Tamil

Mooka Pancha Sathi 5 – Mandasmitha Satakam – Tamil

Comments Off on Mooka Pancha Sathi 5 – Mandasmitha Satakam – Tamil 18 February 2013

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

ரசன: ஶ்ரீ மூக ஶம்கரேம்த்ர ஸரஸ்வதி

பத்னீமோ வயமஞ்ஜலிம் ப்ரதிதினம் பன்தச்சிதே தேஹினாம்
கன்தர்பாகமதன்த்ரமூலகுரவே கல்யாணகேலீபுவே |
காமாக்ஷ்யா கனஸாரபுஞ்ஜரஜஸே காமத்ருஹஶ்சக்ஷுஷாம்
மன்தாரஸ்தபகப்ரபாமதமுஷே மன்தஸ்மிதஜ்யோதிஷே ||1||

ஸத்ரீசே னவமல்லிகாஸுமனஸாம் னாஸாக்ரமுக்தாமணே-
ராசார்யாய ம்றுணாலகாண்டமஹஸாம் னைஸர்கிகாய த்விஷே |
ஸ்வர்துன்யா ஸஹ யுத்வேன ஹிமருசேரர்தாஸனாத்யாஸினே
காமாக்ஷ்யாஃ ஸ்மிதமஞ்ஜரீதவலிமாத்வைதாய தஸ்மை னமஃ ||2||

கர்பூரத்யுதிசாதுரீமதிதராமல்பீயஸீம் குர்வதீ
தௌர்பாக்யோதயமேவ ஸம்விதததீ தௌஷாகரீணாம் த்விஷாம் |
க்ஷுல்லானேவ மனோஜ்ஞமல்லினிகரான்புல்லானபி வ்யஞ்ஜதீ
காமாக்ஷ்யா ம்றுதுலஸ்மிதாம்ஶுலஹரீ காமப்ரஸூரஸ்து மே ||3||

யா பீனஸ்தனமண்டலோபரி லஸத்கர்பூரலேபாயதே
யா னீலேக்ஷணராத்ரிகான்திததிஷு ஜ்யோத்ஸ்னாப்ரரோஹாயதே |
யா ஸௌன்தர்யதுனீதரங்கததிஷு வ்யாலோலஹம்ஸாயதே
காமாக்ஷ்யாஃ ஶிஶிரீகரோது ஹ்றுதயம் ஸா மே ஸ்மிதப்ராசுரீ ||4||

யேஷாம் கச்சதி பூர்வபக்ஷஸரணிம் கௌமுத்வதஃ ஶ்வேதிமா
யேஷாம் ஸன்ததமாருருக்ஷதி துலாகக்ஷ்யாம் ஶரச்சன்த்ரமாஃ |
யேஷாமிச்சதி கம்புரப்யஸுலபாமன்தேவஸத்ப்ரக்ரியாம்
காமாக்ஷ்யா மமதாம் ஹரன்து மம தே ஹாஸத்விஷாமங்குராஃ ||5||

ஆஶாஸீமஸு ஸன்ததம் விதததீ னைஶாகரீம் வ்யாக்ரியாம்
காஶானாமபிமானபங்ககலனாகௌஶல்யமாபிப்ரதீ |
ஈஶானேன விலோகிதா ஸகுதுகம் காமாக்ஷி தே கல்மஷ-
க்லேஶாபாயகரீ சகாஸ்தி லஹரீ மன்தஸ்மிதஜ்யோதிஷாம் ||6||

ஆரூடஸ்ய ஸமுன்னதஸ்தனதடீஸாம்ராஜ்யஸிம்ஹாஸனம்
கன்தர்பஸ்ய விபோர்ஜகத்த்ரயப்ராகட்யமுத்ரானிதேஃ |
யஸ்யாஶ்சாமரசாதுரீம் கலயதே ரஶ்மிச்சடா சஞ்சலா
ஸா மன்தஸ்மிதமஞ்ஜரீ பவது னஃ காமாய காமாக்ஷி தே ||7||

ஶம்போர்யா பரிரம்பஸம்ப்ரமவிதௌ னைர்மல்யஸீமானிதிஃ
கைர்வாணீவ தரங்கிணீ க்றுதம்றுதுஸ்யன்தாம் கலின்தாத்மஜாம் |
கல்மாஷீகுருதே கலங்கஸுஷமாம் கண்டஸ்தலீசும்பினீம்
காமாக்ஷ்யாஃ ஸ்மிதகன்தலீ பவது னஃ கல்யாணஸன்தோஹினீ ||8||

ஜேதும் ஹாரலதாமிவ ஸ்தனதடீம் ஸம்ஜக்முஷீ ஸன்ததம்
கன்தும் னிர்மலதாமிவ த்விகுணிதாம் மக்னா க்றுபாஸ்த்ரோதஸி |
லப்தும் விஸ்மயனீயதாமிவ ஹரம் ராகாகுலம் குர்வதீ
மஞ்ஜுஸ்தே ஸ்மிதமஞ்ஜரீ பவபயம் மத்னாது காமாக்ஷி மே ||9||

ஶ்வேதாபி ப்ரகடம் னிஶாகரருசாம் மாலின்யமாதன்வதீ
ஶீதாபி ஸ்மரபாவகம் பஶுபதேஃ ஸன்துக்ஷயன்தீ ஸதா |
ஸ்வாபாவ்யாததராஶ்ரிதாபி னமதாமுச்சைர்திஶன்தீ கதிம்
காமாக்ஷி ஸ்புடமன்தரா ஸ்புரது னஸ்த்வன்மன்தஹாஸப்ரபா ||10||

வக்த்ரஶ்ரீஸரஸீஜலே தரலிதப்ரூவல்லிகல்லோலிதே
காலிம்னா தததீ கடாக்ஷஜனுஷா மாதுவ்ரதீம் வ்யாப்றுதிம் |
னிர்னித்ராமலபுண்டரீககுஹனாபாண்டித்யமாபிப்ரதீ
காமாக்ஷ்யாஃ ஸ்மிதசாதுரீ மம மனஃ காதர்யமுன்மூலயேத் ||11||

னித்யம் பாதிதபன்துஜீவமதரம் மைத்ரீஜுஷம் பல்லவைஃ
ஶுத்தஸ்ய த்விஜமண்டலஸ்ய ச திரஸ்கர்தாரமப்யாஶ்ரிதா |
யா வைமல்யவதீ ஸதைவ னமதாம் சேதஃ புனீதேதராம்
காமாக்ஷ்யா ஹ்றுதயம் ப்ரஸாதயது மே ஸா மன்தஹாஸப்ரபா ||12||

த்ருஹ்யன்தீ தமஸே முஹுஃ குமுதினீஸாஹாய்யமாபிப்ரதீ
யான்தீ சன்த்ரகிஶோரஶேகரவபுஃஸௌதாங்கணே ப்ரேங்கணம் |
ஜ்ஞானாம்போனிதிவீசிகாம் ஸுமனஸாம் கூலம்கஷாம் குர்வதீ
காமாக்ஷ்யாஃ ஸ்மிதகௌமுதீ ஹரது மே ஸம்ஸாரதாபோதயம் ||13||

காஶ்மீரத்ரவதாதுகர்தமருசா கல்மாஷதாம் பிப்ரதீ
ஹம்ஸௌதைரிவ குர்வதீ பரிசிதிம் ஹாரீக்றுதைர்மௌக்திகைஃ |
வக்ஷோஜன்மதுஷாரஶைலகடகே ஸம்சாரமாதன்வதீ
காமாக்ஷ்யா ம்றுதுலஸ்மிதத்யுதிமயீ பாகீரதீ பாஸதே ||14||

கம்போர்வம்ஶபரம்பரா இவ க்றுபாஸன்தானவல்லீபுவஃ
ஸம்புல்லஸ்தபகா இவ ப்ரஸ்றுமரா மூர்தாஃ ப்ரஸாதா இவ |
வாக்பீயூஷகணா இவ த்ரிபதகாபர்யாயபேதா இவ
ப்ராஜன்தே தவ மன்தஹாஸகிரணாஃ காஞ்சீபுரீனாயிகே ||15||

வக்ஷோஜே கனஸாரபத்ரரசனாபங்கீஸபத்னாயிதா
கண்டே மௌக்திகஹாரயஷ்டிகிரணவ்யாபாரமுத்ராயிதா |
ஓஷ்டஶ்ரீனிகுரும்பபல்லவபுடே ப்ரேங்கத்ப்ரஸூனாயிதா
காமாக்ஷி ஸ்புரதாம் மதீயஹ்றுதயே த்வன்மன்தஹாஸப்ரபா ||16||

யேஷாம் பின்துரிவோபரி ப்ரசலிதோ னாஸாக்ரமுக்தாமணிஃ
யேஷாம் தீன இவாதிகண்டமயதே ஹாரஃ கராலம்பனம் |
யேஷாம் பன்துரிவோஷ்டயோரருணிமா தத்தே ஸ்வயம் ரஞ்ஜனம்
காமாக்ஷ்யாஃ ப்ரபவன்து தே மம ஶிவோல்லாஸாய ஹாஸாங்குராஃ ||17||

யா ஜாட்யாம்புனிதிம் க்ஷிணோதி பஜதாம் வைராயதே கைரவைஃ
னித்யம் யாம் னியமேன யா ச யததே கர்தும் த்ரிணேத்ரோத்ஸவம் |
பிம்பம் சான்த்ரமஸம் ச வஞ்சயதி யா கர்வேண ஸா தாத்றுஶீ
காமாக்ஷி ஸ்மிதமஞ்ஜரீ தவ கதம் ஜ்யோத்ஸ்னேத்யஸௌ கீர்த்யதே ||18||

ஆருடா ரபஸாத்புரஃ புரரிபோராஶ்லேஷணோபக்ரமே
யா தே மாதருபைதி திவ்யதடினீஶங்காகரீ தத்க்ஷணம் |
ஓஷ்டௌ வேபயதி ப்ருவௌ குடிலயத்யானம்ரயத்யானனம்
தாம் வன்தே ம்றுதுஹாஸபூரஸுஷமாமேகாம்ரனாதப்ரியே ||19||

வக்த்ரேன்தோஸ்தவ சன்த்ரிகா ஸ்மிதததிர்வல்கு ஸ்புரன்தீ ஸதாம்
ஸ்யாச்சேத்யுக்திமிதம் சகோரமனஸாம் காமாக்ஷி கௌதூஹலம் |
ஏதச்சித்ரமஹர்னிஶம் யததிகாமேஷா ருசிம் காஹதே
பிம்போஷ்டத்யுமணிப்ரபாஸ்வபி ச யத்பிப்போகமாலம்பதே ||20||

ஸாத்றுஶ்யம் கலஶாம்புதேர்வஹதி யத்காமாக்ஷி மன்தஸ்மிதம்
ஶோபாமோஷ்டருசாம்ப வித்ருமபவாமேதாத்பிதாம் ப்ரூமஹே |
ஏகஸ்மாதுதிதம் புரா கில பபௌ ஶர்வஃ புராணஃ புமான்
ஏதன்மத்யஸமுத்பவம் ரஸயதே மாதுர்யரூபம் ரஸம் ||21||

உத்துங்கஸ்தனகும்பஶைலகடகே விஸ்தாரிகஸ்தூரிகா-
பத்ரஶ்ரீஜுஷி சஞ்சலாஃ ஸ்மிதருசஃ காமாக்ஷி தே கோமலாஃ |
ஸன்த்யாதீதிதிரஞ்ஜிதா இவ முஹுஃ ஸான்த்ராதரஜ்யோதிஷா
வ்யாலோலாமலஶாரதாப்ரஶகலவ்யாபாரமாதன்வதே ||22||

க்ஷீரம் தூரத ஏவ திஷ்டது கதம் வைமல்யமாத்ராதிதம்
மாதஸ்தே ஸஹபாடவீதிமயதாம் மன்தஸ்மிதைர்மஞ்ஜுலைஃ |
கிம் சேயம் து பிதாஸ்தி தோஹனவஶாதேகம் து ஸம்ஜாயதே
காமாக்ஷி ஸ்வயமர்திதம் ப்ரணமதாமன்யத்து தோதுஹ்யதே ||23||

கர்பூரைரம்றுதைர்ஜகஜ்ஜனனி தே காமாக்ஷி சன்த்ராதபைஃ
முக்தாஹாரகுணைர்ம்றுணாலவலயைர்முக்தஸ்மிதஶ்ரீரியம் |
ஶ்ரீகாஞ்சீபுரனாயிகே ஸமதயா ஸம்ஸ்தூயதே ஸஜ்ஜனைஃ
தத்தாத்றுங்மம தாபஶான்திவிதயே கிம் தேவி மன்தாயதே ||24||

மத்யேகர்பிதமஞ்ஜுவாக்யலஹரீமாத்வீஜரீஶீதலா
மன்தாரஸ்தபகாயதே ஜனனி தே மன்தஸ்மிதாம்ஶுச்சடா |
யஸ்யா வர்தயிதும் முஹுர்விகஸனம் காமாக்ஷி காமத்ருஹோ
வல்குர்வீக்ஷணவிப்ரமவ்யதிகரோ வாஸன்தமாஸாயதே ||25||

பிம்போஷ்டத்யுதிபுஞ்ஜரஞ்ஜிதருசிஸ்த்வன்மன்தஹாஸச்சடா |
கல்யாணம் கிரிஸார்வபௌமதனயே கல்லோலயத்வாஶு மே |
புல்லன்மல்லிபினத்தஹல்லகமயீ மாலேவ யா பேஶலா
ஶ்ரீகாஞ்சீஶ்வரி மாரமர்திதுருரோமத்யே முஹுர்லம்பதே ||26||

பிப்ராணா ஶரதப்ரவிப்ரமதஶாம் வித்யோதமானாப்யஸோ
காமாக்ஷி ஸ்மிதமஞ்ஜரீ கிரதி தே காருண்யதாராரஸம் |
ஆஶ்சர்யம் ஶிஶிரீகரோதி ஜகதீஶ்சாலோக்ய சைனாமஹோ
காமம் கேலதி னீலகண்டஹ்றுதயம் கௌதூஹலான்தோலிதம் ||27||

ப்ரேங்கத்ப்ரௌடகடாக்ஷகுஞ்ஜகுஹரேஷ்வத்யச்சகுச்சாயிதம்
வக்த்ரேன்துச்சவிஸின்துவீசினிசயே பேனப்ரதானாயிதம் |
னைரன்தர்யவிஜ்றும்பிதஸ்தனதடே னைசோலபட்டாயிதம்
காலுஷ்யம் கபலீகரோது மம தே காமாக்ஷி மன்தஸ்மிதம் ||28||

பீயூஷம் தவ மன்தரஸ்மிதமிதி வ்யர்தைவ ஸாபப்ரதா
காமாக்ஷி த்ருவமீத்றுஶம் யதி பவேதேதத்கதம் வா ஶிவே |
மன்தாரஸ்ய கதாலவம் ன ஸஹதே மத்னாதி மன்தாகினீ-
மின்தும் னின்ததி கீர்திதே‌உபி கலஶீபாதோதிமீர்ஷ்யாயதே ||29||

விஶ்வேஷாம் னயனோத்ஸவம் விதனுதாம் வித்யோததாம் சன்த்ரமா
விக்யாதோ மதனான்தகேன முகுடீமத்யே ச ஸம்மான்யதாம் |
ஆஃ கிம் ஜாதமனேன ஹாஸஸுஷமாமாலோக்ய காமாக்ஷி தே
காலங்கீமவலம்பதே கலு தஶாம் கல்மாஷஹீனோ‌உப்யஸௌ ||30||

சேதஃ ஶீதலயன்து னஃ பஶுபதேரானன்தஜீவாதவோ
னம்ராணாம் னயனாத்வஸீமஸு ஶரச்சன்த்ராதபோபக்ரமாஃ |
ஸம்ஸாராக்யஸரோருஹாகரகலீகாரே துஷாரோத்கராஃ
காமாக்ஷி ஸ்மரகீர்திபீஜனிகராஸ்த்வன்மன்தஹாஸாங்குராஃ ||31||

கர்மௌகாக்யதமஃகசாகசிகரான்காமாக்ஷி ஸம்சின்தயே
த்வன்மன்தஸ்மிதரோசிஷாம் த்ரிபுவனக்ஷேமம்கரானங்குரான் |
யே வக்த்ரம் ஶிஶிரஶ்ரியோ விகஸிதம் சன்த்ராதபாம்போருஹ-
த்வேஷோத்தேஷோணசாதுரீமிவ திரஸ்கர்தும் பரிஷ்குர்வதே ||32||

குர்யுர்னஃ குலஶைலராஜதனயே கூலம்கஷம் மங்கலம்
குன்தஸ்பர்தனசுஞ்சவஸ்தவ ஶிவே மன்தஸ்மிதப்ரக்ரமாஃ |
யே காமாக்ஷி ஸமஸ்தஸாக்ஷினயனம் ஸன்தோஷயன்தீஶ்வரம்
கர்பூரப்ரகரா இவ ப்ரஸ்றுமராஃ பும்ஸாமஸாதாரணாஃ ||33||

கம்ரேண ஸ்னபயஸ்வ கர்மகுஹனாசோரேண மாராகம-
வ்யாக்யாஶிக்ஷணதீக்ஷிதேன விதுஷாமக்ஷீணலக்ஷ்மீபுஷா |
காமாக்ஷி ஸ்மிதகன்தலேன கலுஷஸ்போடக்ரியாசுஞ்சுனா
காருண்யாம்றுதவீசிகாவிஹரணப்ராசுர்யதுர்யேண மாம் ||34||

த்வன்மன்தஸ்மிதகன்தலஸ்ய னியதம் காமாக்ஷி ஶங்காமஹே
பிம்பஃ கஶ்சன னூதனஃ ப்ரசலிதோ னைஶாகரஃ ஶீகரஃ |
கிம்ச க்ஷீரபயோனிதிஃ ப்ரதினிதிஃ ஸ்வர்வாஹினீவீசிகா-
பிப்வோகோ‌உபி விடம்ப ஏவ குஹனா மல்லீமதல்லீருசஃ ||35||

துஷ்கர்மார்கனிஸர்ககர்கஶமஹஸ்ஸம்பர்கதபதம் மில-
த்பங்கம் ஶங்கரவல்லபே மம மனஃ காஞ்சீபுராலம்க்ரியே |
அம்ப த்வன்ம்றுதுலஸ்மிதாம்றுதரஸே மங்க்த்வா விதூய வ்யதா-
மானன்தோதயஸௌதஶ்றுங்கபதவீமாரோடுமாகாங்க்ஷதி ||36||

னம்ராணாம் னகராஜஶேகரஸுதே னாகாலயானாம் புரஃ
காமாக்ஷி த்வரயா விபத்ப்ரஶமேன காருண்யதாராஃ கிரன் |
ஆகச்சன்தமனுக்ரஹம் ப்ரகடயன்னானன்தபீஜானி தே
னாஸீரே ம்றுதுஹாஸ ஏவ தனுதே னாதே ஸுதாஶீதலஃ ||37||

காமாக்ஷி ப்ரதமானவிப்ரமனிதிஃ கன்தர்பதர்பப்ரஸூஃ
முக்தஸ்தே ம்றுதுஹாஸ ஏவ கிரிஜே முஷ்ணாது மே கில்பிஷம் |
யம் த்ரஷ்டும் விஹிதே கரக்ரஹ உமே ஶம்புஸ்த்ரபாமீலிதம்
ஸ்வைரம் காரயதி ஸ்ம தாண்டவவினோதானன்தினா தண்டுனா ||38||

க்ஷுண்ணம் கேனசிதேவ தீரமனஸா குத்ராபி னானாஜனைஃ
கர்மக்ரன்தினியன்த்ரிதைரஸுகமம் காமாக்ஷி ஸாமான்யதஃ |
முக்தைர்த்ருஷ்டுமஶக்யமேவ மனஸா மூடஸய மே மௌக்திகம்
மார்கம் தர்ஶயது ப்ரதீப இவ தே மன்தஸ்மிதஶ்ரீரியம் ||39||

ஜ்யோத்ஸ்னாகான்திபிரேவ னிர்மலதரம் னைஶாகரம் மண்டலம்
ஹம்ஸைரேவ ஶரத்விலாஸஸமயே வ்யாகோசமம்போருஹம் |
ஸ்வச்சைரேவ விகஸ்வரைருடுகுணைஃ காமாக்ஷி பிம்பம் திவஃ
புண்யைரேவ ம்றுதுஸ்மிதைஸ்தவ முகம் புஷ்ணாதி ஶோபாபரம் ||40||

மானக்ரன்திவிதுன்துதேன ரபஸாதாஸ்வாத்யமானே னவ-
ப்ரேமாடம்பரபூர்ணிமாஹிமகரே காமாக்ஷி தே தத்க்ஷணம் |
ஆலோக்ய ஸ்மிதசன்த்ரிகாம் புனரிமாமுன்மீலனம் ஜக்முஷீம்
சேதஃ ஶீலயதே சகோரசரிதம் சன்த்ரார்தசூடாமணேஃ ||41||

காமாக்ஷி ஸ்மிதமஞ்ஜரீம் தவ பஜே யஸ்யாஸ்த்விஷாமங்குரா-
னாபீனஸ்தனபானலாலஸதயா னிஶ்ஶங்கமங்கேஶயஃ |
ஊர்த்வம் வீக்ஷ்ய விகர்ஷதி ப்ரஸ்றுமரானுத்தாமயா ஶுண்டயா
ஸூனுஸுதே பிஸஶங்கயாஶு குஹனாதன்தாவலக்ராமணீஃ ||42||

காடாஶ்லேஷவிமர்தஸம்ப்ரமவஶாதுத்தாமமுக்தாகுண-
ப்ராலம்பே குசகும்பயோர்விகலிதே தக்ஷத்விஷோ வக்ஷஸி |
யா ஸக்யேன பினஹ்யதி ப்ரசுரயா பாஸா ததீயாம் தஶாம்
ஸா மே கேலது காமகோடி ஹ்றுதயே ஸான்த்ரஸ்மிதாம்ஶுச்சடா ||43||

மன்தாரே தவ மன்தரஸ்மிதருசாம் மாத்ஸர்யமாலோக்யதே
காமாக்ஷி ஸ்மரஶாஸனே ச னியதோ ராகோதயோ லக்ஷ்யதே |
சான்த்ரீஷு த்யுதிமஞ்ஜரீஷு ச மஹான்த்வேஷாங்குரோ த்றுஶ்யதே
ஶுத்தானாம் கதமீத்றுஶீ கிரிஸுதே‌உதிஶுத்தா தஶா கத்யதாம் ||44||

பீயூஷம் கலு பீயதே ஸுரஜனைர்துக்தாம்புதிர்மத்யதே
மாஹேஶைஶ்ச ஜடாகலாபனிகடைர்மன்தாகினீ னஹ்யதே |
ஶீதாம்ஶுஃ பரிபூயதே ச தமஸா தஸ்மாதனேதாத்றுஶீ
காமாக்ஷி ஸ்மிதமஞ்ஜரீ தவ வசோவைதக்த்யமுல்லங்கதே ||45||

ஆஶங்கே தவ மன்தஹாஸலஹரீமன்யாத்றுஶீம் சன்த்ரிகா-
மேகாம்ரேஶகுடும்பினி ப்ரதிபதம் யஸ்யாஃ ப்ரபாஸம்கமே |
வக்ஷோஜாம்புருஹே ன தே ரசயதஃ காம்சித்தஶாம் கௌங்மலீ-
மாஸ்யாம்போருஹமம்ப கிம்ச ஶனகைராலம்பதே புல்லதாம் ||46||

ஆஸ்தீர்ணாதரகான்திபல்லவசயே பாதம் முஹுர்ஜக்முஷீ
மாரத்ரோஹிணி கன்தலத்ஸ்மரஶரஜ்வாலாவலீர்வ்யஞ்ஜதீ |
னின்தன்தீ கனஸாரஹாரவலயஜ்யோத்ஸ்னாம்றுணாலானி தே
காமாக்ஷி ஸ்மிதசாதுரீ விரஹிணீரீதிம் ஜகாஹேதராம் ||47||

ஸூர்யாலோகவிதௌ விகாஸமதிகம் யான்தீ ஹரன்தீ தம-
ஸ்ஸன்தோஹம் னமதாம் னிஜஸ்மரணதோ தோஷாகரத்வேஷிணீ |
னிர்யான்தீ வதனாரவின்தகுஹரான்னிர்தூதஜாட்யா ன்றுணாம்
ஶ்ரீகாமாக்ஷி தவ ஸ்மிதத்யுதிமயீ சித்ரீயதே சன்த்ரிகா ||48||

குண்டீகுர்யுரமீ குபோதகடனாமஸ்மன்மனோமாதினீம்
ஶ்ரீகாமாக்ஷி ஶிவம்கராஸ்தவ ஶிவே ஶ்ரீமன்தஹாஸாங்குராஃ |
யே தன்வன்தி னிரன்தரம் தருணிமஸ்தம்பேரமக்ராமணீ-
கும்பத்வன்த்வவிடம்பினி ஸ்தனதடே முக்தாகுதாடம்பரம் ||49||

ப்ரேங்கன்தஃ ஶரதம்புதா இவ ஶனைஃ ப்ரேமானிலைஃ ப்ரேரிதா
மஜ்ஜன்தோ மன்தனாரிகண்டஸுஷமாஸின்தௌ முஹுர்மன்தரம் |
ஶ்ரீகாமாக்ஷி தவ ஸ்மிதாம்ஶுனிகராஃ ஶ்யாமாயமானஶ்ரியோ
னீலாம்போதரனைபுணீம் தத இதோ னிர்னித்ரயன்த்யஞ்ஜஸா ||50||

வ்யாபாரம் சதுரானனைகவிஹ்றுதௌ வ்யாகுர்வதீ குர்வதீ
ருத்ராக்ஷக்ரஹணம் மஹேஶி ஸததம் வாகூர்மிகல்லோலிதா |
உத்புல்லம் தவலாரவின்தமதரீக்றுத்ய ஸ்புரன்தீ ஸதா
ஶ்ரீகாமாக்ஷி ஸரஸ்வதீ விஜயதே த்வன்மன்தஹாஸப்ரபா ||51||

கர்பூரத்யுதிதஸ்கரேண மஹஸா கல்மாஷயத்யானனம்
ஶ்ரீகாஞ்சீபுரனாயிகே பதிரிவ ஶ்ரீமன்தஹாஸோ‌உபி தே |
ஆலிங்கத்யதிபீவராம் ஸ்தனதடீம் பிம்பாதரம் சும்பதி
ப்ரௌடம் ராகபரம் வ்யனக்தி மனஸோ தைர்யம் துனீதேதராம் ||52||

வைஶத்யேன ச விஶ்வதாபஹரணக்ரீடாபடீயஸ்தயா
பாண்டித்யேன பசேலிமேன ஜகதாம் னேத்ரோத்ஸவோத்பாதேன |
காமாக்ஷி ஸ்மிதகன்தலைஸ்தவ துலாமாரோடுமுத்யோகினீ
ஜ்யோத்ஸ்னாஸௌ ஜலராஶிபோஷணதயா தூஷ்யாம் ப்ரபன்னா தஶாம் ||53||

லாவண்யாம்புஜினீம்றுணாலவலயைஃ ஶ்றுங்காரகன்தத்விப-
க்ராமண்யஃ ஶ்ருதிசாமரைஸ்தருணிமஸ்வாராஜ்யதேஜோங்குரைஃ |
ஆனன்தாம்றுதஸின்துவீசிப்றுஷதைராஸ்யாப்ஜஹம்ஸைஸ்தவ
ஶ்ரீகாமாக்ஷி மதான மன்தஹஸிதைர்மத்கம் மனஃகல்மஷம் ||54||

உத்துங்கஸ்தனமண்டலீபரிசலன்மாணிக்யஹாரச்சடா-
சஞ்சச்சோணிமபுஞ்ஜமத்யஸரணிம் மாதஃ பரிஷ்குர்வதீ |
யா வைதக்த்யமுபைதி ஶம்கரஜடாகான்தாரவாடீபத-
த்ஸ்வர்வாபீபயஸஃ ஸ்மிதத்யுதிரஸௌ காமாக்ஷி தே மஞ்ஜுலா ||55||

ஸன்னாமைகஜுஷா ஜனேன ஸுலபம் ஸம்ஸூசயன்தீ ஶனை-
ருத்துங்கஸ்ய சிராதனுக்ரஹதரோருத்பத்ஸ்யமானம் பலம் |
ப்ராதம்யேன விகஸ்வரா குஸுமவத்ப்ராகல்ப்யமப்யேயுஷீ
காமாக்ஷி ஸ்மிதசாதுரீ தவ மம க்ஷேமம்கரீ கல்பதாம் ||56||

தானுஷ்காக்ரஸரஸ்ய லோலகுடிலப்ரூலேகயா பிப்ரதோ
லீலாலோகஶிலீமுகம் னவவயஸ்ஸாம்ராஜ்யலக்ஷ்மீபுஷஃ |
ஜேதும் மன்மதமர்தினம் ஜனனி தே காமாக்ஷி ஹாஸஃ ஸ்வயம்
வல்குர்விப்ரமபூப்றுதோ விதனுதே ஸேனாபதிப்ரக்ரியாம் ||57||

யன்னாகம்பத காலகூடகபலீகாரே சுசும்பே ன யத்-
க்லான்யா சக்ஷுஷி ரூஷிதானலஶிகே ருத்ரஸ்ய தத்தாத்றுஶம் |
சேதோ யத்ப்ரஸபம் ஸ்மரஜ்வரஶிகிஜ்வாலேன லேலிஹ்யதே
தத்காமாக்ஷி தவ ஸ்மிதாம்ஶுகலிகாஹேலாபவம் ப்ராபவம் ||58||

ஸம்பின்னேவ ஸுபர்வலோகதடினீ வீசீசயைர்யாமுனைஃ
ஸம்மிஶ்ரேவ ஶஶாங்கதீப்திலஹரீ னீலைர்மஹானீரதைஃ |
காமாக்ஷி ஸ்புரிதா தவ ஸ்மிதருசிஃ காலாஞ்ஜனஸ்பர்தினா
காலிம்னா கசரோசிஷாம் வ்யதிகரே காம்சித்தஶாமஶ்னுதே ||59||

ஜானீமோ ஜகதீஶ்வரப்ரணயினி த்வன்மன்தஹாஸப்ரபாம்
ஶ்ரீகாமாக்ஷி ஸரோஜினீமபினவாமேஷா யதஃ ஸர்வதா |
ஆஸ்யேன்தோரவலோகேன பஶுபதேரப்யேதி ஸம்புல்லதாம்
தன்த்ராலுஸ்ததபாவ ஏவ தனுதே தத்வைபரீத்யக்ரமம் ||60||

யான்தீ லோஹிதிமானமப்ரதடினீ தாதுச்சடாகர்தமைஃ
பான்தீ பாலகபஸ்திமாலிகிரணைர்மேகாவலீ ஶாரதீ |
பிம்போஷ்டத்யுதிபுஞ்ஜசும்பனகலாஶோணாயமானேன தே
காமாக்ஷி ஸ்மிதரோசிஷா ஸமதஶாமாரோடுமாகாங்க்ஷதே ||61||

ஶ்ரீகாமாக்ஷி முகேன்துபூஷணமிதம் மன்தஸ்மிதம் தாவகம்
னேத்ரானன்தகரம் ததா ஹிமகரோ கச்சேத்யதா திக்மதாம் |
ஶீதம் தேவி ததா யதா ஹிமஜலம் ஸன்தாபமுத்ராஸ்பதம்
ஶ்வேதம் கிம்ச ததா யதா மலினதாம் தத்தே ச முக்தாமணிஃ ||62||

த்வன்மன்தஸ்மிதமஞ்ஜரீம் ப்ரஸ்றுமராம் காமாக்ஷி சன்த்ராதபம்
ஸன்தஃ ஸன்ததமாமனன்த்யமலதா தல்லக்ஷணம் லக்ஷ்யதே |
அஸ்மாகம் ன துனோதி தாபகமதிகம் தூனோதி னாப்யன்தரம்
த்வான்தம் தத்கலு துஃகினோ வயமிதம் கேனோதி னோ வித்மஹே ||63||

னம்ரஸ்ய ப்ரணயப்ரரூடகலஹச்சேதாய பாதாப்ஜயோஃ
மன்தம் சன்த்ரகிஶோரஶேகரமணேஃ காமாக்ஷி ராகேண தே |
பன்தூகப்ரஸவஶ்ரியம் ஜிதவதோ பம்ஹீயஸீம் தாத்றுஶீம்
பிம்போஷ்டஸ்ய ருசிம் னிரஸ்ய ஹஸிதஜ்யோத்ஸ்னா வயஸ்யாயதே ||64||

முக்தானாம் பரிமோசனம் விதததஸ்தத்ப்ரீதினிஷ்பாதினீ
பூயோ தூரத ஏவ தூதமருதஸ்தத்பாலனம் தன்வதீ |
உத்பூதஸ்ய ஜலான்தராதவிரதம் தத்தூரதாம் ஜக்முஷீ
காமாக்ஷி ஸ்மிதமஞ்ஜரீ தவ கதம் கம்போஸ்துலாமஶ்னுதே ||65||

ஶ்ரீகாமாக்ஷி தவ ஸ்மிதத்யுதிஜரீவைதக்த்யலீலாயிதம்
பஶ்யன்தோ‌உபி னிரன்தரம் ஸுவிமலம்மன்யா ஜகன்மண்டலே |
லோகம் ஹாஸயிதும் கிமர்தமனிஶம் ப்ராகாஶ்யமாதன்வதே
மன்தாக்ஷம் விரஹய்ய மங்கலதரம் மன்தாரசன்த்ராதயஃ ||66||

க்ஷீராப்தேரபி ஶைலராஜதனயே த்வன்மன்தஹாஸஸ்ய ச
ஶ்ரீகாமாக்ஷி வலக்ஷிமோதயனிதேஃ கிம்சித்பிதாம் ப்ரூமஹே |
ஏகஸ்மை புருஷாய தேவி ஸ ததௌ லக்ஷ்மீம் கதாசித்புரா
ஸர்வேப்யோ‌உபி ததாத்யஸௌ து ஸததம் லக்ஷ்மீம் ச வாகீஶ்வரீம் ||67||

ஶ்ரீகாஞ்சீபுரரத்னதீபகலிகே தான்யேவ மேனாத்மஜே
சாகோராணி குலானி தேவி ஸுதராம் தன்யானி மன்யாமஹே |
கம்பாதீரகுடும்பசம்க்ரமகலாசுஞ்சூனி சஞ்சூபுடைஃ
னித்யம் யானி தவ ஸ்மிதேன்துமஹஸாமாஸ்வாதமாதன்வதே ||68||

ஶைத்யப்ரக்ரமமாஶ்ரிதோ‌உபி னமதாம் ஜாட்யப்ரதாம் தூனயன்
னைர்மல்யம் பரமம் கதோ‌உபி கிரிஶம் ராகாகுலம் சாரயன் |
லீலாலாபபுரஸ்ஸரோ‌உபி ஸததம் வாசம்யமான்ப்ரீணயன்
காமாக்ஷி ஸ்மிதரோசிஷாம் தவ ஸமுல்லாஸஃ கதம் வர்ண்யதே ||69||

ஶ்ரோணீசஞ்சலமேகலாமுகரிதம் லீலாகதம் மன்தரம்
ப்ரூவல்லீசலனம் கடாக்ஷவலனம் மன்தாக்ஷவீக்ஷாசணம் |
யத்வைதக்த்யமுகேன மன்மதரிபும் ஸம்மோஹயன்த்யஞ்ஜஸா
ஶ்ரீகாமாக்ஷி தவ ஸ்மிதாய ஸததம் தஸ்மை னம்ஸகுர்மஹே ||70||

ஶ்ரீகாமாக்ஷி மனோஜ்ஞமன்தஹஸிதஜ்யோதிஷ்ப்ரரோஹே தவ
ஸ்பீதஶ்வேதிமஸார்வபௌமஸரணிப்ராகல்ப்யமப்யேயுஷி |
சன்த்ரோ‌உயம் யுவராஜதாம் கலயதே சேடீதுரம் சன்த்ரிகா
ஶுத்தா ஸா ச ஸுதாஜரீ ஸஹசரீஸாதர்ம்யமாலம்பதே ||71||

ஜ்யோத்ஸ்னா கிம் தனுதே பலம் தனுமதாமௌஷ்ண்யப்ரஶான்திம் வினா
த்வன்மன்தஸ்மிதரோசிஷா தனுமதாம் காமாக்ஷி ரோசிஷ்ணுனா |
ஸன்தாபோ வினிவார்யதே னவவயஃப்ராசுர்யமங்கூர்யதே
ஸௌன்தர்யம் பரிபூர்யதே ஜகதி ஸா கீர்திஶ்ச ஸம்சார்யதே ||72||

வைமல்யம் குமுதஶ்ரியாம் ஹிமருசஃ கான்த்யைவ ஸன்துக்ஷ்யதே
ஜ்யோத்ஸ்னாரோசிரபி ப்ரதோஷஸமயம் ப்ராப்யைவ ஸம்பத்யதே |
ஸ்வச்சத்வம் னவமௌக்திகஸ்ய பரமம் ஸம்ஸ்காரதோ த்றுஶ்யதே
காமாக்ஷ்யாஃ ஸ்மிததீதிதேர்விஶதிமா னைஸர்கிகோ பாஸதே ||73||

ப்ராகாஶ்யம் பரமேஶ்வரப்ரணயினி த்வன்மன்தஹாஸஶ்ரியஃ
ஶ்ரீகாமாக்ஷி மம க்ஷிணோது மமதாவைசக்ஷணீமக்ஷயாம் |
யத்பீத்யேவ னிலீயதே ஹிமகரோ மேகோதரே ஶுக்திகா-
கர்பே மௌக்திகமண்டலீ ச ஸரஸீமத்யே ம்றுணாலீ ச ஸா ||74||

ஹேரம்பே ச குஹே ஹர்ஷபரிதம் வாத்ஸல்யமங்கூரயத்
மாரத்ரோஹிணி பூருஷே ஸஹபுவம் ப்ரேமாங்குரம் வ்யஞ்ஜயத் |
ஆனம்ரேஷு ஜனேஷு பூர்ணகருணாவைதக்த்யமுத்தாலயத்
காமாக்ஷி ஸ்மிதமஞ்ஜஸா தவ கதம்காரம் மயா கத்யதே ||75||

ஸம்க்ருத்தத்விஜராஜகோ‌உப்யவிரதம் குர்வன்த்விஜைஃ ஸம்கமம்
வாணீபத்ததிதூரகோ‌உபி ஸததம் தத்ஸாஹசர்யம் வஹன் |
அஶ்ரான்தம் பஶுதுர்லபோ‌உபி கலயன்பத்யௌ பஶூனாம் ரதிம்
ஶ்ரீகாமாக்ஷி தவ ஸ்மிதாம்றுதரஸஸ்யன்தோ மயி ஸ்பன்ததாம் ||76||

ஶ்ரீகாமாக்ஷி மஹேஶ்வரே னிருபமப்ரேமாங்குரப்ரக்ரமம்ம்
னித்யம் யஃ ப்ரகடீகரோதி ஸஹஜாமுன்னித்ரயன்மாதுரீம் |
தத்தாத்றுக்தவ மன்தஹாஸமஹிமா மாதஃ கதம் மானிதாம்
தன்மூர்த்னா ஸுரனிம்னகாம் ச கலிகாமின்தோஶ்ச தாம் னின்ததி ||77||

யே மாதுர்யவிஹாரமண்டபபுவோ யே ஶைத்யமுத்ராகரா
யே வைஶத்யதஶாவிஶேஷஸுபகாஸ்தே மன்தஹாஸாங்குராஃ |
காமாக்ஷ்யாஃ ஸஹஜம் குணத்ரயமிதம் பர்யாயதஃ குர்வதாம்
வாணீகும்பனடம்பரே ச ஹ்றுதயே கீர்திப்ரரோஹே ச மே ||78||

காமாக்ஷ்யா ம்றுதுலஸ்மிதாம்ஶுனிகரா தக்ஷான்தகே வீக்ஷணே
மன்தாக்ஷக்ரஹிலா ஹிமத்யுதிமயூகாக்ஷேபதீக்ஷாங்குராஃ |
தாக்ஷ்யம் பக்ஷ்மலயன்து மாக்ஷிககுடத்ராக்ஷாபவம் வாக்ஷு மே
ஸூக்ஷ்மம் மோக்ஷபதம் னிரீக்ஷிதுமபி ப்ரக்ஷாலயேயுர்மனஃ ||79||

ஜாத்யா ஶீதஶீதலானி மதுராண்யேதானி பூதானி தே
காங்கானீவ பயாம்ஸி தேவி படலான்யல்பஸ்மிதஜ்யோதிஷாம் |
ஏனஃபங்கபரம்பராமலினிதாமேகாம்ரனாதப்ரியே
ப்ரஜ்ஞானாத்ஸுதராம் மதீயதிஷணாம் ப்ரக்ஷாலயன்து க்ஷணாத் ||80||

அஶ்ரான்தம் பரதன்த்ரிதஃ பஶுபதிஸ்த்வன்மன்தஹாஸாங்குரைஃ
ஶ்ரீகாமாக்ஷி ததீயவர்ணஸமதாஸங்கேன ஶங்காமஹே |
இன்தும் னாகதுனீம் ச ஶேகரயதே மாலாம் ச தத்தே னவைஃ
வைகுண்டைரவகுண்டனம் ச குருதே தூலீசயைர்பாஸ்மனைஃ ||81||

ஶ்ரீகாஞ்சீபுரதேவதே ம்றுதுவசஸ்ஸௌரப்யமுத்ராஸ்பதம்
ப்ரௌடப்ரேமலதானவீனகுஸுமம் மன்தஸ்மிதம் தாவகம் |
மன்தம் கன்தலதி ப்ரியஸ்ய வதனாலோகே ஸமாபாஷணே
ஶ்லக்ஷ்ணே குங்மலதி ப்ரரூடபுலகே சாஶ்லோஷணே புல்லதி ||82||

கிம் த்ரைஸ்ரோதஸமம்பிகே பரிணதம் ஸ்ரோதஶ்சதுர்தம் னவம்
பீயூஷஸ்ய ஸமஸ்ததாபஹரணம் கிம்வா த்விதீயம் வபுஃ |
கிம்ஸ்வித்த்வன்னிகடம் கதம் மதுரிமாப்யாஸாய கவ்யம் பயஃ
ஶ்ரீகாஞ்சீபுரனாயகப்ரியதமே மன்தஸ்மிதம் தாவகம் ||83||

பூஷா வக்த்ரஸரோருஹஸ்ய ஸஹஜா வாசாம் ஸகீ ஶாஶ்வதீ
னீவீ விப்ரமஸன்ததேஃ பஶுபதேஃ ஸௌதீ த்றுஶாம் பாரணா |
ஜீவாதுர்மதனஶ்ரியஃ ஶஶிருசேருச்சாடனீ தேவதா
ஶ்ரீகாமாக்ஷி கிராமபூமிமயதே ஹாஸப்ரபாமஞ்ஜரீ ||84||

ஸூதிஃ ஶ்வேதிமகன்தலஸ்ய வஸதிஃ ஶ்றுங்காரஸாரஶ்ரியஃ
பூர்திஃ ஸூக்திஜரீரஸஸ்ய லஹரீ காருண்யபாதோனிதேஃ |
வாடீ காசன கௌஸுமீ மதுரிமஸ்வாராஜ்யலக்ஷ்ம்யாஸ்தவ
ஶ்ரீகாமாக்ஷி மமாஸ்து மங்கலகரீ ஹாஸப்ரபாசாதுரீ ||85||

ஜன்தூனாம் ஜனிதுஃகம்றுத்யுலஹரீஸன்தாபனம் க்றுன்ததஃ
ப்ரௌடானுக்ரஹபூர்ணஶீதலருசோ னித்யோதயம் பிப்ரதஃ |
ஶ்ரீகாமாக்ஷி விஸ்றுத்வரா இவ கரா ஹாஸாங்குராஸ்தே ஹடா-
தாலோகேன னிஹன்யுரன்ததமஸஸ்தோமஸ்ய மே ஸன்ததிம் ||86||

உத்துங்கஸ்தனமண்டலஸ்ய விலஸல்லாவண்யலீலானடீ-
ரங்கஸ்ய ஸ்புடமூர்த்வஸீமனி முஹுஃ ப்ராகாஶ்யமப்யேயுஷீ |
ஶ்ரீகாமாக்ஷி தவ ஸ்மிதத்யுதிததிர்பிம்போஷ்டகான்த்யங்குரைஃ
சித்ராம் வித்ருமமுத்ரிதாம் விதனுதே மௌக்தீம் விதானஶ்ரியம் ||87||

ஸ்வாபாவ்யாத்தவ வக்த்ரமேவ லலிதம் ஸன்தோஷஸம்பாதனம்
ஶம்போஃ கிம் புனரஞ்சிதஸ்மிதருசஃ பாண்டித்யபாத்ரீக்றுதம் |
அம்போஜம் ஸ்வத ஏவ ஸர்வஜகதாம் சக்ஷுஃப்ரியம்பாவுகம்
காமாக்ஷி ஸ்புரிதே ஶரத்விகஸிதே கீத்றுக்விதம் ப்ராஜதே ||88||

பும்பிர்னிர்மலமானஸௌர்விதததே மைத்ரீம் த்றுடம் னிர்மலாம்
லப்த்வா கர்மலயம் ச னிர்மலதராம் கீர்திம் லபன்தேதராம் |
ஸூக்திம் பக்ஷ்மலயன்தி னிர்மலதமாம் யத்தாவகாஃ ஸேவகாஃ
தத்காமாக்ஷி தவ ஸ்மிதஸ்ய கலயா னைர்மல்யஸீமானிதேஃ ||89||

ஆகர்ஷன்னயனானி னாகிஸதஸாம் ஶைத்யேன ஸம்ஸ்தம்பய-
ன்னின்தும் கிம்ச விமோஹயன்பஶுபதிம் விஶ்வார்திமுச்சாடயன் |
ஹிம்ஸத்ஸம்ஸ்றுதிடம்பரம் தவ ஶிவே ஹாஸாஹ்வயோ மான்த்ரிகஃ
ஶ்ரீகாமாக்ஷி மதீயமானஸதமோவித்வேஷணே சேஷ்டதாம் ||90||

க்ஷேபீயஃ க்ஷபயன்து கல்மஷபயான்யஸ்மாகமல்பஸ்மித-
ஜ்யோதிர்மண்டலசம்க்ரமாஸ்தவ ஶிவே காமாக்ஷி ரோசிஷ்ணவஃ |
பீடாகர்மடகர்மகர்மஸமயவ்யாபாரதாபானல-
ஶ்ரீபாதா னவஹர்ஷவர்ஷணஸுதாஸ்ரோதஸ்வினீஶீகராஃ ||91||

ஶ்ரீகாமாக்ஷி தவ ஸ்மிதைன்தவமஹஃபூரே பரிம்பூர்ஜதி
ப்ரௌடாம் வாரிதிசாதுரீம் கலயதே பக்தாத்மனாம் ப்ராதிபம் |
தௌர்கத்யப்ரஸராஸ்தமஃபடலிகாஸாதர்ம்யமாபிப்ரதே
ஸர்வம் கைரவஸாஹசர்யபதவீரீதிம் விதத்தே பரம் ||92||

மன்தாராதிஷு மன்மதாரிமஹிஷி ப்ராகாஶ்யரீதிம் னிஜாம்
காதாசித்கதயா விஶங்க்ய பஹுஶோ வைஶத்யமுத்ராகுணஃ |
ஸாதத்யேன தவ ஸ்மிதே விதனுதே ஸ்வைராஸனாவாஸனாம் ||93||

இன்தானே பவவீதிஹோத்ரனிவஹே கர்மௌகசண்டானில-
ப்ரௌடிம்னா பஹுலீக்றுதே னிபதிதம் ஸன்தாபசின்தாகுலம் |
மாதர்மாம் பரிஷிஞ்ச கிம்சிதமலைஃ பீயூஷவர்ஷைரிவ
ஶ்ரீகாமாக்ஷி தவ ஸ்மிதத்யுதிகணைஃ ஶைஶிர்யலீலாகரைஃ ||94||

பாஷாயா ரஸனாக்ரகேலனஜுஷஃ ஶ்றுங்காரமுத்ராஸகீ-
லீலாஜாதரதேஃ ஸுகேன னியமஸ்னானாய மேனாத்மஜே |
ஶ்ரீகாமாக்ஷி ஸுதாமயீவ ஶிஶிரா ஸ்ரோதஸ்வினீ தாவகீ
காடானன்ததரங்கிதா விஜயதே ஹாஸப்ரபாசாதுரீ ||95||

ஸன்தாபம் விரலீகரோது ஸகலம் காமாக்ஷி மச்சேதனா
மஜ்ஜன்தீ மதுரஸ்மிதாமரதுனீகல்லோலஜாலேஷு தே |
னைரன்தர்யமுபேத்ய மன்மதமருல்லோலேஷு யேஷு ஸ்புடம்
ப்ரேமேன்துஃ ப்ரதிபிம்பிதோ விதனுதே கௌதூஹலம் தூர்ஜடேஃ ||96||

சேதஃக்ஷீரபயோதிமன்தரசலத்ராகாக்யமன்தாசல-
க்ஷோபவ்யாப்றுதிஸம்பவாம் ஜனனி தே மன்தஸ்மிதஶ்ரீஸுதாம் |
ஸ்வாதம்ஸ்வாதமுதீதகௌதுகரஸா னேத்ரத்ரயீ ஶாம்கரீ
ஶ்ரீகாமாக்ஷி னிரன்தரம் பரிணமத்யானன்தவீசீமயீ ||97||

ஆலோகே தவ பஞ்சஸாயகரிபோருத்தாமகௌதூஹல-
ப்ரேங்கன்மாருதகட்டனப்ரசலிதாதானன்ததுக்தாம்புதேஃ |
காசித்வீசிருதஞ்சதி ப்ரதினவா ஸம்வித்ப்ரரோஹாத்மிகா
தாம் காமாக்ஷி கவீஶ்வராஃ ஸ்மிதமிதி வ்யாகுர்வதே ஸர்வதா ||98||

ஸூக்திஃ ஶீலயதே கிமத்ரிதனயே மன்தஸ்மிதாத்தே முஹுஃ
மாதுர்யாகமஸம்ப்ரதாயமதவா ஸூக்தேர்னு மன்தஸ்மிதம் |
இத்தம் காமபி காஹதே மம மனஃ ஸன்தேஹமார்கப்ரமிம்
ஶ்ரீகாமாக்ஷி ன பாரமார்த்யஸரணிஸ்பூர்தௌ னிதத்தே பதம் ||99||

க்ரீடாலோலக்றுபாஸரோருஹமுகீஸௌதாங்கணேப்யஃ கவி-
ஶ்ரேணீவாக்பரிபாடிகாம்றுதஜரீஸூதீக்றுஹேப்யஃ ஶிவே |
னிர்வாணாங்குரஸார்வபௌமபதவீஸிம்ஹாஸனேப்யஸ்தவ
ஶ்ரீகாமாக்ஷி மனோஜ்ஞமன்தஹஸிதஜ்யோதிஷ்கணேப்யோ னமஃ ||100||

ஆர்யாமேவ விபாவயன்மனஸி யஃ பாதாரவின்தம் புரஃ
பஶ்யன்னாரபதே ஸ்துதிம் ஸ னியதம் லப்த்வா கடாக்ஷச்சவிம் |
காமாக்ஷ்யா ம்றுதுலஸ்மிதாம்ஶுலஹரீஜ்யோத்ஸ்னாவயஸ்யான்விதாம்
ஆரோஹத்யபவர்கஸௌதவலபீமானன்தவீசீமயீம் ||101||

|| இதி மன்தஸ்மிதஶதகம் ஸம்பூர்ணம் ||

|| இதி ஶ்ரீ மூகபஞ்சஶதீ ஸம்பூர்ணா ||

||ஓஉம் தத் ஸத் ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics