Malayalam

Mooka Pancha Sathi 5 – Mandasmitha Satakam – Malayalam

Comments Off on Mooka Pancha Sathi 5 – Mandasmitha Satakam – Malayalam 18 February 2013

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

രചന: ശ്രീ മൂക ശംകരേംദ്ര സരസ്വതി

ബധ്നീമോ വയമഞ്ജലിം പ്രതിദിനം ബന്ധച്ഛിദേ ദേഹിനാം
കന്ദര്പാഗമതന്ത്രമൂലഗുരവേ കല്യാണകേലീഭുവേ |
കാമാക്ഷ്യാ ഘനസാരപുഞ്ജരജസേ കാമദ്രുഹശ്ചക്ഷുഷാം
മന്ദാരസ്തബകപ്രഭാമദമുഷേ മന്ദസ്മിതജ്യോതിഷേ ||1||

സധ്രീചേ നവമല്ലികാസുമനസാം നാസാഗ്രമുക്താമണേ-
രാചാര്യായ മൃണാലകാണ്ഡമഹസാം നൈസര്ഗികായ ദ്വിഷേ |
സ്വര്ധുന്യാ സഹ യുധ്വേന ഹിമരുചേരര്ധാസനാധ്യാസിനേ
കാമാക്ഷ്യാഃ സ്മിതമഞ്ജരീധവലിമാദ്വൈതായ തസ്മൈ നമഃ ||2||

കര്പൂരദ്യുതിചാതുരീമതിതരാമല്പീയസീം കുര്വതീ
ദൗര്ഭാഗ്യോദയമേവ സംവിദധതീ ദൗഷാകരീണാം ത്വിഷാമ് |
ക്ഷുല്ലാനേവ മനോജ്ഞമല്ലിനികരാന്ഫുല്ലാനപി വ്യഞ്ജതീ
കാമാക്ഷ്യാ മൃദുലസ്മിതാംശുലഹരീ കാമപ്രസൂരസ്തു മേ ||3||

യാ പീനസ്തനമണ്ഡലോപരി ലസത്കര്പൂരലേപായതേ
യാ നീലേക്ഷണരാത്രികാന്തിതതിഷു ജ്യോത്സ്നാപ്രരോഹായതേ |
യാ സൗന്ദര്യധുനീതരങ്ഗതതിഷു വ്യാലോലഹംസായതേ
കാമാക്ഷ്യാഃ ശിശിരീകരോതു ഹൃദയം സാ മേ സ്മിതപ്രാചുരീ ||4||

യേഷാം ഗച്ഛതി പൂര്വപക്ഷസരണിം കൗമുദ്വതഃ ശ്വേതിമാ
യേഷാം സന്തതമാരുരുക്ഷതി തുലാകക്ഷ്യാം ശരച്ചന്ദ്രമാഃ |
യേഷാമിച്ഛതി കമ്ബുരപ്യസുലഭാമന്തേവസത്പ്രക്രിയാം
കാമാക്ഷ്യാ മമതാം ഹരന്തു മമ തേ ഹാസത്വിഷാമങ്കുരാഃ ||5||

ആശാസീമസു സന്തതം വിദധതീ നൈശാകരീം വ്യാക്രിയാം
കാശാനാമഭിമാനഭങ്ഗകലനാകൗശല്യമാബിഭ്രതീ |
ഈശാനേന വിലോകിതാ സകുതുകം കാമാക്ഷി തേ കല്മഷ-
ക്ലേശാപായകരീ ചകാസ്തി ലഹരീ മന്ദസ്മിതജ്യോതിഷാമ് ||6||

ആരൂഢസ്യ സമുന്നതസ്തനതടീസാമ്രാജ്യസിംഹാസനം
കന്ദര്പസ്യ വിഭോര്ജഗത്ത്രയപ്രാകട്യമുദ്രാനിധേഃ |
യസ്യാശ്ചാമരചാതുരീം കലയതേ രശ്മിച്ഛടാ ചഞ്ചലാ
സാ മന്ദസ്മിതമഞ്ജരീ ഭവതു നഃ കാമായ കാമാക്ഷി തേ ||7||

ശമ്ഭോര്യാ പരിരമ്ഭസമ്ഭ്രമവിധൗ നൈര്മല്യസീമാനിധിഃ
ഗൈര്വാണീവ തരങ്ഗിണീ കൃതമൃദുസ്യന്ദാം കലിന്ദാത്മജാമ് |
കല്മാഷീകുരുതേ കലങ്കസുഷമാം കണ്ഠസ്ഥലീചുമ്ബിനീം
കാമാക്ഷ്യാഃ സ്മിതകന്ദലീ ഭവതു നഃ കല്യാണസന്ദോഹിനീ ||8||

ജേതും ഹാരലതാമിവ സ്തനതടീം സംജഗ്മുഷീ സന്തതം
ഗന്തും നിര്മലതാമിവ ദ്വിഗുണിതാം മഗ്നാ കൃപാസ്ത്രോതസി |
ലബ്ധും വിസ്മയനീയതാമിവ ഹരം രാഗാകുലം കുര്വതീ
മഞ്ജുസ്തേ സ്മിതമഞ്ജരീ ഭവഭയം മഥ്നാതു കാമാക്ഷി മേ ||9||

ശ്വേതാപി പ്രകടം നിശാകരരുചാം മാലിന്യമാതന്വതീ
ശീതാപി സ്മരപാവകം പശുപതേഃ സന്ധുക്ഷയന്തീ സദാ |
സ്വാഭാവ്യാദധരാശ്രിതാപി നമതാമുച്ചൈര്ദിശന്തീ ഗതിം
കാമാക്ഷി സ്ഫുടമന്തരാ സ്ഫുരതു നസ്ത്വന്മന്ദഹാസപ്രഭാ ||10||

വക്ത്രശ്രീസരസീജലേ തരലിതഭ്രൂവല്ലികല്ലോലിതേ
കാലിമ്നാ ദധതീ കടാക്ഷജനുഷാ മാധുവ്രതീം വ്യാപൃതിമ് |
നിര്നിദ്രാമലപുണ്ഡരീകകുഹനാപാണ്ഡിത്യമാബിഭ്രതീ
കാമാക്ഷ്യാഃ സ്മിതചാതുരീ മമ മനഃ കാതര്യമുന്മൂലയേത് ||11||

നിത്യം ബാധിതബന്ധുജീവമധരം മൈത്രീജുഷം പല്ലവൈഃ
ശുദ്ധസ്യ ദ്വിജമണ്ഡലസ്യ ച തിരസ്കര്താരമപ്യാശ്രിതാ |
യാ വൈമല്യവതീ സദൈവ നമതാം ചേതഃ പുനീതേതരാം
കാമാക്ഷ്യാ ഹൃദയം പ്രസാദയതു മേ സാ മന്ദഹാസപ്രഭാ ||12||

ദ്രുഹ്യന്തീ തമസേ മുഹുഃ കുമുദിനീസാഹായ്യമാബിഭ്രതീ
യാന്തീ ചന്ദ്രകിശോരശേഖരവപുഃസൗധാങ്ഗണേ പ്രേങ്ഖണമ് |
ജ്ഞാനാമ്ഭോനിധിവീചികാം സുമനസാം കൂലംകഷാം കുര്വതീ
കാമാക്ഷ്യാഃ സ്മിതകൗമുദീ ഹരതു മേ സംസാരതാപോദയമ് ||13||

കാശ്മീരദ്രവധാതുകര്ദമരുചാ കല്മാഷതാം ബിഭ്രതീ
ഹംസൗധൈരിവ കുര്വതീ പരിചിതിം ഹാരീകൃതൈര്മൗക്തികൈഃ |
വക്ഷോജന്മതുഷാരശൈലകടകേ സംചാരമാതന്വതീ
കാമാക്ഷ്യാ മൃദുലസ്മിതദ്യുതിമയീ ഭാഗീരഥീ ഭാസതേ ||14||

കമ്ബോര്വംശപരമ്പരാ ഇവ കൃപാസന്താനവല്ലീഭുവഃ
സമ്ഫുല്ലസ്തബകാ ഇവ പ്രസൃമരാ മൂര്താഃ പ്രസാദാ ഇവ |
വാക്പീയൂഷകണാ ഇവ ത്രിപഥഗാപര്യായഭേദാ ഇവ
ഭ്രാജന്തേ തവ മന്ദഹാസകിരണാഃ കാഞ്ചീപുരീനായികേ ||15||

വക്ഷോജേ ഘനസാരപത്രരചനാഭങ്ഗീസപത്നായിതാ
കണ്ഠേ മൗക്തികഹാരയഷ്ടികിരണവ്യാപാരമുദ്രായിതാ |
ഓഷ്ഠശ്രീനികുരുമ്ബപല്ലവപുടേ പ്രേങ്ഖത്പ്രസൂനായിതാ
കാമാക്ഷി സ്ഫുരതാം മദീയഹൃദയേ ത്വന്മന്ദഹാസപ്രഭാ ||16||

യേഷാം ബിന്ദുരിവോപരി പ്രചലിതോ നാസാഗ്രമുക്താമണിഃ
യേഷാം ദീന ഇവാധികണ്ഠമയതേ ഹാരഃ കരാലമ്ബനമ് |
യേഷാം ബന്ധുരിവോഷ്ഠയോരരുണിമാ ധത്തേ സ്വയം രഞ്ജനം
കാമാക്ഷ്യാഃ പ്രഭവന്തു തേ മമ ശിവോല്ലാസായ ഹാസാങ്കുരാഃ ||17||

യാ ജാഡ്യാമ്ബുനിധിം ക്ഷിണോതി ഭജതാം വൈരായതേ കൈരവൈഃ
നിത്യം യാം നിയമേന യാ ച യതതേ കര്തും ത്രിണേത്രോത്സവമ് |
ബിമ്ബം ചാന്ദ്രമസം ച വഞ്ചയതി യാ ഗര്വേണ സാ താദൃശീ
കാമാക്ഷി സ്മിതമഞ്ജരീ തവ കഥം ജ്യോത്സ്നേത്യസൗ കീര്ത്യതേ ||18||

ആരുഢാ രഭസാത്പുരഃ പുരരിപോരാശ്ലേഷണോപക്രമേ
യാ തേ മാതരുപൈതി ദിവ്യതടിനീശങ്കാകരീ തത്ക്ഷണമ് |
ഓഷ്ഠൗ വേപയതി ഭ്രുവൗ കുടിലയത്യാനമ്രയത്യാനനം
താം വന്ദേ മൃദുഹാസപൂരസുഷമാമേകാമ്രനാഥപ്രിയേ ||19||

വക്ത്രേന്ദോസ്തവ ചന്ദ്രികാ സ്മിതതതിര്വല്ഗു സ്ഫുരന്തീ സതാം
സ്യാച്ചേദ്യുക്തിമിദം ചകോരമനസാം കാമാക്ഷി കൗതൂഹലമ് |
ഏതച്ചിത്രമഹര്നിശം യദധികാമേഷാ രുചിം ഗാഹതേ
ബിമ്ബോഷ്ഠദ്യുമണിപ്രഭാസ്വപി ച യദ്ബിബ്ബോകമാലമ്ബതേ ||20||

സാദൃശ്യം കലശാമ്ബുധേര്വഹതി യത്കാമാക്ഷി മന്ദസ്മിതം
ശോഭാമോഷ്ഠരുചാമ്ബ വിദ്രുമഭവാമേതാദ്ഭിദാം ബ്രൂമഹേ |
ഏകസ്മാദുദിതം പുരാ കില പപൗ ശര്വഃ പുരാണഃ പുമാന്
ഏതന്മധ്യസമുദ്ഭവം രസയതേ മാധുര്യരൂപം രസമ് ||21||

ഉത്തുങ്ഗസ്തനകുമ്ഭശൈലകടകേ വിസ്താരികസ്തൂരികാ-
പത്രശ്രീജുഷി ചഞ്ചലാഃ സ്മിതരുചഃ കാമാക്ഷി തേ കോമലാഃ |
സന്ധ്യാദീധിതിരഞ്ജിതാ ഇവ മുഹുഃ സാന്ദ്രാധരജ്യോതിഷാ
വ്യാലോലാമലശാരദാഭ്രശകലവ്യാപാരമാതന്വതേ ||22||

ക്ഷീരം ദൂരത ഏവ തിഷ്ഠതു കഥം വൈമല്യമാത്രാദിദം
മാതസ്തേ സഹപാഠവീഥിമയതാം മന്ദസ്മിതൈര്മഞ്ജുലൈഃ |
കിം ചേയം തു ഭിദാസ്തി ദോഹനവശാദേകം തു സംജായതേ
കാമാക്ഷി സ്വയമര്ഥിതം പ്രണമതാമന്യത്തു ദോദുഹ്യതേ ||23||

കര്പൂരൈരമൃതൈര്ജഗജ്ജനനി തേ കാമാക്ഷി ചന്ദ്രാതപൈഃ
മുക്താഹാരഗുണൈര്മൃണാലവലയൈര്മുഗ്ധസ്മിതശ്രീരിയമ് |
ശ്രീകാഞ്ചീപുരനായികേ സമതയാ സംസ്തൂയതേ സജ്ജനൈഃ
തത്താദൃങ്മമ താപശാന്തിവിധയേ കിം ദേവി മന്ദായതേ ||24||

മധ്യേഗര്ഭിതമഞ്ജുവാക്യലഹരീമാധ്വീഝരീശീതലാ
മന്ദാരസ്തബകായതേ ജനനി തേ മന്ദസ്മിതാംശുച്ഛടാ |
യസ്യാ വര്ധയിതും മുഹുര്വികസനം കാമാക്ഷി കാമദ്രുഹോ
വല്ഗുര്വീക്ഷണവിഭ്രമവ്യതികരോ വാസന്തമാസായതേ ||25||

ബിമ്ബോഷ്ഠദ്യുതിപുഞ്ജരഞ്ജിതരുചിസ്ത്വന്മന്ദഹാസച്ഛടാ |
കല്യാണം ഗിരിസാര്വഭൗമതനയേ കല്ലോലയത്വാശു മേ |
ഫുല്ലന്മല്ലിപിനദ്ധഹല്ലകമയീ മാലേവ യാ പേശലാ
ശ്രീകാഞ്ചീശ്വരി മാരമര്ദിതുരുരോമധ്യേ മുഹുര്ലമ്ബതേ ||26||

ബിഭ്രാണാ ശരദഭ്രവിഭ്രമദശാം വിദ്യോതമാനാപ്യസോ
കാമാക്ഷി സ്മിതമഞ്ജരീ കിരതി തേ കാരുണ്യധാരാരസമ് |
ആശ്ചര്യം ശിശിരീകരോതി ജഗതീശ്ചാലോക്യ ചൈനാമഹോ
കാമം ഖേലതി നീലകണ്ഠഹൃദയം കൗതൂഹലാന്ദോലിതമ് ||27||

പ്രേങ്ഖത്പ്രൗഢകടാക്ഷകുഞ്ജകുഹരേഷ്വത്യച്ഛഗുച്ഛായിതം
വക്ത്രേന്ദുച്ഛവിസിന്ധുവീചിനിചയേ ഫേനപ്രതാനായിതമ് |
നൈരന്തര്യവിജൃമ്ഭിതസ്തനതടേ നൈചോലപട്ടായിതം
കാലുഷ്യം കബലീകരോതു മമ തേ കാമാക്ഷി മന്ദസ്മിതമ് ||28||

പീയൂഷം തവ മന്ഥരസ്മിതമിതി വ്യര്ഥൈവ സാപപ്രഥാ
കാമാക്ഷി ധ്രുവമീദൃശം യദി ഭവേദേതത്കഥം വാ ശിവേ |
മന്ദാരസ്യ കഥാലവം ന സഹതേ മഥ്നാതി മന്ദാകിനീ-
മിന്ദും നിന്ദതി കീര്തിതേ‌உപി കലശീപാഥോധിമീര്ഷ്യായതേ ||29||

വിശ്വേഷാം നയനോത്സവം വിതനുതാം വിദ്യോതതാം ചന്ദ്രമാ
വിഖ്യാതോ മദനാന്തകേന മുകുടീമധ്യേ ച സംമാന്യതാമ് |
ആഃ കിം ജാതമനേന ഹാസസുഷമാമാലോക്യ കാമാക്ഷി തേ
കാലങ്കീമവലമ്ബതേ ഖലു ദശാം കല്മാഷഹീനോ‌உപ്യസൗ ||30||

ചേതഃ ശീതലയന്തു നഃ പശുപതേരാനന്ദജീവാതവോ
നമ്രാണാം നയനാധ്വസീമസു ശരച്ചന്ദ്രാതപോപക്രമാഃ |
സംസാരാഖ്യസരോരുഹാകരഖലീകാരേ തുഷാരോത്കരാഃ
കാമാക്ഷി സ്മരകീര്തിബീജനികരാസ്ത്വന്മന്ദഹാസാങ്കുരാഃ ||31||

കര്മൗഘാഖ്യതമഃകചാകചികരാന്കാമാക്ഷി സംചിന്തയേ
ത്വന്മന്ദസ്മിതരോചിഷാം ത്രിഭുവനക്ഷേമംകരാനങ്കുരാന് |
യേ വക്ത്രം ശിശിരശ്രിയോ വികസിതം ചന്ദ്രാതപാമ്ഭോരുഹ-
ദ്വേഷോദ്ധേഷോണചാതുരീമിവ തിരസ്കര്തും പരിഷ്കുര്വതേ ||32||

കുര്യുര്നഃ കുലശൈലരാജതനയേ കൂലംകഷം മങ്ഗലം
കുന്ദസ്പര്ധനചുഞ്ചവസ്തവ ശിവേ മന്ദസ്മിതപ്രക്രമാഃ |
യേ കാമാക്ഷി സമസ്തസാക്ഷിനയനം സന്തോഷയന്തീശ്വരം
കര്പൂരപ്രകരാ ഇവ പ്രസൃമരാഃ പുംസാമസാധാരണാഃ ||33||

കമ്രേണ സ്നപയസ്വ കര്മകുഹനാചോരേണ മാരാഗമ-
വ്യാഖ്യാശിക്ഷണദീക്ഷിതേന വിദുഷാമക്ഷീണലക്ഷ്മീപുഷാ |
കാമാക്ഷി സ്മിതകന്ദലേന കലുഷസ്ഫോടക്രിയാചുഞ്ചുനാ
കാരുണ്യാമൃതവീചികാവിഹരണപ്രാചുര്യധുര്യേണ മാമ് ||34||

ത്വന്മന്ദസ്മിതകന്ദലസ്യ നിയതം കാമാക്ഷി ശങ്കാമഹേ
ബിമ്ബഃ കശ്ചന നൂതനഃ പ്രചലിതോ നൈശാകരഃ ശീകരഃ |
കിംച ക്ഷീരപയോനിധിഃ പ്രതിനിധിഃ സ്വര്വാഹിനീവീചികാ-
ബിബ്വോകോ‌உപി വിഡമ്ബ ഏവ കുഹനാ മല്ലീമതല്ലീരുചഃ ||35||

ദുഷ്കര്മാര്കനിസര്ഗകര്കശമഹസ്സമ്പര്കതപതം മില-
ത്പങ്കം ശങ്കരവല്ലഭേ മമ മനഃ കാഞ്ചീപുരാലംക്രിയേ |
അമ്ബ ത്വന്മൃദുലസ്മിതാമൃതരസേ മങ്ക്ത്വാ വിധൂയ വ്യഥാ-
മാനന്ദോദയസൗധശൃങ്ഗപദവീമാരോഢുമാകാങ്ക്ഷതി ||36||

നമ്രാണാം നഗരാജശേഖരസുതേ നാകാലയാനാം പുരഃ
കാമാക്ഷി ത്വരയാ വിപത്പ്രശമേന കാരുണ്യധാരാഃ കിരന് |
ആഗച്ഛന്തമനുഗ്രഹം പ്രകടയന്നാനന്ദബീജാനി തേ
നാസീരേ മൃദുഹാസ ഏവ തനുതേ നാഥേ സുധാശീതലഃ ||37||

കാമാക്ഷി പ്രഥമാനവിഭ്രമനിധിഃ കന്ദര്പദര്പപ്രസൂഃ
മുഗ്ധസ്തേ മൃദുഹാസ ഏവ ഗിരിജേ മുഷ്ണാതു മേ കില്ബിഷമ് |
യം ദ്രഷ്ടും വിഹിതേ കരഗ്രഹ ഉമേ ശമ്ഭുസ്ത്രപാമീലിതം
സ്വൈരം കാരയതി സ്മ താണ്ഡവവിനോദാനന്ദിനാ തണ്ഡുനാ ||38||

ക്ഷുണ്ണം കേനചിദേവ ധീരമനസാ കുത്രാപി നാനാജനൈഃ
കര്മഗ്രന്ഥിനിയന്ത്രിതൈരസുഗമം കാമാക്ഷി സാമാന്യതഃ |
മുഗ്ധൈര്ദ്രുഷ്ടുമശക്യമേവ മനസാ മൂഢസയ മേ മൗക്തികം
മാര്ഗം ദര്ശയതു പ്രദീപ ഇവ തേ മന്ദസ്മിതശ്രീരിയമ് ||39||

ജ്യോത്സ്നാകാന്തിഭിരേവ നിര്മലതരം നൈശാകരം മണ്ഡലം
ഹംസൈരേവ ശരദ്വിലാസസമയേ വ്യാകോചമമ്ഭോരുഹമ് |
സ്വച്ഛൈരേവ വികസ്വരൈരുഡുഗുണൈഃ കാമാക്ഷി ബിമ്ബം ദിവഃ
പുണ്യൈരേവ മൃദുസ്മിതൈസ്തവ മുഖം പുഷ്ണാതി ശോഭാഭരമ് ||40||

മാനഗ്രന്ഥിവിധുന്തുദേന രഭസാദാസ്വാദ്യമാനേ നവ-
പ്രേമാഡമ്ബരപൂര്ണിമാഹിമകരേ കാമാക്ഷി തേ തത്ക്ഷണമ് |
ആലോക്യ സ്മിതചന്ദ്രികാം പുനരിമാമുന്മീലനം ജഗ്മുഷീം
ചേതഃ ശീലയതേ ചകോരചരിതം ചന്ദ്രാര്ധചൂഡാമണേഃ ||41||

കാമാക്ഷി സ്മിതമഞ്ജരീം തവ ഭജേ യസ്യാസ്ത്വിഷാമങ്കുരാ-
നാപീനസ്തനപാനലാലസതയാ നിശ്ശങ്കമങ്കേശയഃ |
ഊര്ധ്വം വീക്ഷ്യ വികര്ഷതി പ്രസൃമരാനുദ്ദാമയാ ശുണ്ഡയാ
സൂനുസുതേ ബിസശങ്കയാശു കുഹനാദന്താവലഗ്രാമണീഃ ||42||

ഗാഢാശ്ലേഷവിമര്ദസമ്ഭ്രമവശാദുദ്ദാമമുക്താഗുണ-
പ്രാലമ്ബേ കുചകുമ്ഭയോര്വിഗലിതേ ദക്ഷദ്വിഷോ വക്ഷസി |
യാ സഖ്യേന പിനഹ്യതി പ്രചുരയാ ഭാസാ തദീയാം ദശാം
സാ മേ ഖേലതു കാമകോടി ഹൃദയേ സാന്ദ്രസ്മിതാംശുച്ഛടാ ||43||

മന്ദാരേ തവ മന്ഥരസ്മിതരുചാം മാത്സര്യമാലോക്യതേ
കാമാക്ഷി സ്മരശാസനേ ച നിയതോ രാഗോദയോ ലക്ഷ്യതേ |
ചാന്ദ്രീഷു ദ്യുതിമഞ്ജരീഷു ച മഹാന്ദ്വേഷാങ്കുരോ ദൃശ്യതേ
ശുദ്ധാനാം കഥമീദൃശീ ഗിരിസുതേ‌உതിശുദ്ധാ ദശാ കഥ്യതാമ് ||44||

പീയൂഷം ഖലു പീയതേ സുരജനൈര്ദുഗ്ധാമ്ബുധിര്മഥ്യതേ
മാഹേശൈശ്ച ജടാകലാപനിഗഡൈര്മന്ദാകിനീ നഹ്യതേ |
ശീതാംശുഃ പരിഭൂയതേ ച തമസാ തസ്മാദനേതാദൃശീ
കാമാക്ഷി സ്മിതമഞ്ജരീ തവ വചോവൈദഗ്ധ്യമുല്ലങ്ഘതേ ||45||

ആശങ്കേ തവ മന്ദഹാസലഹരീമന്യാദൃശീം ചന്ദ്രികാ-
മേകാമ്രേശകുടുമ്ബിനി പ്രതിപദം യസ്യാഃ പ്രഭാസംഗമേ |
വക്ഷോജാമ്ബുരുഹേ ന തേ രചയതഃ കാംചിദ്ദശാം കൗങ്മലീ-
മാസ്യാമ്ഭോരുഹമമ്ബ കിംച ശനകൈരാലമ്ബതേ ഫുല്ലതാമ് ||46||

ആസ്തീര്ണാധരകാന്തിപല്ലവചയേ പാതം മുഹുര്ജഗ്മുഷീ
മാരദ്രോഹിണി കന്ദലത്സ്മരശരജ്വാലാവലീര്വ്യഞ്ജതീ |
നിന്ദന്തീ ഘനസാരഹാരവലയജ്യോത്സ്നാമൃണാലാനി തേ
കാമാക്ഷി സ്മിതചാതുരീ വിരഹിണീരീതിം ജഗാഹേതരാമ് ||47||

സൂര്യാലോകവിധൗ വികാസമധികം യാന്തീ ഹരന്തീ തമ-
സ്സന്ദോഹം നമതാം നിജസ്മരണതോ ദോഷാകരദ്വേഷിണീ |
നിര്യാന്തീ വദനാരവിന്ദകുഹരാന്നിര്ധൂതജാഡ്യാ നൃണാം
ശ്രീകാമാക്ഷി തവ സ്മിതദ്യുതിമയീ ചിത്രീയതേ ചന്ദ്രികാ ||48||

കുണ്ഠീകുര്യുരമീ കുബോധഘടനാമസ്മന്മനോമാഥിനീം
ശ്രീകാമാക്ഷി ശിവംകരാസ്തവ ശിവേ ശ്രീമന്ദഹാസാങ്കുരാഃ |
യേ തന്വന്തി നിരന്തരം തരുണിമസ്തമ്ബേരമഗ്രാമണീ-
കുമ്ഭദ്വന്ദ്വവിഡമ്ബിനി സ്തനതടേ മുക്താകുഥാഡമ്ബരമ് ||49||

പ്രേങ്ഖന്തഃ ശരദമ്ബുദാ ഇവ ശനൈഃ പ്രേമാനിലൈഃ പ്രേരിതാ
മജ്ജന്തോ മന്ദനാരികണ്ഠസുഷമാസിന്ധൗ മുഹുര്മന്ഥരമ് |
ശ്രീകാമാക്ഷി തവ സ്മിതാംശുനികരാഃ ശ്യാമായമാനശ്രിയോ
നീലാമ്ഭോധരനൈപുണീം തത ഇതോ നിര്നിദ്രയന്ത്യഞ്ജസാ ||50||

വ്യാപാരം ചതുരാനനൈകവിഹൃതൗ വ്യാകുര്വതീ കുര്വതീ
രുദ്രാക്ഷഗ്രഹണം മഹേശി സതതം വാഗൂര്മികല്ലോലിതാ |
ഉത്ഫുല്ലം ധവലാരവിന്ദമധരീകൃത്യ സ്ഫുരന്തീ സദാ
ശ്രീകാമാക്ഷി സരസ്വതീ വിജയതേ ത്വന്മന്ദഹാസപ്രഭാ ||51||

കര്പൂരദ്യുതിതസ്കരേണ മഹസാ കല്മാഷയത്യാനനം
ശ്രീകാഞ്ചീപുരനായികേ പതിരിവ ശ്രീമന്ദഹാസോ‌உപി തേ |
ആലിങ്ഗത്യതിപീവരാം സ്തനതടീം ബിമ്ബാധരം ചുമ്ബതി
പ്രൗഢം രാഗഭരം വ്യനക്തി മനസോ ധൈര്യം ധുനീതേതരാമ് ||52||

വൈശദ്യേന ച വിശ്വതാപഹരണക്രീഡാപടീയസ്തയാ
പാണ്ഡിത്യേന പചേലിമേന ജഗതാം നേത്രോത്സവോത്പാദേന |
കാമാക്ഷി സ്മിതകന്ദലൈസ്തവ തുലാമാരോഢുമുദ്യോഗിനീ
ജ്യോത്സ്നാസൗ ജലരാശിപോഷണതയാ ദൂഷ്യാം പ്രപന്നാ ദശാമ് ||53||

ലാവണ്യാമ്ബുജിനീമൃണാലവലയൈഃ ശൃങ്ഗാരഗന്ധദ്വിപ-
ഗ്രാമണ്യഃ ശ്രുതിചാമരൈസ്തരുണിമസ്വാരാജ്യതേജോങ്കുരൈഃ |
ആനന്ദാമൃതസിന്ധുവീചിപൃഷതൈരാസ്യാബ്ജഹംസൈസ്തവ
ശ്രീകാമാക്ഷി മഥാന മന്ദഹസിതൈര്മത്കം മനഃകല്മഷമ് ||54||

ഉത്തുങ്ഗസ്തനമണ്ഡലീപരിചലന്മാണിക്യഹാരച്ഛടാ-
ചഞ്ചച്ഛോണിമപുഞ്ജമധ്യസരണിം മാതഃ പരിഷ്കുര്വതീ |
യാ വൈദഗ്ധ്യമുപൈതി ശംകരജടാകാന്താരവാടീപത-
ത്സ്വര്വാപീപയസഃ സ്മിതദ്യുതിരസൗ കാമാക്ഷി തേ മഞ്ജുലാ ||55||

സന്നാമൈകജുഷാ ജനേന സുലഭം സംസൂചയന്തീ ശനൈ-
രുത്തുങ്ഗസ്യ ചിരാദനുഗ്രഹതരോരുത്പത്സ്യമാനം ഫലമ് |
പ്രാഥമ്യേന വികസ്വരാ കുസുമവത്പ്രാഗല്ഭ്യമഭ്യേയുഷീ
കാമാക്ഷി സ്മിതചാതുരീ തവ മമ ക്ഷേമംകരീ കല്പതാമ് ||56||

ധാനുഷ്കാഗ്രസരസ്യ ലോലകുടിലഭ്രൂലേഖയാ ബിഭ്രതോ
ലീലാലോകശിലീമുഖം നവവയസ്സാമ്രാജ്യലക്ഷ്മീപുഷഃ |
ജേതും മന്മഥമര്ദിനം ജനനി തേ കാമാക്ഷി ഹാസഃ സ്വയം
വല്ഗുര്വിഭ്രമഭൂഭൃതോ വിതനുതേ സേനാപതിപ്രക്രിയാമ് ||57||

യന്നാകമ്പത കാലകൂടകബലീകാരേ ചുചുമ്ബേ ന യദ്-
ഗ്ലാന്യാ ചക്ഷുഷി രൂഷിതാനലശിഖേ രുദ്രസ്യ തത്താദൃശമ് |
ചേതോ യത്പ്രസഭം സ്മരജ്വരശിഖിജ്വാലേന ലേലിഹ്യതേ
തത്കാമാക്ഷി തവ സ്മിതാംശുകലികാഹേലാഭവം പ്രാഭവമ് ||58||

സമ്ഭിന്നേവ സുപര്വലോകതടിനീ വീചീചയൈര്യാമുനൈഃ
സംമിശ്രേവ ശശാങ്കദീപ്തിലഹരീ നീലൈര്മഹാനീരദൈഃ |
കാമാക്ഷി സ്ഫുരിതാ തവ സ്മിതരുചിഃ കാലാഞ്ജനസ്പര്ധിനാ
കാലിമ്നാ കചരോചിഷാം വ്യതികരേ കാംചിദ്ദശാമശ്നുതേ ||59||

ജാനീമോ ജഗദീശ്വരപ്രണയിനി ത്വന്മന്ദഹാസപ്രഭാം
ശ്രീകാമാക്ഷി സരോജിനീമഭിനവാമേഷാ യതഃ സര്വദാ |
ആസ്യേന്ദോരവലോകേന പശുപതേരഭ്യേതി സമ്ഫുല്ലതാം
തന്ദ്രാലുസ്തദഭാവ ഏവ തനുതേ തദ്വൈപരീത്യക്രമമ് ||60||

യാന്തീ ലോഹിതിമാനമഭ്രതടിനീ ധാതുച്ഛടാകര്ദമൈഃ
ഭാന്തീ ബാലഗഭസ്തിമാലികിരണൈര്മേഘാവലീ ശാരദീ |
ബിമ്ബോഷ്ഠദ്യുതിപുഞ്ജചുമ്ബനകലാശോണായമാനേന തേ
കാമാക്ഷി സ്മിതരോചിഷാ സമദശാമാരോഢുമാകാങ്ക്ഷതേ ||61||

ശ്രീകാമാക്ഷി മുഖേന്ദുഭൂഷണമിദം മന്ദസ്മിതം താവകം
നേത്രാനന്ദകരം തഥാ ഹിമകരോ ഗച്ഛേദ്യഥാ തിഗ്മതാമ് |
ശീതം ദേവി തഥാ യഥാ ഹിമജലം സന്താപമുദ്രാസ്പദം
ശ്വേതം കിംച തഥാ യഥാ മലിനതാം ധത്തേ ച മുക്താമണിഃ ||62||

ത്വന്മന്ദസ്മിതമഞ്ജരീം പ്രസൃമരാം കാമാക്ഷി ചന്ദ്രാതപം
സന്തഃ സന്തതമാമനന്ത്യമലതാ തല്ലക്ഷണം ലക്ഷ്യതേ |
അസ്മാകം ന ധുനോതി താപകമധികം ധൂനോതി നാഭ്യന്തരം
ധ്വാന്തം തത്ഖലു ദുഃഖിനോ വയമിദം കേനോതി നോ വിദ്മഹേ ||63||

നമ്രസ്യ പ്രണയപ്രരൂഢകലഹച്ഛേദായ പാദാബ്ജയോഃ
മന്ദം ചന്ദ്രകിശോരശേഖരമണേഃ കാമാക്ഷി രാഗേണ തേ |
ബന്ധൂകപ്രസവശ്രിയം ജിതവതോ ബംഹീയസീം താദൃശീം
ബിമ്ബോഷ്ഠസ്യ രുചിം നിരസ്യ ഹസിതജ്യോത്സ്നാ വയസ്യായതേ ||64||

മുക്താനാം പരിമോചനം വിദധതസ്തത്പ്രീതിനിഷ്പാദിനീ
ഭൂയോ ദൂരത ഏവ ധൂതമരുതസ്തത്പാലനം തന്വതീ |
ഉദ്ഭൂതസ്യ ജലാന്തരാദവിരതം തദ്ദൂരതാം ജഗ്മുഷീ
കാമാക്ഷി സ്മിതമഞ്ജരീ തവ കഥം കമ്ബോസ്തുലാമശ്നുതേ ||65||

ശ്രീകാമാക്ഷി തവ സ്മിതദ്യുതിഝരീവൈദഗ്ധ്യലീലായിതം
പശ്യന്തോ‌உപി നിരന്തരം സുവിമലംമന്യാ ജഗന്മണ്ഡലേ |
ലോകം ഹാസയിതും കിമര്ഥമനിശം പ്രാകാശ്യമാതന്വതേ
മന്ദാക്ഷം വിരഹയ്യ മങ്ഗലതരം മന്ദാരചന്ദ്രാദയഃ ||66||

ക്ഷീരാബ്ധേരപി ശൈലരാജതനയേ ത്വന്മന്ദഹാസസ്യ ച
ശ്രീകാമാക്ഷി വലക്ഷിമോദയനിധേഃ കിംചിദ്ഭിദാം ബ്രൂമഹേ |
ഏകസ്മൈ പുരുഷായ ദേവി സ ദദൗ ലക്ഷ്മീം കദാചിത്പുരാ
സര്വേഭ്യോ‌உപി ദദാത്യസൗ തു സതതം ലക്ഷ്മീം ച വാഗീശ്വരീമ് ||67||

ശ്രീകാഞ്ചീപുരരത്നദീപകലികേ താന്യേവ മേനാത്മജേ
ചാകോരാണി കുലാനി ദേവി സുതരാം ധന്യാനി മന്യാമഹേ |
കമ്പാതീരകുടുമ്ബചംക്രമകലാചുഞ്ചൂനി ചഞ്ചൂപുടൈഃ
നിത്യം യാനി തവ സ്മിതേന്ദുമഹസാമാസ്വാദമാതന്വതേ ||68||

ശൈത്യപ്രക്രമമാശ്രിതോ‌உപി നമതാം ജാഡ്യപ്രഥാം ധൂനയന്
നൈര്മല്യം പരമം ഗതോ‌உപി ഗിരിശം രാഗാകുലം ചാരയന് |
ലീലാലാപപുരസ്സരോ‌உപി സതതം വാചംയമാന്പ്രീണയന്
കാമാക്ഷി സ്മിതരോചിഷാം തവ സമുല്ലാസഃ കഥം വര്ണ്യതേ ||69||

ശ്രോണീചഞ്ചലമേഖലാമുഖരിതം ലീലാഗതം മന്ഥരം
ഭ്രൂവല്ലീചലനം കടാക്ഷവലനം മന്ദാക്ഷവീക്ഷാചണമ് |
യദ്വൈദഗ്ധ്യമുഖേന മന്മഥരിപും സംമോഹയന്ത്യഞ്ജസാ
ശ്രീകാമാക്ഷി തവ സ്മിതായ സതതം തസ്മൈ നമ്സകുര്മഹേ ||70||

ശ്രീകാമാക്ഷി മനോജ്ഞമന്ദഹസിതജ്യോതിഷ്പ്രരോഹേ തവ
സ്ഫീതശ്വേതിമസാര്വഭൗമസരണിപ്രാഗല്ഭ്യമഭ്യേയുഷി |
ചന്ദ്രോ‌உയം യുവരാജതാം കലയതേ ചേടീധുരം ചന്ദ്രികാ
ശുദ്ധാ സാ ച സുധാഝരീ സഹചരീസാധര്മ്യമാലമ്ബതേ ||71||

ജ്യോത്സ്നാ കിം തനുതേ ഫലം തനുമതാമൗഷ്ണ്യപ്രശാന്തിം വിനാ
ത്വന്മന്ദസ്മിതരോചിഷാ തനുമതാം കാമാക്ഷി രോചിഷ്ണുനാ |
സന്താപോ വിനിവാര്യതേ നവവയഃപ്രാചുര്യമങ്കൂര്യതേ
സൗന്ദര്യം പരിപൂര്യതേ ജഗതി സാ കീര്തിശ്ച സംചാര്യതേ ||72||

വൈമല്യം കുമുദശ്രിയാം ഹിമരുചഃ കാന്ത്യൈവ സന്ധുക്ഷ്യതേ
ജ്യോത്സ്നാരോചിരപി പ്രദോഷസമയം പ്രാപ്യൈവ സമ്പദ്യതേ |
സ്വച്ഛത്വം നവമൗക്തികസ്യ പരമം സംസ്കാരതോ ദൃശ്യതേ
കാമാക്ഷ്യാഃ സ്മിതദീധിതേര്വിശദിമാ നൈസര്ഗികോ ഭാസതേ ||73||

പ്രാകാശ്യം പരമേശ്വരപ്രണയിനി ത്വന്മന്ദഹാസശ്രിയഃ
ശ്രീകാമാക്ഷി മമ ക്ഷിണോതു മമതാവൈചക്ഷണീമക്ഷയാമ് |
യദ്ഭീത്യേവ നിലീയതേ ഹിമകരോ മേഘോദരേ ശുക്തികാ-
ഗര്ഭേ മൗക്തികമണ്ഡലീ ച സരസീമധ്യേ മൃണാലീ ച സാ ||74||

ഹേരമ്ബേ ച ഗുഹേ ഹര്ഷഭരിതം വാത്സല്യമങ്കൂരയത്
മാരദ്രോഹിണി പൂരുഷേ സഹഭുവം പ്രേമാങ്കുരം വ്യഞ്ജയത് |
ആനമ്രേഷു ജനേഷു പൂര്ണകരുണാവൈദഗ്ധ്യമുത്താലയത്
കാമാക്ഷി സ്മിതമഞ്ജസാ തവ കഥംകാരം മയാ കഥ്യതേ ||75||

സംക്രുദ്ധദ്വിജരാജകോ‌உപ്യവിരതം കുര്വന്ദ്വിജൈഃ സംഗമം
വാണീപദ്ധതിദൂരഗോ‌உപി സതതം തത്സാഹചര്യം വഹന് |
അശ്രാന്തം പശുദുര്ലഭോ‌உപി കലയന്പത്യൗ പശൂനാം രതിം
ശ്രീകാമാക്ഷി തവ സ്മിതാമൃതരസസ്യന്ദോ മയി സ്പന്ദതാമ് ||76||

ശ്രീകാമാക്ഷി മഹേശ്വരേ നിരുപമപ്രേമാങ്കുരപ്രക്രമമ്ം
നിത്യം യഃ പ്രകടീകരോതി സഹജാമുന്നിദ്രയന്മാധുരീമ് |
തത്താദൃക്തവ മന്ദഹാസമഹിമാ മാതഃ കഥം മാനിതാം
തന്മൂര്ധ്നാ സുരനിമ്നഗാം ച കലികാമിന്ദോശ്ച താം നിന്ദതി ||77||

യേ മാധുര്യവിഹാരമണ്ടപഭുവോ യേ ശൈത്യമുദ്രാകരാ
യേ വൈശദ്യദശാവിശേഷസുഭഗാസ്തേ മന്ദഹാസാങ്കുരാഃ |
കാമാക്ഷ്യാഃ സഹജം ഗുണത്രയമിദം പര്യായതഃ കുര്വതാം
വാണീഗുമ്ഫനഡമ്ബരേ ച ഹൃദയേ കീര്തിപ്രരോഹേ ച മേ ||78||

കാമാക്ഷ്യാ മൃദുലസ്മിതാംശുനികരാ ദക്ഷാന്തകേ വീക്ഷണേ
മന്ദാക്ഷഗ്രഹിലാ ഹിമദ്യുതിമയൂഖാക്ഷേപദീക്ഷാങ്കുരാഃ |
ദാക്ഷ്യം പക്ഷ്മലയന്തു മാക്ഷികഗുഡദ്രാക്ഷാഭവം വാക്ഷു മേ
സൂക്ഷ്മം മോക്ഷപഥം നിരീക്ഷിതുമപി പ്രക്ഷാലയേയുര്മനഃ ||79||

ജാത്യാ ശീതശീതലാനി മധുരാണ്യേതാനി പൂതാനി തേ
ഗാങ്ഗാനീവ പയാംസി ദേവി പടലാന്യല്പസ്മിതജ്യോതിഷാമ് |
ഏനഃപങ്കപരമ്പരാമലിനിതാമേകാമ്രനാഥപ്രിയേ
പ്രജ്ഞാനാത്സുതരാം മദീയധിഷണാം പ്രക്ഷാലയന്തു ക്ഷണാത് ||80||

അശ്രാന്തം പരതന്ത്രിതഃ പശുപതിസ്ത്വന്മന്ദഹാസാങ്കുരൈഃ
ശ്രീകാമാക്ഷി തദീയവര്ണസമതാസങ്ഗേന ശങ്കാമഹേ |
ഇന്ദും നാകധുനീം ച ശേഖരയതേ മാലാം ച ധത്തേ നവൈഃ
വൈകുണ്ഠൈരവകുണ്ഠനം ച കുരുതേ ധൂലീചയൈര്ഭാസ്മനൈഃ ||81||

ശ്രീകാഞ്ചീപുരദേവതേ മൃദുവചസ്സൗരഭ്യമുദ്രാസ്പദം
പ്രൗഢപ്രേമലതാനവീനകുസുമം മന്ദസ്മിതം താവകമ് |
മന്ദം കന്ദലതി പ്രിയസ്യ വദനാലോകേ സമാഭാഷണേ
ശ്ലക്ഷ്ണേ കുങ്മലതി പ്രരൂഢപുലകേ ചാശ്ലോഷണേ ഫുല്ലതി ||82||

കിം ത്രൈസ്രോതസമമ്ബികേ പരിണതം സ്രോതശ്ചതുര്ഥം നവം
പീയൂഷസ്യ സമസ്തതാപഹരണം കിംവാ ദ്വിതീയം വപുഃ |
കിംസ്വിത്ത്വന്നികടം ഗതം മധുരിമാഭ്യാസായ ഗവ്യം പയഃ
ശ്രീകാഞ്ചീപുരനായകപ്രിയതമേ മന്ദസ്മിതം താവകമ് ||83||

ഭൂഷാ വക്ത്രസരോരുഹസ്യ സഹജാ വാചാം സഖീ ശാശ്വതീ
നീവീ വിഭ്രമസന്തതേഃ പശുപതേഃ സൗധീ ദൃശാം പാരണാ |
ജീവാതുര്മദനശ്രിയഃ ശശിരുചേരുച്ചാടനീ ദേവതാ
ശ്രീകാമാക്ഷി ഗിരാമഭൂമിമയതേ ഹാസപ്രഭാമഞ്ജരീ ||84||

സൂതിഃ ശ്വേതിമകന്ദലസ്യ വസതിഃ ശൃങ്ഗാരസാരശ്രിയഃ
പൂര്തിഃ സൂക്തിഝരീരസസ്യ ലഹരീ കാരുണ്യപാഥോനിധേഃ |
വാടീ കാചന കൗസുമീ മധുരിമസ്വാരാജ്യലക്ഷ്മ്യാസ്തവ
ശ്രീകാമാക്ഷി മമാസ്തു മങ്ഗലകരീ ഹാസപ്രഭാചാതുരീ ||85||

ജന്തൂനാം ജനിദുഃഖമൃത്യുലഹരീസന്താപനം കൃന്തതഃ
പ്രൗഢാനുഗ്രഹപൂര്ണശീതലരുചോ നിത്യോദയം ബിഭ്രതഃ |
ശ്രീകാമാക്ഷി വിസൃത്വരാ ഇവ കരാ ഹാസാങ്കുരാസ്തേ ഹഠാ-
ദാലോകേന നിഹന്യുരന്ധതമസസ്തോമസ്യ മേ സന്തതിമ് ||86||

ഉത്തുങ്ഗസ്തനമണ്ഡലസ്യ വിലസല്ലാവണ്യലീലാനടീ-
രങ്ഗസ്യ സ്ഫുടമൂര്ധ്വസീമനി മുഹുഃ പ്രാകാശ്യമഭ്യേയുഷീ |
ശ്രീകാമാക്ഷി തവ സ്മിതദ്യുതിതതിര്ബിമ്ബോഷ്ഠകാന്ത്യങ്കുരൈഃ
ചിത്രാം വിദ്രുമമുദ്രിതാം വിതനുതേ മൗക്തീം വിതാനശ്രിയമ് ||87||

സ്വാഭാവ്യാത്തവ വക്ത്രമേവ ലലിതം സന്തോഷസമ്പാദനം
ശമ്ഭോഃ കിം പുനരഞ്ചിതസ്മിതരുചഃ പാണ്ഡിത്യപാത്രീകൃതമ് |
അമ്ഭോജം സ്വത ഏവ സര്വജഗതാം ചക്ഷുഃപ്രിയമ്ഭാവുകം
കാമാക്ഷി സ്ഫുരിതേ ശരദ്വികസിതേ കീദൃഗ്വിധം ഭ്രാജതേ ||88||

പുമ്ഭിര്നിര്മലമാനസൗര്വിദധതേ മൈത്രീം ദൃഢം നിര്മലാം
ലബ്ധ്വാ കര്മലയം ച നിര്മലതരാം കീര്തിം ലഭന്തേതരാമ് |
സൂക്തിം പക്ഷ്മലയന്തി നിര്മലതമാം യത്താവകാഃ സേവകാഃ
തത്കാമാക്ഷി തവ സ്മിതസ്യ കലയാ നൈര്മല്യസീമാനിധേഃ ||89||

ആകര്ഷന്നയനാനി നാകിസദസാം ശൈത്യേന സംസ്തമ്ഭയ-
ന്നിന്ദും കിംച വിമോഹയന്പശുപതിം വിശ്വാര്തിമുച്ചാടയന് |
ഹിംസത്സംസൃതിഡമ്ബരം തവ ശിവേ ഹാസാഹ്വയോ മാന്ത്രികഃ
ശ്രീകാമാക്ഷി മദീയമാനസതമോവിദ്വേഷണേ ചേഷ്ടതാമ് ||90||

ക്ഷേപീയഃ ക്ഷപയന്തു കല്മഷഭയാന്യസ്മാകമല്പസ്മിത-
ജ്യോതിര്മണ്ഡലചംക്രമാസ്തവ ശിവേ കാമാക്ഷി രോചിഷ്ണവഃ |
പീഡാകര്മഠകര്മഘര്മസമയവ്യാപാരതാപാനല-
ശ്രീപാതാ നവഹര്ഷവര്ഷണസുധാസ്രോതസ്വിനീശീകരാഃ ||91||

ശ്രീകാമാക്ഷി തവ സ്മിതൈന്ദവമഹഃപൂരേ പരിമ്ഫൂര്ജതി
പ്രൗഢാം വാരിധിചാതുരീം കലയതേ ഭക്താത്മനാം പ്രാതിഭമ് |
ദൗര്ഗത്യപ്രസരാസ്തമഃപടലികാസാധര്മ്യമാബിഭ്രതേ
സര്വം കൈരവസാഹചര്യപദവീരീതിം വിധത്തേ പരമ് ||92||

മന്ദാരാദിഷു മന്മഥാരിമഹിഷി പ്രാകാശ്യരീതിം നിജാം
കാദാചിത്കതയാ വിശങ്ക്യ ബഹുശോ വൈശദ്യമുദ്രാഗുണഃ |
സാതത്യേന തവ സ്മിതേ വിതനുതേ സ്വൈരാസനാവാസനാമ് ||93||

ഇന്ധാനേ ഭവവീതിഹോത്രനിവഹേ കര്മൗഘചണ്ഡാനില-
പ്രൗഢിമ്നാ ബഹുലീകൃതേ നിപതിതം സന്താപചിന്താകുലമ് |
മാതര്മാം പരിഷിഞ്ച കിംചിദമലൈഃ പീയൂഷവര്ഷൈരിവ
ശ്രീകാമാക്ഷി തവ സ്മിതദ്യുതികണൈഃ ശൈശിര്യലീലാകരൈഃ ||94||

ഭാഷായാ രസനാഗ്രഖേലനജുഷഃ ശൃങ്ഗാരമുദ്രാസഖീ-
ലീലാജാതരതേഃ സുഖേന നിയമസ്നാനായ മേനാത്മജേ |
ശ്രീകാമാക്ഷി സുധാമയീവ ശിശിരാ സ്രോതസ്വിനീ താവകീ
ഗാഢാനന്ദതരങ്ഗിതാ വിജയതേ ഹാസപ്രഭാചാതുരീ ||95||

സന്താപം വിരലീകരോതു സകലം കാമാക്ഷി മച്ചേതനാ
മജ്ജന്തീ മധുരസ്മിതാമരധുനീകല്ലോലജാലേഷു തേ |
നൈരന്തര്യമുപേത്യ മന്മഥമരുല്ലോലേഷു യേഷു സ്ഫുടം
പ്രേമേന്ദുഃ പ്രതിബിമ്ബിതോ വിതനുതേ കൗതൂഹലം ധൂര്ജടേഃ ||96||

ചേതഃക്ഷീരപയോധിമന്ഥരചലദ്രാഗാഖ്യമന്ഥാചല-
ക്ഷോഭവ്യാപൃതിസമ്ഭവാം ജനനി തേ മന്ദസ്മിതശ്രീസുധാമ് |
സ്വാദംസ്വാദമുദീതകൗതുകരസാ നേത്രത്രയീ ശാംകരീ
ശ്രീകാമാക്ഷി നിരന്തരം പരിണമത്യാനന്ദവീചീമയീ ||97||

ആലോകേ തവ പഞ്ചസായകരിപോരുദ്ദാമകൗതൂഹല-
പ്രേങ്ഖന്മാരുതഘട്ടനപ്രചലിതാദാനന്ദദുഗ്ധാമ്ബുധേഃ |
കാചിദ്വീചിരുദഞ്ചതി പ്രതിനവാ സംവിത്പ്രരോഹാത്മികാ
താം കാമാക്ഷി കവീശ്വരാഃ സ്മിതമിതി വ്യാകുര്വതേ സര്വദാ ||98||

സൂക്തിഃ ശീലയതേ കിമദ്രിതനയേ മന്ദസ്മിതാത്തേ മുഹുഃ
മാധുര്യാഗമസമ്പ്രദായമഥവാ സൂക്തേര്നു മന്ദസ്മിതമ് |
ഇത്ഥം കാമപി ഗാഹതേ മമ മനഃ സന്ദേഹമാര്ഗഭ്രമിം
ശ്രീകാമാക്ഷി ന പാരമാര്ഥ്യസരണിസ്ഫൂര്തൗ നിധത്തേ പദമ് ||99||

ക്രീഡാലോലകൃപാസരോരുഹമുഖീസൗധാങ്ഗണേഭ്യഃ കവി-
ശ്രേണീവാക്പരിപാടികാമൃതഝരീസൂതീഗൃഹേഭ്യഃ ശിവേ |
നിര്വാണാങ്കുരസാര്വഭൗമപദവീസിംഹാസനേഭ്യസ്തവ
ശ്രീകാമാക്ഷി മനോജ്ഞമന്ദഹസിതജ്യോതിഷ്കണേഭ്യോ നമഃ ||100||

ആര്യാമേവ വിഭാവയന്മനസി യഃ പാദാരവിന്ദം പുരഃ
പശ്യന്നാരഭതേ സ്തുതിം സ നിയതം ലബ്ധ്വാ കടാക്ഷച്ഛവിമ് |
കാമാക്ഷ്യാ മൃദുലസ്മിതാംശുലഹരീജ്യോത്സ്നാവയസ്യാന്വിതാമ്
ആരോഹത്യപവര്ഗസൗധവലഭീമാനന്ദവീചീമയീമ് ||101||

|| ഇതി മന്ദസ്മിതശതകം സമ്പൂര്ണമ് ||

|| ഇതി ശ്രീ മൂകപഞ്ചശതീ സമ്പൂര്ണാ ||

||ഓഉമ് തത് സത് ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics