Kannada

Mooka Pancha Sathi 4 – Kataakshya Satakam – Kannada

Comments Off on Mooka Pancha Sathi 4 – Kataakshya Satakam – Kannada 18 February 2013

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ. View this in ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ, with correct anuswaras marked.
 

ರಚನ: ಶ್ರೀ ಮೂಕ ಶಂಕರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ

ಮೋಹಾಂಧಕಾರನಿವಹಂ ವಿನಿಹಂತುಮೀಡೇ
ಮೂಕಾತ್ಮನಾಮಪಿ ಮಹಾಕವಿತಾವದಾನ್ಯಾನ್ |
ಶ್ರೀಕಾಂಚಿದೇಶಶಿಶಿರೀಕೃತಿಜಾಗರೂಕಾನ್
ಏಕಾಮ್ರನಾಥತರುಣೀಕರುಣಾವಲೋಕಾನ್ ||1||

ಮಾತರ್ಜಯಂತಿ ಮಮತಾಗ್ರಹಮೋಕ್ಷಣಾನಿ
ಮಾಹೇಂದ್ರನೀಲರುಚಿಶಿಕ್ಷಣದಕ್ಷಿಣಾನಿ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಲ್ಪಿತಜಗತ್ತ್ರಯರಕ್ಷಣಾನಿ
ತ್ವದ್ವೀಕ್ಷಣಾನಿ ವರದಾನವಿಚಕ್ಷಣಾನಿ ||2||

ಆನಂಗತಂತ್ರವಿಧಿದರ್ಶಿತಕೌಶಲಾನಾಮ್
ಆನಂದಮಂದಪರಿಘೂರ್ಣಿತಮಂಥರಾಣಾಮ್ |
ತಾರಲ್ಯಮಂಬ ತವ ತಾಡಿತಕರ್ಣಸೀಮ್ನಾಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಖೇಲತಿ ಕಟಾಕ್ಷನಿರೀಕ್ಷಣಾನಾಮ್ ||3||

ಕಲ್ಲೋಲಿತೇನ ಕರುಣಾರಸವೇಲ್ಲಿತೇನ
ಕಲ್ಮಾಷಿತೇನ ಕಮನೀಯಮೃದುಸ್ಮಿತೇನ |
ಮಾಮಂಚಿತೇನ ತವ ಕಿಂಚನ ಕುಂಚಿತೇನ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತೇನ ಶಿಶಿರೀಕುರು ವೀಕ್ಷಿತೇನ ||4||

ಸಾಹಾಯ್ಯಕಂ ಗತವತೀ ಮುಹುರರ್ಜನಸ್ಯ
ಮಂದಸ್ಮಿತಸ್ಯ ಪರಿತೋಷಿತಭೀಮಚೇತಾಃ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪಾಂಡವಚಮೂರಿವ ತಾವಕೀನಾ
ಕರ್ಣಾಂತಿಕಂ ಚಲತಿ ಹಂತ ಕಟಾಕ್ಷಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ||5||

ಅಸ್ತಂ ಕ್ಷಣಾನ್ನಯತು ಮೇ ಪರಿತಾಪಸೂರ್ಯಮ್
ಆನಂದಚಂದ್ರಮಸಮಾನಯತಾಂ ಪ್ರಕಾಶಮ್ |
ಕಾಲಾಂಧಕಾರಸುಷುಮಾಂ ಕಲಯಂದಿಗಂತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕೋಮಲಕಟಾಕ್ಷನಿಶಾಗಮಸ್ತೇ ||6||

ತಾಟಾಂಕಮೌಕ್ತಿಕರುಚಾಂಕುರದಂತಕಾಂತಿಃ
ಕಾರುಣ್ಯಹಸ್ತಿಪಶಿಖಾಮಣಿನಾಧಿರೂಢಃ |
ಉನ್ಮೂಲಯತ್ವಶುಭಪಾದಪಮಸ್ಮದೀಯಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತಾವಕಕಟಾಕ್ಷಮತಂಗಜೇತಂದ್ರಃ ||7||

ಛಾಯಾಭರಣೇ ಜಗತಾಂ ಪರಿತಾಪಹಾರೀ
ತಾಟಂಕರತ್ನಮಣಿತಲ್ಲಜಪಲ್ಲವಶ್ರೀಃ |
ಕಾರುಣ್ಯನಾಮ ವಿಕಿರನ್ಮಕರಂದಜಾಲಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ರಾಜತಿ ಕಟಾಕ್ಷಸುರದ್ರುಮಸ್ತೇ ||8||

ಸೂರ್ಯಾಶ್ರಯಪ್ರಣಯಿನೀ ಮಣಿಕುಂಡಲಾಂಶು-
ಲೌಹಿತ್ಯಕೋಕನದಕಾನನಮಾನನೀಯಾ |
ಯಾಂತೀ ತವ ಸ್ಮರಹರಾನನಕಾಂತಿಸಿಂಧುಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ರಾಜತಿ ಕಟಾಕ್ಷಕಲಿಂದಕನ್ಯಾ ||9||

ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಯಂ ಸುಕೃತಿನಂ ತವ ಪಕ್ಷಪಾತಾತ್
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣವಿಲಾಸಕಲಾಪುರಂಧ್ರೀ |
ಸದ್ಯಸ್ತಮೇವ ಕಿಲ ಮುಕ್ತಿವಧೂರ್ವೃಣೀತೇ
ತಸ್ಮಾನ್ನಿತಾಂತಮನಯೋರಿದಮೈಕಮತ್ಯಮ್ ||10||

ಯಾಂತೀ ಸದೈವ ಮರುತಾಮನುಕೂಲಭಾವಂ
ಭ್ರೂವಲ್ಲಿಶಕ್ರಧನುರುಲ್ಲಸಿತಾ ರಸಾರ್ದ್ರಾ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕೌತುಕತರಂಗಿತನೀಲಕಂಠಾ
ಕಾದಂಬಿನೀವ ತವ ಭಾತಿ ಕಟಾಕ್ಷಮಾಲಾ ||11||

ಗಂಗಾಂಭಸಿ ಸ್ಮಿತಮಯೇ ತಪನಾತ್ಮಜೇವ
ಗಂಗಾಧರೋರಸಿ ನವೋತ್ಪಲಮಾಲಿಕೇವ |
ವಕ್ತ್ರಪ್ರಭಾಸರಸಿ ಶೈವಲಮಂಡಲೀವ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ರಾಜತಿ ಕಟಾಕ್ಷರುಚಿಚ್ಛಟಾ ತೇ ||12||

ಸಂಸ್ಕಾರತಃ ಕಿಮಪಿ ಕಂದಲಿತಾನ್ ರಸಙ್ಞ-
ಕೇದಾರಸೀಮ್ನಿ ಸುಧಿಯಾಮುಪಭೋಗಯೋಗ್ಯಾನ್ |
ಕಲ್ಯಾಣಸೂಕ್ತಿಲಹರೀಕಲಮಾಂಕುರಾನ್ನಃ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪಕ್ಷ್ಮಲಯತು ತ್ವದಪಾಂಗಮೇಘಃ ||13||

ಚಾಂಚಲ್ಯಮೇವ ನಿಯತಂ ಕಲಯನ್ಪ್ರಕೃತ್ಯಾ
ಮಾಲಿನ್ಯಭೂಃ ಶ್ರತಿಪಥಾಕ್ರಮಜಾಗರೂಕಃ |
ಕೈವಲ್ಯಮೇವ ಕಿಮು ಕಲ್ಪಯತೇ ನತಾನಾಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಚಿತ್ರಮಪಿ ತೇ ಕರುಣಾಕಟಾಕ್ಷಃ ||14||

ಸಂಜೀವನೇ ಜನನಿ ಚೂತಶಿಲೀಮುಖಸ್ಯ
ಸಂಮೋಹನೇ ಶಶಿಕಿಶೋರಕಶೇಖರಸ್ಯ |
ಸಂಸ್ತಂಭನೇ ಚ ಮಮತಾಗ್ರಹಚೇಷ್ಟಿತಸ್ಯ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣಕಲಾ ಪರಮೌಷಧಂ ತೇ ||15||

ನೀಲೋ‌உಪಿ ರಾಗಮಧಿಕಂ ಜನಯನ್ಪುರಾರೇಃ
ಲೋಲೋ‌உಪಿ ಭಕ್ತಿಮಧಿಕಾಂ ದೃಢಯನ್ನರಾಣಾಮ್ |
ವಕ್ರೋ‌உಪಿ ದೇವಿ ನಮತಾಂ ಸಮತಾಂ ವಿತನ್ವನ್
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ನೃತ್ಯತು ಮಯಿ ತ್ವದಪಾಂಗಪಾತಃ ||16||

ಕಾಮದ್ರುಹೋ ಹೃದಯಯಂತ್ರಣಜಾಗರೂಕಾ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಚಂಚಲದೃಗಂಚಲಮೇಖಲಾ ತೇ |
ಆಶ್ಚರ್ಯಮಂಬ ಭಜತಾಂ ಝಟಿತಿ ಸ್ವಕೀಯ-
ಸಂಪರ್ಕ ಏವ ವಿಧುನೋತಿ ಸಮಸ್ತಬಂಧಾನ್ ||17||

ಕುಂಠೀಕರೋತು ವಿಪದಂ ಮಮ ಕುಂಚಿತಭ್ರೂ-
ಚಾಪಾಂಚಿತಃ ಶ್ರಿತವಿದೇಹಭವಾನುರಾಗಃ |
ರಕ್ಷೋಪಕಾರಮನಿಶಂ ಜನಯಂಜಗತ್ಯಾಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ರಾಮ ಇವ ತೇ ಕರುಣಾಕಟಾಕ್ಷಃ ||18||

ಶ್ರೀಕಾಮಕೋಟಿ ಶಿವಲೋಚನಶೋಷಿತಸ್ಯ
ಶೃಂಗಾರಬೀಜವಿಭವಸ್ಯ ಪುನಃಪ್ರರೋಹೇ |
ಪ್ರೇಮಾಂಭಸಾರ್ದ್ರಮಚಿರಾತ್ಪ್ರಚುರೇಣ ಶಂಕೇ
ಕೇದಾರಮಂಬ ತವ ಕೇವಲದೃಷ್ಟಿಪಾತಮ್ ||19||

ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಶೇವಧಿರಸೌ ತವ ದುರ್ವಿಲಂಘ್ಯ-
ಸಂಸಾರವಿಂಧ್ಯಗಿರಿಕುಂಠನಕೇಲಿಚುಂಚುಃ |
ಧೈರ್ಯಾಂಬುಧಿಂ ಪಶುಪತೇಶ್ಚುಲಕೀಕರೋತಿ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣವಿಜೃಂಭಣಕುಂಭಜನ್ಮಾ ||20||

ಪೀಯೂಷವರ್ಷವಶಿಶಿರಾ ಸ್ಫುಟದುತ್ಪಲಶ್ರೀ-
ಮೈತ್ರೀ ನಿಸರ್ಗಮಧುರಾ ಕೃತತಾರಕಾಪ್ತಿಃ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸಂಶ್ರಿತವತೀ ವಪುರಷ್ಟಮೂರ್ತೇಃ
ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಯತೇ ಭಗವತಿ ತ್ವದಪಾಂಗಮಾಲಾ ||21||

ಅಂಬ ಸ್ಮರಪ್ರತಿಭಟಸ್ಯ ವಪುರ್ಮನೋಙ್ಞಮ್
ಅಂಭೋಜಕಾನನಮಿವಾಂಚಿತಕಂಟಕಾಭಮ್ |
ಭೃಂಗೀವ ಚುಂಬತಿ ಸದೈವ ಸಪಕ್ಷಪಾತಾ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕೋಮಲರುಚಿಸ್ತ್ವದಪಾಂಗಮಾಲಾ ||22||

ಕೇಶಪ್ರಭಾಪಟಲನೀಲವಿತಾನಜಾಲೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕುಂಡಲಮಣಿಚ್ಛವಿದೀಪಶೋಭೇ |
ಶಂಕೇ ಕಟಾಕ್ಷರುಚಿರಂಗತಲೇ ಕೃಪಾಖ್ಯಾ
ಶೈಲೂಷಿಕಾ ನಟತಿ ಶಂಕರವಲ್ಲಭೇ ತೇ ||23||

ಅತ್ಯಂತಶೀತಲಮತಂದ್ರಯತು ಕ್ಷಣಾರ್ಧಮ್
ಅಸ್ತೋಕವಿಭ್ರಮಮನಂಗವಿಲಾಸಕಂದಮ್ |
ಅಲ್ಪಸ್ಮಿತಾದೃತಮಪಾರಕೃಪಾಪ್ರವಾಹಮ್
ಅಕ್ಷಿಪ್ರರೋಹಮಚಿರಾನ್ಮಯಿ ಕಾಮಕೋಟಿ ||24||

ಮಂದಾಕ್ಷರಾಗತರಲೀಕೃತಿಪಾರತಂತ್ರ್ಯಾತ್
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಂಥರತರಾಂ ತ್ವದಪಾಂಗಡೋಲಾಮ್ |
ಆರುಹ್ಯ ಮಂದಮತಿಕೌತುಕಶಾಲಿ ಚಕ್ಷುಃ
ಆನಂದಮೇತಿ ಮುಹುರರ್ಧಶಶಾಂಕಮೌಲೇಃ ||25||

ತ್ರೈಯಂಬಕಂ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರಿ ಹರ್ಮ್ಯಭೂಮಿ-
ರಂಗಂ ವಿಹಾರಸರಸೀ ಕರುಣಾಪ್ರವಾಹಃ |
ದಾಸಾಶ್ಚ ವಾಸವಮುಖಾಃ ಪರಿಪಾಲನೀಯಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವಿಶ್ವಮಪಿ ವೀಕ್ಷಣಭೂಭೃತಸ್ತೇ ||26||

ವಾಗೀಶ್ವರೀ ಸಹಚರೀ ನಿಯಮೇನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ
ಭ್ರೂವಲ್ಲರೀವಶಕರೀ ಭುವನಾನಿ ಗೇಹಮ್ |
ರೂಪಂ ತ್ರಿಲೋಕನಯನಾಮೃತಮಂಬ ತೇಷಾಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಯೇಷು ತವ ವೀಕ್ಷಣಪಾರತಂತ್ರೀ ||27||

ಮಾಹೇಶ್ವರಂ ಝಟಿತಿ ಮಾನಸಮೀನಮಂಬ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಧೈರ್ಯಜಲಧೌ ನಿತರಾಂ ನಿಮಗ್ನಮ್ |
ಜಾಲೇನ ಶೃಂಖಲಯತಿ ತ್ವದಪಾಂಗನಾಮ್ನಾ
ವಿಸ್ತಾರಿತೇನ ವಿಷಮಾಯುಧದಾಶಕೋ‌உಸೌ ||28||

ಉನ್ಮಥ್ಯ ಬೋಧಕಮಲಾಕಾರಮಂಬ ಜಾಡ್ಯ-
ಸ್ತಂಬೇರಮಂ ಮಮ ಮನೋವಿಪಿನೇ ಭ್ರಮಂತಮ್ |
ಕುಂಠೀಕುರುಷ್ವ ತರಸಾ ಕುಟಿಲಾಗ್ರಸೀಮ್ನಾ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತಾವಕಕಟಾಕ್ಷಮಹಾಂಕುಶೇನ ||29||

ಉದ್ವೇಲ್ಲಿತಸ್ತಬಕಿತೈರ್ಲಲಿತೈರ್ವಿಲಾಸೈಃ
ಉತ್ಥಾಯ ದೇವಿ ತವ ಗಾಢಕಟಾಕ್ಷಕುಂಜಾತ್ |
ದೂರಂ ಪಲಾಯಯತು ಮೋಹಮೃಗೀಕುಲಂ ಮೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ತವರಮನುಗ್ರಹಕೇಸರೀಂದ್ರಃ ||30||

ಸ್ನೇಹಾದೃತಾಂ ವಿದಲಿತೋತ್ಪಲಕಂತಿಚೋರಾಂ
ಜೇತಾರಮೇವ ಜಗದೀಶ್ವರಿ ಜೇತುಕಾಮಃ |
ಮಾನೋದ್ಧತೋ ಮಕರಕೇತುರಸೌ ಧುನೀತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತಾವಕಕಟಾಕ್ಷಕೃಪಾಣವಲ್ಲೀಮ್ ||31||

ಶ್ರೌತೀಂ ವ್ರಜನ್ನಪಿ ಸದಾ ಸರಣಿಂ ಮುನೀನಾಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸಂತತಮಪಿ ಸ್ಮೃತಿಮಾರ್ಗಗಾಮೀ |
ಕೌಟಿಲ್ಯಮಂಬ ಕಥಮಸ್ಥಿರತಾಂ ಚ ಧತ್ತೇ
ಚೌರ್ಯಂ ಚ ಪಂಕಜರುಚಾಂ ತ್ವದಪಾಂಗಪಾತಃ ||32||

ನಿತ್ಯಂ ಶ್ರೇತುಃ ಪರಿಚಿತೌ ಯತಮಾನಮೇವ
ನೀಲೋತ್ಪಲಂ ನಿಜಸಮೀಪನಿವಾಸಲೋಲಮ್ |
ಪ್ರೀತ್ಯೈವ ಪಾಠಯತಿ ವೀಕ್ಷಣದೇಶಿಕೇಂದ್ರಃ
ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಕಿಂತು ತವ ಕಾಲಿಮಸಂಪ್ರದಾಯಮ್ ||33||

ಭ್ರಾಂತ್ವಾ ಮುಹುಃ ಸ್ತಬಕಿತಸ್ಮಿತಫೇನರಾಶೌ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವಕ್ತ್ರರುಚಿಸಂಚಯವಾರಿರಾಶೌ |
ಆನಂದತಿ ತ್ರಿಪುರಮರ್ದನನೇತ್ರಲಕ್ಷ್ಮೀಃ
ಆಲಂಬ್ಯ ದೇವಿ ತವ ಮಂದಮಪಾಂಗಸೇತುಮ್ ||34||

ಶ್ಯಾಮಾ ತವ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರಿ ಲೋಚನಶ್ರೀಃ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಂದಲಿತಮೇದುರತಾರಕಾಂತಿಃ |
ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾವತೀ ಸ್ಮಿತರುಚಾಪಿ ಕಥಂ ತನೋತಿ
ಸ್ಪರ್ಧಾಮಹೋ ಕುವಲಯೈಶ್ಚ ತಥಾ ಚಕೋರೈಃ ||35||

ಕಾಲಾಂಜನಂ ಚ ತವ ದೇವಿ ನಿರೀಕ್ಷಣಂ ಚ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸಾಮ್ಯಸರಣಿಂ ಸಮುಪೈತಿ ಕಾಂತ್ಯಾ |
ನಿಶ್ಶೇಷನೇತ್ರಸುಲಭಂ ಜಗತೀಷು ಪೂರ್ವ-
ಮನ್ಯತ್ತ್ರಿನೇತ್ರಸುಲಭಂ ತುಹಿನಾದ್ರಿಕನ್ಯೇ ||36||

ಧೂಮಾಂಕುರೋ ಮಕರಕೇತನಪಾವಕಸ್ಯ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ನೇತ್ರರುಚಿನೀಲಿಮಚಾತುರೀ ತೇ |
ಅತ್ಯಂತಮದ್ಭುತಮಿದಂ ನಯನತ್ರಯಸ್ಯ
ಹರ್ಷೋದಯಂ ಜನಯತೇ ಹರುಣಾಂಕಮೌಲೇಃ ||37||

ಆರಭ್ಭಲೇಶಸಮಯೇ ತವ ವೀಕ್ಷಣಸ್ಸ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮೂಕಮಪಿ ವೀಕ್ಷಣಮಾತ್ರನಮ್ರಮ್ |
ಸರ್ವಙ್ಞತಾ ಸಕಲಲೋಕಸಮಕ್ಷಮೇವ
ಕೀರ್ತಿಸ್ವಯಂವರಣಮಾಲ್ಯವತೀ ವೃಣೀತೇ ||38||

ಕಾಲಾಂಬುವಾಹ ಉವ ತೇ ಪರಿತಾಪಹಾರೀ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪುಷ್ಕರಮಧಃಕುರುತೇ ಕಟಾಖ್ಷಃ |
ಪೂರ್ವಃ ಪರಂ ಕ್ಷಣರುಚಾ ಸಮುಪೈತಿ ಮೈತ್ರೀ-
ಮನ್ಯಸ್ತು ಸ.ತತರುಚಿಂ ಪ್ರಕಟೀಕರೋತಿ ||39||

ಸೂಕ್ಷ್ಮೇ‌உಪಿ ದುರ್ಗಮತರೇ‌உಪಿ ಗುರುಪ್ರಸಾದ-
ಸಾಹಾಯ್ಯಕೇನ ವಿಚರನ್ನಪವರ್ಗಮಾರ್ಗೇ |
ಸಂಸಾರಪಂಕನಿಚಯೇ ನ ಪತತ್ಯಮೂಂ ತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಗಾಢಮವಲಂಬ್ಯ ಕಟಾಕ್ಷಯಷ್ಟಿಮ್ ||40||

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸಂತತಮಸೌ ಹರಿನೀಲರತ್ನ-
ಸ್ತಂಭೇ ಕಟಾಕ್ಷರುಚಿಪುಂಜಮಯೇ ಭವತ್ಯಾಃ |
ಬದ್ಧೋ‌உಪಿ ಭಕ್ತಿನಿಗಲೈರ್ಮಮ ಚಿತ್ತಹಸ್ತೀ
ಸ್ತಂಭಂ ಚ ಬಂಧಮಪಿ ಮುಂಚತಿ ಹಂತ ಚಿತ್ರಮ್ ||41||

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಾಷ್ಣರ್ಯಮಪಿ ಸಂತತಮಂಜನಂ ಚ
ಬಿಭ್ರನ್ನಿಸರ್ಗತರಲೋ‌உಪಿ ಭವತ್ಕಟಾಕ್ಷಃ |
ವೈಮಲ್ಯಮನ್ವಹಮನಂಜನತಾ ಚ ಭೂಯಃ
ಸ್ಥೈರ್ಯಂ ಚ ಭಕ್ತಹೃದಯಾಯ ಕಥಂ ದದಾತಿ ||42||

ಮಂದಸ್ಮಿತಸ್ತಬಕಿತಂ ಮಣಿಕುಂಡಲಾಂಶು-
ಸ್ತೋಮಪ್ರವಾಲರುಚಿರಂ ಶಿಶಿರೀಕೃತಾಶಮ್ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ರಾಜತಿ ಕಟಾಕ್ಷರುಚೇಃ ಕದಂಬಮ್
ಉದ್ಯಾನಮಂಬ ಕರುಣಾಹರಿಣೇಕ್ಷಣಾಯಾಃ ||43||

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತಾವಕಕಟಾಕ್ಷಮಹೇಂದ್ರನೀಲ-
ಸಿಂಹಾಸನಂ ಶ್ರಿತವತೋ ಮಕರಧ್ವಜಸ್ಯ |
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಮಂಗಲವಿಧೌ ಮುಣಿಕುಂಡಲಶ್ರೀಃ
ನೀರಾಜನೋತ್ಸವತರಂಗಿತದೀಪಮಾಲಾ ||44||

ಮಾತಃ ಕ್ಷಣಂ ಸ್ನಪಯ ಮಾಂ ತವ ವೀಕ್ಷಿತೇನ
ಮಂದಾಕ್ಷಿತೇನ ಸುಜನೈರಪರೋಕ್ಷಿತೇನ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕರ್ಮತಿಮಿರೋತ್ಕರಭಾಸ್ಕರೇಣ
ಶ್ರೇಯಸ್ಕರೇಣ ಮಧುಪದ್ಯುತಿತಸ್ಕರೇಣ ||45||

ಪ್ರೇಮಾಪಗಾಪಯಸಿ ಮಜ್ಜನಮಾರಚಯ್ಯ
ಯುಕ್ತಃ ಸ್ಮಿತಾಂಶುಕೃತಭಸ್ಮವಿಲೇಪನೇನ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕುಂಡಲಮಣಿದ್ಯುತಿಭಿರ್ಜಟಾಲಃ
ಶ್ರೀಕಂಠಮೇವ ಭಜತೇ ತವ ದೃಷ್ಟಿಪಾತಃ ||46||

ಕೈವಲ್ಯದಾಯ ಕರುಣಾರಸಕಿಂಕರಾಯ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಂದಲಿತವಿಭ್ರಮಶಂಕರಾಯ |
ಆಲೋಕನಾಯ ತವ ಭಕ್ತಶಿವಂಕರಾಯ
ಮಾತರ್ನಮೋ‌உಸ್ತು ಪರತಂತ್ರಿತಶಂಕರಾಯ ||47||

ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಮಂಗಲವಿಧೌ ಮಕರಧ್ವಜಸ್ಯ
ಲೋಲಾಲಕಾಲಿಕೃತತೋರಣಮಾಲ್ಯಶೋಭೇ |
ಕಾಮೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಚಲದುತ್ಪಲವೈಜಯಂತೀ-
ಚಾತುರ್ಯಮೇತಿ ತವ ಚಂಚಲದೃಷ್ಟಿಪಾತಃ ||48||

ಮಾರ್ಗೇಣ ಮಂಜುಕಚಕಾಂತಿತಮೋವೃತೇನ
ಮಂದಾಯಮಾನಗಮನಾ ಮದನಾತುರಾಸೌ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೃಷ್ಟಿರಯತೇ ತವ ಶಂಕರಾಯ
ಸಂಕೇತಭೂಮಿಮಚಿರಾದಭಿಸಾರಿಕೇವ ||49||

ವ್ರೀಡನುವೃತ್ತಿರಮಣೀಕೃತಸಾಹಚರ್ಯಾ
ಶೈವಾಲಿತಾಂ ಗಲರುಚಾ ಶಶಿಶೇಖರಸ್ಯ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಾಂತಿಸರಸೀಂ ತ್ವದಪಾಂಗಲಕ್ಷ್ಮೀಃ
ಮಂದಂ ಸಮಾಶ್ರಯತಿ ಮಜ್ಜನಖೇಲನಾಯ ||50||

ಕಾಷಾಯಮಂಶುಕಮಿವ ಪ್ರಕಟಂ ದಧಾನೋ
ಮಾಣಿಕ್ಯಕುಂಡಲರುಚಿಂ ಮಮತಾವಿರೋಧೀ |
ಶ್ರುತ್ಯಂತಸೀಮನಿ ರತಃ ಸುತರಾಂ ಚಕಾಸ್ತಿ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತಾವಕಕಟಾಕ್ಷಯತೀಶ್ವರೋ‌உಸೌ ||51||

ಪಾಷಾಣ ಏವ ಹರಿನೀಲಮಣಿರ್ದಿನೇಷು
ಪ್ರಮ್ಲನತಾಂ ಕುವಲಯಂ ಪ್ರಕಟೀಕರೋತಿ |
ನೌಮಿತ್ತಿಕೋ ಜಲದಮೇಚಕಿಮಾ ತತಸ್ತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಶೂನ್ಯಮುಪಮನಮಪಾಂಗಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಃ ||52||

ಶೃಂಗಾರವಿಭ್ರಮವತೀ ಸುತರಾಂ ಸಲಜ್ಜಾ
ನಾಸಾಗ್ರಮೌಕ್ತಿಕರುಚಾ ಕೃತಮಂದಹಾಸಾ |
ಶ್ಯಾಮಾ ಕಟಾಕ್ಷಸುಷಮಾ ತವ ಯುಕ್ತಮೇತತ್
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಚುಂಬತಿ ದಿಗಂಬರವಕ್ತ್ರಬಿಂಬಮ್ ||53||

ನೀಲೋತ್ಪಲೇನ ಮಧುಪೇನ ಚ ದೃಷ್ಟಿಪಾತಃ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತುಲ್ಯ ಇತಿ ತೇ ಕಥಮಾಮನಂತಿ |
ಶೈತ್ಯೇನ ನಿಂದಯತಿ ಯದನ್ವಹಮಿಂದುಪಾದಾನ್
ಪಾಥೋರುಹೇಣ ಯದಸೌ ಕಲಹಾಯತೇ ಚ ||54||

ಓಷ್ಠಪ್ರಭಾಪಟಲವಿದ್ರುಮಮುದ್ರಿತೇ ತೇ
ಭ್ರೂವಲ್ಲಿವೀಚಿಸುಭಗೇ ಮುಖಕಾಂತಿಸಿಂಧೌ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವಾರಿಭರಪೂರಣಲಂಬಮಾನ-
ಕಾಲಾಂಬುವಾಹಸರಣಿಂ ಲಭತೇ ಕಟಾಕ್ಷಃ ||55||

ಮಂದಸ್ಮಿತೈರ್ಧವಲಿತಾ ಮಣಿಕುಂಡಲಾಂಶು-
ಸಂಪರ್ಕಲೋಹಿತರುಚಿಸ್ತ್ವದಪಾಂಗಧಾರಾ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಲ್ಲಿಕುಸುಮೈರ್ನವಪಲ್ಲವೈಶ್ಚ
ನೀಲೋತ್ಪಲೈಶ್ಚ ರಚಿತೇವ ವಿಭಾತಿ ಮಾಲಾ ||56||

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಶೀತಲಕೃಪಾರಸನಿರ್ಝರಾಂಭಃ-
ಸಂಪರ್ಕಪಕ್ಷ್ಮಲರುಚಿಸ್ತ್ವದಪಾಂಗಮಾಲಾ |
ಗೋಭಿಃ ಸದಾ ಪುರರಿಪೋರಭಿಲಷ್ಯಮಾಣಾ
ದೂರ್ವಾಕದಂಬಕವಿಡಂಬನಮಾತನೋತಿ ||57||

ಹೃತ್ಪಂಕಜಂ ಮಮ ವಿಕಾಸಯತು ಪ್ರಮುಷ್ಣ-
ನ್ನುಲ್ಲಾಸಮುತ್ಪಲರುಚೇಸ್ತಮಸಾಂ ನಿರೋದ್ಧಾ |
ದೋಷಾನುಷಂಗಜಡತಾಂ ಜಗತಾಂ ಧುನಾನಃ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣವಿಲಾಸದಿನೋದಯಸ್ತೇ ||58||

ಚಕ್ಷುರ್ವಿಮೋಹಯತಿ ಚಂದ್ರವಿಭೂಷಣಸ್ಯ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತಾವಕಕಟಾಕ್ಷತಮಃಪ್ರರೋಹಃ |
ಪ್ರತ್ಯಙ್ಮುಖಂ ತು ನಯನಂ ಸ್ತಿಮಿತಂ ಮುನೀನಾಂ
ಪ್ರಾಕಾಶ್ಯಮೇವ ನಯತೀತಿ ಪರಂ ವಿಚಿತ್ರಮ್ ||59||

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣರುಚಾ ಯುಧಿ ನಿರ್ಜಿತಂ ತೇ
ನೀಲೋತ್ಪಲಂ ನಿರವಶೇಷಗತಾಭಿಮಾನಮ್ |
ಆಗತ್ಯ ತತ್ಪರಿಸರಂ ಶ್ರವಣವತಂಸ-
ವ್ಯೋಜೇನ ನೂನಮಭಯಾರ್ಥನಮಾತನೋತಿ ||60||

ಆಶ್ಚರ್ಯಮಂಬ ಮದಾನಾಭ್ಯುದಯಾವಲಂಬಃ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಚಂಚಲನಿರೀಕ್ಷಣವಿಭ್ರಮಸ್ತೇ |
ಧೈರ್ಯಂ ವಿಧೂಯ ತನುತೇ ಹೃದಿ ರಾಗಬಂಧಂ
ಶಂಭೋಸ್ತದೇವ ವಿಪರೀತತಯಾ ಮುನೀನಾಮ್ ||61||

ಜಂತೋಃ ಸಕೃತ್ಪ್ರಣಮತೋ ಜಗದೀಡ್ಯತಾಂ ಚ
ತೇಜಾಸ್ವಿತಾಂ ಚ ನಿಶಿತಾಂ ಚ ಮತಿಂ ಸಭಾಯಾಮ್ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಾಕ್ಷಿಕಝರೀಮಿವ ವೈಖರೀಂ ಚ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಚ ಪಕ್ಷ್ಮಲಯತಿ ಕ್ಷಣವೀಕ್ಷಣಂ ತೇ ||62||

ಕಾದಂಬಿನೀ ಕಿಮಯತೇ ನ ಜಲಾನುಷಂಗಂ
ಭೃಂಗಾವಲೀ ಕಿಮುರರೀಕುರುತೇ ನ ಪದ್ಮಮ್ |
ಕಿಂ ವಾ ಕಲಿಂದತನಯಾ ಸಹತೇ ನ ಭಂಗಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ನಿಶ್ಚಯಪದಂ ನ ತವಾಕ್ಷಿಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ||63||

ಕಾಕೋಲಪಾವಕತೃಣೀಕರಣೇ‌உಪಿ ದಕ್ಷಃ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಬಾಲಕಸುಧಾಕರಶೇಖರಸ್ಯ |
ಅತ್ಯಂತಶೀತಲತಮೋ‌உಪ್ಯನುಪಾರತಂ ತೇ
ಚಿತ್ತಂ ವಿಮೋಹಯತಿ ಚಿತ್ರಮಯಂ ಕಟಾಕ್ಷಃ ||64||

ಕಾರ್ಪಣ್ಯಪೂರಪರಿವರ್ಧಿತಮಂಬ ಮೋಹ-
ಕಂದೋದ್ಗತಂ ಭವಮಯಂ ವಿಷಪಾದಪಂ ಮೇ |
ತುಂಗಂ ಛಿನತ್ತು ತುಹಿನಾದ್ರಿಸುತೇ ಭವತ್ಯಾಃ
ಕಾಂಚೀಪುರೇಶ್ವರಿ ಕಟಾಕ್ಷಕುಠಾರಧಾರಾ ||65||

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಘೋರಭವರೋಗಚಿಕಿತ್ಸನಾರ್ಥ-
ಮಭ್ಯರ್ಥ್ಯ ದೇಶಿಕಕಟಾಕ್ಷಭಿಷಕ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ |
ತತ್ರಾಪಿ ದೇವಿ ಲಭತೇ ಸುಕೃತೀ ಕದಾಚಿ-
ದನ್ಯಸ್ಯ ದುರ್ಲಭಮಪಾಂಗಮಹೌಷಧಂ ತೇ ||66||

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೇಶಿಕಕೃಪಾಂಕುರಮಾಶ್ರಯಂತೋ
ನಾನಾತಪೋನಿಯಮನಾಶಿತಪಾಶಬಂಧಾಃ |
ವಾಸಾಲಯಂ ತವ ಕಟಾಕ್ಷಮಮುಂ ಮಹಾಂತೋ
ಲಬ್ಧ್ವಾ ಸುಖಂ ಸಮಾಧಿಯೋ ವಿಚರಂತಿ ಲೋಕೇ ||67||

ಸಾಕೂತಸಂಲಪಿತಸಂಭೃತಮುಗ್ಧಹಾಸಂ
ವ್ರೀಡಾನುರಾಗಸಹಚಾರಿ ವಿಲೋಕನಂ ತೇ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಾಮಪರಿಪಂಥಿನಿ ಮಾರವೀರ-
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಿಭ್ರಮದಶಾಂ ಸಫಲೀಕರೋತಿ ||68||

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವಿಭ್ರಮಬಲೈಕನಿಧಿರ್ವಿಧಾಯ
ಭ್ರೂವಲ್ಲಿಚಾಪಕುಟಿಲೀಕೃತಿಮೇವ ಚಿತ್ರಮ್ |
ಸ್ವಾಧೀನತಾಂ ತವ ನಿನಾಯ ಶಶಾಂಕಮೌಲೇ-
ರಂಗಾರ್ಧರಾಜ್ಯಸುಖಲಾಭಮಪಾಂಗವೀರಃ ||69||

ಕಾಮಾಂಕುರೈಕನಿಲಯಸ್ತವ ದೃಷ್ಟಿಪಾತಃ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಭಕ್ತಮನಸಾಂ ಪ್ರದದಾತು ಕಾಮಾನ್ |
ರಾಗಾನ್ವಿತಃ ಸ್ವಯಮಪಿ ಪ್ರಕಟೀಕರೋತಿ
ವೈರಾಗ್ಯಮೇವ ಕಥಮೇಷ ಮಹಾಮುನೀನಾಮ್ ||70||

ಕಾಲಾಂಬುವಾಹನಿವಹೈಃ ಕಲಹಾಯತೇ ತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಾಲಿಮಮದೇನ ಸದಾ ಕಟಾಕ್ಷಃ |
ಚಿತ್ರಂ ತಥಾಪಿ ನಿತರಾಮಮುಮೇವ ದೃಷ್ಟ್ವಾ
ಸೋತ್ಕಂಠ ಏವ ರಮತೇ ಕಿಲ ನೀಲಕಂಠಃ ||71||

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮನ್ಮಥರಿಪುಂ ಪ್ರತಿ ಮಾರತಾಪ-
ಮೋಹಾಂಧಕಾರಜಲದಾಗಮನೇನ ನೃತ್ಯನ್ |
ದುಷ್ಕರ್ಮಕಂಚುಕಿಕುಲಂ ಕಬಲೀಕರೋತು
ವ್ಯಾಮಿಶ್ರಮೇಚಕರುಚಿಸ್ತ್ವದಪಾಂಗಕೇಕೀ ||72||

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮನ್ಮಥರಿಪೋರವಲೋಕನೇಷು
ಕಾಂತಂ ಪಯೋಜಮಿವ ತಾವಕಮಕ್ಷಿಪಾತಮ್ |
ಪ್ರೇಮಾಗಮೋ ದಿವಸವದ್ವಿಕಚೀಕರೋತಿ
ಲಜ್ಜಾಭರೋ ರಜನಿವನ್ಮುಕುಲೀಕರೋತಿ ||73||

ಮೂಕೋ ವಿರಿಂಚತಿ ಪರಂ ಪುರುಷಃ ಕುರೂಪಃ
ಕಂದರ್ಪತಿ ತ್ರಿದಶರಾಜತಿ ಕಿಂಪಚಾನಃ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕೇವಲಮುಪಕ್ರಮಕಾಲ ಏವ
ಲೀಲಾತರಂಗಿತಕಟಾಕ್ಷರುಚಃ ಕ್ಷಣಂ ತೇ ||74||

ನೀಲಾಲಕಾ ಮಧುಕರಂತಿ ಮನೋಙ್ಞನಾಸಾ-
ಮುಕ್ತಾರುಚಃ ಪ್ರಕಟಕಂದಬಿಸಾಂಕುರಂತಿ |
ಕಾರುಣ್ಯಮಂಬ ಮಕರಂದತಿ ಕಾಮಕೋಟಿ
ಮನ್ಯೇ ತತಃ ಕಮಲಮೇವ ವಿಲೋಚನಂ ತೇ ||75||

ಆಕಾಂಕ್ಷ್ಯಮಾಣಫಲದಾನವಿಚಕ್ಷಣಾಯಾಃ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತಾವಕಕಟಾಕ್ಷಕಕಾಮಧೇನೋಃ |
ಸಂಪರ್ಕ ಏವ ಕಥಮಂಬ ವಿಮುಕ್ತಪಾಶ-
ಬಂಧಾಃ ಸ್ಫುಟಂ ತನುಭೃತಃ ಪಶುತಾಂ ತ್ಯಜಂತಿ ||76||

ಸಂಸಾರಘರ್ಮಪರಿತಾಪಜುಷಾಂ ನರಾಣಾಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಶೀತಲತರಾಣಿ ತವೇಕ್ಷಿತಾನಿ |
ಚಂದ್ರಾತಪಂತಿ ಘನಚಂದನಕರ್ದಮಂತಿ
ಮುಕ್ತಾಗುಣಂತಿ ಹಿಮವಾರಿನಿಷೇಚನಂತಿ ||77||

ಪ್ರೇಮಾಂಬುರಾಶಿಸತತಸ್ನಪಿತಾನಿ ಚಿತ್ರಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತಾವಕಕಟಾಕ್ಷನಿರೀಕ್ಷಣಾನಿ |
ಸಂಧುಕ್ಷಯಂತಿ ಮುಹುರಿಂಧನರಾಶಿರೀತ್ಯಾ
ಮಾರದ್ರುಹೋ ಮನಸಿ ಮನ್ಮಥಚಿತ್ರಭಾನುಮ್ ||78||

ಕಾಲಾಂಜನಪ್ರತಿಭಟಂ ಕಮನೀಯಕಾಂತ್ಯಾ
ಕಂದರ್ಪತಂತ್ರಕಲಯಾ ಕಲಿತಾನುಭಾವಮ್ |
ಕಾಂಚೀವಿಹಾರರಸಿಕೇ ಕಲುಷಾರ್ತಿಚೋರಂ
ಕಲ್ಲೋಲಯಸ್ವ ಮಯಿ ತೇ ಕರುಣಾಕಟಾಕ್ಷಮ್ ||79||

ಕ್ರಾಂತೇನ ಮನ್ಮಥದೇನ ವಿಮೋಹ್ಯಮಾನ-
ಸ್ವಾಂತೇನ ಚೂತತರುಮೂಲಗತಸ್ಯ ಪುಂಸಃ |
ಕಾಂತೇನ ಕಿಂಚಿದವಲೋಕಯ ಲೋಚನಸ್ಯ
ಪ್ರಾಂತೇನ ಮಾಂ ಜನನಿ ಕಾಂಚಿಪುರೀವಿಭೂಷೇ ||80||

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕೋ‌உಪಿ ಸುಜನಾಸ್ತ್ವದಪಾಂಗಸಂಗೇ
ಕಂಠೇನ ಕಂದಲಿತಕಾಲಿಮಸಂಪ್ರದಾಯಾಃ |
ಉತ್ತಂಸಕಲ್ಪಿತಚಕೋರಕುಟುಂಬಪೋಷಾ
ನಕ್ತಂದಿವಸಪ್ರಸವಭೂನಯನಾ ಭವಂತಿ ||81||

ನೀಲೋತ್ಪಲಪ್ರಸವಕಾಂತಿನಿರ್ದಶನೇನ
ಕಾರುಣ್ಯವಿಭ್ರಮಜುಷಾ ತವ ವೀಕ್ಷಣೇನ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕರ್ಮಜಲಧೇಃ ಕಲಶೀಸುತೇನ
ಪಾಶತ್ರಯಾದ್ವಯಮಮೀ ಪರಿಮೋಚನೀಯಾಃ ||82||

ಅತ್ಯಂತಚಂಚಲಮಕೃತ್ರಿಮಮಂಜನಂ ಕಿಂ
ಝಂಕಾರಭಂಗಿರಹಿತಾ ಕಿಮು ಭೃಂಗಮಾಲಾ |
ಧೂಮಾಂಕುರಃ ಕಿಮು ಹುತಾಶನಸಂಗಹೀನಃ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ನೇತ್ರರುಚಿನೀಲಿಮಕಂದಲೀ ತೇ ||83||

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ನಿತ್ಯಮಯಮಂಜಲಿರಸ್ತು ಮುಕ್ತಿ-
ಬೀಜಾಯ ವಿಭ್ರಮಮದೋದಯಘೂರ್ಣಿತಾಯ |
ಕಂದರ್ಪದರ್ಪಪುನರುದ್ಭವಸಿದ್ಧಿದಾಯ
ಕಲ್ಯಾಣದಾಯ ತವ ದೇವಿ ದೃಗಂಚಲಾಯ ||84||

ದರ್ಪಾಂಕುರೋ ಮಕರಕೇತನವಿಭ್ರಮಾಣಾಂ
ನಿಂದಾಂಕುರೋ ವಿದಲಿತೋತ್ಪಲಚಾತುರೀಣಾಮ್ |
ದೀಪಾಂಕುರೋ ಭವತಮಿಸ್ರಕದಂಬಕಾನಾಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪಾಲಯತು ಮಾಂ ತ್ವದಪಾಂಗಪಾತಃ ||85||

ಕೈವಲ್ಯದಿವ್ಯಮಣಿರೋಹಣಪರ್ವತೇಭ್ಯಃ
ಕಾರುಣ್ಯನಿರ್ಝರಪಯಃಕೃತಮಂಜನೇಭ್ಯಃ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಿಂಕರಿತಶಂಕರಮಾನಸೇಭ್ಯ-
ಸ್ತೇಭ್ಯೋ ನಮೋ‌உಸ್ತು ತವ ವೀಕ್ಷಣವಿಭ್ರಮೇಭ್ಯಃ ||86||

ಅಲ್ಪೀಯ ಏವ ನವಮುತ್ಪಲಮಂಬ ಹೀನಾ
ಮೀನಸ್ಯ ವಾ ಸರಣಿರಂಬುರುಹಾಂ ಚ ಕಿಂ ವಾ |
ದೂರೇ ಮೃಗೀದೃಗಸಮಂಜಸಮಂಜನಂ ಚ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣರುಚೌ ತವ ತರ್ಕಯಾಮಃ ||87||

ಮಿಶ್ರೀಭವದ್ಗರಲಪಂಕಿಲಶಂಕರೋರಸ್-
ಸೀಮಾಂಗಣೇ ಕಿಮಪಿ ರಿಂಖಣಮಾದಧಾನಃ |
ಹೇಲಾವಧೂತಲಲಿತಶ್ರವಣೋತ್ಪಲೋ‌உಸೌ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಬಾಲ ಇವ ರಾಜತಿ ತೇ ಕಟಾಕ್ಷಃ ||88||

ಪ್ರೌಢಿಕರೋತಿ ವಿದುಷಾಂ ನವಸೂಕ್ತಿಧಾಟೀ-
ಚೂತಾಟವೀಷು ಬುಧಕೋಕಿಲಲಾಲ್ಯಮಾನಮ್ |
ಮಾಧ್ವೀರಸಂ ಪರಿಮಲಂ ಚ ನಿರರ್ಗಲಂ ತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣವಿಲಾಸವಸಂತಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ||89||

ಕೂಲಂಕಷಂ ವಿತನುತೇ ಕರುಣಾಂಬುವರ್ಷೀ
ಸಾರಸ್ವತಂ ಸುಕೃತಿನಃ ಸುಲಭಂ ಪ್ರವಾಹಮ್ |
ತುಚ್ಛೀಕರೋತಿ ಯಮುನಾಂಬುತರಂಗಭಂಗೀಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಿಂ ತವ ಕಟಾಕ್ಷಮಹಾಂಬುವಾಹಃ ||90||

ಜಗರ್ತಿ ದೇವಿ ಕರುಣಾಶುಕಸುಂದರೀ ತೇ
ತಾಟಂಕರತ್ನರುಚಿದಾಡಿಮಖಂಡಶೋಣೇ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ನಿರ್ಭರಕಟಾಕ್ಷಮರೀಚಿಪುಂಜ-
ಮಾಹೇಂದ್ರನೀಲಮಣಿಪಂಜರಮಧ್ಯಭಾಗೇ ||91||

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸತ್ಕುವಲಯಸ್ಯ ಸಗೋತ್ರಭಾವಾ-
ದಾಕ್ರಾಮತಿ ಶ್ರುತಿಮಸೌ ತವ ದೃಷ್ಟಿಪಾತಃ |
ಕಿಂಚ ಸ್ಫುಟಂ ಕುಟಿಲತಾಂ ಪ್ರಕಟೀಕರೋತಿ
ಭ್ರೂವಲ್ಲರೀಪರಿಚಿತಸ್ಯ ಫಲಂ ಕಿಮೇತತ್ ||92||

ಏಷಾ ತವಾಕ್ಷಿಸುಷಮಾ ವಿಷಮಾಯುಧಸ್ಯ
ನಾರಾಚವರ್ಷಲಹರೀ ನಗರಾಜಕನ್ಯೇ |
ಶಂಕೇ ಕರೋತಿ ಶತಧಾ ಹೃದಿ ಧೈರ್ಯಮುದ್ರಾಂ
ಶ್ರೀಕಾಮಕೋಟಿ ಯದಸೌ ಶಿಶಿರಾಂಶುಮೌಲೇಃ ||93||

ಬಾಣೇನ ಪುಷ್ಪಧನುಷಃ ಪರಿಕಲ್ಪ್ಯಮಾನ-
ತ್ರಾಣೇನ ಭಕ್ತಮನಸಾಂ ಕರುಣಾಕರೇಣ |
ಕೋಣೇನ ಕೋಮಲದೃಶಸ್ತವ ಕಾಮಕೋಟಿ
ಶೋಣೇನ ಶೋಷಯ ಶಿವೇ ಮಮ ಶೋಕಸಿಂಧುಮ್ ||94||

ಮಾರದ್ರುಹಾ ಮುಕುಟಸೀಮನಿ ಲಾಲ್ಯಮಾನೇ
ಮಂದಾಕಿನೀಪಯಸಿ ತೇ ಕುಟಿಲಂ ಚರಿಷ್ಣುಃ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕೋಪರಭಸಾದ್ವಲಮಾನಮೀನ-
ಸಂದೇಹಮಂಕುರಯತಿ ಕ್ಷಣಮಕ್ಷಿಪಾತಃ ||95||

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸಂವಲಿತಮೌಕ್ತಿಕಕುಂಡಲಾಂಶು-
ಚಂಚತ್ಸಿತಶ್ರವಣಚಾಮರಚಾತುರೀಕಃ |
ಸ್ತಂಭೇ ನಿರಂತರಮಪಾಂಗಮಯೇ ಭವತ್ಯಾ
ಬದ್ಧಶ್ಚಕಾಸ್ತಿ ಮಕರಧ್ವಜಮತ್ತಹಸ್ತೀ ||96||

ಯಾವತ್ಕಟಾಕ್ಷರಜನೀಸಮಯಾಗಮಸ್ತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತಾವದಚಿರಾನ್ನಮತಾಂ ನರಾಣಾಮ್ |
ಆವಿರ್ಭವತ್ಯಮೃತದೀಧಿತಿಬಿಂಬಮಂಬ
ಸಂವಿನ್ಮಯಂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಗಿರೀಂದ್ರಶೃಂಗೇ ||97||

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಲ್ಪವಿಟಪೀವ ಭವತ್ಕಟಾಕ್ಷೋ
ದಿತ್ಸುಃ ಸಮಸ್ತವಿಭವಂ ನಮತಾಂ ನರಾಣಾಮ್ |
ಭೃಂಗಸ್ಯ ನೀಲನಲಿನಸ್ಯ ಚ ಕಾಂತಿಸಂಪ-
ತ್ಸರ್ವಸ್ವಮೇವ ಹರತೀತಿ ಪರಂ ವಿಚಿತ್ರಮ್ ||98||

ಅತ್ಯಂತಶೀತಲಮನರ್ಗಲಕರ್ಮಪಾಕ-
ಕಾಕೋಲಹಾರಿ ಸುಲಭಂ ಸುಮನೋಭಿರೇತತ್ |
ಪೀಯೂಷಮೇವ ತವ ವೀಕ್ಷಣಮಂಬ ಕಿಂತು
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ನೀಲಮಿದಮಿತ್ಯಯಮೇವ ಭೇದಃ ||99||

ಅಙ್ಞಾತಭಕ್ತಿರಸಮಪ್ರಸರದ್ವಿವೇಕ-
ಮತ್ಯಂತಗರ್ವಮನಧೀತಸಮಸ್ತಶಾಸ್ತ್ರಮ್ |
ಅಪ್ರಾಪ್ತಸತ್ಯಮಸಮೀಪಗತಂ ಚ ಮುಕ್ತೇಃ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ನೈವ ತವ ಸ್ಪೃಹಯತಿ ದೃಷ್ಟಿಪಾತಃ ||100||

(ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಾಮವತು ತೇ ಕರುಣಾಕಟಾಕ್ಷಃ)
ಪಾತೇನ ಲೋಚನರುಚೇಸ್ತವ ಕಾಮಕೋಟಿ
ಪೋತೇನ ಪತಕಪಯೋಧಿಭಯಾತುರಾಣಾಮ್ |
ಪೂತೇನ ತೇನ ನವಕಾಂಚನಕುಂಡಲಾಂಶು-
ವೀತೇನ ಶೀತಲಯ ಭೂಧರಕನ್ಯಕೇ ಮಾಮ್ ||101||

|| ಇತಿ ಕಟಾಕ್ಷಶತಕಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics