Tamil

Nakshatra Suktam (Nakshatreshti) – Tamil

Comments Off on Nakshatra Suktam (Nakshatreshti) – Tamil 28 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 
தைத்திரீய ப்ரஹ்மணம் | அஷ்டகம் – 3 ப்ரஶ்னஃ – 1
தைத்திரீய ஸம்ஹிதாஃ | காண்ட 3 ப்ரபாடகஃ – 5 அனுவாகம் – 1

ஓம் || க்னிர்னஃ’ பாது க்றுத்தி’காஃ | னக்ஷ’த்ரம் தேவமி’ன்த்ரியம் | தமா’ஸாம் விசக்ஷணம் | விராஸம் ஜு’ஹோதன | யஸ்ய பான்தி’ ஶ்மயோ யஸ்ய’ கேதவஃ’ | யஸ்யேமா விஶ்வா புவ’னானி ஸர்வா” | ஸ க்றுத்தி’காபிபிம்வஸா’னஃ | க்னிர்னோ’ தேவஸ்ஸு’விதே த’தாது || 1 ||

ப்ரஜாப’தே ரோஹிணீவே’து பத்னீ” | விஶ்வரூ’பா ப்றுதீ சித்ரபா’னுஃ | ஸா னோ’ ஜ்ஞஸ்ய’ ஸுவிதே த’தாது | யதா ஜீவே’ம ஸ்ஸவீ’ராஃ | ரோஹிணீ தேவ்யுத’காத்புரஸ்தா”த் | விஶ்வா’ ரூபாணி’ ப்ரதிமோத’மானா | ப்ரஜாப’திக்‍ம் விஷா’ ர்தய’ன்தீ | ப்ரியா தேவானாமுப’யாது ஜ்ஞம் || 2 ||

ஸோமோ ராஜா’ ம்றுகஶீர்ஷே ஆகன்ன்’ | ஶிவம் னக்ஷ’த்ரம் ப்ரியம’ஸ்ய தாம’ | ப்யாய’மானோ பஹுதா ஜனே’ஷு | ரேதஃ’ ப்ரஜாம் யஜ’மானே ததாது | யத்தே னக்ஷ’த்ரம் ம்றுகஶீர்ஷமஸ்தி’ | ப்ரியக்‍ம் ரா’ஜன் ப்ரியத’மம் ப்ரியாணா”ம் | தஸ்மை’ தே ஸோம விஷா’ விதேம | ஶன்ன’ ஏதி த்விதே ஶம் சது’ஷ்பதே || 3 ||

ர்த்ரயா’ ருத்ரஃ ப்ரத’மா ன ஏதி | ஶ்ரேஷ்டோ’ தேவானாம் பதி’ரக்னியானா”ம் | னக்ஷ’த்ரமஸ்ய விஷா’ விதேம | மா னஃ’ ப்ரஜாக்‍ம் ரீ’ரின்மோத வீரான் | ஹேதி ருத்ரஸ்ய பரி’ணோ வ்றுணக்து | ர்த்ரா னக்ஷ’த்ரம் ஜுஷதாக்‍ம் விர்னஃ’ | ப்ரமுஞ்சமா’னௌ துரிதானி விஶ்வா” | அபாகஶக்ம்’ ஸன்னுததாமரா’திம் | || 4||

புன’ர்னோ தேவ்யதி’திஸ்ப்றுணோது | புன’ர்வஸூனஃ புரேதாம்” ஜ்ஞம் | புன’ர்னோ தேவா பிய’ன்து ஸர்வே” | புனஃ’ புனர்வோ விஷா’ யஜாமஃ | வா ன தேவ்யதி’திரர்வா | விஶ்வ’ஸ்ய ர்த்ரீ ஜக’தஃ ப்ரதிஷ்டா | புன’ர்வஸூ விஷா’ ர்தய’ன்தீ | ப்ரியம் தேவானா-மப்யே’து பாதஃ’ || 5||

ப்றுஸ்பதிஃ’ ப்ரமம் ஜாய’மானஃ | திஷ்யம்’ னக்ஷ’த்ரபி ஸம்ப’பூவ | ஶ்ரேஷ்டோ’ தேவானாம் ப்றுத’னாஸுஜிஷ்ணுஃ | திஶோ‌உனுர்வா அப’யன்னோ அஸ்து | திஷ்யஃ’ புரஸ்தா’துத ம’த்யதோ னஃ’ | ப்றுஸ்பதி’ர்னஃ பரி’பாது ஶ்சாத் | பாதே’தான்த்வேஷோ அப’யம் க்றுணுதாம் | ஸுவீர்ய’ஸ்ய பத’யஸ்யாம || 6 ||

தக்‍ம் ர்பேப்யோ’ விர’ஸ்து ஜுஷ்டம்” | ஶ்ரேஷா யேஷா’மனுன்தி சேதஃ’ | யே ன்தரி’க்ஷம் ப்றுதிவீம் க்ஷியன்தி’ | தே ன’ஸ்ஸர்பாஸோமாக’மிஷ்டாஃ | யே ரோ’னே ஸூர்யஸ்யாபி’ ர்பாஃ | யே திவம்’ தேவீமனு’ஞ்சர’ன்தி | யேஷா’மஶ்ரேஷா அ’னுன்தி காமம்” | தேப்ய’ஸ்ஸர்பேப்யோ மது’மஜ்ஜுஹோமி || 7 ||

உப’ஹூதாஃ பிரோ யே காஸு’ | மனோ’ஜவஸஸ்ஸுக்றுத’ஸ்ஸுக்றுத்யாஃ | தே னோ னக்ஷ’த்ரேமாக’மிஷ்டாஃ | ஸ்வதாபி’ர்யஜ்ஞம் ப்ரய’தம் ஜுஷன்தாம் | யே அ’க்னிக்தா யே‌உன’க்னிதக்தாஃ | யே’‌உமுல்லோகம் பிதரஃ’ க்ஷியன்தி’ | யாக்‍ஶ்ச’ வித்மயாக்ம் உ’ ன ப்ர’வித்ம | காஸு’ ஜ்ஞக்‍ம் ஸுக்று’தம் ஜுஷன்தாம் || 8||

வாம்திஃ பல்கு’னீனாமஸி த்வம் | தத’ர்யமன் வருணமித்ர சாரு’ | தம் த்வா’ யக்‍ம் ஸ’னிதாரக்ம்’ ஸனீனாம் | ஜீவா ஜீவ’ன்தமு ஸம்வி’ஶேம | யேனேமா விஶ்வா புவ’னானி ஸஞ்ஜி’தா | யஸ்ய’ தேவா அ’னும்யன்தி சேதஃ’ | ர்யமா ராஜா‌உஜஸ்து வி’ஷ்மான் | பல்கு’னீனாம்றுபோ ரோ’ரவீதி || 9 ||

ஶ்ரேஷ்டோ’ தேவானாம்” பகவோ பகாஸி | தத்த்வா’ விதுஃ பல்கு’னீஸ்தஸ்ய’ வித்தாத் | ஸ்மப்யம்’ க்ஷத்ரஜரக்ம்’ ஸுவீர்யம்” | கோதஶ்வ’துஸன்னு’தேஹ | பகோ’ஹ தாதா பக இத்ப்ர’தாதா | பகோ’ தேவீஃ பல்கு’னீராவி’வேஶ | பஸ்யேத்தம் ப்ர’வம் க’மேம | யத்ர’ தேவைஸ்ஸ’மாதம்’ மதேம | || 10 ||

யாது தேவஸ்ஸ’விதோப’யாது | ஹிண்யயே’ன ஸுவ்றுதா ரதே’ன | வன், ஹஸ்தக்ம்’ ஸுபக்ம்’ வித்மனாப’ஸம் | ப்ரயச்ச’ன்தம் பபு’ரிம் புண்யமச்ச’ | ஹஸ்தஃ ப்ரய’ச்ச த்வம்றுதம் வஸீ’யஃ | தக்ஷி’ணே ப்ரதி’க்றுப்ணீம ஏனத் | தாதார’த்ய ஸ’விதா வி’தேய | யோ னோ ஹஸ்தா’ய ப்ரஸுவாதி’ ஜ்ஞம் ||11 ||

த்வஷ்டா னக்ஷ’த்ரப்யே’தி சித்ராம் | ஸுபக்‍ம் ஸ’ஸம்யுதிக்‍ம் ராச’மானாம் | னிவேஶய’ன்னம்றுதான்மர்த்யாக்’ஶ்ச | ரூபாணி’ பிக்ம்ஶன் புவ’னானி விஶ்வா” | தன்னஸ்த்வஷ்டா தது’ சித்ரா விச’ஷ்டாம் | தன்னக்ஷ’த்ரம் பூரிதா அ’ஸ்து மஹ்யம்” | தன்னஃ’ ப்ரஜாம் வீரவ’தீக்‍ம் ஸனோது | கோபி’ர்னோஶ்வைஸ்ஸம’னக்து யஜ்ஞம் || 12 ||

வாயுர்னக்ஷ’த்ரப்யே’தி னிஷ்ட்யா”ம் | திக்மஶ்றும்’கோ வ்றுபோ ரோரு’வாணஃ | மீன் புவ’னா மாரிஶ்வா” | அ த்வேஷாக்ம்’ஸி னுததாமரா’தீஃ | தன்னோ’ வாயஸ்தது னிஷ்ட்யா’ ஶ்றுணோது | தன்னக்ஷ’த்ரம் பூரிதா அ’ஸ்து மஹ்யம்” | தன்னோ’ தேவாஸோ அனு’ஜானன்து காமம்” | யதா தரே’ம துரிதானி விஶ்வா” || 13 ||

தூஸ்மச்சத்ர’வோ யன்து பீதாஃ | ததி’ன்த்ராக்னீ க்று’ணுதாம் தத்விஶா’கே | தன்னோ’ தேவா அனு’மதன்து ஜ்ஞம் | ஶ்சாத் புஸ்தாதப’யன்னோ அஸ்து | னக்ஷ’த்ராணாமதி’பத்னீ விஶா’கே | ஶ்ரேஷ்டா’வின்த்ராக்னீ புவ’னஸ்ய கோபௌ | விஷூ’ஶ்ஶத்ரூ’னபாத’மானௌ | அக்ஷுத’ன்னுததாமரா’திம் | || 14 ||

பூர்ணா ஶ்சாதுபூர்ணா புரஸ்தா”த் | உன்ம’த்யதஃ பௌ”ர்ணமாஸீ ஜி’காய | தஸ்யாம்” தேவா அதி’ம்வஸ’ன்தஃ | த்தமே னாக’ ஹ மா’தயன்தாம் | ப்றுத்வீ ஸுவர்சா’ யுதிஃ ஜோஷா”ஃ | பௌர்ணமாஸ்யுத’காச்சோப’மானா | ப்யாயய’ன்தீ துரிதானி விஶ்வா” | ரும் துஹாம் யஜ’மானாய ஜ்ஞம் |

றுத்த்யாஸ்ம’ வ்யைர்னம’ஸோஸத்ய’ | மித்ரம் தேவம் மி’த்ரதேயம்’ னோ அஸ்து | னூராதான், விஷா’ ர்தய’ன்தஃ | தம் ஜீ’வே தஃ ஸவீ’ராஃ | சித்ரம் னக்ஷ’த்ரமுத’காத்புரஸ்தா”த் | னூராதா தி யத்வத’ன்தி | தன்மித்ர ஏ’தி திபி’ர்தேயானை”ஃ | ஹிண்யயைர்வித’தைன்தரி’க்ஷே || 16 ||

இன்த்ரோ” ஜ்யேஷ்டாமனு னக்ஷ’த்ரமேதி | யஸ்மி’ன் வ்றுத்ரம் வ்று’த்ர தூர்யே’ தார’ | தஸ்மி’ன்வய-ம்றுதம் துஹா’னாஃ | க்ஷுத’ன்தரே துரி’திம் துரி’ஷ்டிம் | புன்தராய’ வ்றுபாய’ த்றுஷ்ணவே” | அஷா’டா ஸஹ’மானாய மீடுஷே” | இன்த்ரா’ய ஜ்யேஷ்டா மது’த்துஹா’னா | ரும் க்று’ணோது யஜ’மானாய லோகம் | || 17 ||

மூலம்’ ப்ரஜாம் வீரவ’தீம் விதேய | பரா”ச்யேது னிர்று’திஃ பராசா | கோபிர்னக்ஷ’த்ரம் ஶுபிஸ்ஸம’க்தம் | அஹ’ர்பூயாத்யஜ’மானா மஹ்யம்” | அஹ’ர்னோ த்ய ஸு’விதே த’தாது | மூலம் னக்ஷ’த்ரமிதி யத்வத’ன்தி | பரா’சீம் வாசா னிர்று’திம் னுதாமி | ஶிவம் ப்ரஜாயை’ ஶிவம’ஸ்து மஹ்யம்” || 18 ||

யா திவ்யா ஆபஃ பய’ஸா ஸம்பபூவுஃ | யா ன்தரி’க்ஷ த பார்தி’வீர்யாஃ | யாஸா’மஷாடா அ’னுன்தி காமம்” | தா பஃ ஶக்க் ஸ்யோனா ப’வன்து | யாஶ்ச கூப்யா யாஶ்ச’ னாத்யா”ஸ்ஸமுத்ரியா”ஃ | யாஶ்ச’ வைன்தீருத ப்ரா’சீர்யாஃ | யாஸா’மஷாடா மது’ க்ஷய’ன்தி | தா பஃ ஶக்க் ஸ்யோனா ப’வன்து ||19 ||

ன்னோ விஶ்வே உப’ ஶ்றுண்வன்து தேவாஃ | தத’ஷாடா பிஸம்ய’ன்து ஜ்ஞம் | தன்னக்ஷ’த்ரம் ப்ரததாம் ஶுப்யஃ’ | க்றுஷிர்வ்றுஷ்டிர்யஜ’மானாய கல்பதாம் | ஶுப்ராஃ ன்யா’ யுதய’ஸ்ஸுபேஶ’ஸஃ | ர்மக்றுத’ஸ்ஸுக்றுதோ’ வீர்யா’வதீஃ | விஶ்வா”ன் தேவான், விஷா’ ர்தய’ன்தீஃ | ஷாடாஃ காமுபா’யன்து ஜ்ஞம் || 20 ||

ஸ்மின் ப்ரஹ்மாப்யஜ’த்ஸர்வ’மேதத் | முஞ்ச’ லோமிதமூ’ ஸர்வம்” | தன்னோ னக்ஷ’த்ரமபிஜித்விஜித்ய’ | ஶ்ரியம்’ ததாத்வஹ்று’ணீயமானம் | பௌ லோகௌ ப்ரஹ்ம’ணா ஸஞ்ஜி’தேமௌ | தன்னோ னக்ஷ’த்ரமபிஜித்விச’ஷ்டாம் | தஸ்மி’ன்வயம் ப்றுத’னாஸ்ஸஞ்ஜ’யேம | தன்னோ’ தேவாஸோ அனு’ஜானன்து காமம்” || 21 ||

ஶ்றுண்வன்தி’ ஶ்ரோணாம்றுத’ஸ்ய கோபாம் | புண்யா’மஸ்யா உப’ஶ்றுணோமி வாசம்” | ஹீம் தேவீம் விஷ்ணு’பத்னீமஜூர்யாம் | ப்ரதீசீ’ மேனாக்‍ம் விஷா’ யஜாமஃ | த்ரேதா விஷ்ணு’ருருகாயோ விச’க்ரமே | ஹீம் திவம்’ ப்றுதிவீன்தரி’க்ஷம் | தச்ச்ரோணைதிஶ்ரவ’-ச்சமா’னா | புண்யக்க் ஶ்லோகம் யஜ’மானாய க்றுண்வதீ || 22 ||

ஷ்டௌ தேவா வஸ’வஸ்ஸோம்யாஸஃ’ | சத’ஸ்ரோ தேவீராஃ ஶ்ரவி’ஷ்டாஃ | தே ஜ்ஞம் பா”ன்து ரஜ’ஸஃ புரஸ்தா”த் | ம்த்ஸரீண’ம்றுதக்க்’ ஸ்வஸ்தி | ஜ்ஞம் னஃ’ பான்து வஸ’வஃ புரஸ்தா”த் | க்ஷிதோ’‌உபிய’ன்து ஶ்ரவி’ஷ்டாஃ | புண்யன்னக்ஷ’த்ரபி ஸம்வி’ஶாம | மா னோ அரா’திக்ம்ஸா‌உகன்ன்’ || 23 ||

க்ஷத்ரஸ்ய ராஜா வரு’ணோ‌உதிராஜஃ | னக்ஷ’த்ராணாக்‍ம் தபி’க்வஸி’ஷ்டஃ | தௌ தேவேப்யஃ’ க்றுணுதோ தீர்கமாயுஃ’ | தக்‍ம் ஹஸ்ரா’ பேஜானி’ தத்தஃ | ஜ்ஞன்னோ ராஜா வரு’ உப’யாது | தன்னோ விஶ்வே’ பி ஸம்ய’ன்து தேவாஃ | தன்னோ னக்ஷ’த்ரக்‍ம் தபி’ஷக்ஜுஷாணம் | தீர்கமாயுஃ ப்ரதி’ரத்பேஜானி’ || 24 ||

ஜ ஏக’பாதுத’காத்புரஸ்தா”த் | விஶ்வா’ பூதானி’ ப்ரதி மோத’மானஃ | தஸ்ய’ தேவாஃ ப்ர’வம் ய’ன்தி ஸர்வே” | ப்ரோஷ்டதாஸோ’ ம்றுத’ஸ்ய கோபாஃ | விப்ராஜ’மானஸ்ஸமிதாக்ரஃ | ஆ‌உன்தரி’க்ஷமருன்த்யாம் | தக்‍ம் ஸூர்யம்’ தேஜமேக’பாதம் | ப்ரோஷ்டதாஸோ அனு’யன்தி ஸர்வே” || 25 ||

அஹி’ர்புத்னியஃ ப்ரத’மா ன ஏதி | ஶ்ரேஷ்டோ’ தேவானா’முத மானு’ஷாணாம் | தம் ப்ரா”ஹ்மணாஸ்ஸோ’பாஸ்ஸோம்யாஸஃ’ | ப்ரோஷ்டதாஸோ’ பிர’க்ஷன்தி ஸர்வே” | த்வா ஏக’பி கர்ம’ தேவாஃ | ப்ரோஷ்டதா தி யான், வத’ன்தி | தே புத்னியம்’ பரிஷத்யக்க்’ ஸ்துவன்தஃ’ | அஹிக்ம்’ ரக்ஷன்தி னம’ஸோஸத்ய’ || 26 ||

பூஷா ரேவத்யன்வே’தி பன்தா”ம் | புஷ்டிபதீ’ பஶுபா வாஜ’பஸ்த்யௌ | மானி’ வ்யா ப்ரய’தா ஜுஷாணா | ஸுகைர்னோ யானைருப’யாதாம் ஜ்ஞம் | க்ஷுத்ரான் ஶூன் ர’க்ஷது ரேவதீ’ னஃ | காவோ’ னோஶ்வாக்ம் அன்வே’து பூஷா | அன்னக்ம் ரக்ஷ’ன்தௌ பஹுதா விரூ’பம் | வாஜக்ம்’ ஸனுதாம் யஜ’மானாய ஜ்ஞம் || 27 ||

ஶ்வினா’வஶ்வயுஜோப’யாதாம் | ஶுங்கமி’ஷ்டௌ ஸுயமே’பிரஶ்வை”ஃ | ஸ்வம் னக்ஷ’த்ரக்‍ம் விஷா யஜ’ன்தௌ | மத்வாஸம்ப்று’க்தௌ யஜு’ஷா ஸம’க்தௌ | யௌ தேவானாம்” பிஷஜௌ” ஹவ்யவாஹௌ | விஶ்வ’ஸ்ய தூதாம்றுத’ஸ்ய கோபௌ | தௌ னக்ஷத்ரம் ஜுஜுஷாணோப’யாதாம் | னமோ‌உஶ்விப்யாம்” க்றுணுமோ‌உஶ்வயுக்ப்யா”ம் || 28 ||

அப’ பாப்மானம் பர’ணீர்பரன்து | தத்யமோ ராஜா பக’வான், விச’ஷ்டாம் | லோஸ்ய ராஜா’ மதோ ஹான், ஹி | ஸுகம் னஃன்தாமப’யம் க்றுணோது | யஸ்மின்னக்ஷ’த்ரே ம ஏதி ராஜா” | யஸ்மி’ன்னேனப்யஷிம்’சன்த தேவாஃ | தத’ஸ்ய சித்ரக்‍ம் விஷா’ யஜாம | அப’ பாப்மானம் பர’ணீர்பரன்து || 29 ||

னிவேஶ’னீ ங்கம’னீ வஸூ’னாம் விஶ்வா’ ரூபாணி வஸூ”ன்யாவேஶய’ன்தீ | ஸ்ரபோஷக்‍ம் ஸுகா ரரா’ணா ஸா ன்வர்ச’ஸா ஸம்விதானா | யத்தே’ தேவா அத’துர்பாதேமமா’வாஸ்யே ம்வஸ’ன்தோ மஹித்வா | ஸா னோ’ ஜ்ஞம் பி’ப்றுஹி விஶ்வவாரே யின்னோ’ தேஹி ஸுபகே ஸுவீரம்” || 30 ||

ஓம் ஶான்திஃ ஶான்திஃ ஶான்திஃ’ |

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics