସିଂଚୁ – ପାତକୁଂଡୁ
କାଲକିଂକର ଗଦଲଚେ – ଗଷ୍ଟମୋଂଦୁ.
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

055
ସୀ. ନରସିଂହ | ନା ତଂଡ୍ରି – ନନ୍ନେଲୁ ନନ୍ନେଲୁ
କାମିତାର୍ଥମୁ ଲିଚ୍ଚି – କାଵୁ କାଵୁ
ଦୈତ୍ୟସଂହାର | ଚାଲ – ଦୟୟୁଂଚୁ ଦୟୟୁଂଚୁ
ଦୀନପୋଷକ | ନୀଵେ – ଦିକ୍କୁ ଦିକ୍କୁ
ରତ୍ନଭୂଷିତଵକ୍ଷ | – ରକ୍ଷିଂଚୁ ରକ୍ଷିଂଚୁ
ଭୁଵନରକ୍ଷକ | ନନ୍ନୁ – ବ୍ରୋଵୁ ବ୍ରୋଵୁ
ମାରକୋଟିସୁରୂପ | – ମନ୍ନିଂଚୁ ମନ୍ନିଂଚୁ
ପଦ୍ମଲୋଚନ | ଚେୟି – ପଟ୍ଟୁ ପଟ୍ଟୁ

ତେ. ସୁରଵିନୁତ | ନେନୁ ନୀଚାଟୁ – ଜୋଚ୍ଚିନାନୁ
ନା ମୋରଆଲିଂଚି କଡତେର୍ଚୁ – ନାଗଶୟନ |
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

056
ସୀ. ନୀ ଭକ୍ତୁଲନୁ ଗନୁଲ – ନିଂଡ ଜୂଚିୟୁ ରେଂଡୁ
ଚେତୁଲ ଜୋହାରୁ – ସେୟୁଵାଡୁ
ନେର୍ପୁତୋ ନେଵରୈନ – ନୀ କଥଲ ଚେପ୍ପଂଗ
ଵିନୟମଂଦୁଚୁ ଜାଲ – ଵିନେଡୁଵାଡୁ
ତନ ଗୃହଂବୁନକୁ ନୀ – ଦାସୁଲୁ ରା ଜୂଚି
ପୀଟପୈ ଗୂର୍ଚୁଂଡ – ବେଟ୍ଟୁଵାଡୁ
ନୀସେଵକୁଲ ଜାତି – ନୀତୁ ଲେନ୍ନକ ଚାଲ
ଦାସୋହ ମନି ଚେର – ଦଲଚୁଵାଡୁ

ତେ. ପରମଭକ୍ତୁଂଡୁ ଧନ୍ୟୁଂଡୁ – ଭାନୁତେଜ |
ଵାନି ଗନୁଗୋନ୍ନ ବୁଣ୍ୟଂବୁ – ଵସୁଧଲୋନ.
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

057
ସୀ. ପକ୍ଷିଵାହନ | ନେନୁ – ବ୍ରତିକିନନ୍ନିଦିନାଲୁ
କୋଂଡେଗାଂଡ୍ରନୁ ଗୂଡି – କୁମତିନୈତି
ନନ୍ନଵସ୍ତ୍ରମୁ ଲିଚ୍ଚି – ୟାଦରିଂପୁମୁ ନନ୍ନୁ
ଗନ୍ନତଂଡ୍ରିଵି ନୀଵେ – କମଲନାଭ |
ମରଣ ମୟ୍ୟେଡିନାଡୁ – ମମତତୋ ନୀୟୋଦ୍ଦି
ବଂଟ୍ଲ ଦୋଲୁମୁ ମୁଂଦୁ – ବ୍ରହ୍ମଜନକ |
ଇନଜଭଟାଵଳି – ୟୀଡିଚିକୋନିପୋକ
କରୁଣତୋ ନାୟୋଦ୍ଦ – ଗାଵ ଲୁଂଚୁ

ତେ. କୋସକୁ ନୀ ସନ୍ନିଧିକି ବିଲ୍ଚୁ – କୋନିୟୁ ନୀକୁ
ସେଵକୁନି ଜେସିକୋନଵୟ୍ୟ – ଶେଷଶୟନ |
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

058
ସୀ. ନିଗମାଦିଶାସ୍ତ୍ରମୁଲ – ନେର୍ଚିନ ଦ୍ଵିଜୁଡୈନ
ୟଜ୍ଞକର୍ତଗୁ ସୋମ – ୟାଜିୟୈନ
ଧରଣିଲୋପଲ ବ୍ରଭା – ତ ସ୍ନାନପରୁଡୈନ
ନିତ୍ୟସତ୍କର୍ମାଦି – ନିରତୁଡୈନ
ନୁପଵାସ ନିୟମଂବୁ – ଲୋଂଦୁ ସଜ୍ଜନୁଡୈନ
ଗାଵିଵସ୍ତ୍ରମୁଗଟ୍ଟୁ – ଘନୁଡୁନୈନ
ଦଂଡିଷୋଡଶମହା – ଦାନପରୁଂଡୈନ
ସକଲ ୟାତ୍ରଲୁ ସଲ୍ପୁ – ସରସୁଡୈନ

ତେ. ଗର୍ଵମୁନ ଗଷ୍ଟପଡି ନିନ୍ନୁ – ଗାନକୁନ୍ନ
ମୋକ୍ଷସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମୋଂଦଡୁ – ମୋହନାଂଗ |
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

059
ସୀ. ପଂଜରଂବୁନ ଗାକି – ବଟ୍ଟି ୟୁଂଚିନ ଲେସ୍ସ
ପଲୁକୁନେ ଵିଂତୈନ – ଚିଲୁକଵଲେନୁ?
ଗାର୍ଦଭଂବୁନୁ ଦେଚ୍ଚି – କଳ୍ଲେମିଂପୁଗଵେୟ
ଦିରୁଗୁନେ ଗୁରରଅଂବୁ – ତୀରୁଗାନୁ?
ଏନୁପପୋତୁନୁ ମାଵ – ଟୀ ଡୁ ଶିକ୍ଷିଂଚିନ
ନଡଚୁନେ ମଦଵାର – ଣଂବୁଵଲେନୁ?
ପେଦ୍ଦପିଟ୍ଟନୁ ମେତ – ବେଟ୍ଟି ପେଂଚିନ ଗ୍ରୋଵ୍ଵି
ସାଗୁନେ ଵେଟାଡୁ – ଡେଗଵଲେନୁ?

ତେ. କୁଜନୁଲନୁ ଦେଚ୍ଚି ନୀ ସେଵ – କୋରଅକୁ ବେଟ୍ଟ
ଵାଂଛତୋ ଜେତୁରେ ଭକ୍ତ – ଵରୁଲଵଲେନୁ?
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

060
ସୀ. ନୀକୁ ଦାସୁଡ ନଂଟି – ନିନ୍ନୁ ନମ୍ମୁକୟୁଂଟି
ଗାନ ନାପୈ ନେଡୁ – କରୁଣଜୂଡୁ
ଦୋସିଲୋଗ୍ଗିତି ନୀକୁ – ଦ୍ରୋହ ମେନ୍ନଗବୋକୁ
ପଦ୍ମଲୋଚନ | ନେନୁ – ପରୁଡଗାନୁ
ଭକ୍ତି ନୀପୈ ନୁଂଚି – ଭଜନ ଜେସେଦ ଗାନି
ପରୁଲ ଵେଡନୁ ଜୁମ୍ମି – ଵରମୁ ଲିମ୍ମୁ
ଦଂଡିଦାତଵୁ ନୀଵୁ – ତଡଵୁସେୟକ କାଵୁ
ଘୋରପାତକରାଶି – ଗୋଟ୍ଟିଵୈଚି

ତେ. ଶୀଘ୍ରମୁଗ ଗୋର୍କୁ ଲୀଡେର୍ଚୁ – ଚିଂତ ଦୀର୍ଚୁ
ନିରତମୁଗ ନନ୍ନୁ ବୋଷିଂଚୁ – ନେନରୁ ନୁଂଚୁ.
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

061
ସୀ. ଵିଦ୍ୟ ନେର୍ଚିତି ନଂଚୁ – ଵିରରଅଵୀଗଗଲେଦୁ
ଭାଗ୍ୟଵଂତୁଡ ନଂଚୁ – ବଲୁକଲେଦୁ
ଦ୍ରଵ୍ୟଵଂତୁଡ ନଂଚୁ – ଦରଅଚୁ ନିକ୍କଗଲେଦୁ
ନିରତଦାନମୁଲୈନ – ନେରଅପଲେଦୁ
ପୁତ୍ରଵଂତୁଡ ନଂଚୁ – ବୋଗଡୁଚୁଂଡଗଲେଦୁ
ଭ୍ରୁତ୍ୟଵଂତୁଡ ନଂଚୁ – ବୋଗଡଲେଦୁ
ଶୌର୍ୟଵଂତୁଡ ନଂଚୁ – ସଂତସିଂପଗଲେଦୁ
କାର୍ୟଵଂତୁଡ ନଂଚୁ – ଗଡପଲେଦୁ

ତେ. ନଲୁଗୁରିକି ମେପ୍ପୁଗାନୈନ – ନଡୁଵଲେଦୁ
ନଳିନଦଳନେତ୍ର | ନିନ୍ନୁ ନେ – ନମ୍ମିନାନୁ.
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

062
ସୀ. ଅତିଲୋଭୁଲନୁ ଭିକ୍ଷ – ମଡୁଗବୋଵୁଟ ରୋତ
ତନଦ୍ରଵ୍ୟ ମୋକରିଂଟ – ଦାଚ ରୋତ
ଗୁଣହୀନୁ ଡଗୁଵାନି – କୋଲୁଵୁ ଗୋଲ୍ଚୁଟ ରୋତ
ୟୋରୁଲ ପଂଚଲକ୍ରିଂଦ – ନୁଂଡ ରୋତ
ଭାଗ୍ୟଵଂତୁନିତୋଡ – ବଂତମାଡୁଟ ରୋତ
ଗୁରଇଲେନି ବଂଧୁଲ – ଗୂଡ ରୋତ
ଆଦାୟମୁଲୁ ଲେକ – ୟପ୍ପୁଦୀୟୁଟ ରୋତ
ଜାର ଚୋରୁଲ ଗୂଡି – ଚନୁଟ ରୋତ

ତେ. ୟାଦିଲକ୍ଷ୍ମୀଶ | ନୀବଂଟ – ନୈତିନୟ୍ୟ |
ୟିଂକ ନେଡବାସି ଜନ୍ମଂବୁ – ଲେତ୍ତ ରୋତ.
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

063
ସୀ. ଵେରରଇଵାନିକି ନେଲ – ଵେଦାକ୍ଷରଂବୁଲୁ?
ମୋଟୁଵାନିକି ମଂଚି – ପାଟ ଲେଲ?
ପସୁଲକାପରି କେଲ – ପରତତ୍ତ୍ଵବୋଧଲୁ?
ଵିଟକାନି କେଟିକୋ – ଵିଷ୍ଣୁକଥଲୁ?
ଵଦରୁ ଶୁଂଠଲ କେଲ – ଵ୍ରାତ ପୁସ୍ତକମୁଲୁ?
ତିରୁଗୁ ଦ୍ରିମ୍ମରି କେଲ – ଦେଵପୂଜ?
ଦ୍ରଵ୍ୟଲୋଭିକି ନେଲ – ଧାତୃତ୍ଵ ଗୁଣମୁଲୁ?
ଦୋଂଗବଂଟୁକୁ ମଂଚି – ସଂଗ ତେଲ?

ତେ. କ୍ରୂରଜନୁଲକୁ ନୀମୀଦ – ଗୋରି କେଲ?
ଦ୍ରୋହି ପାପାତ୍ମୁନକୁ ଦୟା – ଦୁଃଖ ମେଲ?
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

064
ସୀ. ନା ତଂଡ୍ରି ନାଦାତ – ନାୟିଷ୍ଟଦୈଵମା
ନନ୍ନୁ ମନ୍ନନସେୟୁ – ନାରସିଂହ |
ଦୟୟୁଂଚୁ ନାମୀଦ – ଦପ୍ପୁଲନ୍ନି କ୍ଷମିଂଚୁ
ନିଗମଗୋଚର | ନାକୁ – ନୀଵେ ଦିକ୍କୁ
ନେ ଦୁରାତ୍ମୁଡ ନଂଚୁ – ନୀମନଂବୁନ ଗୋପ
ଗିଂପବୋକୁମୁ ସ୍ଵାମି | – କେଵଲମୁଗ
ମୁକ୍ତିଦାୟକ ନୀକୁ – ମ୍ରୋକ୍କିନଂଦୁକୁ ନନ୍ନୁ
ଗରୁଣିଂଚି ରକ୍ଷିଂଚୁ – କମଲନାଭ |

ତେ. ଦଂଡିଦୋର ଵଂଚୁ ନୀଵେଂଟ – ଦଗିଲିନାନୁ
ନେଡୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷମୈ ନନ୍ନୁ – ନିର୍ଵହିଂପୁ.
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

065
ସୀ. ଵେମାରଉ ନୀକଥଲ – ଵିନୁଚୁ ନୁଂଡେଡିଵାଡୁ
ପରୁଲ ମୁଚ୍ଚଟମୀଦ – ଭ୍ରାଂତି ପଡଡୁ
ଅଗଣିତଂବୁଗ ନିନ୍ନୁ – ବୋଗଡ ନେର୍ଚିନଵାଡୁ
ଚେଡ୍ଡମାଟଲୁ ନୋଟ – ଜେପ୍ପବୋଡୁ
ଆସକ୍ତିଚେତ ନି – ନ୍ନନୁସରିଂଚେଡିଵାଡୁ
ଧନମଦାଂଧୁଲଵେଂଟ – ଦଗୁଲ ବୋଡୁ
ସଂତସଂବୁନ ନିନ୍ନୁ – ସ୍ମରଣଜେସେଡିଵାଡୁ
ଚେଲଗି ନୀଚୁଲପେରୁ – ଦଲପବୋଡୁ

ତେ. ନିନ୍ନୁ ନମ୍ମିନ ଭକ୍ତୁଂଡୁ – ନିଶ୍ଚୟମୁଗ
ଗୋରି ଚିଲ୍ଲର ଵେଲ୍ପୁଲ – ଗୋଲ୍ଵବୋଡୁ.
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

066
ସୀ. ନେ ନେଂତ ଵେଡିନ – ନୀ କେଲ ଦୟରାଦୁ?
ପଲୁମାରଉ ପିଲିଚିନ – ବଲୁକ ଵେମି?
ପଲିକିନ ନୀ କୁନ୍ନ – ପଦ ଵେମିବୋଵୁ? ନୀ
ମୋମୈନ ବୋଡଚୂପ – ଵେମି ନାକୁ?
ଶରଣୁ ଜୋଚ୍ଚିନଵାନି – ସଵରିଂପଵଲେ ଗାକ
ପରିହରିଂଚୁଟ ନୀକୁ – ବିରୁଦୁ ଗାଦୁ
ନୀଦାସୁଲନୁ ନୀଵୁ – ନିର୍ଵହିଂପକ ୟୁନ୍ନ
ବରୁ ଲେଵ୍ଵ ରଗୁଦୁରୁ – ପଂକଜାକ୍ଷ |

ତେ. ଦାତ ଦୈଵଂବୁ ତଲ୍ଲିୟୁ – ଦଂଡ୍ରି ଵୀଵେ
ନମ୍ମିୟୁନ୍ନାନୁ ନୀପାଦ – ନଳିନମୁଲନୁ.
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

067
ସୀ. ଵେଦମୁଲ ଚଦିଵେଡୁ – ଵିପ୍ରଵର୍ୟୁଂଡୈନ
ରଣମୁ ସାଧିଂଚେଡୁ – ରାଜେୟୈନ
ଵର୍ତକକୃଷିକୁଡୌ – ଵୈଶ୍ୟମୁଖ୍ୟୁଂଡୈନ
ବରିଚଗିଂଚେଡୁ ଶୂଦ୍ର – ଵର୍ୟୁଡୟିନ
ମେଚ୍ଚୁଖଡ୍ଗମୁ ବଟ୍ଟି – ମେରଅୟୁ ମ୍ଲେଚ୍ଛୁଂଡୈନ
ବ୍ରଜଲ କକ୍କରଅପଡୁ – ରଜକୁଡୈନ
ଚର୍ମ ମମ୍ମେଡି ହୀନ – ଚଂଡାଲନରୁଡୈନ
ନୀ ମହୀତଲମଂଦୁ – ନେଵ୍ଵଡୈନ

ତେ. ନିନ୍ନୁ ଗୋନିୟାଡୁଚୁଂଡେନା – ନିଶ୍ଚୟମୁଗ
ଵାଡୁ ମୋକ୍ଷାଧିକାରି ୟୀ – ଵସୁଧଲୋନ.
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

068
ସୀ. ସକଲଵିଦ୍ୟଲୁ ନେର୍ଚି – ସଭ ଜୟିଂପଗଵଚ୍ଚୁ
ଶୂରୁଡୈ ରଣମଂଦୁ – ବୋରଵଚ୍ଚୁ
ରାଜରାଜୈ ପୁଟ୍ଟି – ରାଜ୍ୟ ମେଲଗଵଚ୍ଚୁ
ହେମ ଗୋଦାନଂବୁ – ଲିୟ୍ୟଵଚ୍ଚୁ
ଗଗନମଂ ଦୁନ୍ନ ଚୁ – କ୍କଲ ନେଂଚଗାଵଚ୍ଚୁ
ଜୀଵରାସୁଲ ପେଳ୍ଲୁ – ଚେପ୍ପଵଚ୍ଚୁ
ନଷ୍ଟାଂଗୟୋଗମୁ – ଲଭ୍ୟସିଂପଗଵଚ୍ଚୁ
ମେକ ରୀତିଗ ନାକୁ – ମେସଵଵଚ୍ଚୁ

ତେ. ତାମରସଗର୍ଭ ହର ପୁରଂ – ଦରୁଲକୈନ
ନିନ୍ନୁ ଵର୍ଣିଂପ ଦରମୌନେ – ନୀରଜାକ୍ଷ |
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

069
ସୀ. ନରସିଂହ | ନୀଵଂଟି – ଦୋରନୁ ସଂପାଦିଂଚି
କୁମତି ମାନଵୁଲ ନେ – ଗୋଲ୍ଵଜାଲ
ନେକ୍କୁ ଵୈଶ୍ଵର୍ୟଂବୁ – ଲିୟ୍ୟଲେକୁନ୍ନନୁ
ବୋଟ୍ଟକୁମାତ୍ରମୁ – ପୋୟରାଦେ?
ଘନମୁଗା ଦିଦି ନୀକୁ – କରଵୁନ ବୋଷିଂପ
ଗଷ୍ଟ ମେଂତଟି ସ୍ଵଲ୍ପ – କାର୍ୟମୟ୍ୟ?
ପେଟ୍ଟଜାଲକ ୟେଲ – ଭିକ୍ଷମେତ୍ତିଂଚେଦୁ
ନନ୍ନୁ ବୀଦନୁ ଜେସି – ନା ଵଦେମି?

ତେ. ଅମଲ | କମଲାକ୍ଷ | ନେ ନିଟ୍ଲୁ – ଶ୍ରମପଡଂଗ
ଗନ୍ନୁଲକୁ ବଂଡୁଵୈ ନୀକୁ – ଗାନବଡୁନେ?
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

070
ସୀ. ଵନରୁହନାଭ | ନୀ – ଵଂକ ଜେରିତି ନେନୁ
ଗଟ୍ଟିଗା ନନୁ ଗାଵୁ – କାଵୁ ମନୁଚୁ
ଵଚ୍ଚିନଂଦୁକୁ ଵେଗ – ଵରମୁ ଲିୟ୍ୟକକାନି
ଲେଵବୋୟିନ ନିନ୍ନୁ – ଲେଵନିୟ୍ୟ
ଗୂର୍ଚୁଂଡବେଟ୍ଟି ନୀ – କୋଂଗୁ ଗଟ୍ଟିଗ ବଟ୍ଟି
ପୁଚ୍ଚୁକୋଂଦୁନୁ ଜୂଡୁ – ଭୋଗିଶୟନ |
ୟୀଵେଳ ନୀ କଡ୍ଡ – ମେଵରୁ ଵଚ୍ଚିନଗାନି
ଵାରିକୈନନୁ ଲୋଂଗି – ଵଡକବୋନୁ

ତେ. ଗୋପଗାଡନୁ ନୀଵୁ ନା – ଗୁଣମୁ ତେଲିସି
ୟିପ୍ପୁଡେ ନନ୍ନୁ ରକ୍ଷିଂଚି – ୟେଲୁକୋମ୍ମୁ.
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

071
ସୀ. ପ୍ରହ୍ଲାଦୁ ଡେପାଟି – ପୈଡି କାନୁକ ଲିଚ୍ଚେ?
ମଦଗଜଂ ବେନ୍ନିଚ୍ଚେ – ମୌକ୍ତିକମୁଲୁ?
ନାରଦୁଂ ଡେନ୍ନିଚ୍ଚେ – ନଗଲୁ ରତ୍ନଂବୁ? ଲ
ହଲ୍ୟ ନୀ କେ ୟଗ୍ର – ହାର ମିଚ୍ଚେ?
ଉଡୁତ ନୀ କେପାଟି – ୟୂଡିଗଂବୁଲୁ ଚେସେ?
ଘନଵିଭୀଷଣୁ ଡେମି – କଟ୍ନ ମିଚ୍ଚେ?
ପଂଚପାଂଡଵୁ ଲେମି – ଲଂଚ ମିଚ୍ଚିରି ନୀକୁ?
ଦ୍ରୌପଦି ନୀ କେଂତ – ଦ୍ରଵ୍ୟ ମିଚ୍ଚେ?

ତେ. ନୀକୁ ଵୀରଂଦ ରଅୟିନଟ୍ଲୁ – ନେନୁ ଗାନ?
ୟେଂଦୁ କନି ନନ୍ନୁ ରକ୍ଷିଂପ – ଵିଂଦୁଵଦନ |
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

072
ସୀ. ଵାଂଛତୋ ବଲିଚକ୍ର – ଵର୍ତିଦଗ୍ଗର ଜେରି
ଭିକ୍ଷମେତ୍ତିତି ଵେଲ – ବିଡିୟପଡକ?
ୟଡଵିଲୋ ଶବରି ଦି – ୟ୍ୟନି ଫଲା ଲଂଦିୟ୍ୟ
ଜେତୁଲୋଗ୍ଗିତି ଵେଲ – ସିଗ୍ଗୁପଡକ?
ଵେଡ୍କତୋ ଵେଵେଗ – ଵିଦୁରୁନିଂଟିକି ନେଗି
ଵିଂଦୁଗୋଂଟି ଵଦେମି – ଵେଲିତିପଡକ?
ଅଡୁକୁ ଲଲ୍ପମୁ କୁଚେ – ଲୁଡୁ ଗଡିଂଚୁକ ତେର
ବୋକ୍କସାଗିତି ଵେଲ – ଲେକ୍କଗୋନକ?

ତେ. ଭକ୍ତୁଲକୁ ନୀଵୁ ପେଟ୍ଟୁଟ – ଭାଗ୍ୟମୌନୁ
ଵାରି କାଶିଂଚିତିଵି ତିଂଡି – ଵାଡ ଵଗୁଚୁ.
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

073
ସୀ. ସ୍ତଂଭମଂ ଦୁଦୟିଂଚି – ଦାନଵେଂଦ୍ରୁନି ଦ୍ରୁଂଚି
କରୁଣତୋ ବ୍ରହ୍ଲାଦୁ – ଗାଚିନାଵୁ
ମକରିଚେ ଜିକ୍କି ସା – ମଜମୁ ଦୁଃଖିଂଚଂଗ
ଗୃପୟୁଂଚି ଵେଗ ର – କ୍ଷିଂଚିନାଵୁ
ଶରଣଂଚୁ ନା ଵିଭୀ – ଷଣୁଡୁ ନୀ ଚାଟୁନ
ଵଚ୍ଚିନପ୍ପୁଡେ ଲଂକ – ନିଚ୍ଚିନାଵୁ
ଆ କୁଚେଲୁଡୁ ଚେରେ – ଡଟୁକୁ ଲର୍ପିଂଚିନ
ବହୁସଂପଦଲ ନିଚ୍ଚି – ପଂପିନାଵୁ

ତେ. ଵାରିଵଲେ ନନ୍ନୁ ବୋଷିଂପ – ଵଶମୁଗାଦେ?
ୟଂତ ଵଲପକ୍ଷ ମେଲ ଶ୍ରୀ – କାଂତ | ନୀକୁ?
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

074
ସୀ. ଵ୍ୟାସୁ ଡେ କୁଲମଂଦୁ – ଵାସିଗା ଜନ୍ମିଂଚେ?
ଵିଦୁରୁ ଡେ କୁଲମଂଦୁ – ଵୃଦ୍ଧି ବୋଂଦେ?
ଗର୍ଣୁ ଡେକୁଲମଂଦୁ – ଘନମୁଗା ଵର୍ଧିଲ୍ଲେ?
ନା ଵସିଷ୍ଠୁଂ ଡେଂଦୁ – ନଵତରିଂଚେ?
ନିଂପୁଗା ଵାଲ୍ମୀକି – ୟେ କୁଲଂବୁନ ବୁଟ୍ଟେ?
ଗୁହୁ ଡନୁ ପୁଣ୍ୟୁ ଡେ – କୁଲମୁଵାଡୁ?
ଶ୍ରୀଶୁକୁ ଡେକ୍କଟ – ଜେଲଗି ଜନ୍ମିଂଚେନୁ?
ଶବରି ୟେକୁଲମଂଦୁ – ଜନ୍ମମୋଂଦେ?

ତେ. ନେ କୁଲଂବୁନ ଵୀ ରିଂଦ – ରଏଚ୍ଚିନାରୁ?
ନୀକୃପାପାତ୍ରୁଲକୁ ଜାତି – ନୀତୁ ଲେଲ?
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

075
ସୀ. ଵସୁଧାସ୍ଥଲଂବୁନ – ଵର୍ଣହୀନୁଡୁ ଗାନି
ବହୁଳ ଦୁରାଚାର – ପରୁଡୁ ଗାନି
ତଡସି କାସିୟ୍ୟନି – ଧର୍ମଶୂନ୍ୟୁଡୁ ଗାନି
ଚଦୁଵନେରନି ମୂଢ – ଜନୁଡୁ ଗାନି
ସକଲମାନଵୁଲୁ ମେ – ଚ୍ଚନି କୃତଘ୍ନୁଡୁ ଗାନି
ଚୂଡ ସୋଂପୁନୁ ଲେନି – ଶୁଂଠ ଗାନି
ଅପ୍ରତିଷ୍ଠଲକୁ ଲୋ – ନୈନ ଦୀନୁଡୁ ଗାନି
ମୋଦଟି କେ ମେରଉଗନି – ମୋଟୁ ଗାନି

ତେ. ପ୍ରତିଦିନମୁ ନୀଦୁ ଭଜନଚେ – ବରଗୁନଟ୍ଟି
ଵାନି କେ ଵଂକ ଲେଦୟ୍ୟ – ଵଚ୍ଚୁ ମୁକ୍ତି.
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

076
ସୀ. ଇଭକୁଂଭମୁଲମୀଦି – କେଗିରେଡି ସିଂଗଂବୁ
ମୁଟ୍ଟୁନେ କୁରଉଚୈନ – ମୂଷକମୁନୁ?
ନଵଚୂତପତ୍ରମୁଲ – ନମଲୁଚୁନ୍ନ ପିକଂବୁ
ଗୋରଉକୁନେ ଜିଲ୍ଲେଡୁ – କୋନଲୁ ନୋଟ?
ଅରଵିଂଦମକରଂଦ – ମନୁଭଵିଂଚେଡି ତେଟି
ପୋଵୁନେ ପଲ୍ଲେରୁ – ପୂଲକଡକୁ?
ଲଲିତ ମୈନ ରସାଲ – ଫଲମୁ ଗୋରେଡି ଚିଲ୍କ
ମେସଵୁନେ ଭମତ ନୁ – ମ୍ମେତ୍ତକାୟ?

ତେ. ନିଲନୁ ନୀକୀର୍ତନଲୁ ପାଡ – ନେର୍ଚିନତଡୁ
ପରୁଲକୀର୍ତନ ବାଡୁନେ – ୟରସି ଚୂଡ?
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

077
ସୀ. ସର୍ଵେଶ | ନୀପାଦ – ସରସିଜଦ୍ଵୟମଂଦୁ
ଜିତ୍ତ ମୁଂପଗଲେନୁ – ଜେଦରକୁଂଡ
ନୀଵୈନ ଦୟୟୁଂଚି – ନିଲିଚି ୟୁଂଡେଡୁନଟ୍ଲୁ
ଚେରି ନନ୍ନିପୁ ଡେଲୁ – ସେଵକୁଡନୁ
ଵନଜଲୋଚନ | ନେନୁ – ଵଟ୍ଟି ମୂର୍ଖୁଡ ଜୁମ୍ମି
ନୀସ୍ଵରୂପମୁ ଜୂଡ – ନେର୍ପୁ ଵେଗ
ତନ କୁମାରୁନ କୁଗ୍ଗୁ – ତଲ୍ଲି ଵୋସିନୟଟ୍ଲୁ
ଭକ୍ତିମାର୍ଗଂ ବନୁ – ପାଲୁ ପୋସି

ତେ. ପ୍ରେମତୋ ନନ୍ନୁ ବୋଷିଂଚି – ପେଂଚୁକୋନୁମୁ
ଘନତ କେକ୍କିଂଚୁ ନୀଦାସ – ଗଣମୁଲୋନ.
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

078
ସୀ. ଜୀମୂତଵର୍ଣ | ନୀ – ମୋମୁତୋ ସରିରାକ
କମଲାରି ୟତିକଳଂ – କମୁନୁ ବଡସେ
ସୋଗସୈନ ନୀ ନେତ୍ର – ୟୁଗମୁତୋ ସରିରାକ
ନଳିନବୃଂଦମୁ ନୀଳ୍ଲ – ନଡୁମ ଜେରେ
ଗରିରାଜଵରଦ | ନୀ – ଗଳମୁତୋ ସରିରାକ
ପେଦ୍ଦଶଂଖମୁ ବୋବ୍ବ – ପେଟ୍ଟ ବୋଡଗେ
ଶ୍ରୀପତି | ନୀଦିଵ୍ୟ – ରୂପୁତୋ ସରି ରାକ
ପୁଷ୍ପବାଣୁଡୁ ନୀକୁ – ବୁତ୍ରୁ ଡୟ୍ୟେ

ତେ. ନିଂଦିରାଦେଵି ନିନ୍ନୁ ମୋ – ହିଂଚି ଵିଡକ
ନୀକୁ ବଟ୍ଟମହିଷି ୟୟ୍ୟେ – ନିଶ୍ଚୟମୁଗ.
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

079
ସୀ. ହରିଦାସୁଲନୁ ନିଂଦ – ଲାଡକୁଂଡିନ ଜାଲୁ
ସକଲ ଗ୍ରଂଥମ୍ମୁଲୁ – ଚଦିଵିନଟ୍ଲୁ
ଭିକ୍ଷ ମିୟ୍ୟଂଗ ଦ – ପ୍ପିଂପକୁଂଡିନ ଜାଲୁ
ଜେମୁଟ୍ଟି ଦାନଂବୁ – ଚେସିନଟ୍ଲୁ
ମିଂଚି ସଜ୍ଜନୁଲ ଵଂ – ଚିଂଚକୁଂଡିନ ଜାଲୁ
ନିଂପୁଗା ବହୁମାନ – ମିଚ୍ଚିନଟ୍ଲୁ
ଦେଵାଗ୍ରହାରମୁଲ – ଦୀୟକୁଂଡିନ ଜାଲୁ
ଗନକକଂବପୁ ଗୁଳ୍ଲୁ – ଗଟ୍ଟିନଟ୍ଲୁ

ତେ. ଓକରି ଵର୍ଶାଶନମୁ ମୁଂଚ – କୁନ୍ନ ଜାଲୁ
ବେରୁକୀର୍ତିଗ ସତ୍ରମୁଲ – ପେଟ୍ଟିନଟ୍ଲୁ.
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

080
ସୀ. ଇହଲୋକସୌଖ୍ୟମୁ – ଲିଚ୍ଚଗିଂଚେଦ ମନ୍ନ
ଦେହ ମେପ୍ପଟିକି ଦା – ସ୍ଥିରତ ନୋଂଦ
ଦାୟୁଷ୍ୟ ମୁନ୍ନ ପ – ର୍ୟଂତଂବୁ ପଟୁତୟୁ
ନୋକ୍କତୀରୁନ ନୁଂଡ – ଦୁର୍ଵିଲୋନ
ବାଲ୍ୟୟୁଵତ୍ଵଦୁ – ର୍ବଲଵାର୍ଧକମୁ ଲନୁ
ମୂଟିଲୋ ମୁନିଗେଡି – ମୁରଇକିକୋଂପ
ଭ୍ରାଂତିତୋ ଦୀନି ଗା – ପାଡୁଦ ମନୁମୋନ୍ନ
ଗାଲମୃତ୍ୟୁଵୁଚେତ – ଗୋଲୁପୋଵୁ

ତେ. ନମ୍ମରା ଦୟ୍ୟ | ୟିଦି ମାୟ – ନାଟକଂବୁ
ଜନ୍ମ ମିକ ନୋଲ୍ଲ ନ ନ୍ନେଲୁ – ଜଲଜନାଭ |
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

081
ସୀ. ଵଦନଂବୁ ନୀନାମ – ଭଜନ ଗୋରୁଚୁନୁଂଡୁ
ଜିହ୍ଵ ନୀକୀର୍ତନଲ – ସେୟ ଗୋରୁ
ହସ୍ତୟୁଗ୍ମଂବୁ ନି – ନ୍ନର୍ଚିଂପ ଗୋରୁନୁ
ଗର୍ଣମୁଲ ନୀ ମୀଦି – କଥଲୁ ଗୋରୁ
ତନୁଵୁ ନୀସେଵୟେ – ଘନମୁଗା ଗୋରୁନୁ
ନୟନମୁଲ ନୀଦର୍ଶ – ନଂବୁ ଗୋରୁ
ମୂର୍ଧମ୍ମୁ ନୀପଦ – ମ୍ମୁଲ ମ୍ରୋକ୍କଗା ଗୋରୁ
ନାତ୍ମ ନୀଦୈ ୟୁଂଡୁ – ନରସି ଚୂଡ

ତେ. ସ୍ଵପ୍ନମୁନ ନୈନ ନେଵେଳ – ସଂତତମୁନୁ
ବୁଦ୍ଧି ନୀ ପାଦମୁଲୟଂଦୁ – ବୂନିୟୁଂଡୁ.
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

082
ସୀ. ପଦ୍ମାକ୍ଷ | ମମତଚେ – ବରମୁ ନଂଦେଦ ମଂଚୁ
ଵିରରଅଵୀଗୁଦୁମୟ୍ୟ – ଵେରରଇପଟ୍ଟି
ମାସ୍ଵତଂତ୍ରଂବୈନ – ମଦମୁ ଗଂଡ୍ଲକୁ ଗପ୍ପି
ମୋଗମୁ ପଟ୍ଟଦୁ କାମ – ମୋହମୁନନୁ
ବ୍ରହ୍ମଦେଵୁଂଡୈନ – ବୈଡିଦେହମୁ ଗଲ୍ଗ
ଜେସିଵେୟକ ମମ୍ମୁ – ଜେରଇଚେ ନତଡୁ
ତୁଚ୍ଛମୈନଟୁଵଂଟି – ତୋ ଲେମ୍ମୁକଲତୋଡି
ମୁରଇକି ଚେତ୍ତଲୁ ଚେର୍ଚି – ମୂଟ କଟ୍ଟେ

ତେ. ନୀ ଶରୀରାଲୁ ପଡିପୋଵୁ – ଟେରଉଗ କେମୁ
କାମୁକୁଲ ମୈତି ମିକ ମିମ୍ମୁ – ଗାନଲେମୁ.
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

083
ସୀ. ଗରୁଡଵାହନ | ଦିଵ୍ୟ – କୌସ୍ତୁଭାଲଂକାର |
ରଵିକୋଟିତେଜ | ସା – ରଂଗଵଦନ |
ମଣିଗଣାନ୍ଵିତ | ହେମ – ମକୁଟାଭରଣ | ଚାରୁ
ମକରକୁଂଡଲ | ଲସ – ନ୍ମଂଦହାସ |
କାଂଚନାଂବର | ରତ୍ନ – କାଂଚିଵିଭୂଷିତ |
ସୁରଵରାର୍ଚିତ | ଚଂଦ୍ର – ସୂର୍ୟନୟନ |
କମଲନାଭ | ମୁକୁଂଦ | – ଗଂଗାଧରସ୍ତୁତ |
ରାକ୍ଷସାଂତକ | ନାଗ – ରାଜଶୟନ |

ତେ. ପତିତପାଵନ | ଲକ୍ଷୀଶ | – ବ୍ରହ୍ମଜନକ |
ଭକ୍ତଵତ୍ସଲ | ସର୍ଵେଶ | – ପରମପୁରୁଷ |
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

084
ସୀ. ପଲୁମାରଉ ଦଶରୂପ – ମୁଲୁ ଦରିଂଚିତି ଵେଲ?
ୟେକରୂପମୁ ବୋଂଦ – ଵେଲ ନୀଵୁ?
ନୟମୁନ କ୍ଷୀରାବ୍ଧି – ନଡୁମ ଜେରିତି ଵେଲ?
ରତ୍ନକାଂଚନ ମଂଦି – ରମୁଲୁ ଲେଵେ?
ପନ୍ନଗେଂଦ୍ରୁନିମୀଦ – ବଵ୍ଵଳିଂଚିତି ଵେଲ?
ଜଲତାରୁପଟ୍ଟେମଂ – ଚମୁଲୁ ଲେଵେ?
ରଏକ୍କଲୁ ଗଲପକ୍ଷି – ନେକ୍କସାଗିତି ଵେଲ?
ଗଜତୁରଂଗାଂଦୋଳି – କମୁଲୁ ଲେଵେ?

ତେ. ଵନଜଲୋଚନ | ୟିଟୁଵଂଟି – ଵୈଭଵମୁଲୁ
ସୋଗସୁଗା ନୀକୁ ଦୋଚେନୋ – ସୁଂଦରାଂଗ?
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

085
ସୀ. ତିରୁପତି ସ୍ଥଲମଂଦୁ – ଦିନ୍ନଗା ନେ ନୁନ୍ନ
ଵେଂକଟେଶୁଡୁ ମେତ – ଵେୟଲେଡୋ?
ପୁରୁଷୋତ୍ତମମୁନ କେ – ବୋୟନଜାଲୁ ଜ
ଗନ୍ନାଥୁ ଡନ୍ନଂବୁ – ଗଡପଲେଡୋ?
ଶ୍ରୀରଂଗମୁନକୁ ନେ – ଜେର ବୋୟିନ ଜାଲୁ
ସ୍ଵାମି ଗ୍ରାସମୁ ବେଟ୍ଟି – ସାକଲେଡୋ?
କାଂଚୀପୁରମୁଲୋନ – ଗଦିସି ନେ ଗୋଲୁଵୁନ୍ନ
ଗରିଵରଦୁଡୁ ପୋଟ୍ଟ – ଗଡପଲେଡୋ?

ତେ. ୟେଂଦୁ ବୋଵକ ନେନୁ ନୀ – ମଂଦିରମୁନ
ନିଲିଚିତିନି ନୀକୁ ନାମୀଦ – ନେନରୁ ଲେଦୁ.
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

086
ସୀ. ତାର୍କ୍ଷ୍ୟଵାହନ | ନୀଵୁ – ଦଂଡିଦାତ ଵଟଂଚୁ
ଗୋରି ଵେଡୁକ ନିନ୍ନୁ – ଗୋଲ୍ଵଵଚ୍ଚି
ୟର୍ଥିମାର୍ଗମୁନୁ ନେ – ନନୁସରିଂଚିତିନୟ୍ୟ
ଲାଵୈନ ବଦୁନାଲ୍ଗୁ – ଲକ୍ଷ ଲୈନ
ଵେଷମୁଲ ଵେସି ନା – ଵିଦ୍ୟାପ୍ରଗଲ୍ଭତ
ଜୂପସାଗିତି ନୀକୁ – ସୁଂଦରାଂଗ |
ୟାନଂଦ ମୈନ ନେ – ନଡୁଗ ଵଚ୍ଚିନ ଦିଚ୍ଚି
ଵାଂଛ ଦୀର୍ପୁମୁ – ନୀଲଵର୍ଣ | ଵେଗ

ତେ. ନୀକୁ ନାଵିଦ୍ୟ ହର୍ଷଂବୁ – ଗାକ ୟୁନ୍ନ
ତେପତେପକୁ ଵେଷମୁଲ – ଦେନୁ ସୁମ୍ମି.
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

087
ସୀ. ଅମରେଂଦ୍ରଵିନୁତ | ନେ – ନତିଦୁରାତ୍ମୁଡ ନଂଚୁ
ଗଲଲୋନ ନୈନନୁ – ଗନୁଲ ବଡଵୁ
ନୀଵୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷମୈ – ନୁଲୁଵକୁଂଡିନ ମାନେ
ଦୋଡ୍ଡଗା ନୋକ ୟୁକ୍ତି – ଦୋରକେନୟ୍ୟ |
ଗଟ୍ଟିକୋୟ୍ୟନୁ ଦେଚ୍ଚି – ଘନମୁଗା ଖଂଡିଂଚି
ନୀସ୍ଵରୂପମୁ ଚେସି – ନିଲୁପୁକୋଂଚୁ
ଧୂପ ଦୀପମୁ ଲିଚ୍ଚି – ତୁଲସିତୋ ବୂଜିଂଚି
ନିତ୍ୟନୈଵେଦ୍ୟମୁଲ – ନେମମୁଗନୁ

ତେ. ନଡୁପୁଚୁନୁ ନିନ୍ନୁ ଗୋଲିଚେଦ – ନମ୍ମି ବୁଦ୍ଧି
ନୀ ପ୍ରପଂଚଂବୁ ଗଲୁଗୁ ନା – କିଂତେ ଚାଲୁ.
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

088
ସୀ. ଭୁଵନେଶ | ଗୋଵିଂଦ | – ରଵିକୋଟିସଂକାଶ |
ପକ୍ଷିଵାହନ | ଭକ୍ତ – ପାରିଜାତ |
ୟଂଭୋଜଭଵ ରୁଦ୍ର – ଜଂଭାରିସନ୍ନୁତ |
ସାମଗାନଵିଲୋଲ | – ସାରସାକ୍ଷ |
ଵନଧିଗଂଭୀର | ଶ୍ରୀ – ଵତ୍ସକୌସ୍ତୁଭଵକ୍ଷ |
ଶଂଖଚକ୍ରଗଦାସି – ଶାର୍ଜ୍ଞହସ୍ତ |
ଦୀନରକ୍ଷକ | ଵାସୁ – ଦେଵ | ଦୈତ୍ୟଵିନାଶ |
ନାରଦାର୍ଚିତ | ଦିଵ୍ୟ – ନାଗଶୟନ |

ତେ. ଚାରୁ ନଵରତ୍ନକୁଂଡଲ – ଶ୍ରଵଣୟୁଗଳ |
ଵିବୁଧଵଂଦିତ ପାଦବ୍ଜ | – ଵିଶ୍ଵରୂପ |
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

089
ସୀ. ନାଗେଂଦ୍ରଶୟନ | ନୀ – ନାମମାଧୁର୍ୟଂବୁ
ମୂଡୁକନ୍ନୁଲ ସାଂବ – ମୂର୍ତି କେରଉକ
ପଂକଜାତାକ୍ଷ | ନୀ – ବଲପରାକ୍ରମ ମେଲ୍ଲ
ଭାରତୀପତି ୟୈନ – ବ୍ରହ୍ମ କେରଉକ
ମଧୁକୈଟଭାରି | ନୀ – ମାୟାସମର୍ଥତ
ଵସୁଧଲୋ ବଲିଚକ୍ର – ଵର୍ତି କେରଉକ
ପରମାତ୍ମ | ନୀ ଦଗୁ – ପକ୍ଷପାତିତ୍ଵଂବୁ
ଦଶଶତାକ୍ଷୁଲ ପୁରଂ – ଦରୁନି କେରଉକ

ତେ. ଵୀରି କେରଉକଗୁ ନୀକଥଲ – ଵିଂତ ଲେଲ୍ଲ
ନରୁଲ କେରଉ କନ୍ନ ନେଵରୈନ – ନଵ୍ଵିପୋରେ?
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

090
ସୀ. ଅର୍ଥୁ ଲେମୈନ ନି – ନ୍ନଡୁଗଵଚ୍ଚେଦ ରଂଚୁ
କ୍ଷୀରସାଗରମଂଦୁ – ଜେରିନାଵୁ
ନୀଚୁଟ୍ଟୁ ସେଵକୁଲ – ନିଲୁଵକୁଂଡୁଟକୁନୈ
ଭୟଦସର୍ପମୁମୀଦ – ବଂଡିନାଵୁ
ଭକ୍ତବୃଂଦମୁ ଵେଂଟ – ବଡି ଚରିଂଚେଦ ରଂଚୁ
ନେଗସି ପୋୟେଡିପକ୍ଷି – ନେକ୍କିନାଵୁ
ଦାସୁଲୁ ନୀଦ୍ଵାର – ମାସିଂପକୁଂଟକୁ
ମଂଚି ୟୋଧୁଲ କାଵ – ଲୁଂଚିନାଵୁ

ତେ. ଲାଵୁ ଗଲଵାଡ ଵୈତି ଵେ – ଲାଗୁ ନେନୁ
ନିନ୍ନୁ ଜୂତୁନୁ ନାତଂଡ୍ରି | – ନୀରଜାକ୍ଷ |
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

091
ସୀ. ନୀକଥଲ ଚେଵୁଲଲୋ – ସୋକୁଟ ମୋଦଲୁଗା
ବୁଲକାଂକୁରମୁ ମେନ – ବୁଟ୍ଟୁଵାଡୁ
ନୟମୈନ ନୀ ଦିଵ୍ୟ – ନାମକୀର୍ତନଲୋନ
ମଗ୍ନୁଡୈ ଦେହଂବୁ – ମରଅଚୁଵାଡୁ
ଫାଲଂବୁତୋ ନୀଦୁ – ପାଦୟୁଗ୍ମମୁନକୁ
ବ୍ରେମତୋ ଦଂଡ ମ – ର୍ପିଂଚୁଵାଡୁ
ହା ପୁଂଡରୀକାକ୍ଷ | – ହା ରାମ | ହରି | ୟଂଚୁ
ଵେଡ୍କତୋ ଗେକଲୁ – ଵେୟୁଵାଡୁ

ତେ. ଚିତ୍ତକମଲଂବୁନନୁ ନିନ୍ନୁ – ଜେର୍ଚୁଵାଡୁ
ନୀଦୁଲୋକଂବୁନଂ ଦୁଂଡୁ – ନୀରଜାକ୍ଷ |
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

092
ସୀ. ନିଗମଗୋଚର | ନେନୁ – ନୀକୁ ମେପ୍ପଗୁନଟ୍ଲୁ
ଲେସ୍ସଗା ବୂଜିଂପ – ଲେନୁ ସୁମ୍ମି
ନାକୁ ଦୋଚିନ ଭୂଷ – ଣମୁଲୁ ପେଟ୍ଟେଦ ନନ୍ନ
ଗୌସ୍ତୁଭମଣି ନୀକୁ – ଗଲଦୁ ମୁଂଦେ
ଭକ୍ଷ୍ୟଭୋଜ୍ୟମୁଲ ନ – ର୍ପଣମୁ ଜେସେଦ ନନ୍ନ
ନୀଵୁ ପେଟ୍ଟିତି ସୁଧ – ନିର୍ଜରୁଲକୁ
ଗଲିମିକୋଦ୍ଦିଗ ଗାନୁ – କଲ ନୋସଂଗେଦ ନନ୍ନ
ଭାର୍ଗଵୀଦେଵି ନୀ – ଭାର୍ୟ ୟୟ୍ୟେ

ତେ. ନନ୍ନି ଗଲଵାଡ ଵଖିଲ ଲୋ – କାଧିପତିଵି |
ନୀକୁ ସୋମ୍ମୁଲୁ ପେଟ୍ଟ ନେ – ନେଂତଵାଡ |
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

093
ସୀ. ନଵସରୋଜଦଳାକ୍ଷ | – ନନ୍ନୁ ବୋଷିଂଚେଡୁ
ଦାତଵୁ ନୀ ଵଂଚୁ – ଧୈର୍ୟପଡିତି
ନା ମନଂବୁନ ନିନ୍ନୁ – ନମ୍ମିନଂଦୁକୁ ଦଂଡ୍ରି |
ମେଲୁ ନା କୋନରିଂପୁ – ନୀଲଦେହ |
ଭଳିଭଳୀ | ନୀ ୟଂତ – ପ୍ରଭୁଵୁ ନେକ୍କଡ ଜୂଡ
ବୁଡମିଲୋ ନୀ ପେରୁ – ପୋଗଡଵଚ୍ଚୁ
ମୁଂଦୁ ଜେସିନ ପାପ – ମୁନୁ ନଶିଂପଗ ଜେସି
ନିର୍ଵହିଂପୁମୁ ନନ୍ନୁ – ନେର୍ପୁତୋଡ

ତେ. ବରମସଂତୋଷ ମାୟେ ନା – ପ୍ରାଣମୁଲକୁ
ନୀ‌ଋଣମୁ ଦୀର୍ଚୁକୋନ ନେର – ନୀରଜାକ୍ଷ |
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

094
ସୀ. ଫଣୁଲପୁଟ୍ଟଲମୀଦ – ବଵ୍ଵଳିଂଚିନୟଟ୍ଲୁ
ପୁଲୁଲ ଗୁଂପୁନ ଜେର – ବୋୟିନଟ୍ଲୁ
ମକରିଵର୍ଗଂ ବୁନ୍ନ – ମଡୁଗୁ ଜୋଚ୍ଚିନୟଟ୍ଲୁ
ଗଂଗଦାପୁନ ନିଂଡ୍ଲୁ – ଗଟ୍ଟିନଟ୍ଲୁ
ଚେଦଲଭୂମିନି ଜାପ – ଚେର ବରଅଚିନୟଟ୍ଲୁ
ଓଟିବିଂଦେଲ ବାଲ – ନୁନିଚିନଟ୍ଲୁ
ଵେରରଇଵାନିକି ବହୁ – ଵିତ୍ତ ମିଚ୍ଚିନୟଟ୍ଲୁ
କମ୍ମଗୁଡିସେ ମଂଦୁ – ଗାଲ୍ଚିନଟ୍ଲୁ

ତେ. ସ୍ଵାମି ନୀ ଭକ୍ତଵରୁଲୁ ଦୁ – ର୍ଜନୁଲତୋଡ
ଜେଲିମି ଜେସିନୟ ଟ୍ଲୈନ – ଜେଟୁ ଵଚ୍ଚୁ.
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

095
ସୀ. ଦନୁଜସଂହାର | ଚକ୍ର – ଧର | ନୀକୁ ଦଂଡଂବୁ
ଲିଂଦିରାଧିପ | ନୀକୁ – ଵଂଦନଂବୁ
ପତିତପାଵନ | ନୀକୁ – ବହୁନମସ୍କାରମୁଲ
ନୀରଜାତଦଳାକ୍ଷ | – ନୀକୁ ଶରଣୁ
ଵାସଵାର୍ଚିତ | ମେଘ – ଵର୍ଣ | ନୀକୁ ଶୁଭଂବୁ
ମଂଦରଧର | ନୀକୁ – ମଂଗଳଂବୁ
କଂବୁକଂଧର | ଶାର୍ଜ୍ଗ – କର | ନୀକୁ ଭଦ୍ରଂବୁ
ଦୀନରକ୍ଷକ | ନୀକୁ – ଦିଗ୍ଵିଜୟମୁ

ତେ. ସକଲଵୈଭଵମୁଲୁ ନୀକୁ – ସାର୍ଵଭୌମ |
ନିତ୍ୟକଲ୍ୟାଣମୁଲୁ ନଗୁ – ନୀକୁ ନେପୁଡୁ.
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

096
ସୀ. ମତ୍ସ୍ୟାଵତାର ମୈ – ମଡୁଗୁଲୋପଲ ଜୋଚ୍ଚି
ସୋମକାସୁରୁ ଦ୍ରୁଂଚି – ଚୋଦ୍ୟମୁଗନୁ
ଦେଚ୍ଚି ଵେଦମୁ ଲେଲ୍ଲ – ମେଚ୍ଚ ଦେଵତଲେଲ୍ଲ
ବ୍ରହ୍ମ କିଚ୍ଚିତି ଵୀଵୁ – ଭଳି | ୟନଂଗ
ନା ଵେଦମୁଲ ନିୟ୍ୟ – ନାଚାରନିଷ୍ଠଲ
ନନୁଭଵିଂଚୁଚୁ ନୁଂଦୁ – ରଵନିସୁରୁଲୁ
ସକଲପାପଂବୁଲୁ – ସମସିପୋଵୁ ନଟଂଚୁ
ମନୁଜୁ ଲଂଦରଉ ନୀଦୁ – ମହିମ ଦେଲିସି

ତେ. ୟୁଂଦୁ ରରଵିଂଦନୟନ | ନୀ – ୟୁନିକି ଦେଲିୟୁ
ଵାରଲକୁ ଵେଗ ମୋକ୍ଷଂବୁ – ଵଚ୍ଚୁ ନନଘ |
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

097
ସୀ. କୂର୍ମାଵତାରମୈ – କୁଧରଂବୁକ୍ରିଂଦନୁ
ଗୋର୍କିତୋ ନୁଂଡଵା – କୋମରୁ ମିଗୁଲ?
ଵରହାଵତାରମୈ – ଵନଭୂମୁଲନୁ ଜୋଚ୍ଚି
ଶିକ୍ଷିଂପଵା ହିର – ଣ୍ୟାକ୍ଷୁ ନପୁଡୁ?
ନରସିଂହମୂର୍ତିଵୈ – ନରଭୋଜନୁ ହିରଣ୍ୟ
କଶିପୁନି ଦ୍ରୁଂପଵା – କାଂତି ମୀରଅ?
ଵାମନରୂପମୈ – ଵସୁଧଲୋ ବଲିଚକ୍ର
ଵର୍ତି ନରଅଂପଵା – ଵୈର ମୁଡିଗି?

ତେ. ୟିଟ୍ଟି ପନୁ ଲେଲ୍ଲ ଜେୟଗା – ନେଵରିକେନି
ତଗୁନେ ନରସିଂହ | ନୀକିଦି – ଦଗୁନୁ ଗାକ |
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

098
ସୀ. ଲକ୍ଷ୍ମୀଶ | ନୀଦିଵ୍ୟ – ଲକ୍ଷଣଗୁଣମୁଲ
ଵିନଜାଲ କେପ୍ପୁଡୁ – ଵେରରଇନୈତି
ନା ଵେରରଇଗୁଣମୁଲୁ – ନୟମୁଗା ଖଂଡିଂଚି
ନନ୍ନୁ ରକ୍ଷିଂପୁ ମୋ – ନଳିନନେତ୍ର |
ନିନ୍ନୁ ନେ ନମ୍ମିତି – ନିତରଦୈଵମୁଲ ନେ
ନମ୍ମଲେ ଦେପ୍ପୁଡୁ – ନାଗଶୟନ |
କାପାଡିନନୁ ନୀଵେ – କଷ୍ଟପେଟ୍ଟିନ ନୀଵେ
ନୀପାଦକମଲମୁଲ – ନିରତ ମେନୁ

ତେ. ନମ୍ମିୟୁନ୍ନାନୁ ନୀପାଦ – ନଳିନଭକ୍ତି
ଵେଗ ଦୟଚେସି ରକ୍ଷିଂପୁ – ଵେଦଵିଦ୍ୟ |
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

099
ସୀ. ଅମରେଂଦ୍ରଵିନୁତ | ନି – ନ୍ନନୁସରିଂଚିନଵାରୁ
ମୁକ୍ତି ବୋଂଦିରି ଵେଗ – ମୁଦମୁତୋନୁ
ନୀପାଦପଦ୍ମମୁଲ – ନେରଅ ନମ୍ମିୟୁନ୍ନାନୁ
ନାକୁ ମୋକ୍ଷଂ ବିମ୍ମୁ – ନଳିନନେତ୍ର |
କାଚି ରକ୍ଷିଂଚୁ ନନ – ଗଡତେର୍ଚୁ ଵେଗମେ
ନୀ ସେଵକୁନି ଜେୟୁ – ନିଶ୍ଚଲମୁଗ
ଗାପାଡିନନୁ ନୀକୁ – ଗୈଂକର୍ୟପରୁଡ ନୈ
ଚେଲଗି ନୀପନୁଲନୁ – ଜେୟୁଵାଡ

ତେ. ନନୁଚୁ ବଲୁମାରଉ ଵେଡେଦ – ନବ୍ଜନାଭ |
ନାକୁ ବ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମଗୁମୁ ନିନ – ନମ୍ମିନାନୁ.
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

100
ସୀ. ଶେଷପ୍ପ ୟନୁ କଵି – ଚେପ୍ପିନ ପଦ୍ୟମୁଲ
ଚେଵୁଲ କାନଂଦମୈ – ଚେଲଗୁଚୁଂଡୁ
ନେ ମନୁଜୁଂଡୈନ – ନେଲମି ନୀ ଶତକଂବୁ
ଭକ୍ତିତୋ ଵିନ୍ନ ସ – ତ୍ଫଲମୁ ଗଲୁଗୁ
ଜେଲଗି ୟୀ ପଦ୍ୟମୁଲ – ଚେର୍ଚି ଵ୍ରାସିନଵାରୁ
କମଲାକ୍ଷୁକରୁଣନୁ – ଗାଂତୁ ରେପୁଡୁ
ନିଂପୁଗା ବୁସ୍ତକଂ – ବେପୁଡୁ ବୂଜିଂଚିନ
ଦୁରିତଜାଲଂବୁଲୁ – ଦୋଲଗିପୋଵୁ

ତେ. ନିଦ୍ଦି ପୁଣ୍ୟାକରଂ ବନି – ୟେପୁଡୁ ଜନୁଲୁ
ଗଷଟ ମେନ୍ନକ ପଠିୟିଂପ – ଗଲୁଗୁ ମୁକ୍ତି.
ଭୂଷଣଵିକାସ | ଶ୍ରୀଧର୍ମ – ପୁରନିଵାସ |
ଦୁଷ୍ଟସଂହାର | ନରସିଂହ – ଦୁରିତଦୂର |

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics