Tamil

Mooka Pancha Sathi 4 – Kataakshya Satakam – Tamil

Comments Off on Mooka Pancha Sathi 4 – Kataakshya Satakam – Tamil 18 February 2013

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

ரசன: ஶ்ரீ மூக ஶம்கரேம்த்ர ஸரஸ்வதி

மோஹான்தகாரனிவஹம் வினிஹன்துமீடே
மூகாத்மனாமபி மஹாகவிதாவதான்யான் |
ஶ்ரீகாஞ்சிதேஶஶிஶிரீக்றுதிஜாகரூகான்
ஏகாம்ரனாததருணீகருணாவலோகான் ||1||

மாதர்ஜயன்தி மமதாக்ரஹமோக்ஷணானி
மாஹேன்த்ரனீலருசிஶிக்ஷணதக்ஷிணானி |
காமாக்ஷி கல்பிதஜகத்த்ரயரக்ஷணானி
த்வத்வீக்ஷணானி வரதானவிசக்ஷணானி ||2||

ஆனங்கதன்த்ரவிதிதர்ஶிதகௌஶலானாம்
ஆனன்தமன்தபரிகூர்ணிதமன்தராணாம் |
தாரல்யமம்ப தவ தாடிதகர்ணஸீம்னாம்
காமாக்ஷி கேலதி கடாக்ஷனிரீக்ஷணானாம் ||3||

கல்லோலிதேன கருணாரஸவேல்லிதேன
கல்மாஷிதேன கமனீயம்றுதுஸ்மிதேன |
மாமஞ்சிதேன தவ கிம்சன குஞ்சிதேன
காமாக்ஷி தேன ஶிஶிரீகுரு வீக்ஷிதேன ||4||

ஸாஹாய்யகம் கதவதீ முஹுரர்ஜனஸ்ய
மன்தஸ்மிதஸ்ய பரிதோஷிதபீமசேதாஃ |
காமாக்ஷி பாண்டவசமூரிவ தாவகீனா
கர்ணான்திகம் சலதி ஹன்த கடாக்ஷலக்ஷ்மீஃ ||5||

அஸ்தம் க்ஷணான்னயது மே பரிதாபஸூர்யம்
ஆனன்தசன்த்ரமஸமானயதாம் ப்ரகாஶம் |
காலான்தகாரஸுஷுமாம் கலயன்திகன்தே
காமாக்ஷி கோமலகடாக்ஷனிஶாகமஸ்தே ||6||

தாடாங்கமௌக்திகருசாங்குரதன்தகான்திஃ
காருண்யஹஸ்திபஶிகாமணினாதிரூடஃ |
உன்மூலயத்வஶுபபாதபமஸ்மதீயம்
காமாக்ஷி தாவககடாக்ஷமதங்கஜேதன்த்ரஃ ||7||

சாயாபரணே ஜகதாம் பரிதாபஹாரீ
தாடங்கரத்னமணிதல்லஜபல்லவஶ்ரீஃ |
காருண்யனாம விகிரன்மகரன்தஜாலம்
காமாக்ஷி ராஜதி கடாக்ஷஸுரத்ருமஸ்தே ||8||

ஸூர்யாஶ்ரயப்ரணயினீ மணிகுண்டலாம்ஶு-
லௌஹித்யகோகனதகானனமானனீயா |
யான்தீ தவ ஸ்மரஹரானனகான்திஸின்தும்
காமாக்ஷி ராஜதி கடாக்ஷகலின்தகன்யா ||9||

ப்ராப்னோதி யம் ஸுக்றுதினம் தவ பக்ஷபாதாத்
காமாக்ஷி வீக்ஷணவிலாஸகலாபுரன்த்ரீ |
ஸத்யஸ்தமேவ கில முக்திவதூர்வ்றுணீதே
தஸ்மான்னிதான்தமனயோரிதமைகமத்யம் ||10||

யான்தீ ஸதைவ மருதாமனுகூலபாவம்
ப்ரூவல்லிஶக்ரதனுருல்லஸிதா ரஸார்த்ரா |
காமாக்ஷி கௌதுகதரங்கிதனீலகண்டா
காதம்பினீவ தவ பாதி கடாக்ஷமாலா ||11||

கங்காம்பஸி ஸ்மிதமயே தபனாத்மஜேவ
கங்காதரோரஸி னவோத்பலமாலிகேவ |
வக்த்ரப்ரபாஸரஸி ஶைவலமண்டலீவ
காமாக்ஷி ராஜதி கடாக்ஷருசிச்சடா தே ||12||

ஸம்ஸ்காரதஃ கிமபி கன்தலிதான் ரஸஜ்ஞ-
கேதாரஸீம்னி ஸுதியாமுபபோகயோக்யான் |
கல்யாணஸூக்திலஹரீகலமாம்குரான்னஃ
காமாக்ஷி பக்ஷ்மலயது த்வதபாங்கமேகஃ ||13||

சாஞ்சல்யமேவ னியதம் கலயன்ப்ரக்றுத்யா
மாலின்யபூஃ ஶ்ரதிபதாக்ரமஜாகரூகஃ |
கைவல்யமேவ கிமு கல்பயதே னதானாம்
காமாக்ஷி சித்ரமபி தே கருணாகடாக்ஷஃ ||14||

ஸம்ஜீவனே ஜனனி சூதஶிலீமுகஸ்ய
ஸம்மோஹனே ஶஶிகிஶோரகஶேகரஸ்ய |
ஸம்ஸ்தம்பனே ச மமதாக்ரஹசேஷ்டிதஸ்ய
காமாக்ஷி வீக்ஷணகலா பரமௌஷதம் தே ||15||

னீலோ‌உபி ராகமதிகம் ஜனயன்புராரேஃ
லோலோ‌உபி பக்திமதிகாம் த்றுடயன்னராணாம் |
வக்ரோ‌உபி தேவி னமதாம் ஸமதாம் விதன்வன்
காமாக்ஷி ன்றுத்யது மயி த்வதபாங்கபாதஃ ||16||

காமத்ருஹோ ஹ்றுதயயன்த்ரணஜாகரூகா
காமாக்ஷி சஞ்சலத்றுகஞ்சலமேகலா தே |
ஆஶ்சர்யமம்ப பஜதாம் ஜடிதி ஸ்வகீய-
ஸம்பர்க ஏவ விதுனோதி ஸமஸ்தபன்தான் ||17||

குண்டீகரோது விபதம் மம குஞ்சிதப்ரூ-
சாபாஞ்சிதஃ ஶ்ரிதவிதேஹபவானுராகஃ |
ரக்ஷோபகாரமனிஶம் ஜனயஞ்ஜகத்யாம்
காமாக்ஷி ராம இவ தே கருணாகடாக்ஷஃ ||18||

ஶ்ரீகாமகோடி ஶிவலோசனஶோஷிதஸ்ய
ஶ்றுங்காரபீஜவிபவஸ்ய புனஃப்ரரோஹே |
ப்ரேமாம்பஸார்த்ரமசிராத்ப்ரசுரேண ஶங்கே
கேதாரமம்ப தவ கேவலத்றுஷ்டிபாதம் ||19||

மாஹாத்ம்யஶேவதிரஸௌ தவ துர்விலங்க்ய-
ஸம்ஸாரவின்த்யகிரிகுண்டனகேலிசுஞ்சுஃ |
தைர்யாம்புதிம் பஶுபதேஶ்சுலகீகரோதி
காமாக்ஷி வீக்ஷணவிஜ்றும்பணகும்பஜன்மா ||20||

பீயூஷவர்ஷவஶிஶிரா ஸ்புடதுத்பலஶ்ரீ-
மைத்ரீ னிஸர்கமதுரா க்றுததாரகாப்திஃ |
காமாக்ஷி ஸம்ஶ்ரிதவதீ வபுரஷ்டமூர்தேஃ
ஜ்யோத்ஸ்னாயதே பகவதி த்வதபாங்கமாலா ||21||

அம்ப ஸ்மரப்ரதிபடஸ்ய வபுர்மனோஜ்ஞம்
அம்போஜகானனமிவாஞ்சிதகண்டகாபம் |
ப்றுங்கீவ சும்பதி ஸதைவ ஸபக்ஷபாதா
காமாக்ஷி கோமலருசிஸ்த்வதபாங்கமாலா ||22||

கேஶப்ரபாபடலனீலவிதானஜாலே
காமாக்ஷி குண்டலமணிச்சவிதீபஶோபே |
ஶங்கே கடாக்ஷருசிரங்கதலே க்றுபாக்யா
ஶைலூஷிகா னடதி ஶம்கரவல்லபே தே ||23||

அத்யன்தஶீதலமதன்த்ரயது க்ஷணார்தம்
அஸ்தோகவிப்ரமமனங்கவிலாஸகன்தம் |
அல்பஸ்மிதாத்றுதமபாரக்றுபாப்ரவாஹம்
அக்ஷிப்ரரோஹமசிரான்மயி காமகோடி ||24||

மன்தாக்ஷராகதரலீக்றுதிபாரதன்த்ர்யாத்
காமாக்ஷி மன்தரதராம் த்வதபாங்கடோலாம் |
ஆருஹ்ய மன்தமதிகௌதுகஶாலி சக்ஷுஃ
ஆனன்தமேதி முஹுரர்தஶஶாங்கமௌலேஃ ||25||

த்ரையம்பகம் த்ரிபுரஸுன்தரி ஹர்ம்யபூமி-
ரங்கம் விஹாரஸரஸீ கருணாப்ரவாஹஃ |
தாஸாஶ்ச வாஸவமுகாஃ பரிபாலனீயம்
காமாக்ஷி விஶ்வமபி வீக்ஷணபூப்றுதஸ்தே ||26||

வாகீஶ்வரீ ஸஹசரீ னியமேன லக்ஷ்மீஃ
ப்ரூவல்லரீவஶகரீ புவனானி கேஹம் |
ரூபம் த்ரிலோகனயனாம்றுதமம்ப தேஷாம்
காமாக்ஷி யேஷு தவ வீக்ஷணபாரதன்த்ரீ ||27||

மாஹேஶ்வரம் ஜடிதி மானஸமீனமம்ப
காமாக்ஷி தைர்யஜலதௌ னிதராம் னிமக்னம் |
ஜாலேன ஶ்றுங்கலயதி த்வதபாங்கனாம்னா
விஸ்தாரிதேன விஷமாயுததாஶகோ‌உஸௌ ||28||

உன்மத்ய போதகமலாகாரமம்ப ஜாட்ய-
ஸ்தம்பேரமம் மம மனோவிபினே ப்ரமன்தம் |
குண்டீகுருஷ்வ தரஸா குடிலாக்ரஸீம்னா
காமாக்ஷி தாவககடாக்ஷமஹாங்குஶேன ||29||

உத்வேல்லிதஸ்தபகிதைர்லலிதைர்விலாஸைஃ
உத்தாய தேவி தவ காடகடாக்ஷகுஞ்ஜாத் |
தூரம் பலாயயது மோஹம்றுகீகுலம் மே
காமாக்ஷி ஸ்தவரமனுக்ரஹகேஸரீன்த்ரஃ ||30||

ஸ்னேஹாத்றுதாம் விதலிதோத்பலகன்திசோராம்
ஜேதாரமேவ ஜகதீஶ்வரி ஜேதுகாமஃ |
மானோத்ததோ மகரகேதுரஸௌ துனீதே
காமாக்ஷி தாவககடாக்ஷக்றுபாணவல்லீம் ||31||

ஶ்ரௌதீம் வ்ரஜன்னபி ஸதா ஸரணிம் முனீனாம்
காமாக்ஷி ஸன்ததமபி ஸ்ம்றுதிமார்ககாமீ |
கௌடில்யமம்ப கதமஸ்திரதாம் ச தத்தே
சௌர்யம் ச பங்கஜருசாம் த்வதபாங்கபாதஃ ||32||

னித்யம் ஶ்ரேதுஃ பரிசிதௌ யதமானமேவ
னீலோத்பலம் னிஜஸமீபனிவாஸலோலம் |
ப்ரீத்யைவ பாடயதி வீக்ஷணதேஶிகேன்த்ரஃ
காமாக்ஷீ கின்து தவ காலிமஸம்ப்ரதாயம் ||33||

ப்ரான்த்வா முஹுஃ ஸ்தபகிதஸ்மிதபேனராஶௌ
காமாக்ஷி வக்த்ரருசிஸம்சயவாரிராஶௌ |
ஆனன்ததி த்ரிபுரமர்தனனேத்ரலக்ஷ்மீஃ
ஆலம்ப்ய தேவி தவ மன்தமபாங்கஸேதும் ||34||

ஶ்யாமா தவ த்ரிபுரஸுன்தரி லோசனஶ்ரீஃ
காமாக்ஷி கன்தலிதமேதுரதாரகான்திஃ |
ஜ்யோத்ஸ்னாவதீ ஸ்மிதருசாபி கதம் தனோதி
ஸ்பர்தாமஹோ குவலயைஶ்ச ததா சகோரைஃ ||35||

காலாஞ்ஜனம் ச தவ தேவி னிரீக்ஷணம் ச
காமாக்ஷி ஸாம்யஸரணிம் ஸமுபைதி கான்த்யா |
னிஶ்ஶேஷனேத்ரஸுலபம் ஜகதீஷு பூர்வ-
மன்யத்த்ரினேத்ரஸுலபம் துஹினாத்ரிகன்யே ||36||

தூமாங்குரோ மகரகேதனபாவகஸ்ய
காமாக்ஷி னேத்ரருசினீலிமசாதுரீ தே |
அத்யன்தமத்புதமிதம் னயனத்ரயஸ்ய
ஹர்ஷோதயம் ஜனயதே ஹருணாங்கமௌலேஃ ||37||

ஆரப்பலேஶஸமயே தவ வீக்ஷணஸ்ஸ
காமாக்ஷி மூகமபி வீக்ஷணமாத்ரனம்ரம் |
ஸர்வஜ்ஞதா ஸகலலோகஸமக்ஷமேவ
கீர்திஸ்வயம்வரணமால்யவதீ வ்றுணீதே ||38||

காலாம்புவாஹ உவ தே பரிதாபஹாரீ
காமாக்ஷி புஷ்கரமதஃகுருதே கடாக்ஷஃ |
பூர்வஃ பரம் க்ஷணருசா ஸமுபைதி மைத்ரீ-
மன்யஸ்து ஸ.ததருசிம் ப்ரகடீகரோதி ||39||

ஸூக்ஷ்மே‌உபி துர்கமதரே‌உபி குருப்ரஸாத-
ஸாஹாய்யகேன விசரன்னபவர்கமார்கே |
ஸம்ஸாரபங்கனிசயே ன பதத்யமூம் தே
காமாக்ஷி காடமவலம்ப்ய கடாக்ஷயஷ்டிம் ||40||

காமாக்ஷி ஸன்ததமஸௌ ஹரினீலரத்ன-
ஸ்தம்பே கடாக்ஷருசிபுஞ்ஜமயே பவத்யாஃ |
பத்தோ‌உபி பக்தினிகலைர்மம சித்தஹஸ்தீ
ஸ்தம்பம் ச பன்தமபி முஞ்சதி ஹன்த சித்ரம் ||41||

காமாக்ஷி காஷ்ணர்யமபி ஸன்ததமஞ்ஜனம் ச
பிப்ரன்னிஸர்கதரலோ‌உபி பவத்கடாக்ஷஃ |
வைமல்யமன்வஹமனஞ்ஜனதா ச பூயஃ
ஸ்தைர்யம் ச பக்தஹ்றுதயாய கதம் ததாதி ||42||

மன்தஸ்மிதஸ்தபகிதம் மணிகுண்டலாம்ஶு-
ஸ்தோமப்ரவாலருசிரம் ஶிஶிரீக்றுதாஶம் |
காமாக்ஷி ராஜதி கடாக்ஷருசேஃ கதம்பம்
உத்யானமம்ப கருணாஹரிணேக்ஷணாயாஃ ||43||

காமாக்ஷி தாவககடாக்ஷமஹேன்த்ரனீல-
ஸிம்ஹாஸனம் ஶ்ரிதவதோ மகரத்வஜஸ்ய |
ஸாம்ராஜ்யமங்கலவிதௌ முணிகுண்டலஶ்ரீஃ
னீராஜனோத்ஸவதரங்கிததீபமாலா ||44||

மாதஃ க்ஷணம் ஸ்னபய மாம் தவ வீக்ஷிதேன
மன்தாக்ஷிதேன ஸுஜனைரபரோக்ஷிதேன |
காமாக்ஷி கர்மதிமிரோத்கரபாஸ்கரேண
ஶ்ரேயஸ்கரேண மதுபத்யுதிதஸ்கரேண ||45||

ப்ரேமாபகாபயஸி மஜ்ஜனமாரசய்ய
யுக்தஃ ஸ்மிதாம்ஶுக்றுதபஸ்மவிலேபனேன |
காமாக்ஷி குண்டலமணித்யுதிபிர்ஜடாலஃ
ஶ்ரீகண்டமேவ பஜதே தவ த்றுஷ்டிபாதஃ ||46||

கைவல்யதாய கருணாரஸகிம்கராய
காமாக்ஷி கன்தலிதவிப்ரமஶம்கராய |
ஆலோகனாய தவ பக்தஶிவம்கராய
மாதர்னமோ‌உஸ்து பரதன்த்ரிதஶம்கராய ||47||

ஸாம்ராஜ்யமங்கலவிதௌ மகரத்வஜஸ்ய
லோலாலகாலிக்றுததோரணமால்யஶோபே |
காமேஶ்வரி ப்ரசலதுத்பலவைஜயன்தீ-
சாதுர்யமேதி தவ சஞ்சலத்றுஷ்டிபாதஃ ||48||

மார்கேண மஞ்ஜுகசகான்திதமோவ்றுதேன
மன்தாயமானகமனா மதனாதுராஸௌ |
காமாக்ஷி த்றுஷ்டிரயதே தவ ஶம்கராய
ஸம்கேதபூமிமசிராதபிஸாரிகேவ ||49||

வ்ரீடனுவ்றுத்திரமணீக்றுதஸாஹசர்யா
ஶைவாலிதாம் கலருசா ஶஶிஶேகரஸ்ய |
காமாக்ஷி கான்திஸரஸீம் த்வதபாங்கலக்ஷ்மீஃ
மன்தம் ஸமாஶ்ரயதி மஜ்ஜனகேலனாய ||50||

காஷாயமம்ஶுகமிவ ப்ரகடம் ததானோ
மாணிக்யகுண்டலருசிம் மமதாவிரோதீ |
ஶ்ருத்யன்தஸீமனி ரதஃ ஸுதராம் சகாஸ்தி
காமாக்ஷி தாவககடாக்ஷயதீஶ்வரோ‌உஸௌ ||51||

பாஷாண ஏவ ஹரினீலமணிர்தினேஷு
ப்ரம்லனதாம் குவலயம் ப்ரகடீகரோதி |
னௌமித்திகோ ஜலதமேசகிமா ததஸ்தே
காமாக்ஷி ஶூன்யமுபமனமபாங்கலக்ஷ்ம்யாஃ ||52||

ஶ்றுங்காரவிப்ரமவதீ ஸுதராம் ஸலஜ்ஜா
னாஸாக்ரமௌக்திகருசா க்றுதமன்தஹாஸா |
ஶ்யாமா கடாக்ஷஸுஷமா தவ யுக்தமேதத்
காமாக்ஷி சும்பதி திகம்பரவக்த்ரபிம்பம் ||53||

னீலோத்பலேன மதுபேன ச த்றுஷ்டிபாதஃ
காமாக்ஷி துல்ய இதி தே கதமாமனன்தி |
ஶைத்யேன னின்தயதி யதன்வஹமின்துபாதான்
பாதோருஹேண யதஸௌ கலஹாயதே ச ||54||

ஓஷ்டப்ரபாபடலவித்ருமமுத்ரிதே தே
ப்ரூவல்லிவீசிஸுபகே முககான்திஸின்தௌ |
காமாக்ஷி வாரிபரபூரணலம்பமான-
காலாம்புவாஹஸரணிம் லபதே கடாக்ஷஃ ||55||

மன்தஸ்மிதைர்தவலிதா மணிகுண்டலாம்ஶு-
ஸம்பர்கலோஹிதருசிஸ்த்வதபாங்கதாரா |
காமாக்ஷி மல்லிகுஸுமைர்னவபல்லவைஶ்ச
னீலோத்பலைஶ்ச ரசிதேவ விபாதி மாலா ||56||

காமாக்ஷி ஶீதலக்றுபாரஸனிர்ஜராம்பஃ-
ஸம்பர்கபக்ஷ்மலருசிஸ்த்வதபாங்கமாலா |
கோபிஃ ஸதா புரரிபோரபிலஷ்யமாணா
தூர்வாகதம்பகவிடம்பனமாதனோதி ||57||

ஹ்றுத்பங்கஜம் மம விகாஸயது ப்ரமுஷ்ண-
ன்னுல்லாஸமுத்பலருசேஸ்தமஸாம் னிரோத்தா |
தோஷானுஷங்கஜடதாம் ஜகதாம் துனானஃ
காமாக்ஷி வீக்ஷணவிலாஸதினோதயஸ்தே ||58||

சக்ஷுர்விமோஹயதி சன்த்ரவிபூஷணஸ்ய
காமாக்ஷி தாவககடாக்ஷதமஃப்ரரோஹஃ |
ப்ரத்யங்முகம் து னயனம் ஸ்திமிதம் முனீனாம்
ப்ராகாஶ்யமேவ னயதீதி பரம் விசித்ரம் ||59||

காமாக்ஷி வீக்ஷணருசா யுதி னிர்ஜிதம் தே
னீலோத்பலம் னிரவஶேஷகதாபிமானம் |
ஆகத்ய தத்பரிஸரம் ஶ்ரவணவதம்ஸ-
வ்யோஜேன னூனமபயார்தனமாதனோதி ||60||

ஆஶ்சர்யமம்ப மதானாப்யுதயாவலம்பஃ
காமாக்ஷி சஞ்சலனிரீக்ஷணவிப்ரமஸ்தே |
தைர்யம் விதூய தனுதே ஹ்றுதி ராகபன்தம்
ஶம்போஸ்ததேவ விபரீததயா முனீனாம் ||61||

ஜன்தோஃ ஸக்றுத்ப்ரணமதோ ஜகதீட்யதாம் ச
தேஜாஸ்விதாம் ச னிஶிதாம் ச மதிம் ஸபாயாம் |
காமாக்ஷி மாக்ஷிகஜரீமிவ வைகரீம் ச
லக்ஷ்மீம் ச பக்ஷ்மலயதி க்ஷணவீக்ஷணம் தே ||62||

காதம்பினீ கிமயதே ன ஜலானுஷங்கம்
ப்றுங்காவலீ கிமுரரீகுருதே ன பத்மம் |
கிம் வா கலின்ததனயா ஸஹதே ன பங்கம்
காமாக்ஷி னிஶ்சயபதம் ன தவாக்ஷிலக்ஷ்மீஃ ||63||

காகோலபாவகத்றுணீகரணே‌உபி தக்ஷஃ
காமாக்ஷி பாலகஸுதாகரஶேகரஸ்ய |
அத்யன்தஶீதலதமோ‌உப்யனுபாரதம் தே
சித்தம் விமோஹயதி சித்ரமயம் கடாக்ஷஃ ||64||

கார்பண்யபூரபரிவர்திதமம்ப மோஹ-
கன்தோத்கதம் பவமயம் விஷபாதபம் மே |
துங்கம் சினத்து துஹினாத்ரிஸுதே பவத்யாஃ
காஞ்சீபுரேஶ்வரி கடாக்ஷகுடாரதாரா ||65||

காமாக்ஷி கோரபவரோகசிகித்ஸனார்த-
மப்யர்த்ய தேஶிககடாக்ஷபிஷக்ப்ரஸாதாத் |
தத்ராபி தேவி லபதே ஸுக்றுதீ கதாசி-
தன்யஸ்ய துர்லபமபாங்கமஹௌஷதம் தே ||66||

காமாக்ஷி தேஶிகக்றுபாம்குரமாஶ்ரயன்தோ
னானாதபோனியமனாஶிதபாஶபன்தாஃ |
வாஸாலயம் தவ கடாக்ஷமமும் மஹான்தோ
லப்த்வா ஸுகம் ஸமாதியோ விசரன்தி லோகே ||67||

ஸாகூதஸம்லபிதஸம்ப்றுதமுக்தஹாஸம்
வ்ரீடானுராகஸஹசாரி விலோகனம் தே |
காமாக்ஷி காமபரிபன்தினி மாரவீர-
ஸாம்ராஜ்யவிப்ரமதஶாம் ஸபலீகரோதி ||68||

காமாக்ஷி விப்ரமபலைகனிதிர்விதாய
ப்ரூவல்லிசாபகுடிலீக்றுதிமேவ சித்ரம் |
ஸ்வாதீனதாம் தவ னினாய ஶஶாங்கமௌலே-
ரங்கார்தராஜ்யஸுகலாபமபாங்கவீரஃ ||69||

காமாம்குரைகனிலயஸ்தவ த்றுஷ்டிபாதஃ
காமாக்ஷி பக்தமனஸாம் ப்ரததாது காமான் |
ராகான்விதஃ ஸ்வயமபி ப்ரகடீகரோதி
வைராக்யமேவ கதமேஷ மஹாமுனீனாம் ||70||

காலாம்புவாஹனிவஹைஃ கலஹாயதே தே
காமாக்ஷி காலிமமதேன ஸதா கடாக்ஷஃ |
சித்ரம் ததாபி னிதராமமுமேவ த்றுஷ்ட்வா
ஸோத்கண்ட ஏவ ரமதே கில னீலகண்டஃ ||71||

காமாக்ஷி மன்மதரிபும் ப்ரதி மாரதாப-
மோஹான்தகாரஜலதாகமனேன ன்றுத்யன் |
துஷ்கர்மகஞ்சுகிகுலம் கபலீகரோது
வ்யாமிஶ்ரமேசகருசிஸ்த்வதபாங்ககேகீ ||72||

காமாக்ஷி மன்மதரிபோரவலோகனேஷு
கான்தம் பயோஜமிவ தாவகமக்ஷிபாதம் |
ப்ரேமாகமோ திவஸவத்விகசீகரோதி
லஜ்ஜாபரோ ரஜனிவன்முகுலீகரோதி ||73||

மூகோ விரிஞ்சதி பரம் புருஷஃ குரூபஃ
கன்தர்பதி த்ரிதஶராஜதி கிம்பசானஃ |
காமாக்ஷி கேவலமுபக்ரமகால ஏவ
லீலாதரங்கிதகடாக்ஷருசஃ க்ஷணம் தே ||74||

னீலாலகா மதுகரன்தி மனோஜ்ஞனாஸா-
முக்தாருசஃ ப்ரகடகன்தபிஸாங்குரன்தி |
காருண்யமம்ப மகரன்ததி காமகோடி
மன்யே ததஃ கமலமேவ விலோசனம் தே ||75||

ஆகாம்க்ஷ்யமாணபலதானவிசக்ஷணாயாஃ |
காமாக்ஷி தாவககடாக்ஷககாமதேனோஃ |
ஸம்பர்க ஏவ கதமம்ப விமுக்தபாஶ-
பன்தாஃ ஸ்புடம் தனுப்றுதஃ பஶுதாம் த்யஜன்தி ||76||

ஸம்ஸாரகர்மபரிதாபஜுஷாம் னராணாம்
காமாக்ஷி ஶீதலதராணி தவேக்ஷிதானி |
சன்த்ராதபன்தி கனசன்தனகர்தமன்தி
முக்தாகுணன்தி ஹிமவாரினிஷேசனன்தி ||77||

ப்ரேமாம்புராஶிஸததஸ்னபிதானி சித்ரம்
காமாக்ஷி தாவககடாக்ஷனிரீக்ஷணானி |
ஸன்துக்ஷயன்தி முஹுரின்தனராஶிரீத்யா
மாரத்ருஹோ மனஸி மன்மதசித்ரபானும் ||78||

காலாஞ்ஜனப்ரதிபடம் கமனீயகான்த்யா
கன்தர்பதன்த்ரகலயா கலிதானுபாவம் |
காஞ்சீவிஹாரரஸிகே கலுஷார்திசோரம்
கல்லோலயஸ்வ மயி தே கருணாகடாக்ஷம் ||79||

க்ரான்தேன மன்மததேன விமோஹ்யமான-
ஸ்வான்தேன சூததருமூலகதஸ்ய பும்ஸஃ |
கான்தேன கிம்சிதவலோகய லோசனஸ்ய
ப்ரான்தேன மாம் ஜனனி காஞ்சிபுரீவிபூஷே ||80||

காமாக்ஷி கோ‌உபி ஸுஜனாஸ்த்வதபாங்கஸம்கே
கண்டேன கன்தலிதகாலிமஸம்ப்ரதாயாஃ |
உத்தம்ஸகல்பிதசகோரகுடும்பபோஷா
னக்தன்திவஸப்ரஸவபூனயனா பவன்தி ||81||

னீலோத்பலப்ரஸவகான்தினிர்தஶனேன
காருண்யவிப்ரமஜுஷா தவ வீக்ஷணேன |
காமாக்ஷி கர்மஜலதேஃ கலஶீஸுதேன
பாஶத்ரயாத்வயமமீ பரிமோசனீயாஃ ||82||

அத்யன்தசஞ்சலமக்றுத்ரிமமஞ்ஜனம் கிம்
ஜம்காரபங்கிரஹிதா கிமு ப்றுங்கமாலா |
தூமாங்குரஃ கிமு ஹுதாஶனஸம்கஹீனஃ
காமாக்ஷி னேத்ரருசினீலிமகன்தலீ தே ||83||

காமாக்ஷி னித்யமயமஞ்ஜலிரஸ்து முக்தி-
பீஜாய விப்ரமமதோதயகூர்ணிதாய |
கன்தர்பதர்பபுனருத்பவஸித்திதாய
கல்யாணதாய தவ தேவி த்றுகஞ்சலாய ||84||

தர்பாங்குரோ மகரகேதனவிப்ரமாணாம்
னின்தாங்குரோ விதலிதோத்பலசாதுரீணாம் |
தீபாங்குரோ பவதமிஸ்ரகதம்பகானாம்
காமாக்ஷி பாலயது மாம் த்வதபாங்கபாதஃ ||85||

கைவல்யதிவ்யமணிரோஹணபர்வதேப்யஃ
காருண்யனிர்ஜரபயஃக்றுதமஞ்ஜனேப்யஃ |
காமாக்ஷி கிம்கரிதஶங்கரமானஸேப்ய-
ஸ்தேப்யோ னமோ‌உஸ்து தவ வீக்ஷணவிப்ரமேப்யஃ ||86||

அல்பீய ஏவ னவமுத்பலமம்ப ஹீனா
மீனஸ்ய வா ஸரணிரம்புருஹாம் ச கிம் வா |
தூரே ம்றுகீத்றுகஸமஞ்ஜஸமஞ்ஜனம் ச
காமாக்ஷி வீக்ஷணருசௌ தவ தர்கயாமஃ ||87||

மிஶ்ரீபவத்கரலபங்கிலஶங்கரோரஸ்-
ஸீமாங்கணே கிமபி ரிங்கணமாததானஃ |
ஹேலாவதூதலலிதஶ்ரவணோத்பலோ‌உஸௌ
காமாக்ஷி பால இவ ராஜதி தே கடாக்ஷஃ ||88||

ப்ரௌடிகரோதி விதுஷாம் னவஸூக்திதாடீ-
சூதாடவீஷு புதகோகிலலால்யமானம் |
மாத்வீரஸம் பரிமலம் ச னிரர்கலம் தே
காமாக்ஷி வீக்ஷணவிலாஸவஸன்தலக்ஷ்மீஃ ||89||

கூலம்கஷம் விதனுதே கருணாம்புவர்ஷீ
ஸாரஸ்வதம் ஸுக்றுதினஃ ஸுலபம் ப்ரவாஹம் |
துச்சீகரோதி யமுனாம்புதரங்கபங்கீம்
காமாக்ஷி கிம் தவ கடாக்ஷமஹாம்புவாஹஃ ||90||

ஜகர்தி தேவி கருணாஶுகஸுன்தரீ தே
தாடங்கரத்னருசிதாடிமகண்டஶோணே |
காமாக்ஷி னிர்பரகடாக்ஷமரீசிபுஞ்ஜ-
மாஹேன்த்ரனீலமணிபஞ்ஜரமத்யபாகே ||91||

காமாக்ஷி ஸத்குவலயஸ்ய ஸகோத்ரபாவா-
தாக்ராமதி ஶ்ருதிமஸௌ தவ த்றுஷ்டிபாதஃ |
கிம்ச ஸ்புடம் குடிலதாம் ப்ரகடீகரோதி
ப்ரூவல்லரீபரிசிதஸ்ய பலம் கிமேதத் ||92||

ஏஷா தவாக்ஷிஸுஷமா விஷமாயுதஸ்ய
னாராசவர்ஷலஹரீ னகராஜகன்யே |
ஶம்கே கரோதி ஶததா ஹ்றுதி தைர்யமுத்ராம்
ஶ்ரீகாமகோடி யதஸௌ ஶிஶிராம்ஶுமௌலேஃ ||93||

பாணேன புஷ்பதனுஷஃ பரிகல்ப்யமான-
த்ராணேன பக்தமனஸாம் கருணாகரேண |
கோணேன கோமலத்றுஶஸ்தவ காமகோடி
ஶோணேன ஶோஷய ஶிவே மம ஶோகஸின்தும் ||94||

மாரத்ருஹா முகுடஸீமனி லால்யமானே
மன்தாகினீபயஸி தே குடிலம் சரிஷ்ணுஃ |
காமாக்ஷி கோபரபஸாத்வலமானமீன-
ஸன்தேஹமங்குரயதி க்ஷணமக்ஷிபாதஃ ||95||

காமாக்ஷி ஸம்வலிதமௌக்திககுண்டலாம்ஶு-
சஞ்சத்ஸிதஶ்ரவணசாமரசாதுரீகஃ |
ஸ்தம்பே னிரன்தரமபாங்கமயே பவத்யா
பத்தஶ்சகாஸ்தி மகரத்வஜமத்தஹஸ்தீ ||96||

யாவத்கடாக்ஷரஜனீஸமயாகமஸ்தே
காமாக்ஷி தாவதசிரான்னமதாம் னராணாம் |
ஆவிர்பவத்யம்றுததீதிதிபிம்பமம்ப
ஸம்வின்மயம் ஹ்றுதயபூர்வகிரீன்த்ரஶ்றுங்கே ||97||

காமாக்ஷி கல்பவிடபீவ பவத்கடாக்ஷோ
தித்ஸுஃ ஸமஸ்தவிபவம் னமதாம் னராணாம் |
ப்றுங்கஸ்ய னீலனலினஸ்ய ச கான்திஸம்ப-
த்ஸர்வஸ்வமேவ ஹரதீதி பரம் விசித்ரம் ||98||

அத்யன்தஶீதலமனர்கலகர்மபாக-
காகோலஹாரி ஸுலபம் ஸுமனோபிரேதத் |
பீயூஷமேவ தவ வீக்ஷணமம்ப கின்து
காமாக்ஷி னீலமிதமித்யயமேவ பேதஃ ||99||

அஜ்ஞாதபக்திரஸமப்ரஸரத்விவேக-
மத்யன்தகர்வமனதீதஸமஸ்தஶாஸ்த்ரம் |
அப்ராப்தஸத்யமஸமீபகதம் ச முக்தேஃ
காமாக்ஷி னைவ தவ ஸ்ப்றுஹயதி த்றுஷ்டிபாதஃ ||100||

(காமாக்ஷி மாமவது தே கருணாகடாக்ஷஃ)
பாதேன லோசனருசேஸ்தவ காமகோடி
போதேன பதகபயோதிபயாதுராணாம் |
பூதேன தேன னவகாஞ்சனகுண்டலாம்ஶு-
வீதேன ஶீதலய பூதரகன்யகே மாம் ||101||

|| இதி கடாக்ஷஶதகம் ஸம்பூர்ணம் ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics