Kannada

Nakshatra Suktam (Nakshatreshti) – Kannada

Comments Off on Nakshatra Suktam (Nakshatreshti) – Kannada 28 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ. View this in ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ, with correct anuswaras marked.
 
ತೈತ್ತಿರೀಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಮ್ | ಅಷ್ಟಕಮ್ – 3 ಪ್ರಶ್ನಃ – 1
ತೈತ್ತಿರೀಯ ಸಂಹಿತಾಃ | ಕಾಂಡ 3 ಪ್ರಪಾಠಕಃ – 5 ಅನುವಾಕಮ್ – 1

ಓಂ || ಗ್ನಿರ್ನಃ’ ಪಾತು ಕೃತ್ತಿ’ಕಾಃ | ನಕ್ಷ’ತ್ರಂ ದೇವಮಿ’ಂದ್ರಿಯಮ್ | ದಮಾ’ಸಾಂ ವಿಚಕ್ಷಣಮ್ | ವಿರಾಸಂ ಜು’ಹೋತನ | ಯಸ್ಯ ಭಾಂತಿ’ ಶ್ಮಯೋ ಯಸ್ಯ’ ಕೇತವಃ’ | ಯಸ್ಯೇಮಾ ವಿಶ್ವಾ ಭುವ’ನಾನಿ ಸರ್ವಾ” | ಸ ಕೃತ್ತಿ’ಕಾಭಿಭಿಂವಸಾ’ನಃ | ಗ್ನಿರ್ನೋ’ ದೇವಸ್ಸು’ವಿತೇ ದ’ಧಾತು || 1 ||

ಪ್ರಜಾಪ’ತೇ ರೋಹಿಣೀವೇ’ತು ಪತ್ನೀ” | ವಿಶ್ವರೂ’ಪಾ ಬೃತೀ ಚಿತ್ರಭಾ’ನುಃ | ಸಾ ನೋ’ ಙ್ಞಸ್ಯ’ ಸುವಿತೇ ದ’ಧಾತು | ಯಥಾ ಜೀವೇ’ಮ ಸ್ಸವೀ’ರಾಃ | ರೋಹಿಣೀ ದೇವ್ಯುದ’ಗಾತ್ಪುರಸ್ತಾ”ತ್ | ವಿಶ್ವಾ’ ರೂಪಾಣಿ’ ಪ್ರತಿಮೋದ’ಮಾನಾ | ಪ್ರಜಾಪ’ತಿಗ್‍ಮ್ ವಿಷಾ’ ರ್ಧಯ’ಂತೀ | ಪ್ರಿಯಾ ದೇವಾನಾಮುಪ’ಯಾತು ಙ್ಞಮ್ || 2 ||

ಸೋಮೋ ರಾಜಾ’ ಮೃಗಶೀರ್ಷೇ ಆಗನ್ನ್’ | ಶಿವಂ ನಕ್ಷ’ತ್ರಂ ಪ್ರಿಯಮ’ಸ್ಯ ಧಾಮ’ | ಪ್ಯಾಯ’ಮಾನೋ ಬಹುಧಾ ಜನೇ’ಷು | ರೇತಃ’ ಪ್ರಜಾಂ ಯಜ’ಮಾನೇ ದಧಾತು | ಯತ್ತೇ ನಕ್ಷ’ತ್ರಂ ಮೃಗಶೀರ್ಷಮಸ್ತಿ’ | ಪ್ರಿಯಗ್‍ಮ್ ರಾ’ಜನ್ ಪ್ರಿಯತ’ಮಂ ಪ್ರಿಯಾಣಾ”ಮ್ | ತಸ್ಮೈ’ ತೇ ಸೋಮ ವಿಷಾ’ ವಿಧೇಮ | ಶನ್ನ’ ಏಧಿ ದ್ವಿದೇ ಶಂ ಚತು’ಷ್ಪದೇ || 3 ||

ರ್ದ್ರಯಾ’ ರುದ್ರಃ ಪ್ರಥ’ಮಾ ನ ಏತಿ | ಶ್ರೇಷ್ಠೋ’ ದೇವಾನಾಂ ಪತಿ’ರಘ್ನಿಯಾನಾ”ಮ್ | ನಕ್ಷ’ತ್ರಮಸ್ಯ ವಿಷಾ’ ವಿಧೇಮ | ಮಾ ನಃ’ ಪ್ರಜಾಗ್‍ಮ್ ರೀ’ರಿನ್ಮೋತ ವೀರಾನ್ | ಹೇತಿ ರುದ್ರಸ್ಯ ಪರಿ’ಣೋ ವೃಣಕ್ತು | ರ್ದ್ರಾ ನಕ್ಷ’ತ್ರಂ ಜುಷತಾಗ್‍ಮ್ ವಿರ್ನಃ’ | ಪ್ರಮುಂಚಮಾ’ನೌ ದುರಿತಾನಿ ವಿಶ್ವಾ” | ಅಪಾಘಶಗ್‍ಮ್’ ಸನ್ನುದತಾಮರಾ’ತಿಮ್ | || 4||

ಪುನ’ರ್ನೋ ದೇವ್ಯದಿ’ತಿಸ್ಪೃಣೋತು | ಪುನ’ರ್ವಸೂನಃ ಪುರೇತಾಂ” ಙ್ಞಮ್ | ಪುನ’ರ್ನೋ ದೇವಾ ಭಿಯ’ಂತು ಸರ್ವೇ” | ಪುನಃ’ ಪುನರ್ವೋ ವಿಷಾ’ ಯಜಾಮಃ | ವಾ ನ ದೇವ್ಯದಿ’ತಿರರ್ವಾ | ವಿಶ್ವ’ಸ್ಯ ರ್ತ್ರೀ ಜಗ’ತಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ | ಪುನ’ರ್ವಸೂ ವಿಷಾ’ ರ್ಧಯ’ಂತೀ | ಪ್ರಿಯಂ ದೇವಾನಾ-ಮಪ್ಯೇ’ತು ಪಾಥಃ’ || 5||

ಬೃಸ್ಪತಿಃ’ ಪ್ರಮಂ ಜಾಯ’ಮಾನಃ | ತಿಷ್ಯಂ’ ನಕ್ಷ’ತ್ರಭಿ ಸಂಬ’ಭೂವ | ಶ್ರೇಷ್ಠೋ’ ದೇವಾನಾಂ ಪೃತ’ನಾಸುಜಿಷ್ಣುಃ | ದಿಶೋ‌உನುರ್ವಾ ಅಭ’ಯನ್ನೋ ಅಸ್ತು | ತಿಷ್ಯಃ’ ಪುರಸ್ತಾ’ದುತ ಮ’ಧ್ಯತೋ ನಃ’ | ಬೃಸ್ಪತಿ’ರ್ನಃ ಪರಿ’ಪಾತು ಶ್ಚಾತ್ | ಬಾಧೇ’ತಾಂದ್ವೇಷೋ ಅಭ’ಯಂ ಕೃಣುತಾಮ್ | ಸುವೀರ್ಯ’ಸ್ಯ ಪತ’ಯಸ್ಯಾಮ || 6 ||

ದಗ್‍ಮ್ ರ್ಪೇಭ್ಯೋ’ ವಿರ’ಸ್ತು ಜುಷ್ಟಮ್” | ಶ್ರೇಷಾ ಯೇಷಾ’ಮನುಂತಿ ಚೇತಃ’ | ಯೇ ಂತರಿ’ಕ್ಷಂ ಪೃಥಿವೀಂ ಕ್ಷಿಯಂತಿ’ | ತೇ ನ’ಸ್ಸರ್ಪಾಸೋಮಾಗ’ಮಿಷ್ಠಾಃ | ಯೇ ರೋ’ನೇ ಸೂರ್ಯಸ್ಯಾಪಿ’ ರ್ಪಾಃ | ಯೇ ದಿವಂ’ ದೇವೀಮನು’ಂಚರ’ಂತಿ | ಯೇಷಾ’ಮಶ್ರೇಷಾ ಅ’ನುಂತಿ ಕಾಮಮ್” | ತೇಭ್ಯ’ಸ್ಸರ್ಪೇಭ್ಯೋ ಮಧು’ಮಜ್ಜುಹೋಮಿ || 7 ||

ಉಪ’ಹೂತಾಃ ಪಿರೋ ಯೇ ಘಾಸು’ | ಮನೋ’ಜವಸಸ್ಸುಕೃತ’ಸ್ಸುಕೃತ್ಯಾಃ | ತೇ ನೋ ನಕ್ಷ’ತ್ರೇಮಾಗ’ಮಿಷ್ಠಾಃ | ಸ್ವಧಾಭಿ’ರ್ಯಙ್ಞಂ ಪ್ರಯ’ತಂ ಜುಷಂತಾಮ್ | ಯೇ ಅ’ಗ್ನಿಗ್ಧಾ ಯೇ‌உನ’ಗ್ನಿದಗ್ಧಾಃ | ಯೇ’‌உಮುಲ್ಲೋಕಂ ಪಿತರಃ’ ಕ್ಷಿಯಂತಿ’ | ಯಾಗ್‍ಶ್ಚ’ ವಿದ್ಮಯಾಗ್ಮ್ ಉ’ ನ ಪ್ರ’ವಿದ್ಮ | ಘಾಸು’ ಙ್ಞಗ್‍ಮ್ ಸುಕೃ’ತಂ ಜುಷಂತಾಮ್ || 8||

ವಾಂತಿಃ ಫಲ್ಗು’ನೀನಾಮಸಿ ತ್ವಮ್ | ತದ’ರ್ಯಮನ್ ವರುಣಮಿತ್ರ ಚಾರು’ | ತಂ ತ್ವಾ’ ಯಗ್‍ಮ್ ಸ’ನಿತಾರಗ್‍ಮ್’ ಸನೀನಾಮ್ | ಜೀವಾ ಜೀವ’ಂತಮು ಸಂವಿ’ಶೇಮ | ಯೇನೇಮಾ ವಿಶ್ವಾ ಭುವ’ನಾನಿ ಸಂಜಿ’ತಾ | ಯಸ್ಯ’ ದೇವಾ ಅ’ನುಂಯಂತಿ ಚೇತಃ’ | ರ್ಯಮಾ ರಾಜಾ‌உಜಸ್ತು ವಿ’ಷ್ಮಾನ್ | ಫಲ್ಗು’ನೀನಾಮೃಭೋ ರೋ’ರವೀತಿ || 9 ||

ಶ್ರೇಷ್ಠೋ’ ದೇವಾನಾಂ” ಭಗವೋ ಭಗಾಸಿ | ತತ್ತ್ವಾ’ ವಿದುಃ ಫಲ್ಗು’ನೀಸ್ತಸ್ಯ’ ವಿತ್ತಾತ್ | ಸ್ಮಭ್ಯಂ’ ಕ್ಷತ್ರಜರಗ್‍ಮ್’ ಸುವೀರ್ಯಮ್” | ಗೋದಶ್ವ’ದುಸನ್ನು’ದೇಹ | ಭಗೋ’ಹ ದಾತಾ ಭಗ ಇತ್ಪ್ರ’ದಾತಾ | ಭಗೋ’ ದೇವೀಃ ಫಲ್ಗು’ನೀರಾವಿ’ವೇಶ | ಭಸ್ಯೇತ್ತಂ ಪ್ರ’ವಂ ಗ’ಮೇಮ | ಯತ್ರ’ ದೇವೈಸ್ಸ’ಮಾದಂ’ ಮದೇಮ | || 10 ||

ಯಾತು ದೇವಸ್ಸ’ವಿತೋಪ’ಯಾತು | ಹಿಣ್ಯಯೇ’ನ ಸುವೃತಾ ರಥೇ’ನ | ವನ್, ಹಸ್ತಗ್‍ಮ್’ ಸುಭಗ್‍ಮ್’ ವಿದ್ಮನಾಪ’ಸಮ್ | ಪ್ರಯಚ್ಛ’ಂತಂ ಪಪು’ರಿಂ ಪುಣ್ಯಮಚ್ಛ’ | ಹಸ್ತಃ ಪ್ರಯ’ಚ್ಛ ತ್ವಮೃತಂ ವಸೀ’ಯಃ | ದಕ್ಷಿ’ಣೇ ಪ್ರತಿ’ಗೃಭ್ಣೀಮ ಏನತ್ | ದಾತಾರ’ದ್ಯ ಸ’ವಿತಾ ವಿ’ದೇಯ | ಯೋ ನೋ ಹಸ್ತಾ’ಯ ಪ್ರಸುವಾತಿ’ ಙ್ಞಮ್ ||11 ||

ತ್ವಷ್ಟಾ ನಕ್ಷ’ತ್ರಭ್ಯೇ’ತಿ ಚಿತ್ರಾಮ್ | ಸುಭಗ್‍ಮ್ ಸ’ಸಂಯುತಿಗ್‍ಮ್ ರಾಚ’ಮಾನಾಮ್ | ನಿವೇಶಯ’ನ್ನಮೃತಾನ್ಮರ್ತ್ಯಾಗ್’ಶ್ಚ | ರೂಪಾಣಿ’ ಪಿಗ್ಂಶನ್ ಭುವ’ನಾನಿ ವಿಶ್ವಾ” | ತನ್ನಸ್ತ್ವಷ್ಟಾ ತದು’ ಚಿತ್ರಾ ವಿಚ’ಷ್ಟಾಮ್ | ತನ್ನಕ್ಷ’ತ್ರಂ ಭೂರಿದಾ ಅ’ಸ್ತು ಮಹ್ಯಮ್” | ತನ್ನಃ’ ಪ್ರಜಾಂ ವೀರವ’ತೀಗ್‍ಮ್ ಸನೋತು | ಗೋಭಿ’ರ್ನೋಶ್ವೈಸ್ಸಮ’ನಕ್ತು ಯಙ್ಞಮ್ || 12 ||

ವಾಯುರ್ನಕ್ಷ’ತ್ರಭ್ಯೇ’ತಿ ನಿಷ್ಟ್ಯಾ”ಮ್ | ತಿಗ್ಮಶೃಂ’ಗೋ ವೃಭೋ ರೋರು’ವಾಣಃ | ಮೀನ್ ಭುವ’ನಾ ಮಾರಿಶ್ವಾ” | ಅ ದ್ವೇಷಾಗ್‍ಮ್’ಸಿ ನುದತಾಮರಾ’ತೀಃ | ತನ್ನೋ’ ವಾಯಸ್ತದು ನಿಷ್ಟ್ಯಾ’ ಶೃಣೋತು | ತನ್ನಕ್ಷ’ತ್ರಂ ಭೂರಿದಾ ಅ’ಸ್ತು ಮಹ್ಯಮ್” | ತನ್ನೋ’ ದೇವಾಸೋ ಅನು’ಜಾನಂತು ಕಾಮಮ್” | ಯಥಾ ತರೇ’ಮ ದುರಿತಾನಿ ವಿಶ್ವಾ” || 13 ||

ದೂಸ್ಮಚ್ಛತ್ರ’ವೋ ಯಂತು ಭೀತಾಃ | ತದಿ’ಂದ್ರಾಗ್ನೀ ಕೃ’ಣುತಾಂ ತದ್ವಿಶಾ’ಖೇ | ತನ್ನೋ’ ದೇವಾ ಅನು’ಮದಂತು ಙ್ಞಮ್ | ಶ್ಚಾತ್ ಪುಸ್ತಾದಭ’ಯನ್ನೋ ಅಸ್ತು | ನಕ್ಷ’ತ್ರಾಣಾಮಧಿ’ಪತ್ನೀ ವಿಶಾ’ಖೇ | ಶ್ರೇಷ್ಠಾ’ವಿಂದ್ರಾಗ್ನೀ ಭುವ’ನಸ್ಯ ಗೋಪೌ | ವಿಷೂ’ಶ್ಶತ್ರೂ’ನಬಾಧ’ಮಾನೌ | ಅಕ್ಷುಧ’ನ್ನುದತಾಮರಾ’ತಿಮ್ | || 14 ||

ಪೂರ್ಣಾ ಶ್ಚಾದುಪೂರ್ಣಾ ಪುರಸ್ತಾ”ತ್ | ಉನ್ಮ’ಧ್ಯತಃ ಪೌ”ರ್ಣಮಾಸೀ ಜಿ’ಗಾಯ | ತಸ್ಯಾಂ” ದೇವಾ ಅಧಿ’ಂವಸ’ಂತಃ | ತ್ತಮೇ ನಾಕ’ ಹ ಮಾ’ದಯಂತಾಮ್ | ಪೃಥ್ವೀ ಸುವರ್ಚಾ’ ಯುತಿಃ ಜೋಷಾ”ಃ | ಪೌರ್ಣಮಾಸ್ಯುದ’ಗಾಚ್ಛೋಭ’ಮಾನಾ | ಪ್ಯಾಯಯ’ಂತೀ ದುರಿತಾನಿ ವಿಶ್ವಾ” | ರುಂ ದುಹಾಂ ಯಜ’ಮಾನಾಯ ಙ್ಞಮ್ |

ದ್ಧ್ಯಾಸ್ಮ’ ವ್ಯೈರ್ನಮ’ಸೋಸದ್ಯ’ | ಮಿತ್ರಂ ದೇವಂ ಮಿ’ತ್ರಧೇಯಂ’ ನೋ ಅಸ್ತು | ನೂರಾಧಾನ್, ವಿಷಾ’ ರ್ಧಯ’ಂತಃ | ತಂ ಜೀ’ವೇ ದಃ ಸವೀ’ರಾಃ | ಚಿತ್ರಂ ನಕ್ಷ’ತ್ರಮುದ’ಗಾತ್ಪುರಸ್ತಾ”ತ್ | ನೂರಾಧಾ ತಿ ಯದ್ವದ’ಂತಿ | ತನ್ಮಿತ್ರ ಏ’ತಿ ಥಿಭಿ’ರ್ದೇಯಾನೈ”ಃ | ಹಿಣ್ಯಯೈರ್ವಿತ’ತೈಂತರಿ’ಕ್ಷೇ || 16 ||

ಇಂದ್ರೋ” ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಮನು ನಕ್ಷ’ತ್ರಮೇತಿ | ಯಸ್ಮಿ’ನ್ ವೃತ್ರಂ ವೃ’ತ್ರ ತೂರ್ಯೇ’ ತಾರ’ | ತಸ್ಮಿ’ನ್ವಯ-ಮೃತಂ ದುಹಾ’ನಾಃ | ಕ್ಷುಧ’ಂತರೇ ದುರಿ’ತಿಂ ದುರಿ’ಷ್ಟಿಮ್ | ಪುಂದರಾಯ’ ವೃಭಾಯ’ ಧೃಷ್ಣವೇ” | ಅಷಾ’ಢಾ ಸಹ’ಮಾನಾಯ ಮೀಢುಷೇ” | ಇಂದ್ರಾ’ಯ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ಮಧು’ದ್ದುಹಾ’ನಾ | ರುಂ ಕೃ’ಣೋತು ಯಜ’ಮಾನಾಯ ಲೋಕಮ್ | || 17 ||

ಮೂಲಂ’ ಪ್ರಜಾಂ ವೀರವ’ತೀಂ ವಿದೇಯ | ಪರಾ”ಚ್ಯೇತು ನಿರೃ’ತಿಃ ಪರಾಚಾ | ಗೋಭಿರ್ನಕ್ಷ’ತ್ರಂ ಶುಭಿಸ್ಸಮ’ಕ್ತಮ್ | ಅಹ’ರ್ಭೂಯಾದ್ಯಜ’ಮಾನಾ ಮಹ್ಯಮ್” | ಅಹ’ರ್ನೋ ದ್ಯ ಸು’ವಿತೇ ದ’ದಾತು | ಮೂಲಂ ನಕ್ಷ’ತ್ರಮಿತಿ ಯದ್ವದ’ಂತಿ | ಪರಾ’ಚೀಂ ವಾಚಾ ನಿರೃ’ತಿಂ ನುದಾಮಿ | ಶಿವಂ ಪ್ರಜಾಯೈ’ ಶಿವಮ’ಸ್ತು ಮಹ್ಯಮ್” || 18 ||

ಯಾ ದಿವ್ಯಾ ಆಪಃ ಪಯ’ಸಾ ಸಂಬಭೂವುಃ | ಯಾ ಂತರಿ’ಕ್ಷ ತ ಪಾರ್ಥಿ’ವೀರ್ಯಾಃ | ಯಾಸಾ’ಮಷಾಢಾ ಅ’ನುಂತಿ ಕಾಮಮ್” | ತಾ ಪಃ ಶಗ್ಗ್ ಸ್ಯೋನಾ ಭ’ವಂತು | ಯಾಶ್ಚ ಕೂಪ್ಯಾ ಯಾಶ್ಚ’ ನಾದ್ಯಾ”ಸ್ಸಮುದ್ರಿಯಾ”ಃ | ಯಾಶ್ಚ’ ವೈಂತೀರುತ ಪ್ರಾ’ಚೀರ್ಯಾಃ | ಯಾಸಾ’ಮಷಾಢಾ ಮಧು’ ಕ್ಷಯ’ಂತಿ | ತಾ ಪಃ ಶಗ್ಗ್ ಸ್ಯೋನಾ ಭ’ವಂತು ||19 ||

ನ್ನೋ ವಿಶ್ವೇ ಉಪ’ ಶೃಣ್ವಂತು ದೇವಾಃ | ತದ’ಷಾಢಾ ಭಿಸಂಯ’ಂತು ಙ್ಞಮ್ | ತನ್ನಕ್ಷ’ತ್ರಂ ಪ್ರಥತಾಂ ಶುಭ್ಯಃ’ | ಕೃಷಿರ್ವೃಷ್ಟಿರ್ಯಜ’ಮಾನಾಯ ಕಲ್ಪತಾಮ್ | ಶುಭ್ರಾಃ ನ್ಯಾ’ ಯುತಯ’ಸ್ಸುಪೇಶ’ಸಃ | ರ್ಮಕೃತ’ಸ್ಸುಕೃತೋ’ ವೀರ್ಯಾ’ವತೀಃ | ವಿಶ್ವಾ”ನ್ ದೇವಾನ್, ವಿಷಾ’ ರ್ಧಯ’ಂತೀಃ | ಷಾಢಾಃ ಕಾಮುಪಾ’ಯಂತು ಙ್ಞಮ್ || 20 ||

ಸ್ಮಿನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಭ್ಯಜ’ತ್ಸರ್ವ’ಮೇತತ್ | ಮುಂಚ’ ಲೋಮಿದಮೂ’ ಸರ್ವಮ್” | ತನ್ನೋ ನಕ್ಷ’ತ್ರಮಭಿಜಿದ್ವಿಜಿತ್ಯ’ | ಶ್ರಿಯಂ’ ದಧಾತ್ವಹೃ’ಣೀಯಮಾನಮ್ | ಭೌ ಲೋಕೌ ಬ್ರಹ್ಮ’ಣಾ ಸಂಜಿ’ತೇಮೌ | ತನ್ನೋ ನಕ್ಷ’ತ್ರಮಭಿಜಿದ್ವಿಚ’ಷ್ಟಾಮ್ | ತಸ್ಮಿ’ನ್ವಯಂ ಪೃತ’ನಾಸ್ಸಂಜ’ಯೇಮ | ತನ್ನೋ’ ದೇವಾಸೋ ಅನು’ಜಾನಂತು ಕಾಮಮ್” || 21 ||

ಶೃಣ್ವಂತಿ’ ಶ್ರೋಣಾಮೃತ’ಸ್ಯ ಗೋಪಾಮ್ | ಪುಣ್ಯಾ’ಮಸ್ಯಾ ಉಪ’ಶೃಣೋಮಿ ವಾಚಮ್” | ಹೀಂ ದೇವೀಂ ವಿಷ್ಣು’ಪತ್ನೀಮಜೂರ್ಯಾಮ್ | ಪ್ರತೀಚೀ’ ಮೇನಾಗ್‍ಮ್ ವಿಷಾ’ ಯಜಾಮಃ | ತ್ರೇಧಾ ವಿಷ್ಣು’ರುರುಗಾಯೋ ವಿಚ’ಕ್ರಮೇ | ಹೀಂ ದಿವಂ’ ಪೃಥಿವೀಂತರಿ’ಕ್ಷಮ್ | ತಚ್ಛ್ರೋಣೈತಿಶ್ರವ’-ಚ್ಛಮಾ’ನಾ | ಪುಣ್ಯಗ್ಗ್ ಶ್ಲೋಕಂ ಯಜ’ಮಾನಾಯ ಕೃಣ್ವತೀ || 22 ||

ಷ್ಟೌ ದೇವಾ ವಸ’ವಸ್ಸೋಮ್ಯಾಸಃ’ | ಚತ’ಸ್ರೋ ದೇವೀರಾಃ ಶ್ರವಿ’ಷ್ಠಾಃ | ತೇ ಙ್ಞಂ ಪಾ”ಂತು ರಜ’ಸಃ ಪುರಸ್ತಾ”ತ್ | ತ್ಸರೀಣ’ಮೃತಗ್ಗ್’ ಸ್ವಸ್ತಿ | ಙ್ಞಂ ನಃ’ ಪಾಂತು ವಸ’ವಃ ಪುರಸ್ತಾ”ತ್ | ಕ್ಷಿತೋ’‌உಭಿಯ’ಂತು ಶ್ರವಿ’ಷ್ಠಾಃ | ಪುಣ್ಯನ್ನಕ್ಷ’ತ್ರಭಿ ಸಂವಿ’ಶಾಮ | ಮಾ ನೋ ಅರಾ’ತಿಗ್ಂಸಾ‌உಗನ್ನ್’ || 23 ||

ಕ್ಷತ್ರಸ್ಯ ರಾಜಾ ವರು’ಣೋ‌உಧಿರಾಜಃ | ನಕ್ಷ’ತ್ರಾಣಾಗ್‍ಮ್ ತಭಿ’ಗ್ವಸಿ’ಷ್ಠಃ | ತೌ ದೇವೇಭ್ಯಃ’ ಕೃಣುತೋ ದೀರ್ಘಮಾಯುಃ’ | ತಗ್‍ಮ್ ಹಸ್ರಾ’ ಭೇಜಾನಿ’ ಧತ್ತಃ | ಙ್ಞನ್ನೋ ರಾಜಾ ವರು’ ಉಪ’ಯಾತು | ತನ್ನೋ ವಿಶ್ವೇ’ ಭಿ ಸಂಯ’ಂತು ದೇವಾಃ | ತನ್ನೋ ನಕ್ಷ’ತ್ರಗ್‍ಮ್ ತಭಿ’ಷಗ್ಜುಷಾಣಮ್ | ದೀರ್ಘಮಾಯುಃ ಪ್ರತಿ’ರದ್ಭೇಜಾನಿ’ || 24 ||

ಜ ಏಕ’ಪಾದುದ’ಗಾತ್ಪುರಸ್ತಾ”ತ್ | ವಿಶ್ವಾ’ ಭೂತಾನಿ’ ಪ್ರತಿ ಮೋದ’ಮಾನಃ | ತಸ್ಯ’ ದೇವಾಃ ಪ್ರ’ವಂ ಯ’ಂತಿ ಸರ್ವೇ” | ಪ್ರೋಷ್ಠದಾಸೋ’ ಮೃತ’ಸ್ಯ ಗೋಪಾಃ | ವಿಭ್ರಾಜ’ಮಾನಸ್ಸಮಿಧಾಗ್ರಃ | ಆ‌உಂತರಿ’ಕ್ಷಮರುಂದ್ಯಾಮ್ | ತಗ್‍ಮ್ ಸೂರ್ಯಂ’ ದೇಜಮೇಕ’ಪಾದಮ್ | ಪ್ರೋಷ್ಠದಾಸೋ ಅನು’ಯಂತಿ ಸರ್ವೇ” || 25 ||

ಅಹಿ’ರ್ಬುಧ್ನಿಯಃ ಪ್ರಥ’ಮಾ ನ ಏತಿ | ಶ್ರೇಷ್ಠೋ’ ದೇವಾನಾ’ಮುತ ಮಾನು’ಷಾಣಾಮ್ | ತಂ ಬ್ರಾ”ಹ್ಮಣಾಸ್ಸೋ’ಪಾಸ್ಸೋಮ್ಯಾಸಃ’ | ಪ್ರೋಷ್ಠದಾಸೋ’ ಭಿರ’ಕ್ಷಂತಿ ಸರ್ವೇ” | ತ್ವಾ ಏಕ’ಭಿ ಕರ್ಮ’ ದೇವಾಃ | ಪ್ರೋಷ್ಠದಾ ತಿ ಯಾನ್, ವದ’ಂತಿ | ತೇ ಬುಧ್ನಿಯಂ’ ಪರಿಷದ್ಯಗ್ಗ್’ ಸ್ತುವಂತಃ’ | ಅಹಿಗ್‍ಮ್’ ರಕ್ಷಂತಿ ನಮ’ಸೋಸದ್ಯ’ || 26 ||

ಪೂಷಾ ರೇವತ್ಯನ್ವೇ’ತಿ ಪಂಥಾ”ಮ್ | ಪುಷ್ಟಿಪತೀ’ ಪಶುಪಾ ವಾಜ’ಬಸ್ತ್ಯೌ | ಮಾನಿ’ ವ್ಯಾ ಪ್ರಯ’ತಾ ಜುಷಾಣಾ | ಸುಗೈರ್ನೋ ಯಾನೈರುಪ’ಯಾತಾಂ ಙ್ಞಮ್ | ಕ್ಷುದ್ರಾನ್ ಶೂನ್ ರ’ಕ್ಷತು ರೇವತೀ’ ನಃ | ಗಾವೋ’ ನೋಶ್ವಾಗ್ಮ್ ಅನ್ವೇ’ತು ಪೂಷಾ | ಅನ್ನಗ್ಂ ರಕ್ಷ’ಂತೌ ಬಹುಧಾ ವಿರೂ’ಪಮ್ | ವಾಜಗ್‍ಮ್’ ಸನುತಾಂ ಯಜ’ಮಾನಾಯ ಙ್ಞಮ್ || 27 ||

ಶ್ವಿನಾ’ವಶ್ವಯುಜೋಪ’ಯಾತಾಮ್ | ಶುಂಗಮಿ’ಷ್ಠೌ ಸುಯಮೇ’ಭಿರಶ್ವೈ”ಃ | ಸ್ವಂ ನಕ್ಷ’ತ್ರಗ್‍ಮ್ ವಿಷಾ ಯಜ’ಂತೌ | ಮಧ್ವಾಸಂಪೃ’ಕ್ತೌ ಯಜು’ಷಾ ಸಮ’ಕ್ತೌ | ಯೌ ದೇವಾನಾಂ” ಭಿಷಜೌ” ಹವ್ಯವಾಹೌ | ವಿಶ್ವ’ಸ್ಯ ದೂತಾಮೃತ’ಸ್ಯ ಗೋಪೌ | ತೌ ನಕ್ಷತ್ರಂ ಜುಜುಷಾಣೋಪ’ಯಾತಾಮ್ | ನಮೋ‌உಶ್ವಿಭ್ಯಾಂ” ಕೃಣುಮೋ‌உಶ್ವಯುಗ್ಭ್ಯಾ”ಮ್ || 28 ||

ಅಪ’ ಪಾಪ್ಮಾನಂ ಭರ’ಣೀರ್ಭರಂತು | ತದ್ಯಮೋ ರಾಜಾ ಭಗ’ವಾನ್, ವಿಚ’ಷ್ಟಾಮ್ | ಲೋಸ್ಯ ರಾಜಾ’ ಮತೋ ಹಾನ್, ಹಿ | ಸುಗಂ ನಃಂಥಾಮಭ’ಯಂ ಕೃಣೋತು | ಯಸ್ಮಿನ್ನಕ್ಷ’ತ್ರೇ ಮ ಏತಿ ರಾಜಾ” | ಯಸ್ಮಿ’ನ್ನೇನಭ್ಯಷಿಂ’ಚಂತ ದೇವಾಃ | ತದ’ಸ್ಯ ಚಿತ್ರಗ್‍ಮ್ ವಿಷಾ’ ಯಜಾಮ | ಅಪ’ ಪಾಪ್ಮಾನಂ ಭರ’ಣೀರ್ಭರಂತು || 29 ||

ನಿವೇಶ’ನೀ ಂಗಮ’ನೀ ವಸೂ’ನಾಂ ವಿಶ್ವಾ’ ರೂಪಾಣಿ ವಸೂ”ನ್ಯಾವೇಶಯ’ಂತೀ | ಸ್ರಪೋಷಗ್‍ಮ್ ಸುಗಾ ರರಾ’ಣಾ ಸಾ ನ್ವರ್ಚ’ಸಾ ಸಂವಿದಾನಾ | ಯತ್ತೇ’ ದೇವಾ ಅದ’ಧುರ್ಭಾಧೇಮಮಾ’ವಾಸ್ಯೇ ಂವಸ’ಂತೋ ಮಹಿತ್ವಾ | ಸಾ ನೋ’ ಙ್ಞಂ ಪಿ’ಪೃಹಿ ವಿಶ್ವವಾರೇ ಯಿನ್ನೋ’ ಧೇಹಿ ಸುಭಗೇ ಸುವೀರಮ್” || 30 ||

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ’ |

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics