Tamil

Mooka Pancha Sathi 3 – Stuti Satakam – Tamil

Comments Off on Mooka Pancha Sathi 3 – Stuti Satakam – Tamil 18 February 2013

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

ரசன: ஶ்ரீ மூக ஶம்கரேம்த்ர ஸரஸ்வதி

பாண்டித்யம் பரமேஶ்வரி ஸ்துதிவிதௌ னைவாஶ்ரயன்தே கிராம்
வைரிஞ்சான்யபி கும்பனானி விகலத்கர்வாணி ஶர்வாணி தே |
ஸ்தோதும் த்வாம் பரிபுல்லனீலனலினஶ்யாமாக்ஷி காமாக்ஷி மாம்
வாசாலீகுருதே ததாபி னிதராம் த்வத்பாதஸேவாதரஃ ||1||

தாபிஞ்சஸ்தபகத்விஷே தனுப்றுதாம் தாரித்ர்யமுத்ராத்விஷே
ஸம்ஸாராக்யதமோமுஷே புரரிபோர்வாமாங்கஸீமாஜுஷே |
கம்பாதீரமுபேயுஷே கவயதாம் ஜிஹ்வாகுடீம் ஜக்முஷே
விஶ்வத்ராணபுஷே னமோ‌உஸ்து ஸததம் தஸ்மை பரம்ஜ்யோதிஷே ||2||

யே ஸன்த்யாருணயன்தி ஶம்கரஜடாகான்தாரசன்ரார்பகம்
ஸின்தூரன்தி ச யே புரன்தரவதூஸீமன்தஸீமான்தரே |
புண்ய.ம் யே பரிபக்கயன்தி பஜதாம் காஞ்சீபுரே மாமமீ
பாயாஸுஃ பரமேஶ்வரப்ரணயினீபாதோத்பவாஃ பாம்ஸவஃ ||3||

காமாடம்பரபூரயா ஶஶிருசா கம்ரஸ்மிதானாம் த்விஷா
காமாரேரனுராகஸின்துமதிகம் கல்லோலிதம் தன்வதீ |
காமாக்ஷீதி ஸமஸ்தஸஜ்ஜனனுதா கல்யாணதாத்ரீ ன்றுணாம்
காருண்யாகுலமானஸா பகவதீ கம்பாதடே ஜ்றும்பதே ||4||

காமாக்ஷீணபராக்ரமப்ரகடனம் ஸம்பாவயன்தீ த்றுஶா
ஶ்யாமா க்ஷீரஸஹோதரஸ்மிதருசிப்ரக்ஷாலிதாஶான்தரா |
காமாக்ஷீஜனமௌலிபூஷணமணிர்வாசாம் பரா தேவதா
காமாக்ஷீதி விபாதி காபி கருணா கம்பாதடின்யாஸ்தடே ||5||

ஶ்யாமா காசன சன்த்ரிகா த்ரிபுவனே புண்யாத்மனாமானனே
ஸீமாஶூன்யகவித்வவர்ஷஜனனீ யா காபி காதம்பினீ |
மாராராதிமனோவிமோஹனவிதௌ காசிதத்தமஃகன்தலீ
காமாக்ஷ்யாஃ கருணாகடாக்ஷலஹரீ காமாய மே கல்பதாம் ||6||

ப்ரௌடத்வான்தகதம்பகே குமுதினீபுண்யாம்குரம் தர்ஶயன்
ஜ்யோத்ஸ்னாஸம்கமனே‌உபி கோகமிதுனம் மிஶ்ரம் ஸமுத்பாவயன் |
காலின்தீலஹரீதஶாம் ப்ரகடயன்கம்ராம் னபஸ்யத்புதாம்
கஶ்சின்னேத்ரமஹோத்ஸவோ விஜயதே காஞ்சீபுரே ஶூலினஃ ||7||

தன்த்ராஹீனதமாலனீலஸுஷமைஸ்தாருண்யலீலாக்றுஹைஃ
தாரானாதகிஶோரலாஞ்சிதகசைஸ்தாம்ராரவின்தேக்ஷணைஃ |
மாதஃ ஸம்ஶ்ரயதாம் மனோ மனஸிஜப்ராகல்ப்யனாடின்தமைஃ
கம்பாதீரசரைர்கனஸ்தனபரைஃ புண்யாங்கரைஃ ஶாம்கரைஃ ||8||

னித்யம் னிஶ்சலதாமுபேத்ய மருதாம் ரக்ஷாவிதிம் புஷ்ணதீ
தேஜஸ்ஸம்சயபாடவேன கிரணானுஷ்ணத்யுதேர்முஷ்ணதீ |
காஞ்சீமத்யகதாபி தீப்திஜனனீ விஶ்வான்தரே ஜ்றும்பதே
காசிச்சித்ரமஹோ ஸ்ம்றுதாபி தமஸாம் னிர்வாபிகா தீபிகா ||9||

கான்தைஃ கேஶருசாம் சயைர்ப்ரமரிதம் மன்தஸ்மிதைஃ புஷ்பிதம்
கான்த்யா பல்லவிதம் பதாம்புருஹயோர்னேத்ரத்விஷா பத்ரிதம் |
கம்பாதீரவனான்தரம் விதததீ கல்யாணஜன்மஸ்தலீ
காஞ்சீமத்யமஹாமணிர்விஜயதே காசித்க்றுபாகன்தலீ ||10||

ராகாசன்த்ரஸமானகான்திவதனா னாகாதிராஜஸ்துதா
மூகானாமபி குர்வதீ ஸுரதனீனீகாஶவாக்வைபவம் |
ஶ்ரீகாஞ்சீனகரீவிஹாரரஸிகா ஶோகாபஹன்த்ரீ ஸதாம்
ஏகா புண்யபரம்பரா பஶுபதேராகாரிணீ ராஜதே ||11||

ஜாதா ஶீதலஶைலதஃ ஸுக்றுதினாம் த்றுஶ்யா பரம் தேஹினாம்
லோகானாம் க்ஷணமாத்ரஸம்ஸ்மரணதஃ ஸன்தாபவிச்சேதினீ |
ஆஶ்சர்யம் பஹு கேலனம் விதனுதே னைஶ்சல்யமாபிப்ரதீ
கம்பாயாஸ்தடஸீம்னி காபி தடினீ காருண்யபாதோமயீ ||12||

ஐக்யம் யேன விரச்யதே ஹரதனௌ தம்பாவபும்பாவுகே
ரேகா யத்கசஸீம்னி ஶேகரதஶாம் னைஶாகரீ காஹதே |
ஔன்னத்யம் முஹுரேதி யேன ஸ மஹான்மேனாஸகஃ ஸானுமான்
கம்பாதீரவிஹாரிணா ஸஶரணாஸ்தேனைவ தாம்னா வயம் ||13||

அக்ஷ்ணோஶ்ச ஸ்தனயோஃ ஶ்ரியா ஶ்ரவணயோர்பாஹ்வோஶ்ச மூலம் ஸ்ப்றுஶன்
உத்தம்ஸேன முகேன ச ப்ரதிதினம் த்ருஹ்யன்பயோஜன்மனே |
மாதுர்யேண கிராம் கதேன ம்றுதுனா ஹம்ஸாங்கனாம் ஹ்ரேபயன்
காஞ்சீஸீம்னி சகாஸ்தி கோ‌உபி கவிதாஸன்தானபீஜாங்குரஃ ||14||

கண்டம் சான்த்ரமஸம் வதம்ஸமனிஶம் காஞ்சீபுரே கேலனம்
காலாயஶ்சவிதஸ்கரீம் தனுருசிம் கர்ணஜபே லோசனே |
தாருண்யோஷ்மனகம்பசம் ஸ்தனபரம் ஜங்காஸ்ப்றுஶம் குன்தலம்
பாக்யம் தேஶிகஸம்சிதம் மம கதா ஸம்பாதயேதம்பிகே ||15||

தன்வானம் னிஜகேலிஸௌதஸரணிம் னைஸர்கிகீணாம் கிராம்
கேதாரம் கவிமல்லஸூக்திலஹரீஸஸ்யஶ்ரியாம் ஶாஶ்வதம் |
அம்ஹோவஞ்சனசுஞ்சு கிம்சன பஜே காஞ்சீபுரீமண்டனம்
பர்யாயச்சவி பாகஶாஸனமணேஃ பௌஷ்பேஷவம் பௌருஷம் ||16||

ஆலோகே முகபங்கஜே ச தததீ ஸௌதாகரீம் சாதுரீம்
சூடாலம்க்ரியமாணபங்கஜவனீவைராகமப்ரக்ரியா |
முக்தஸ்மேரமுகீ கன்ஸதனதடீமூர்ச்சாலமத்யாஞ்சிதா
காஞ்சீஸீமனி காமினீ விஜயதே காசிஜ்ஜகன்மோஹினீ ||17||

யஸ்மின்னம்ப பவத்கடாக்ஷரஜனீ மன்தே‌உபி மன்தஸ்மித-
ஜ்யோத்ஸ்னாஸம்ஸ்னபிதா பவத்யபிமுகீ தம் ப்ரத்யஹோ தேஹினம் |
த்ரக்ஷாமாக்ஷிகமாதுரீமதபரவ்ரீடாகரீ வைகரீ
காமாக்ஷி ஸ்வயமாதனோத்யபிஸ்றுதிம் வாமேக்ஷணேவ க்ஷணம் ||18||

காலின்தீஜலகான்தயஃ ஸ்மிதருசிஸ்வர்வாஹினீபாதஸி
ப்ரௌடத்வான்தருசஃ ஸ்புடாதரமஹோலௌஹித்யஸன்த்யோதயே |
மணிக்யோபலகுண்டலாம்ஶுஶிகினி வ்யாமிஶ்ரதூமஶ்ரியஃ
கல்யாணைகபுவஃ கடாக்ஷஸுஷமாஃ காமாக்ஷி ராஜன்தி தே ||19||

கலகலரணத்காஞ்சீ காஞ்சீவிபூஷணமாலிகா
கசபரலஸச்சன்த்ரா சன்த்ராவதம்ஸஸதர்மிணீ |
கவிகுலகிரஃ ஶ்ராவம்ஶ்ராவம் மிலத்புலகாம்குரா
விரசிதஶிரஃகம்பா கம்பாதடே பரிஶோபதே ||20||

ஸரஸவசஸாம் வீசீ னீசீபவன்மதுமாதுரீ
பரிதபுவனா கீர்திர்மூர்திர்மனோபவஜித்வரீ |
ஜனனி மனஸோ யோக்யம் போக்யம் ன்றுணாம் தவ ஜாயதே
கதமிவ வினா காஞ்சீபூஷே கடாக்ஷதரங்கிதம் ||21||

ப்ரமரிதஸரித்கூலோ னீலோத்பலப்ரபயா‌உ‌உபயா
னதஜனதமஃகண்டீ துண்டீரஸீம்னி விஜ்றும்பதே |
அசலதபஸாமேகஃ பாகஃ ப்ரஸூனஶராஸன-
ப்ரதிபடமனோஹாரீ னாரீகுலைகஶிகாமணிஃ ||22||

மதுரவசஸோ மன்தஸ்மேரா மதங்கஜகாமினஃ
தருணிமஜுஷஸ்தாபிச்சாபாஸ்தமஃபரிபன்தினஃ |
குசபரனதாஃ குர்யுர்பத்ரம் குரங்கவிலோசனாஃ
கலிதகருணாஃ காஞ்சீபாஜஃ கபாலிமஹோத்ஸவாஃ ||23||

கமலஸுஷமாக்ஷ்யாரோஹே விசக்ஷணவீக்ஷணாஃ
குமுதஸுக்றுதக்ரீடாசூடாலகுன்தலபன்துராஃ |
ருசிரருசிபிஸ்தாபிச்சஶ்ரீப்ரபஞ்சனசுஞ்சவஃ
புரவிஜயினஃ கம்பாதீரே ஸ்புரன்தி மனோரதாஃ ||24||

கலிதரதயஃ காஞ்சீலீலாவிதௌ கவிமண்டலீ-
வசனலஹரீவாஸன்தீனாம் வஸன்தவிபூதயஃ |
குஶலவிதயே பூயாஸுர்மே குரங்கவிலோசனாஃ
குஸுமவிஶிகாராதேரக்ஷ்ணாம் குதூஹலவிப்ரமாஃ ||25||

கபலிததமஸ்காண்டாஸ்துண்டீரமண்டலமண்டனாஃ
ஸரஸிஜவனீஸன்தானானாமருன்துதஶேகராஃ |
னயனஸரணேர்னேதீயம்ஸஃ கதா னு பவன்தி மே
தருணஜலதஶ்யாமாஃ ஶம்போஸ்தபஃபலவிப்ரமாஃ ||26||

அசரமமிஷும் தீனம் மீனத்வஜஸ்ய முகஶ்ரியா
ஸரஸிஜபுவோ யானம் ம்லானம் கதேன ச மஞ்ஜுனா |
த்ரிதஶஸதஸாமன்னம் கின்னம் கிரா ச விதன்வதீ
திலகயதி ஸா கம்பாதீரம் த்ரிலோசனஸுன்தரீ ||27||

ஜனனி புவனே சங்க்ரம்யே‌உஹம் கியன்தமனேஹஸம்
குபுருஷகரப்ரஷ்டைர்துஷ்டைர்தனைருதரம்பரிஃ |
தருணகருணே தன்த்ராஶூன்யே தரங்கய லோசனே
னமதி மயி தே கிம்சித்காஞ்சீபுரீமணிதீபிகே ||28||

முனிஜனமனஃபேடீரத்னம் ஸ்புரத்கருணானடீ-
விஹரணகலாகேஹம் காஞ்சீபுரீமணிபூஷணம் |
ஜகதி மஹதோ மோஹவ்யாதேர்ன்றுணாம் பரமௌஷதம்
புரஹரத்றுஶாம் ஸாபல்யம் மே புரஃ பரிஜ்றும்பதாம் ||29||

முனிஜனமோதாம்னே தாம்னே வசோமயஜாஹ்னவீ-
ஹிமகிரிதடப்ராக்பாராயாக்ஷராய பராத்மனே |
விஹரணஜுஷே காஞ்சீதேஶே மஹேஶ்வரலோசன-
த்ரிதயஸரஸக்ரீடாஸௌதாங்கணாய னமோ னமஃ ||30||

மரகதருசாம் ப்ரத்யாதேஶம் மஹேஶ்வரசக்ஷுஷாம்
அம்றுதலஹரீபூரம் பாரம் பவாக்யபயோனிதேஃ |
ஸுசரிதபலம் காஞ்சீபாஜோ ஜனஸ்ய பசேலிமம்
ஹிமஶிகரிணோ வம்ஶஸ்யைகம் வதம்ஸமுபாஸ்மஹே ||31||

ப்ரணமனதினாரம்பே கம்பானதீஸகி தாவகே
ஸரஸகவிதோன்மேஷஃ பூஷா ஸதாம் ஸமுதஞ்சிதஃ |
ப்ரதிபடமஹாப்ரௌடப்ரோத்யத்கவித்வகுமுத்வதீம்
னயதி தரஸா னித்ராமுத்ராம் னகேஶ்வரகன்யகே ||32||

ஶமிதஜடிமாரம்பா கம்பாதடீனிகடேசரீ
னிஹததுரிதஸ்தோமா ஸோமார்தமுத்ரிதகுன்தலா |
பலிதஸுமனோவாஞ்சா பாஞ்சாயுதீ பரதேவதா
ஸபலயது மே னேத்ரே கோத்ரேஶ்வரப்ரியனன்தினீ ||33||

மம து திஷணா பீட்யா ஜாட்யாதிரேக கதம் த்வயா
குமுதஸுஷமாமைத்ரீபாத்ரீவதம்ஸிதகுன்தலாம் |
ஜகதி ஶமிதஸ்தம்பாம் கம்பானதீனிலயாமஸௌ
ஶ்ரியதி ஹி கலத்தன்த்ரா சன்த்ராவதம்ஸஸதர்மிணீம் ||34||

பரிமலபரீபாகோத்ரேகம் பயோமுசி காஞ்சனே
ஶிகரிணி புனர்த்பைதீபாவம் ஶஶின்யருணாதபம் |
அபி ச ஜனயன்கம்போர்லக்ஷ்மீமனம்புனி கோ‌உப்யஸௌ
குஸுமதனுஷஃ காஞ்சீதேஶே சகாஸ்தி பராக்ரமஃ ||35||

புரதமயிதுர்வாமோத்ஸங்கஸ்தலேன ரஸஜ்ஞயா
ஸரஸகவிதாபாஜா காஞ்சீபுரோதரஸீமயா |
தடபரிஸரைர்னீஹாராத்ரேர்வசோபிரக்றுத்ரிமைஃ
கிமிவ ன துலாமஸ்மச்சேதோ மஹேஶ்வரி காஹதே ||36||

னயனயுகலீமாஸ்மாகீனாம் கதா னு பலேக்ரஹீம்
விதததி கதௌ வ்யாகுர்வாணா கஜேன்த்ரசமத்க்ரியாம் |
மரதகருசோ மாஹேஶானா கனஸ்தனனம்ரிதாஃ
ஸுக்றுதவிபவாஃ ப்ராஞ்சஃ காஞ்சீவதம்ஸதுரன்தராஃ ||37||

மனஸிஜயஶஃபாரம்பர்யம் மரன்தஜரீஸுவாம்
கவிகுலகிராம் கன்தம் கம்பானதீதடமண்டனம் |
மதுரலலிதம் மத்கம் சக்ஷுர்மனீஷிமனோஹரம்
புரவிஜயினஃ ஸர்வஸ்வம் தத்புரஸ்குருதே கதா ||38||

ஶிதிலிததமோலீலாம் னீலாரவின்தவிலோசனாம்
தஹனவிலஸத்பாலாம் ஶ்ரீகாமகோடிமுபாஸ்மஹே |
கரத்றுதஸச்சூலாம் காலாரிசித்தஹராம் பராம்
மனஸிஜக்றுபாலீலாம் லோலாலகாமலிகேக்ஷணாம் ||39||

கலாலீலாஶாலா கவிகுலவசஃகைரவவனீ-
ஶரஜ்ஜ்யோத்ஸ்னாதாரா ஶஶதரஶிஶுஶ்லாக்யமுகுடீ |
புனீதே னஃ கம்பாபுலினதடஸௌஹார்ததரலா
கதா சக்ஷுர்மார்கம் கனககிரிதானுஷ்கமஹிஷீ ||40||

னமஃ ஸ்தான்னம்ரேப்யஃ ஸ்தனகரிமகர்வேண குருணா
ததானேப்யஶ்சூடாபரணமம்றுதஸ்யன்தி ஶிஶிரம் |
ஸதா வாஸ்தவேப்யஃ ஸுவிதபுவி கம்பாக்யஸரிதே
யஶோவ்யாபாரேப்யஃ ஸுக்றுதவிபவேப்யோ ரதிபதேஃ ||41||

அஸூயன்தீ காசின்மரகதருசோ னாகிமுகுடீ-
கதம்பம் சும்பன்தீ சரணனகசன்த்ராம்ஶுபடலைஃ |
தமோமுத்ராம் வித்ராவயது மம காஞ்சீர்னிலயனா
ஹரோத்ஸங்கஶ்ரீமன்மணிக்றுஹமஹாதீபகலிகா ||42||

அனாத்யன்தா காசித்ஸுஜனனயனானன்தஜனனீ
னிருன்தானா கான்திம் னிஜருசிவிலாஸைர்ஜலமுசாம் |
ஸ்மராரேஸ்தாரல்யம் மனஸி ஜனயன்தீ ஸ்வயமஹோ
கலத்கம்பா ஶம்பா பரிலஸதி கம்பாபரிஸரே ||43||

ஸுதாடிண்டீரஶ்ரீஃ ஸ்மிதருசிஷு துண்டீரவிஷயம்
பரிஷ்குர்வாணாஸௌ பரிஹஸிதனீலோத்பலருசிஃ |
ஸ்தனாப்யாமானம்ரா ஸ்தபகயது மே காங்க்ஷிததரும்
த்றுஶாமைஶானீனாம் ஸுக்றுதபலபாண்டித்யகரிமா ||44||

க்றுபாதாராத்ரோணீ க்றுபணதிஷணானாம் ப்ரணமதாம்
னிஹன்த்ரீ ஸன்தாபம் னிகமமுகுடோத்தம்ஸகலிகா |
பரா காஞ்சீலீலாபரிசயவதீ பர்வதஸுதா
கிராம் னீவீ தேவீ கிரிஶபரதன்த்ரா விஜயதே ||45||

கவித்வஶ்ரீகன்தஃ ஸுக்றுதபரிபாடீ ஹிமகிரேஃ
விதாத்ரீ விஶ்வேஷாம் விஷமஶரவீரத்வஜபடீ |
ஸகீ கம்பானத்யாஃ பதஹஸிதபாதோஜயுகலீ
புராணோ பாயான்னஃ புரமதனஸாம்ராஜ்யபதவீ ||46||

தரித்ராணா மத்யே தரதலிததாபிச்சஸுஷமாஃ
ஸ்தனாபோகக்கான்தாஸ்தருணஹரிணாங்காங்கிதகசாஃ |
ஹராதீனா னானாவிபுதமுகுடீசும்பிதபதாஃ
கதா கம்பாதீரே கதய விஹராமோ கிரிஸுதே ||47||

வரீவர்து ஸ்தேமா த்வயி மம கிராம் தேவி மனஸோ
னரீனர்து ப்ரௌடா வதனகமலே வாக்யலஹரீ |
சரீசர்து ப்ரஜ்ஞாஜனனி ஜடிமானஃ பரஜனே
ஸரீஸர்து ஸ்வைரம் ஜனனி மயி காமாக்ஷி கருணா ||48||

க்ஷணாத்தே காமாக்ஷி ப்ரமரஸுஷமாஶிக்ஷணகுருஃ
கடாக்ஷவ்யாக்ஷேபோ மம பவது மோக்ஷாய விபதாம் |
னரீனர்து ஸ்வைரம் வசனலஹரீ னிர்ஜரபுரீ-
ஸரித்வீசீனீசீகரணபடுராஸ்யே மம ஸதா ||49||

புரஸ்தான்மே பூயஃப்ரஶமனபரஃ ஸ்தான்மம ருஜாம்
ப்ரசாரஸ்தே கம்பாதடவிஹ்றுதிஸம்பாதினி த்றுஶோஃ |
இமாம் யாச்ஞாமூரீகுரு ஸபதி தூரீகுரு தமஃ-
பரீபாகம் மத்கம் ஸபதி புதலோகம் ச னய மாம் ||50||

உதஞ்சன்தீ காஞ்சீனகரனிலயே த்வத்கருணயா
ஸம்றுத்தா வாக்தாடீ பரிஹஸிதமாத்வீ கவயதாம் |
உபாதத்தே மாரப்ரதிபடஜடாஜூடமுகுடீ-
குடீரோல்லாஸின்யாஃ ஶதமகதடின்யா ஜயபடீம் ||51||

ஶ்ரியம் வித்யாம் தத்யாஜ்ஜனனி னமதாம் கீர்திமமிதாம்
ஸுபுத்ரான் ப்ராதத்தே தவ ஜடிதி காமாக்ஷி கருணா |
த்ரிலோக்யாமாதிக்யம் த்ரிபுரபரிபன்திப்ரணயினி
ப்ரணாமஸ்த்வத்பாதே ஶமிததுரிதே கிம் ன குருதே ||52||

மனஃஸ்தம்பம் ஸ்தம்பம் கமயதுபகம்பம் ப்ரணமதாம்
ஸதா லோலம் னீலம் சிகுரஜிதலோலம்பனிகரம் |
கிராம் தூரம் ஸ்மேரம் த்றுதஶஶிகிஶோரம் பஶுபதேஃ
த்றுஶாம் யோக்யம் போக்யம் துஹினகிரிபாக்யம் விஜயதே ||53||

கனஶ்யாமான்காமான்தகமஹிஷி காமாக்ஷி மதுரான்
த்றுஶாம் பாதானேதானம்றுதஜலஶீதானனுபமான் |
பவோத்பாதே பீதே மயி விதர னாதே த்றுடபவ-
ன்மனஶ்ஶோகே மூகே ஹிமகிரிபதாகே கருணயா ||54||

னதானாம் மன்தானாம் பவனிகலபன்தாகுலதியாம்
மஹான்த்யாம் ருன்தானாமபிலஷிதஸன்தானலதிகாம் |
சரன்தீம் கம்பாயாஸ்தடபுவி ஸவித்ரீம் த்ரிஜகதாம்
ஸ்மராமஸ்தாம் னித்யம் ஸ்மரமதனஜீவாதுகலிகாம் ||55||

பரா வித்யா ஹ்றுத்யாஶ்ரிதமதனவித்யா மரகத-
ப்ரபானீலா லீலாபரவஶிதஶூலாயுதமனாஃ |
தமஃபூரம் தூரம் சரணனதபௌரன்தரபுரீ-
ம்றுகாக்ஷீ காமாக்ஷீ கமலதரலாக்ஷீ னயது மே ||56||

அஹன்தாக்யா மத்கம் கபலயதி ஹா ஹன்த ஹரிணீ
ஹடாத்ஸம்வித்ரூபம் ஹரமஹிஷி ஸஸ்யாங்குரமஸௌ |
கடாக்ஷவ்யாக்ஷேபப்ரகடஹரிபாஷாணபடலைஃ
இமாமுச்சைருச்சாடய ஜடிதி காமாக்ஷி க்றுபயா ||57||

புதே வா மூகே வா தவ பததி யஸ்மின்க்ஷணமஸௌ
கடாக்ஷஃ காமாக்ஷி ப்ரகடஜடிமக்ஷோதபடிமா |
கதம்காரம் னாஸ்மை கரமுகுலசூடாலமுகுடா
னமோவாகம் ப்ரூயுர்னமுசிபரிபன்திப்ரப்றுதயஃ ||58||

ப்ரதீசீம் பஶ்யாமஃ ப்ரகடருசினீவாரகமணி-
ப்ரபாஸத்ரீசீனாம் ப்ரதலிதஷடாதாரகமலாம் |
சரன்தீம் ஸௌஷும்னே பதி பரபதேன்துப்ரவிகல-
த்ஸுதார்த்ராம் காமாக்ஷீம் பரிணதபரம்ஜ்யோதிருதயாம் ||59||

ஜம்பாராதிப்ரப்றுதிமுகுடீஃ பாதயோஃ பீடயன்தீ
கும்பான்வாசாம் கவிஜனக்றுதான்ஸ்வைரமாராமயன்தீ |
ஶம்பாலக்ஷ்மீம் மணிகணருசாபாடலைஃ ப்ராபயன்தீ
கம்பாதீரே கவிபரிஷதாம் ஜ்றும்பதே பாக்யஸீமா ||60||

சன்த்ராபீடாம் சதுரவதனாம் சஞ்சலாபாங்கலீலாம்
குன்தஸ்மேராம் குசபரனதாம் குன்தலோத்தூதப்றுங்காம் |
மாராராதேர்மதனஶிகினம் மாம்ஸலம் தீபயன்தீம்
காமாக்ஷீம் தாம் கவிகுலகிராம் கல்பவல்லீமுபாஸே ||61||

காலாம்போதப்ரகரஸுஷமாம் கான்திபிஸ்திர்ஜயன்தீ
கல்யாணானாமுதயஸரணிஃ கல்பவல்லீ கவீனாம் |
கன்தர்பாரேஃ ப்ரியஸஹசரீ கல்மஷாணாம் னிஹன்த்ரீ
காஞ்சீதேஶம் திலகயதி ஸா காபி காருண்யஸீமா ||62||

ஊரீகுர்வன்னுரஸிஜதடே சாதுரீம் பூதராணாம்
பாதோஜானாம் னயனயுகலே பரிபன்த்யம் விதன்வன் |
கம்பாதீரே விஹரதி ருசா மோகயன்மேகஶைலீம்
கோகத்வேஷம் ஶிரஸி கலயன்கோ‌உபி வித்யாவிஶேஷஃ ||63||

காஞ்சீலீலாபரிசயவதீ காபி தாபிச்சலக்ஷ்மீஃ
ஜாட்யாரண்யே ஹுதவஹஶிகா ஜன்மபூமிஃ க்றுபாயாஃ |
மாகன்தஶ்ரீர்மதுரகவிதாசாதுரீ கோகிலானாம்
மார்கே பூயான்மம னயனயோர்மான்மதீ காபி வித்யா ||64||

ஸேதுர்மாதர்மரதகமயோ பக்திபாஜாம் பவாப்தௌ
லீலாலோலா குவலயமயீ மான்மதீ வைஜயன்தீ |
காஞ்சீபூஷா பஶுபதித்றுஶாம் காபி காலாஞ்ஜனாலீ
மத்கம் துஃகம் ஶிதிலயது தே மஞ்ஜுலாபாங்கமாலா ||65||

வ்யாவ்றுண்வானாஃ குவலயதலப்ரக்ரியாவைரமுத்ராம்
வ்யாகுர்வாணா மனஸிஜமஹாராஜஸாம்ராஜ்யலக்ஷ்மீம் |
காஞ்சீலீலாவிஹ்றுதிரஸிகே காங்க்ஷிதம் னஃ க்ரியாஸுஃ
பன்தச்சேதே தவ னியமினாம் பத்ததீக்ஷாஃ கடாக்ஷாஃ ||66||

காலாம்போதே ஶஶிருசி தலம் கைதகம் தர்ஶயன்தீ
மத்யேஸௌதாமினி மதுலிஹாம் மாலிகாம் ராஜயன்தீ |
ஹம்ஸாராவம் விகசகமலே மஞ்ஜுமுல்லாஸயன்தீ
கம்பாதீரே விலஸதி னவா காபி காருண்யலக்ஷ்மீஃ ||67||

சித்ரம் சித்ரம் னிஜம்றுதுதயா பர்த்ஸயன்பல்லவாலீம்
பும்ஸாம் காமான்புவி ச னியதம் பூரயன்புண்யபாஜாம் |
ஜாதஃ ஶைலான்ன து ஜலனிதேஃ ஸ்வைரஸம்சாரஶீலஃ
காஞ்சீபூஷா கலயது ஶிவம் கோ‌உபி சின்தாமணிர்மே ||68||

தாம்ராம்போஜம் ஜலதனிகடே தத்ர பன்தூகபுஷ்பம்
தஸ்மின்மல்லீகுஸுமஸுஷமாம் தத்ர வீணானினாதம் |
வ்யாவ்றுன்வானா ஸுக்றுதலஹரீ காபி காஞ்சினகர்யாம்
ஐஶானீ ஸா கலயதிதராமைன்த்ரஜாலம் விலாஸம் ||69||

ஆஹாராம்ஶம் த்ரிதஶஸதஸாமாஶ்ரயே சாதகானாம்
ஆகாஶோபர்யபி ச கலயன்னாலயம் துங்கமேஷாம் |
கம்பாதீரே விஹரதிதராம் காமதேனுஃ கவீனாம்
மன்தஸ்மேரோ மதனனிகமப்ரக்ரியாஸம்ப்ரதாயஃ ||70||

ஆர்த்ரீபூதைரவிரலக்றுபைராத்தலீலாவிலாஸைஃ
ஆஸ்தாபூர்ணைரதிகசபலைரஞ்சிதாம்போஜஶில்பைஃ |
கான்தைர்லக்ஷ்மீலலிதபவனைஃ கான்திகைவல்யஸாரைஃ
காஶ்மல்யம் னஃ கபலயது ஸா காமகோடீ கடாக்ஷைஃ ||71||

ஆதூன்வன்த்யை தரலனயனைராங்கஜீம் வைஜயன்தீம்
ஆனன்தின்யை னிஜபதஜுஷாமாத்தகாஞ்சீபுராயை |
ஆஸ்மாகீனம் ஹ்றுதயமகிலைராகமானாம் ப்ரபஞ்சைஃ
ஆராத்யாயை ஸ்ப்றுஹயதிதராமதிமாயை ஜனன்யை ||72||

தூரம் வாசாம் த்ரிதஶஸதஸாம் துஃகஸின்தோஸ்தரித்ரம்
மோஹக்ஷ்வேலக்ஷிதிருஹவனே க்ரூரதாரம் குடாரம் |
கம்பாதீரப்ரணயி கவிபிர்வர்ணிதோத்யச்சரித்ரம்
ஶான்த்யை ஸேவே ஸகலவிபதாம் ஶாம்கரம் தத்கலத்ரம் ||73||

கண்டீக்றுத்ய ப்ரக்றுதிகுடிலம் கல்மஷம் ப்ராதிபஶ்ரீ-
ஶுண்டீரத்வம் னிஜபதஜுஷாம் ஶூன்யதன்த்ரம் திஶன்தீ |
துண்டீராக்யை மஹதி விஷயே ஸ்வர்ணவ்றுஷ்டிப்ரதாத்ரீ
சண்டீ தேவீ கலயதி ரதிம் சன்த்ரசூடாலசூடே ||74||

யேன க்யாதோ பவதி ஸ க்றுஹீ பூருஷோ மேருதன்வா
யத்த்றுக்கோணே மதனனிகமப்ராபவம் போபவீதி |
யத்ப்ரீத்யைவ த்ரிஜகததிபோ ஜ்றும்பதே கிம்பசானஃ
கம்பாதீரே ஸ ஜயதி மஹான்கஶ்சிதோஜோவிஶேஷஃ ||75||

தன்யா தன்யா கதிரிஹ கிராம் தேவி காமாக்ஷி யன்மே
னின்த்யாம் பின்த்யாத்ஸபதி ஜடதாம் கல்மஷாதுன்மிஷன்தீம் |
ஸாத்வீ மாத்வீரஸமதுரதாபஞ்ஜினீ மஞ்ஜுரீதிஃ
வாணீவேணீ ஜடிதி வ்றுணுதாத்ஸ்வர்துனீஸ்பர்தினீ மாம் ||76||

யஸ்யா வாடீ ஹ்றுதயகமலம் கௌஸுமீ யோகபாஜாம்
யஸ்யாஃ பீடீ ஸததஶிஶிரா ஶீகரைர்மாகரன்தைஃ |
யஸ்யாஃ பேடீ ஶ்ருதிபரிசலன்மௌலிரத்னஸ்ய காஞ்சீ
ஸா மே ஸோமாபரணமஹிஷீ ஸாதயேத்காங்க்ஷிதானி ||77||

ஏகா மாதா ஸகலஜகதாமீயுஷீ த்யானமுத்ராம்
ஏகாம்ராதீஶ்வரசரணயோரேகதானாம் ஸமின்தே |
தாடங்கோத்யன்மணிகணருசா தாம்ரகர்ணப்ரதேஶா
தாருண்யஶ்ரீஸ்தபகிததனுஸ்தாபஸீ காபி பாலா ||78||

தன்தாதன்திப்ரகடனகரீ தன்திபிர்மன்தயானைஃ
மன்தாராணாம் மதபரிணதிம் மத்னதீ மன்தஹாஸைஃ |
அங்கூராப்யாம் மனஸிஜதரோரங்கிதோராஃ குசாப்யா-
மன்தஃகாஞ்சி ஸ்புரதி ஜகதாமாதிமா காபி மாதா ||79||

த்ரியம்பககுடும்பினீம் த்ரிபுரஸுன்தரீமின்திராம்
புலின்தபதிஸுன்தரீம் த்ரிபுரபைரவீம் பாரதீம் |
மதங்ககுலனாயிகாம் மஹிஷமர்தனீம் மாத்றுகாம்
பணன்தி விபுதோத்தமா விஹ்றுதிமேவ காமாக்ஷி தே ||80||

மஹாமுனிமனோனடீ மஹிதரம்யகம்பாதடீ-
குடீரகவிஹாரிணீ குடிலபோதஸம்ஹாரிணீ |
ஸதா பவது காமினீ ஸகலதேஹினாம் ஸ்வாமினீ
க்றுபாதிஶயகிம்கரீ மம விபூதயே ஶாம்கரீ ||81||

ஜடாஃ ப்ரக்றுதினிர்தனா ஜனவிலோசனாருன்துதா
னரா ஜனனி வீக்ஷணம் க்ஷணமவாப்ய காமாக்ஷி தே |
வசஸ்ஸு மதுமாதுரீம் ப்ரகடயன்தி பௌரன்தரீ-
விபூதிஷு விடம்பனாம் வபுஷி மான்மதீம் ப்ரக்ரியாம் ||82||

கன்ஸதனதடஸ்புடஸ்புரிதகஞ்சுலீசஞ்சலீ-
க்றுதத்ரிபுரஶாஸனா ஸுஜனஶீலிதோபாஸனா |
த்றுஶோஃ ஸரணிமஶ்னுதே மம கதா னு காஞ்சீபுரே
பரா பரமயோகினாம் மனஸி சித்குலா புஷ்கலா ||83||

கவீன்த்ரஹ்றுதயேசரீ பரிக்றுஹீதகாஞ்சீபுரீ
னிரூடகருணாஜரீ னிகிலலோகரக்ஷாகரீ |
மனஃபததவீயஸீ மதனஶாஸனப்ரேயஸீ
மஹாகுணகரீயஸீ மம த்றுஶோ‌உஸ்து னேதீயஸீ ||84||

தனேன ன ரமாமஹே கலஜனான்ன ஸேவாமஹே
ன சாபலமயாமஹே பவபயான்ன தூயாமஹே |
ஸ்திராம் தனுமஹேதராம் மனஸி கிம் ச காஞ்சீரத-
ஸ்மரான்தககுடும்பினீசரணபல்லவோபாஸனாம் ||85||

ஸுராஃ பரிஜனா வபுர்மனஸிஜாய வைராயதே
த்ரிவிஷ்டபனிதம்பினீகுசதடீ ச கேலீகிரிஃ |
கிரஃ ஸுரபயோ வயஸ்தருணிமா தரித்ரஸ்ய வா
கடாக்ஷஸரணௌ க்ஷணம் னிபதிதஸ்ய காமாக்ஷி தே ||86||

பவித்ரய ஜகத்த்ரயீவிபுதபோதஜீவாதுபிஃ
புரத்ரயவிமர்தினஃ புலககஞ்சுலீதாயிபிஃ |
பவக்ஷயவிசக்ஷணைர்வ்யஸனமோக்ஷணைர்வீக்ஷணைஃ
னிரக்ஷரஶிரோமணிம் கருணயைவ காமாக்ஷி மாம் ||87||

கதா கலிதகேலனாஃ கருணயைவ காஞ்சீபுரே
கலாயமுகுலத்விஷஃ ஶுபகதம்பபூர்ணாங்குராஃ |
பயோதரபராலஸாஃ கவிஜனேஷு தே பன்துராஃ
பசேலிமக்றுபாரஸா பரிபதன்தி மார்கே த்றுஶோஃ ||88||

அஶோத்யமசலோத்பவம் ஹ்றுதயனன்தனம் தேஹினாம்
அனர்கமதிகாஞ்சி தத்கிமபி ரத்னமுத்த்யோததே |
அனேன ஸமலம்க்றுதா ஜயதி ஶங்கராங்கஸ்தலீ
கதாஸ்ய மம மானஸம் வ்ரஜதி பேடிகாவிப்ரமம் ||89||

பராம்றுதஜரீப்லுதா ஜயதி னித்யமன்தஶ்சரீ
புவாமபி பஹிஶ்சரீ பரமஸம்விதேகாத்மிகா |
மஹத்பிரபரோக்ஷிதா ஸததமேவ காஞ்சீபுரே
மமான்வஹமஹம்மதிர்மனஸி பாது மாஹேஶ்வரீ ||90||

தமோவிபினதாவினம் ஸததமேவ காஞ்சீபுரே
விஹாரரஸிகா பரா பரமஸம்விதுர்வீருஹே |
கடாக்ஷனிகலைர்த்றுடம் ஹ்றுதயதுஷ்டதன்தாவலம்
சிரம் னயது மாமகம் த்ரிபுரவைரிஸீமன்தினீ ||91||

த்வமேவ ஸதி சண்டிகா த்வமஸி தேவி சாமுண்டிகா
த்வமேவ பரமாத்றுகா த்வமபி யோகினீரூபிணீ |
த்வமேவ கில ஶாம்பவீ த்வமஸி காமகோடீ ஜயா
த்வமேவ விஜயா த்வயி த்ரிஜகதம்ப கிம் ப்ரூமஹே ||92||

பரே ஜனனி பார்வதி ப்ரணதபாலினி ப்ராதிப-
ப்ரதாத்ரி பரமேஶ்வரி த்ரிஜகதாஶ்ரிதே ஶாஶ்வதே |
த்ரியம்பககுடும்பினி த்ரிபதஸங்கினி த்ரீக்ஷணே
த்ரிஶக்திமயி வீக்ஷணம் மயி னிதேஹி காமாக்ஷி தே ||93||

மனோமதுகரோத்ஸவம் விதததீ மனீஷாஜுஷாம்
ஸ்வயம்ப்ரபவவைகரீவிபினவீதிகாலம்பினீ |
அஹோ ஶிஶிரிதா க்றுபாமதுரஸேன கம்பாதடே
சராசரவிதாயினீ சலதி காபி சின்மஞ்ஜரீ ||94||

கலாவதி கலாப்றுதோ முகுடஸீம்னி லீலாவதி
ஸ்ப்றுஹாவதி மஹேஶ்வரே புவனமோஹனே பாஸ்வதி |
ப்ரபாவதி ரமே ஸதா மஹிதரூபஶோபாவதி
த்வராவதி பரே ஸதாம் குருக்றுபாம்புதாராவதி ||95||

த்வயைவ ஜகதம்பயா புவனமண்டலம் ஸூயதே
த்வயைவ கருணார்த்ரயா ததபி ரக்ஷணம் னீயதே |
த்வயைவ கரகோபயா னயனபாவகே ஹூயதே
த்வயைவ கில னித்யயா ஜகதி ஸன்ததம் ஸ்தீயதே ||96||

சராசரஜகன்மயீம் ஸகலஹ்றுன்மயீம் சின்மயீம்
குணத்ரயமயீம் ஜகத்த்ரயமயீம் த்ரிதாமாமயீம் |
பராபரமயீம் ஸதா தஶதிஶாம் னிஶாஹர்மயீம்
பராம் ஸததஸன்மயீம் மனஸி சின்மயீம் ஶீலயே ||97||

ஜய ஜகதம்பிகே ஹரகுடும்பினி வக்த்ரருசா
ஜிதஶரதம்புஜே கனவிடம்பினி கேஶருசா |
பரமவலம்பனம் குரு ஸதா பரரூபதரே
மம கதஸம்விதோ ஜடிமடம்பரதாண்டவினஃ ||98||

புவனஜனனி பூஷாபூதசன்த்ரே னமஸ்தே
கலுஷஶமனி கம்பாதீரகேஹே னமஸ்தே |
னிகிலனிகமவேத்யே னித்யரூபே னமஸ்தே
பரஶிவமயி பாஶச்சேதஹஸ்தே னமஸ்தே ||99||

க்வணத்காஞ்சீ காஞ்சீபுரமணிவிபஞ்சீலயஜரீ-
ஶிரஃகம்பா கம்பாவஸதிரனுகம்பாஜலனிதிஃ |
கனஶ்யாமா ஶ்யாமா கடினகுசஸீமா மனஸி மே
ம்றுகாக்ஷீ காமாக்ஷீ ஹரனடனஸாக்ஷீ விஹரதாத் ||100||

ஸமரவிஜயகோடீ ஸாதகானன்ததாடீ
ம்றுதுகுணபரிபேடீ முக்யகாதம்பவாடீ |
முனினுதபரிபாடீ மோஹிதாஜாண்டகோடீ
பரமஶிவவதூடீ பாது மாம் காமகோடீ ||101||

இமம் பரவரப்ரதம் ப்ரக்றுதிபேஶலம் பாவனம்
பராபரசிதாக்றுதிப்ரகடனப்ரதீபாயிதம் |
ஸ்தவம் படதி னித்யதா மனஸி பாவயன்னம்பிகாம்
ஜபைரலமலம் மகைரதிகதேஹஸம்ஶோஷணைஃ ||102||

|| இதி ஸ்துதிஶதகம் ஸம்பூர்ணம் ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics