Malayalam

Mooka Pancha Sathi 4 – Kataakshya Satakam – Malayalam

Comments Off on Mooka Pancha Sathi 4 – Kataakshya Satakam – Malayalam 18 February 2013

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

രചന: ശ്രീ മൂക ശംകരേംദ്ര സരസ്വതി

മോഹാന്ധകാരനിവഹം വിനിഹന്തുമീഡേ
മൂകാത്മനാമപി മഹാകവിതാവദാന്യാന് |
ശ്രീകാഞ്ചിദേശശിശിരീകൃതിജാഗരൂകാന്
ഏകാമ്രനാഥതരുണീകരുണാവലോകാന് ||1||

മാതര്ജയന്തി മമതാഗ്രഹമോക്ഷണാനി
മാഹേന്ദ്രനീലരുചിശിക്ഷണദക്ഷിണാനി |
കാമാക്ഷി കല്പിതജഗത്ത്രയരക്ഷണാനി
ത്വദ്വീക്ഷണാനി വരദാനവിചക്ഷണാനി ||2||

ആനങ്ഗതന്ത്രവിധിദര്ശിതകൗശലാനാമ്
ആനന്ദമന്ദപരിഘൂര്ണിതമന്ഥരാണാമ് |
താരല്യമമ്ബ തവ താഡിതകര്ണസീമ്നാം
കാമാക്ഷി ഖേലതി കടാക്ഷനിരീക്ഷണാനാമ് ||3||

കല്ലോലിതേന കരുണാരസവേല്ലിതേന
കല്മാഷിതേന കമനീയമൃദുസ്മിതേന |
മാമഞ്ചിതേന തവ കിംചന കുഞ്ചിതേന
കാമാക്ഷി തേന ശിശിരീകുരു വീക്ഷിതേന ||4||

സാഹായ്യകം ഗതവതീ മുഹുരര്ജനസ്യ
മന്ദസ്മിതസ്യ പരിതോഷിതഭീമചേതാഃ |
കാമാക്ഷി പാണ്ഡവചമൂരിവ താവകീനാ
കര്ണാന്തികം ചലതി ഹന്ത കടാക്ഷലക്ഷ്മീഃ ||5||

അസ്തം ക്ഷണാന്നയതു മേ പരിതാപസൂര്യമ്
ആനന്ദചന്ദ്രമസമാനയതാം പ്രകാശമ് |
കാലാന്ധകാരസുഷുമാം കലയന്ദിഗന്തേ
കാമാക്ഷി കോമലകടാക്ഷനിശാഗമസ്തേ ||6||

താടാങ്കമൗക്തികരുചാങ്കുരദന്തകാന്തിഃ
കാരുണ്യഹസ്തിപശിഖാമണിനാധിരൂഢഃ |
ഉന്മൂലയത്വശുഭപാദപമസ്മദീയം
കാമാക്ഷി താവകകടാക്ഷമതങ്ഗജേതന്ദ്രഃ ||7||

ഛായാഭരണേ ജഗതാം പരിതാപഹാരീ
താടങ്കരത്നമണിതല്ലജപല്ലവശ്രീഃ |
കാരുണ്യനാമ വികിരന്മകരന്ദജാലം
കാമാക്ഷി രാജതി കടാക്ഷസുരദ്രുമസ്തേ ||8||

സൂര്യാശ്രയപ്രണയിനീ മണികുണ്ഡലാംശു-
ലൗഹിത്യകോകനദകാനനമാനനീയാ |
യാന്തീ തവ സ്മരഹരാനനകാന്തിസിന്ധും
കാമാക്ഷി രാജതി കടാക്ഷകലിന്ദകന്യാ ||9||

പ്രാപ്നോതി യം സുകൃതിനം തവ പക്ഷപാതാത്
കാമാക്ഷി വീക്ഷണവിലാസകലാപുരന്ധ്രീ |
സദ്യസ്തമേവ കില മുക്തിവധൂര്വൃണീതേ
തസ്മാന്നിതാന്തമനയോരിദമൈകമത്യമ് ||10||

യാന്തീ സദൈവ മരുതാമനുകൂലഭാവം
ഭ്രൂവല്ലിശക്രധനുരുല്ലസിതാ രസാര്ദ്രാ |
കാമാക്ഷി കൗതുകതരങ്ഗിതനീലകണ്ഠാ
കാദമ്ബിനീവ തവ ഭാതി കടാക്ഷമാലാ ||11||

ഗങ്ഗാമ്ഭസി സ്മിതമയേ തപനാത്മജേവ
ഗങ്ഗാധരോരസി നവോത്പലമാലികേവ |
വക്ത്രപ്രഭാസരസി ശൈവലമണ്ഡലീവ
കാമാക്ഷി രാജതി കടാക്ഷരുചിച്ഛടാ തേ ||12||

സംസ്കാരതഃ കിമപി കന്ദലിതാന് രസജ്ഞ-
കേദാരസീമ്നി സുധിയാമുപഭോഗയോഗ്യാന് |
കല്യാണസൂക്തിലഹരീകലമാംകുരാന്നഃ
കാമാക്ഷി പക്ഷ്മലയതു ത്വദപാങ്ഗമേഘഃ ||13||

ചാഞ്ചല്യമേവ നിയതം കലയന്പ്രകൃത്യാ
മാലിന്യഭൂഃ ശ്രതിപഥാക്രമജാഗരൂകഃ |
കൈവല്യമേവ കിമു കല്പയതേ നതാനാം
കാമാക്ഷി ചിത്രമപി തേ കരുണാകടാക്ഷഃ ||14||

സംജീവനേ ജനനി ചൂതശിലീമുഖസ്യ
സംമോഹനേ ശശികിശോരകശേഖരസ്യ |
സംസ്തമ്ഭനേ ച മമതാഗ്രഹചേഷ്ടിതസ്യ
കാമാക്ഷി വീക്ഷണകലാ പരമൗഷധം തേ ||15||

നീലോ‌உപി രാഗമധികം ജനയന്പുരാരേഃ
ലോലോ‌உപി ഭക്തിമധികാം ദൃഢയന്നരാണാമ് |
വക്രോ‌உപി ദേവി നമതാം സമതാം വിതന്വന്
കാമാക്ഷി നൃത്യതു മയി ത്വദപാങ്ഗപാതഃ ||16||

കാമദ്രുഹോ ഹൃദയയന്ത്രണജാഗരൂകാ
കാമാക്ഷി ചഞ്ചലദൃഗഞ്ചലമേഖലാ തേ |
ആശ്ചര്യമമ്ബ ഭജതാം ഝടിതി സ്വകീയ-
സമ്പര്ക ഏവ വിധുനോതി സമസ്തബന്ധാന് ||17||

കുണ്ഠീകരോതു വിപദം മമ കുഞ്ചിതഭ്രൂ-
ചാപാഞ്ചിതഃ ശ്രിതവിദേഹഭവാനുരാഗഃ |
രക്ഷോപകാരമനിശം ജനയഞ്ജഗത്യാം
കാമാക്ഷി രാമ ഇവ തേ കരുണാകടാക്ഷഃ ||18||

ശ്രീകാമകോടി ശിവലോചനശോഷിതസ്യ
ശൃങ്ഗാരബീജവിഭവസ്യ പുനഃപ്രരോഹേ |
പ്രേമാമ്ഭസാര്ദ്രമചിരാത്പ്രചുരേണ ശങ്കേ
കേദാരമമ്ബ തവ കേവലദൃഷ്ടിപാതമ് ||19||

മാഹാത്മ്യശേവധിരസൗ തവ ദുര്വിലങ്ഘ്യ-
സംസാരവിന്ധ്യഗിരികുണ്ഠനകേലിചുഞ്ചുഃ |
ധൈര്യാമ്ബുധിം പശുപതേശ്ചുലകീകരോതി
കാമാക്ഷി വീക്ഷണവിജൃമ്ഭണകുമ്ഭജന്മാ ||20||

പീയൂഷവര്ഷവശിശിരാ സ്ഫുടദുത്പലശ്രീ-
മൈത്രീ നിസര്ഗമധുരാ കൃതതാരകാപ്തിഃ |
കാമാക്ഷി സംശ്രിതവതീ വപുരഷ്ടമൂര്തേഃ
ജ്യോത്സ്നായതേ ഭഗവതി ത്വദപാങ്ഗമാലാ ||21||

അമ്ബ സ്മരപ്രതിഭടസ്യ വപുര്മനോജ്ഞമ്
അമ്ഭോജകാനനമിവാഞ്ചിതകണ്ടകാഭമ് |
ഭൃങ്ഗീവ ചുമ്ബതി സദൈവ സപക്ഷപാതാ
കാമാക്ഷി കോമലരുചിസ്ത്വദപാങ്ഗമാലാ ||22||

കേശപ്രഭാപടലനീലവിതാനജാലേ
കാമാക്ഷി കുണ്ഡലമണിച്ഛവിദീപശോഭേ |
ശങ്കേ കടാക്ഷരുചിരങ്ഗതലേ കൃപാഖ്യാ
ശൈലൂഷികാ നടതി ശംകരവല്ലഭേ തേ ||23||

അത്യന്തശീതലമതന്ദ്രയതു ക്ഷണാര്ധമ്
അസ്തോകവിഭ്രമമനങ്ഗവിലാസകന്ദമ് |
അല്പസ്മിതാദൃതമപാരകൃപാപ്രവാഹമ്
അക്ഷിപ്രരോഹമചിരാന്മയി കാമകോടി ||24||

മന്ദാക്ഷരാഗതരലീകൃതിപാരതന്ത്ര്യാത്
കാമാക്ഷി മന്ഥരതരാം ത്വദപാങ്ഗഡോലാമ് |
ആരുഹ്യ മന്ദമതികൗതുകശാലി ചക്ഷുഃ
ആനന്ദമേതി മുഹുരര്ധശശാങ്കമൗലേഃ ||25||

ത്രൈയമ്ബകം ത്രിപുരസുന്ദരി ഹര്മ്യഭൂമി-
രങ്ഗം വിഹാരസരസീ കരുണാപ്രവാഹഃ |
ദാസാശ്ച വാസവമുഖാഃ പരിപാലനീയം
കാമാക്ഷി വിശ്വമപി വീക്ഷണഭൂഭൃതസ്തേ ||26||

വാഗീശ്വരീ സഹചരീ നിയമേന ലക്ഷ്മീഃ
ഭ്രൂവല്ലരീവശകരീ ഭുവനാനി ഗേഹമ് |
രൂപം ത്രിലോകനയനാമൃതമമ്ബ തേഷാം
കാമാക്ഷി യേഷു തവ വീക്ഷണപാരതന്ത്രീ ||27||

മാഹേശ്വരം ഝടിതി മാനസമീനമമ്ബ
കാമാക്ഷി ധൈര്യജലധൗ നിതരാം നിമഗ്നമ് |
ജാലേന ശൃങ്ഖലയതി ത്വദപാങ്ഗനാമ്നാ
വിസ്താരിതേന വിഷമായുധദാശകോ‌உസൗ ||28||

ഉന്മഥ്യ ബോധകമലാകാരമമ്ബ ജാഡ്യ-
സ്തമ്ബേരമം മമ മനോവിപിനേ ഭ്രമന്തമ് |
കുണ്ഠീകുരുഷ്വ തരസാ കുടിലാഗ്രസീമ്നാ
കാമാക്ഷി താവകകടാക്ഷമഹാങ്കുശേന ||29||

ഉദ്വേല്ലിതസ്തബകിതൈര്ലലിതൈര്വിലാസൈഃ
ഉത്ഥായ ദേവി തവ ഗാഢകടാക്ഷകുഞ്ജാത് |
ദൂരം പലായയതു മോഹമൃഗീകുലം മേ
കാമാക്ഷി സ്തവരമനുഗ്രഹകേസരീന്ദ്രഃ ||30||

സ്നേഹാദൃതാം വിദലിതോത്പലകന്തിചോരാം
ജേതാരമേവ ജഗദീശ്വരി ജേതുകാമഃ |
മാനോദ്ധതോ മകരകേതുരസൗ ധുനീതേ
കാമാക്ഷി താവകകടാക്ഷകൃപാണവല്ലീമ് ||31||

ശ്രൗതീം വ്രജന്നപി സദാ സരണിം മുനീനാം
കാമാക്ഷി സന്തതമപി സ്മൃതിമാര്ഗഗാമീ |
കൗടില്യമമ്ബ കഥമസ്ഥിരതാം ച ധത്തേ
ചൗര്യം ച പങ്കജരുചാം ത്വദപാങ്ഗപാതഃ ||32||

നിത്യം ശ്രേതുഃ പരിചിതൗ യതമാനമേവ
നീലോത്പലം നിജസമീപനിവാസലോലമ് |
പ്രീത്യൈവ പാഠയതി വീക്ഷണദേശികേന്ദ്രഃ
കാമാക്ഷീ കിന്തു തവ കാലിമസമ്പ്രദായമ് ||33||

ഭ്രാന്ത്വാ മുഹുഃ സ്തബകിതസ്മിതഫേനരാശൗ
കാമാക്ഷി വക്ത്രരുചിസംചയവാരിരാശൗ |
ആനന്ദതി ത്രിപുരമര്ദനനേത്രലക്ഷ്മീഃ
ആലമ്ബ്യ ദേവി തവ മന്ദമപാങ്ഗസേതുമ് ||34||

ശ്യാമാ തവ ത്രിപുരസുന്ദരി ലോചനശ്രീഃ
കാമാക്ഷി കന്ദലിതമേദുരതാരകാന്തിഃ |
ജ്യോത്സ്നാവതീ സ്മിതരുചാപി കഥം തനോതി
സ്പര്ധാമഹോ കുവലയൈശ്ച തഥാ ചകോരൈഃ ||35||

കാലാഞ്ജനം ച തവ ദേവി നിരീക്ഷണം ച
കാമാക്ഷി സാമ്യസരണിം സമുപൈതി കാന്ത്യാ |
നിശ്ശേഷനേത്രസുലഭം ജഗതീഷു പൂര്വ-
മന്യത്ത്രിനേത്രസുലഭം തുഹിനാദ്രികന്യേ ||36||

ധൂമാങ്കുരോ മകരകേതനപാവകസ്യ
കാമാക്ഷി നേത്രരുചിനീലിമചാതുരീ തേ |
അത്യന്തമദ്ഭുതമിദം നയനത്രയസ്യ
ഹര്ഷോദയം ജനയതേ ഹരുണാങ്കമൗലേഃ ||37||

ആരഭ്ഭലേശസമയേ തവ വീക്ഷണസ്സ
കാമാക്ഷി മൂകമപി വീക്ഷണമാത്രനമ്രമ് |
സര്വജ്ഞതാ സകലലോകസമക്ഷമേവ
കീര്തിസ്വയംവരണമാല്യവതീ വൃണീതേ ||38||

കാലാമ്ബുവാഹ ഉവ തേ പരിതാപഹാരീ
കാമാക്ഷി പുഷ്കരമധഃകുരുതേ കടാഖ്ഷഃ |
പൂര്വഃ പരം ക്ഷണരുചാ സമുപൈതി മൈത്രീ-
മന്യസ്തു സ.തതരുചിം പ്രകടീകരോതി ||39||

സൂക്ഷ്മേ‌உപി ദുര്ഗമതരേ‌உപി ഗുരുപ്രസാദ-
സാഹായ്യകേന വിചരന്നപവര്ഗമാര്ഗേ |
സംസാരപങ്കനിചയേ ന പതത്യമൂം തേ
കാമാക്ഷി ഗാഢമവലമ്ബ്യ കടാക്ഷയഷ്ടിമ് ||40||

കാമാക്ഷി സന്തതമസൗ ഹരിനീലരത്ന-
സ്തമ്ഭേ കടാക്ഷരുചിപുഞ്ജമയേ ഭവത്യാഃ |
ബദ്ധോ‌உപി ഭക്തിനിഗലൈര്മമ ചിത്തഹസ്തീ
സ്തമ്ഭം ച ബന്ധമപി മുഞ്ചതി ഹന്ത ചിത്രമ് ||41||

കാമാക്ഷി കാഷ്ണര്യമപി സന്തതമഞ്ജനം ച
ബിഭ്രന്നിസര്ഗതരലോ‌உപി ഭവത്കടാക്ഷഃ |
വൈമല്യമന്വഹമനഞ്ജനതാ ച ഭൂയഃ
സ്ഥൈര്യം ച ഭക്തഹൃദയായ കഥം ദദാതി ||42||

മന്ദസ്മിതസ്തബകിതം മണികുണ്ഡലാംശു-
സ്തോമപ്രവാലരുചിരം ശിശിരീകൃതാശമ് |
കാമാക്ഷി രാജതി കടാക്ഷരുചേഃ കദമ്ബമ്
ഉദ്യാനമമ്ബ കരുണാഹരിണേക്ഷണായാഃ ||43||

കാമാക്ഷി താവകകടാക്ഷമഹേന്ദ്രനീല-
സിംഹാസനം ശ്രിതവതോ മകരധ്വജസ്യ |
സാമ്രാജ്യമങ്ഗലവിധൗ മുണികുണ്ഡലശ്രീഃ
നീരാജനോത്സവതരങ്ഗിതദീപമാലാ ||44||

മാതഃ ക്ഷണം സ്നപയ മാം തവ വീക്ഷിതേന
മന്ദാക്ഷിതേന സുജനൈരപരോക്ഷിതേന |
കാമാക്ഷി കര്മതിമിരോത്കരഭാസ്കരേണ
ശ്രേയസ്കരേണ മധുപദ്യുതിതസ്കരേണ ||45||

പ്രേമാപഗാപയസി മജ്ജനമാരചയ്യ
യുക്തഃ സ്മിതാംശുകൃതഭസ്മവിലേപനേന |
കാമാക്ഷി കുണ്ഡലമണിദ്യുതിഭിര്ജടാലഃ
ശ്രീകണ്ഠമേവ ഭജതേ തവ ദൃഷ്ടിപാതഃ ||46||

കൈവല്യദായ കരുണാരസകിംകരായ
കാമാക്ഷി കന്ദലിതവിഭ്രമശംകരായ |
ആലോകനായ തവ ഭക്തശിവംകരായ
മാതര്നമോ‌உസ്തു പരതന്ത്രിതശംകരായ ||47||

സാമ്രാജ്യമങ്ഗലവിധൗ മകരധ്വജസ്യ
ലോലാലകാലികൃതതോരണമാല്യശോഭേ |
കാമേശ്വരി പ്രചലദുത്പലവൈജയന്തീ-
ചാതുര്യമേതി തവ ചഞ്ചലദൃഷ്ടിപാതഃ ||48||

മാര്ഗേണ മഞ്ജുകചകാന്തിതമോവൃതേന
മന്ദായമാനഗമനാ മദനാതുരാസൗ |
കാമാക്ഷി ദൃഷ്ടിരയതേ തവ ശംകരായ
സംകേതഭൂമിമചിരാദഭിസാരികേവ ||49||

വ്രീഡനുവൃത്തിരമണീകൃതസാഹചര്യാ
ശൈവാലിതാം ഗലരുചാ ശശിശേഖരസ്യ |
കാമാക്ഷി കാന്തിസരസീം ത്വദപാങ്ഗലക്ഷ്മീഃ
മന്ദം സമാശ്രയതി മജ്ജനഖേലനായ ||50||

കാഷായമംശുകമിവ പ്രകടം ദധാനോ
മാണിക്യകുണ്ഡലരുചിം മമതാവിരോധീ |
ശ്രുത്യന്തസീമനി രതഃ സുതരാം ചകാസ്തി
കാമാക്ഷി താവകകടാക്ഷയതീശ്വരോ‌உസൗ ||51||

പാഷാണ ഏവ ഹരിനീലമണിര്ദിനേഷു
പ്രമ്ലനതാം കുവലയം പ്രകടീകരോതി |
നൗമിത്തികോ ജലദമേചകിമാ തതസ്തേ
കാമാക്ഷി ശൂന്യമുപമനമപാങ്ഗലക്ഷ്മ്യാഃ ||52||

ശൃങ്ഗാരവിഭ്രമവതീ സുതരാം സലജ്ജാ
നാസാഗ്രമൗക്തികരുചാ കൃതമന്ദഹാസാ |
ശ്യാമാ കടാക്ഷസുഷമാ തവ യുക്തമേതത്
കാമാക്ഷി ചുമ്ബതി ദിഗമ്ബരവക്ത്രബിമ്ബമ് ||53||

നീലോത്പലേന മധുപേന ച ദൃഷ്ടിപാതഃ
കാമാക്ഷി തുല്യ ഇതി തേ കഥമാമനന്തി |
ശൈത്യേന നിന്ദയതി യദന്വഹമിന്ദുപാദാന്
പാഥോരുഹേണ യദസൗ കലഹായതേ ച ||54||

ഓഷ്ഠപ്രഭാപടലവിദ്രുമമുദ്രിതേ തേ
ഭ്രൂവല്ലിവീചിസുഭഗേ മുഖകാന്തിസിന്ധൗ |
കാമാക്ഷി വാരിഭരപൂരണലമ്ബമാന-
കാലാമ്ബുവാഹസരണിം ലഭതേ കടാക്ഷഃ ||55||

മന്ദസ്മിതൈര്ധവലിതാ മണികുണ്ഡലാംശു-
സമ്പര്കലോഹിതരുചിസ്ത്വദപാങ്ഗധാരാ |
കാമാക്ഷി മല്ലികുസുമൈര്നവപല്ലവൈശ്ച
നീലോത്പലൈശ്ച രചിതേവ വിഭാതി മാലാ ||56||

കാമാക്ഷി ശീതലകൃപാരസനിര്ഝരാമ്ഭഃ-
സമ്പര്കപക്ഷ്മലരുചിസ്ത്വദപാങ്ഗമാലാ |
ഗോഭിഃ സദാ പുരരിപോരഭിലഷ്യമാണാ
ദൂര്വാകദമ്ബകവിഡമ്ബനമാതനോതി ||57||

ഹൃത്പങ്കജം മമ വികാസയതു പ്രമുഷ്ണ-
ന്നുല്ലാസമുത്പലരുചേസ്തമസാം നിരോദ്ധാ |
ദോഷാനുഷങ്ഗജഡതാം ജഗതാം ധുനാനഃ
കാമാക്ഷി വീക്ഷണവിലാസദിനോദയസ്തേ ||58||

ചക്ഷുര്വിമോഹയതി ചന്ദ്രവിഭൂഷണസ്യ
കാമാക്ഷി താവകകടാക്ഷതമഃപ്രരോഹഃ |
പ്രത്യങ്മുഖം തു നയനം സ്തിമിതം മുനീനാം
പ്രാകാശ്യമേവ നയതീതി പരം വിചിത്രമ് ||59||

കാമാക്ഷി വീക്ഷണരുചാ യുധി നിര്ജിതം തേ
നീലോത്പലം നിരവശേഷഗതാഭിമാനമ് |
ആഗത്യ തത്പരിസരം ശ്രവണവതംസ-
വ്യോജേന നൂനമഭയാര്ഥനമാതനോതി ||60||

ആശ്ചര്യമമ്ബ മദാനാഭ്യുദയാവലമ്ബഃ
കാമാക്ഷി ചഞ്ചലനിരീക്ഷണവിഭ്രമസ്തേ |
ധൈര്യം വിധൂയ തനുതേ ഹൃദി രാഗബന്ധം
ശമ്ഭോസ്തദേവ വിപരീതതയാ മുനീനാമ് ||61||

ജന്തോഃ സകൃത്പ്രണമതോ ജഗദീഡ്യതാം ച
തേജാസ്വിതാം ച നിശിതാം ച മതിം സഭായാമ് |
കാമാക്ഷി മാക്ഷികഝരീമിവ വൈഖരീം ച
ലക്ഷ്മീം ച പക്ഷ്മലയതി ക്ഷണവീക്ഷണം തേ ||62||

കാദമ്ബിനീ കിമയതേ ന ജലാനുഷങ്ഗം
ഭൃങ്ഗാവലീ കിമുരരീകുരുതേ ന പദ്മമ് |
കിം വാ കലിന്ദതനയാ സഹതേ ന ഭങ്ഗം
കാമാക്ഷി നിശ്ചയപദം ന തവാക്ഷിലക്ഷ്മീഃ ||63||

കാകോലപാവകതൃണീകരണേ‌உപി ദക്ഷഃ
കാമാക്ഷി ബാലകസുധാകരശേഖരസ്യ |
അത്യന്തശീതലതമോ‌உപ്യനുപാരതം തേ
ചിത്തം വിമോഹയതി ചിത്രമയം കടാക്ഷഃ ||64||

കാര്പണ്യപൂരപരിവര്ധിതമമ്ബ മോഹ-
കന്ദോദ്ഗതം ഭവമയം വിഷപാദപം മേ |
തുങ്ഗം ഛിനത്തു തുഹിനാദ്രിസുതേ ഭവത്യാഃ
കാഞ്ചീപുരേശ്വരി കടാക്ഷകുഠാരധാരാ ||65||

കാമാക്ഷി ഘോരഭവരോഗചികിത്സനാര്ഥ-
മഭ്യര്ഥ്യ ദേശികകടാക്ഷഭിഷക്പ്രസാദാത് |
തത്രാപി ദേവി ലഭതേ സുകൃതീ കദാചി-
ദന്യസ്യ ദുര്ലഭമപാങ്ഗമഹൗഷധം തേ ||66||

കാമാക്ഷി ദേശികകൃപാംകുരമാശ്രയന്തോ
നാനാതപോനിയമനാശിതപാശബന്ധാഃ |
വാസാലയം തവ കടാക്ഷമമും മഹാന്തോ
ലബ്ധ്വാ സുഖം സമാധിയോ വിചരന്തി ലോകേ ||67||

സാകൂതസംലപിതസമ്ഭൃതമുഗ്ധഹാസം
വ്രീഡാനുരാഗസഹചാരി വിലോകനം തേ |
കാമാക്ഷി കാമപരിപന്ഥിനി മാരവീര-
സാമ്രാജ്യവിഭ്രമദശാം സഫലീകരോതി ||68||

കാമാക്ഷി വിഭ്രമബലൈകനിധിര്വിധായ
ഭ്രൂവല്ലിചാപകുടിലീകൃതിമേവ ചിത്രമ് |
സ്വാധീനതാം തവ നിനായ ശശാങ്കമൗലേ-
രങ്ഗാര്ധരാജ്യസുഖലാഭമപാങ്ഗവീരഃ ||69||

കാമാംകുരൈകനിലയസ്തവ ദൃഷ്ടിപാതഃ
കാമാക്ഷി ഭക്തമനസാം പ്രദദാതു കാമാന് |
രാഗാന്വിതഃ സ്വയമപി പ്രകടീകരോതി
വൈരാഗ്യമേവ കഥമേഷ മഹാമുനീനാമ് ||70||

കാലാമ്ബുവാഹനിവഹൈഃ കലഹായതേ തേ
കാമാക്ഷി കാലിമമദേന സദാ കടാക്ഷഃ |
ചിത്രം തഥാപി നിതരാമമുമേവ ദൃഷ്ട്വാ
സോത്കണ്ഠ ഏവ രമതേ കില നീലകണ്ഠഃ ||71||

കാമാക്ഷി മന്മഥരിപും പ്രതി മാരതാപ-
മോഹാന്ധകാരജലദാഗമനേന നൃത്യന് |
ദുഷ്കര്മകഞ്ചുകികുലം കബലീകരോതു
വ്യാമിശ്രമേചകരുചിസ്ത്വദപാങ്ഗകേകീ ||72||

കാമാക്ഷി മന്മഥരിപോരവലോകനേഷു
കാന്തം പയോജമിവ താവകമക്ഷിപാതമ് |
പ്രേമാഗമോ ദിവസവദ്വികചീകരോതി
ലജ്ജാഭരോ രജനിവന്മുകുലീകരോതി ||73||

മൂകോ വിരിഞ്ചതി പരം പുരുഷഃ കുരൂപഃ
കന്ദര്പതി ത്രിദശരാജതി കിമ്പചാനഃ |
കാമാക്ഷി കേവലമുപക്രമകാല ഏവ
ലീലാതരങ്ഗിതകടാക്ഷരുചഃ ക്ഷണം തേ ||74||

നീലാലകാ മധുകരന്തി മനോജ്ഞനാസാ-
മുക്താരുചഃ പ്രകടകന്ദബിസാങ്കുരന്തി |
കാരുണ്യമമ്ബ മകരന്ദതി കാമകോടി
മന്യേ തതഃ കമലമേവ വിലോചനം തേ ||75||

ആകാംക്ഷ്യമാണഫലദാനവിചക്ഷണായാഃ |
കാമാക്ഷി താവകകടാക്ഷകകാമധേനോഃ |
സമ്പര്ക ഏവ കഥമമ്ബ വിമുക്തപാശ-
ബന്ധാഃ സ്ഫുടം തനുഭൃതഃ പശുതാം ത്യജന്തി ||76||

സംസാരഘര്മപരിതാപജുഷാം നരാണാം
കാമാക്ഷി ശീതലതരാണി തവേക്ഷിതാനി |
ചന്ദ്രാതപന്തി ഘനചന്ദനകര്ദമന്തി
മുക്താഗുണന്തി ഹിമവാരിനിഷേചനന്തി ||77||

പ്രേമാമ്ബുരാശിസതതസ്നപിതാനി ചിത്രം
കാമാക്ഷി താവകകടാക്ഷനിരീക്ഷണാനി |
സന്ധുക്ഷയന്തി മുഹുരിന്ധനരാശിരീത്യാ
മാരദ്രുഹോ മനസി മന്മഥചിത്രഭാനുമ് ||78||

കാലാഞ്ജനപ്രതിഭടം കമനീയകാന്ത്യാ
കന്ദര്പതന്ത്രകലയാ കലിതാനുഭാവമ് |
കാഞ്ചീവിഹാരരസികേ കലുഷാര്തിചോരം
കല്ലോലയസ്വ മയി തേ കരുണാകടാക്ഷമ് ||79||

ക്രാന്തേന മന്മഥദേന വിമോഹ്യമാന-
സ്വാന്തേന ചൂതതരുമൂലഗതസ്യ പുംസഃ |
കാന്തേന കിംചിദവലോകയ ലോചനസ്യ
പ്രാന്തേന മാം ജനനി കാഞ്ചിപുരീവിഭൂഷേ ||80||

കാമാക്ഷി കോ‌உപി സുജനാസ്ത്വദപാങ്ഗസംഗേ
കണ്ഠേന കന്ദലിതകാലിമസമ്പ്രദായാഃ |
ഉത്തംസകല്പിതചകോരകുടുമ്ബപോഷാ
നക്തന്ദിവസപ്രസവഭൂനയനാ ഭവന്തി ||81||

നീലോത്പലപ്രസവകാന്തിനിര്ദശനേന
കാരുണ്യവിഭ്രമജുഷാ തവ വീക്ഷണേന |
കാമാക്ഷി കര്മജലധേഃ കലശീസുതേന
പാശത്രയാദ്വയമമീ പരിമോചനീയാഃ ||82||

അത്യന്തചഞ്ചലമകൃത്രിമമഞ്ജനം കിം
ഝംകാരഭങ്ഗിരഹിതാ കിമു ഭൃങ്ഗമാലാ |
ധൂമാങ്കുരഃ കിമു ഹുതാശനസംഗഹീനഃ
കാമാക്ഷി നേത്രരുചിനീലിമകന്ദലീ തേ ||83||

കാമാക്ഷി നിത്യമയമഞ്ജലിരസ്തു മുക്തി-
ബീജായ വിഭ്രമമദോദയഘൂര്ണിതായ |
കന്ദര്പദര്പപുനരുദ്ഭവസിദ്ധിദായ
കല്യാണദായ തവ ദേവി ദൃഗഞ്ചലായ ||84||

ദര്പാങ്കുരോ മകരകേതനവിഭ്രമാണാം
നിന്ദാങ്കുരോ വിദലിതോത്പലചാതുരീണാമ് |
ദീപാങ്കുരോ ഭവതമിസ്രകദമ്ബകാനാം
കാമാക്ഷി പാലയതു മാം ത്വദപാങ്ഗപാതഃ ||85||

കൈവല്യദിവ്യമണിരോഹണപര്വതേഭ്യഃ
കാരുണ്യനിര്ഝരപയഃകൃതമഞ്ജനേഭ്യഃ |
കാമാക്ഷി കിംകരിതശങ്കരമാനസേഭ്യ-
സ്തേഭ്യോ നമോ‌உസ്തു തവ വീക്ഷണവിഭ്രമേഭ്യഃ ||86||

അല്പീയ ഏവ നവമുത്പലമമ്ബ ഹീനാ
മീനസ്യ വാ സരണിരമ്ബുരുഹാം ച കിം വാ |
ദൂരേ മൃഗീദൃഗസമഞ്ജസമഞ്ജനം ച
കാമാക്ഷി വീക്ഷണരുചൗ തവ തര്കയാമഃ ||87||

മിശ്രീഭവദ്ഗരലപങ്കിലശങ്കരോരസ്-
സീമാങ്ഗണേ കിമപി രിങ്ഖണമാദധാനഃ |
ഹേലാവധൂതലലിതശ്രവണോത്പലോ‌உസൗ
കാമാക്ഷി ബാല ഇവ രാജതി തേ കടാക്ഷഃ ||88||

പ്രൗഢികരോതി വിദുഷാം നവസൂക്തിധാടീ-
ചൂതാടവീഷു ബുധകോകിലലാല്യമാനമ് |
മാധ്വീരസം പരിമലം ച നിരര്ഗലം തേ
കാമാക്ഷി വീക്ഷണവിലാസവസന്തലക്ഷ്മീഃ ||89||

കൂലംകഷം വിതനുതേ കരുണാമ്ബുവര്ഷീ
സാരസ്വതം സുകൃതിനഃ സുലഭം പ്രവാഹമ് |
തുച്ഛീകരോതി യമുനാമ്ബുതരങ്ഗഭങ്ഗീം
കാമാക്ഷി കിം തവ കടാക്ഷമഹാമ്ബുവാഹഃ ||90||

ജഗര്തി ദേവി കരുണാശുകസുന്ദരീ തേ
താടങ്കരത്നരുചിദാഡിമഖണ്ഡശോണേ |
കാമാക്ഷി നിര്ഭരകടാക്ഷമരീചിപുഞ്ജ-
മാഹേന്ദ്രനീലമണിപഞ്ജരമധ്യഭാഗേ ||91||

കാമാക്ഷി സത്കുവലയസ്യ സഗോത്രഭാവാ-
ദാക്രാമതി ശ്രുതിമസൗ തവ ദൃഷ്ടിപാതഃ |
കിംച സ്ഫുടം കുടിലതാം പ്രകടീകരോതി
ഭ്രൂവല്ലരീപരിചിതസ്യ ഫലം കിമേതത് ||92||

ഏഷാ തവാക്ഷിസുഷമാ വിഷമായുധസ്യ
നാരാചവര്ഷലഹരീ നഗരാജകന്യേ |
ശംകേ കരോതി ശതധാ ഹൃദി ധൈര്യമുദ്രാം
ശ്രീകാമകോടി യദസൗ ശിശിരാംശുമൗലേഃ ||93||

ബാണേന പുഷ്പധനുഷഃ പരികല്പ്യമാന-
ത്രാണേന ഭക്തമനസാം കരുണാകരേണ |
കോണേന കോമലദൃശസ്തവ കാമകോടി
ശോണേന ശോഷയ ശിവേ മമ ശോകസിന്ധുമ് ||94||

മാരദ്രുഹാ മുകുടസീമനി ലാല്യമാനേ
മന്ദാകിനീപയസി തേ കുടിലം ചരിഷ്ണുഃ |
കാമാക്ഷി കോപരഭസാദ്വലമാനമീന-
സന്ദേഹമങ്കുരയതി ക്ഷണമക്ഷിപാതഃ ||95||

കാമാക്ഷി സംവലിതമൗക്തികകുണ്ഡലാംശു-
ചഞ്ചത്സിതശ്രവണചാമരചാതുരീകഃ |
സ്തമ്ഭേ നിരന്തരമപാങ്ഗമയേ ഭവത്യാ
ബദ്ധശ്ചകാസ്തി മകരധ്വജമത്തഹസ്തീ ||96||

യാവത്കടാക്ഷരജനീസമയാഗമസ്തേ
കാമാക്ഷി താവദചിരാന്നമതാം നരാണാമ് |
ആവിര്ഭവത്യമൃതദീധിതിബിമ്ബമമ്ബ
സംവിന്മയം ഹൃദയപൂര്വഗിരീന്ദ്രശൃങ്ഗേ ||97||

കാമാക്ഷി കല്പവിടപീവ ഭവത്കടാക്ഷോ
ദിത്സുഃ സമസ്തവിഭവം നമതാം നരാണാമ് |
ഭൃങ്ഗസ്യ നീലനലിനസ്യ ച കാന്തിസമ്പ-
ത്സര്വസ്വമേവ ഹരതീതി പരം വിചിത്രമ് ||98||

അത്യന്തശീതലമനര്ഗലകര്മപാക-
കാകോലഹാരി സുലഭം സുമനോഭിരേതത് |
പീയൂഷമേവ തവ വീക്ഷണമമ്ബ കിന്തു
കാമാക്ഷി നീലമിദമിത്യയമേവ ഭേദഃ ||99||

അജ്ഞാതഭക്തിരസമപ്രസരദ്വിവേക-
മത്യന്തഗര്വമനധീതസമസ്തശാസ്ത്രമ് |
അപ്രാപ്തസത്യമസമീപഗതം ച മുക്തേഃ
കാമാക്ഷി നൈവ തവ സ്പൃഹയതി ദൃഷ്ടിപാതഃ ||100||

(കാമാക്ഷി മാമവതു തേ കരുണാകടാക്ഷഃ)
പാതേന ലോചനരുചേസ്തവ കാമകോടി
പോതേന പതകപയോധിഭയാതുരാണാമ് |
പൂതേന തേന നവകാഞ്ചനകുണ്ഡലാംശു-
വീതേന ശീതലയ ഭൂധരകന്യകേ മാമ് ||101||

|| ഇതി കടാക്ഷശതകം സമ്പൂര്ണമ് ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics