Malayalam

Mooka Pancha Sathi 2 – Padaravinda Satakam – Malayalam

Comments Off on Mooka Pancha Sathi 2 – Padaravinda Satakam – Malayalam 18 February 2013

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

രചന: ശ്രീ മൂക ശംകരേംദ്ര സരസ്വതി

മഹിമ്നഃ പന്ഥാനം മദനപരിപന്ഥിപ്രണയിനി
പ്രഭുര്നിര്ണേതും തേ ഭവതി യതമാനോ‌உപി കതമഃ |
തഥാപി ശ്രീകാഞ്ചീവിഹൃതിരസികേ കോ‌உപി മനസോ
വിപാകസ്ത്വത്പാദസ്തുതിവിധിഷു ജല്പാകയതി മാമ് ||1||

ഗലഗ്രാഹീ പൗരന്ദരപുരവനീപല്ലവരുചാം
ധൃതപാഥമ്യാനാമരുണമഹസാമാദിമഗുരുഃ |
സമിന്ധേ ബന്ധൂകസ്തബകസഹയുധ്വാ ദിശി ദിശി
പ്രസര്പന്കാമാക്ഷ്യാശ്ചരണകിരണാനാമരുണിമാ ||2||

മരാലീനാം യാനാഭ്യസനകലനാമൂലഗുരവേ
ദരിദ്രാണാം ത്രാണവ്യതികരസുരോദ്യാനതരവേ |
തമസ്കാണ്ഡപ്രൗഢിപ്രകടനതിരസ്കാരപടവേ
ജനോ‌உയം കാമാക്ഷ്യാശ്ചരണനലിനായ സ്പൃഹയതേ ||3||

വഹന്തീ സൈന്ദൂരീം സരണിമവനമ്രാമരപുറീ-
പുരന്ധ്രീസീമന്തേ കവികമലബാലാര്കസുഷമാ |
ത്രയീസീമന്തിന്യാഃ സ്തനതടനിചോലാരുണപടീ
വിഭാന്തീ കാമാക്ഷ്യാഃ പദനലിനകാന്തിര്വിജയതേ ||4||

പ്രണമ്രീഭൂതസ്യ പ്രണയകലഹത്രസ്തമനസഃ
സ്മരാരാതേശ്ചൂഡാവിയതി ഗൃഹമേധീ ഹിമകരഃ |
യയോഃ സാന്ധ്യാം കാന്തിം വഹതി സുഷമാഭിശ്ചരണയോഃ
തയോര്മേ കാമാക്ഷ്യാ ഹൃദയമപതന്ദ്രം വിഹരതാമ് ||5||

യയോഃ പീഠായന്തേ വിബുധമുകുടീനാം പടലികാ
യയോഃ സൗധായന്തേ സ്വയമുദയഭാജോ ഭണിതയഃ |
യയോഃ ദാസായന്തേ സരസിജഭവാദ്യാശ്ചരണയോഃ
തയോര്മേ കാമാക്ഷ്യാ ദിനമനു വരീവര്തു ഹൃദയമ് ||6||

നയന്തീ സംകോചം സരസിജരുചം ദിക്പരിസരേ
സൃജന്തീ ലൗഹിത്യം നഖകിരണചന്ദ്രാര്ധഖചിതാ |
കവീന്ദ്രാണാം ഹൃത്കൈരവവികസനോദ്യോഗജനനീ
സ്ഫുരന്തീ കാമാക്ഷ്യാഃ ചരണരുചിസന്ധ്യാ വിജയതേ ||7||

വിരാവൈര്മാഞ്ജീരൈഃ കിമപി കഥയന്തീവ മധുരം
പുരസ്താദാനമ്രേ പുരവിജയിനി സ്മേരവദനേ |
വയസ്യേവ പ്രൗഢാ ശിഥിലയതി യാ പ്രേമകലഹ-
പ്രരോഹം കാമാക്ഷ്യാഃ ചരണയുഗലീ സാ വിജയതേ ||8||

സുപര്വസ്ത്രീലോലാലകപരിചിതം ഷട്പദകുലൈഃ
സ്ഫുരല്ലാക്ഷാരാഗം തരുണതരണിജ്യോതിരരുണൈഃ |
ഭൃതം കാന്ത്യമ്ഭോഭിഃ വിസൃമരമരന്ദൈഃ സരസിജൈഃ
വിധത്തേ കാമാക്ഷ്യാഃ ചരണയുഗലം ബന്ധുപദവീമ് ||9||

രജഃസംസര്ഗേ‌உപി സ്ഥിതമരജസാമേവ ഹൃദയേ
പരം രക്തത്വേന സ്ഥിതമപി വിരക്തൈകശരണമ് |
അലഭ്യം മന്ദാനാം ദധദപി സദാ മന്ദഗതിതാം
വിധത്തേ കാമാക്ഷ്യാഃ ചരണയുഗമാശ്ചര്യലഹരീമ് ||10||

ജടാലാ മഞ്ജീരസ്ഫുരദരുണരത്നാംശുനികരൈഃ
നിഷിദന്തീ മധ്യേ നഖരുചിഝരീഗാങ്ഗപയസാമ് |
ജഗത്ത്രാണം കര്തും ജനനി മമ കാമാക്ഷി നിയതം
തപശ്ചര്യാം ധത്തേ തവ ചരണപാഥോജയുഗലീ ||11||

തുലാകോടിദ്വന്ദ്വക്കണിതഭണിതാഭീതിവചസോഃ
വിനമ്രം കാമാക്ഷീ വിസൃമരമഹഃപാടലിതയോഃ |
ക്ഷണം വിന്യാസേന ക്ഷപിതതമസോര്മേ ലലിതയോഃ
പുനീയാന്മൂര്ധാനം പുരഹരപുരന്ധ്രീ ചരണയോഃ ||12||

ഭവാനി ദ്രുഹ്യേതാം ഭവനിബിഡിതേഭ്യോ മമ മുഹു-
സ്തമോവ്യാമോഹേഭ്യസ്തവ ജനനി കാമാക്ഷി ചരണൗ |
യയോര്ലാക്ഷാബിന്ദുസ്ഫുരണധരണാദ്ധ്വര്ജടിജടാ-
കുടീരാ ശോണാങ്കം വഹതി വപുരേണാങ്കകലികാ ||13||

പവിത്രീകുര്യുര്നുഃ പദതലഭുവഃ പാടലരുചഃ
പരാഗാസ്തേ പാപപ്രശമനധുരീണാഃ പരശിവേ |
കണം ലബ്ധും യേഷാം നിജശിരസി കാമാക്ഷി വിവശാ
വലന്തോ വ്യാതന്വന്ത്യഹമഹമികാം മാധവമുഖാഃ ||14||

ബലാകാമാലാഭിര്നഖരുചിമയീഭിഃ പരിവൃതേ
വിനമ്രസ്വര്നാരീവികചകചകാലാമ്ബുദകുലേ |
സ്ഫുരന്തഃ കാമാക്ഷി സ്ഫുടദലിതബന്ധൂകസുഹൃദ-
സ്തടില്ലേഖായന്തേ തവ ചരണപാഥോജകിരണാഃ ||15||

സരാഗഃ സദ്വേഷഃ പ്രസൃമരസരോജേ പ്രതിദിനം
നിസര്ഗാദാക്രാമന്വിബുധജനമൂര്ധാനമധികമ് |
കഥംകാരം മാതഃ കഥയ പദപദ്മസ്തവ സതാം
നതാനാം കാമാക്ഷി പ്രകടയതി കൈവല്യസരണിമ് ||16||

ജപാലക്ഷ്മീശോണോ ജനിതപരമജ്ഞാനനലിനീ-
വികാസവ്യാസങ്ഗോ വിഫലിതജഗജ്ജാഡ്യഗരിമാ |
മനഃപൂര്വാദ്രിം മേ തിലകയതു കാമാക്ഷി തരസാ
തമസ്കാണ്ഡദ്രോഹീ തവ ചരണപാഥോജരമണഃ ||17||

നമസ്കുര്മഃ പ്രേങ്ഖന്മണികടകനീലോത്പലമഹഃ-
പയോധൗ രിങ്ഖദ്ഭിര്നഖകിരണഫേനൈര്ധവലിതേ |
സ്ഫുടം കുര്വാണായ പ്രബലചലദൗര്വാനലശിഖാ-
വിതര്കം കാമാക്ഷ്യാഃ സതതമരുണിമ്നേ ചരണയോഃ ||18||

ശിവേ പാശായേതാമലഘുനി തമഃകൂപകുഹരേ
ദിനാധീശായേതാം മമ ഹൃദയപാഥോജവിപിനേ |
നഭോമാസായേതാം സരസകവിതാരീതിസരിതി
ത്വദീയൗ കാമാക്ഷി പ്രസൃതകിരണൗ ദേവി ചരണൗ ||19||

നിഷക്തം ശ്രുത്യന്തേ നയനമിവ സദ്വൃത്തരുചിരൈഃ
സമൈര്ജുഷ്ടം ശുദ്ധൈരധരമിവ രമ്യൈര്ദ്വിജഗണൈഃ |
ശിവേ വക്ഷോജന്മദ്വിതയമിവ മുക്താശ്രിതമുമേ
ത്വദീയം കാമാക്ഷി പ്രണതശരണം നൗമി ചരണമ് ||20||

നമസ്യാസംസജ്ജന്നമുചിപരിപന്ഥിപ്രണയിനീ-
നിസര്ഗപ്രേങ്ഖോലത്കുരലകുലകാലാഹിശബലേ |
നഖച്ഛായാദുഗ്ധോദധിപയസി തേ വൈദ്രുമരുചാം
പ്രചാരം കാമാക്ഷി പ്രചുരയതി പാദാബ്ജസുഷമാ ||21||

കദാ ദൂരീകര്തും കടുദുരിതകാകോലജനിതം
മഹാന്തം സന്താപം മദനപരിപന്ഥിപ്രിയതമേ |
ക്ഷണാത്തേ കാമാക്ഷി ത്രിഭുവനപരീതാപഹരണേ
പടീയാംസം ലപ്സ്യേ പദകമലസേവാമൃതരസമ് ||22||

യയോഃ സാന്ധ്യം രോചിഃ സതതമരുണിമ്നേ സ്പൃഹയതേ
യയോശ്ചാന്ദ്രീ കാന്തിഃ പരിപതതി ദൃഷ്ട്വാ നഖരുചിമ് |
യയോഃ പാകോദ്രേകം പിപഠിഷതി ഭക്ത്യാ കിസലയം
മ്രദിമ്നഃ കാമാക്ഷ്യാ മനസി ചരണൗ തൗ തനുമഹേ ||23||

ജഗന്നേദം നേദം പരമിതി പരിത്യജ്യ യതിഭിഃ
കുശാഗ്രീയസ്വാന്തൈഃ കുശലധിഷണൈഃ ശാസ്ത്രസരണൗ |
ഗവേഷ്യം കാമാക്ഷി ധ്രുവമകൃതകാനാം ഗിരിസുതേ
ഗിരാമൈദമ്പര്യം തവ ചരണപദ്മം വിജയതേ ||24||

കൃതസ്നാനം ശാസ്ത്രാമൃതസരസി കാമാക്ഷി നിതരാം
ദധാനം വൈശദ്യം കലിതരസമാനന്ദസുധയാ |
അലംകാരം ഭൂമേര്മുനിജനമനശ്ചിന്മയമഹാ-
പയോധേരന്തസ്സ്ഥം തവ ചരണരത്നം മൃഗയതേ ||25||

മനോഗേഹേ മോഹോദ്ഭവതിമിരപൂര്ണേ മമ മുഹുഃ
ദരിദ്രാണീകുര്വന്ദിനകരസഹസ്രാണി കിരണൈഃ |
വിധത്താം കാമാക്ഷി പ്രസൃമരതമോവഞ്ചനചണഃ
ക്ഷണാര്ധം സാന്നിധ്യം ചരണമണിദീപോ ജനനി തേ ||26||

കവീനാം ചേതോവന്നഖരരുചിസമ്പര്കി വിബുധ-
സ്രവന്തീസ്രോതോവത്പടുമുഖരിതം ഹംസകരവൈഃ |
ദിനാരമ്ഭശ്രീവന്നിയതമരുണച്ഛായസുഭഗം
മദന്തഃ കാമാക്ഷ്യാഃ സ്ഫുരതു പദപങ്കേരുഹയുഗമ് ||27||

സദാ കിം സമ്പര്കാത്പ്രകൃതികഠിനൈര്നാകിമുകുടൈഃ
തടൈര്നീഹാരാദ്രേരധികമണുനാ യോഗിമനസാ |
വിഭിന്തേ സംമോഹം ശിശിരയതി ഭക്താനപി ദൃശാമ്
അദൃശ്യം കാമാക്ഷി പ്രകടയതി തേ പാദയുഗലമ് ||28||

പവിത്രാഭ്യാമമ്ബ പ്രകൃതിമൃദുലാഭ്യാം തവ ശിവേ
പദാഭ്യാം കാമാക്ഷി പ്രസഭമഭിഭൂതൈഃ സചകിതൈഃ |
പ്രവാലൈരമ്ഭോജൈരപി ച വനവാസവ്രതദശാഃ
സദൈവാരഭ്യന്തേ പരിചരിതനാനാദ്വിജഗണൈഃ ||29||

ചിരാദ്ദൃശ്യാ ഹംസൈഃ കഥമപി സദാ ഹംസസുലഭം
നിരസ്യന്തീ ജാഡ്യം നിയതജഡമധ്യൈകശരണമ് |
അദോഷവ്യാസങ്ഗാ സതതമപി ദോഷാപ്തിമലിനം
പയോജം കാമാക്ഷ്യാഃ പരിഹസതി പാദാബ്ജയുഗലീ ||30||

സുരാണാമാനന്ദപ്രബലനതയാ മണ്ഡനതയാ
നഖേന്ദുജ്യോത്സ്നാഭിര്വിസൃമരതമഃഖണ്ഡനതയാ |
പയോജശ്രീദ്വേഷവ്രതരതതയാ ത്വച്ചരണയോഃ
വിലാസഃ കാമാക്ഷി പ്രകടയതി നൈശാകരദശാമ് ||31||

സിതിമ്നാ കാന്തീനാം നഖരജനുഷാം പാദനലിന-
ച്ഛവീനാം ശോണിമ്നാ തവ ജനനി കാമാക്ഷി നമനേ |
ലഭന്തേ മന്ദാരഗ്രഥിതനവബന്ധൂകകുസുമ-
സ്രജാം സാമീചീന്യം സുരപുരപുരന്ധ്രീകചഭരാഃ ||32||

സ്ഫുരന്മധ്യേ ശുദ്ധേ നഖകിരണദുഗ്ധാബ്ധിപയസാം
വഹന്നബ്ജം ചക്രം ദരമപി ച ലേഖാത്മകതയാ |
ശ്രിതോ മാത്സ്യം രൂപം ശ്രിയമപി ദധാനോ നിരുപമാം
ത്രിധാമാ കാമാക്ഷ്യാഃ പദനലിനനാമാ വിജയതേ ||33||

നഖശ്രീസന്നദ്ധസ്തബകനിചിതഃ സ്വൈശ്ച കിരണൈഃ
പിശങ്ഗൈഃ കാമാക്ഷി പ്രകടിതലസത്പല്ലവരുചിഃ |
സതാം ഗമ്യഃ ശങ്കേ സകലഫലദാതാ സുരതരുഃ
ത്വദീയഃ പാദോ‌உയം തുഹിനഗിരിരാജന്യതനയേ ||34||

വഷട്കുര്വന്മാഞ്ജീരകലകലൈഃ കര്മലഹരീ-
ഹവീംഷി പ്രൗദ്ദണ്ഡം ജ്വലതി പരമജ്ഞാനദഹനേ |
മഹീയാന്കാമാക്ഷി സ്ഫുടമഹസി ജോഹോതി സുധിയാം
മനോവേദ്യാം മാതസ്തവ ചരണയജ്വാ ഗിരിസുതേ ||35||

മഹാമന്ത്രം കിംചിന്മണികടകനാദൈര്മൃദു ജപന്
ക്ഷിപന്ദിക്ഷു സ്വച്ഛം നഖരുചിമയം ഭാസ്മനരജഃ |
നതാനാം കാമാക്ഷി പ്രകൃതിപടുരച്ചാട്യ മമതാ-
പിശാചീം പാദോ‌உയം പ്രകടയതി തേ മാന്ത്രികദശാമ് ||36||

ഉദീതേ ബോധേന്ദൗ തമസി നിതരാം ജഗ്മുഷി ദശാം
ദരിദ്രാം കാമാക്ഷി പ്രകടമനുരാഗം വിദധതീ |
സിതേനാച്ഛാദ്യാങ്ഗം നഖരുചിപടേനാങ്ഘ്രിയുഗലീ-
പുരന്ധ്രീ തേ മാതഃ സ്വയമഭിസരത്യേവ ഹൃദയമ് ||37||

ദിനാരമ്ഭഃ സമ്പന്നലിനവിപിനാനാമഭിനവോ
വികാസോ വാസന്തഃ സുകവിപികലോകസ്യ നിയതഃ |
പ്രദോഷഃ കാമാക്ഷി പ്രകടപരമജ്ഞാനശശിന-
ശ്ചകാസ്തി ത്വത്പാദസ്മരണമഹിമാ ശൈലതനയേ ||38||

ധൃതച്ഛായം നിത്യം സരസിരുഹമൈത്രീപരിചിതം
നിധാനം ദീപ്തീനാം നിഖിലജഗതാം ബോധജനകമ് |
മുമുക്ഷൂണാം മാര്ഗപ്രഥനപടു കാമാക്ഷി പദവീം
പദം തേ പാതങ്ഗീം പരികലയതേ പര്വതസുതേ ||39||

ശനൈസ്തീര്ത്വാ മോഹാമ്ബുധിമഥ സമാരോഢുമനസഃ
ക്രമാത്കൈവല്യാഖ്യാം സുകൃതിസുലഭാം സൗധവലഭീമ് |
ലഭന്തേ നിഃശ്രേണീമിവ ഝടിതി കാമാക്ഷി ചരണം
പുരശ്ചര്യാഭിസ്തേ പുരമഥനസീമന്തിനി ജനാഃ ||40||

പ്രചണ്ഡാര്തിക്ഷോഭപ്രമഥനകൃതേ പ്രാതിഭസരി-
ത്പ്രവാഹപ്രോദ്ദണ്ഡീകരണജലദായ പ്രണമതാമ് |
പ്രദീപായ പ്രൗഢേ ഭവതമസി കാമാക്ഷി ചരണ-
പ്രസാദൗന്മുഖ്യായ സ്പൃഹയതി ജനോ‌உയം ജനനി തേ ||41||

മരുദ്ഭിഃ സംസേവ്യാ സതതമപി ചാഞ്ചല്യരഹിതാ
സദാരുണ്യം യാന്തീ പരിണതിദരിദ്രാണസുഷമാ |
ഗുണോത്കര്ഷാന്മാഞ്ജീരകകലകലൈസ്തര്ജനപടുഃ
പ്രവാലം കാമാക്ഷ്യാഃ പരിഹസതി പാദാബ്ജയുഗലീ ||42||

ജഗദ്രക്ഷാദക്ഷാ ജലജരുചിശിക്ഷാപടുതരാ
സമൈര്നമ്യാ രമ്യാ സതതമഭിഗമ്യാ ബുധജനൈഃ |
ദ്വയീ ലീലാലോലാ ശ്രുതിഷു സുരപാലാദിമുകുടീ-
തടീസീമാധാമാ തവ ജനനി കാമാക്ഷി പദയോഃ ||43||

ഗിരാം ദൂരൗ ചോരൗ ജഡിമതിമിരാണാം കൃതജഗ-
ത്പരിത്രാണൗ ശോണൗ മുനിഹൃദയലീലൈകനിപുണൗ |
നഖൈഃ സ്മേരൗ സാരൗ നിഗമവചസാം ഖണ്ഡിതഭവ-
ഗ്രഹോന്മാദൗ പാദൗ തവ ജനനി കാമാക്ഷി കലയേ ||44||

അവിശ്രാന്തം പങ്കം യദപി കലയന്യാവകമയം
നിരസ്യന്കാമാക്ഷി പ്രണമനജുഷാം പങ്കമഖിലമ് |
തുലാകോടിദ്വന്ദം ദധദപി ച ഗച്ഛന്നതുലതാം
ഗിരാം മാര്ഗം പാദോ ഗിരിവരസുതേ ലങ്ഘയതി തേ ||45||

പ്രവാലം സവ്രീലം വിപിനവിവരേ വേപയതി യാ
സ്ഫുരല്ലീലം ബാലാതപമധികബാലം വദതി യാ |
രുചിം സാന്ധ്യാം വന്ധ്യാം വിരചയതി യാ വര്ധയതു സാ
ശിവം മേ കാമാക്ഷ്യാഃ പദനലിനപാടല്യലഹരീ ||46||

കിരഞ്ജ്യോത്സ്നാരീതിം നഖമുഖരുചാ ഹംസമനസാം
വിതന്വാനഃ പ്രീതിം വികചതരുണാമ്ഭോരുഹരുചിഃ |
പ്രകാശഃ ശ്രീപാദസ്തവ ജനനി കാമാക്ഷി തനുതേ
ശരത്കാലപ്രൗഢിം ശശിശകലചൂഡപ്രിയതമേ ||47||

നഖാങ്കൂരസ്മേരദ്യുതിവിമലഗങ്ഗാമ്ഭസി സുഖം
കൃതസ്നാനം ജ്ഞാനാമൃതമമലമാസ്വാദ്യ നിയതമ് |
ഉദഞ്ചന്മഞ്ജീരസ്ഫുരണമണിദീപേ മമ മനോ
മനോജ്ഞേ കാമാക്ഷ്യാശ്ചരണമണിഹര്മ്യേ വിഹരതാമ് ||48||

ഭവാമ്ഭോധൗ നൗകാം ജഡിമവിപിനേ പാവകശിഖാ-
മമര്ത്യേന്ദ്രാദീനാമധിമുകുടമുത്തംസകലികാമ് |
ജഗത്താപേ ജ്യോത്സ്നാമകൃതകവചഃപഞ്ജരപുടേ
ശുകസ്ത്രീം കാമാക്ഷ്യാ മനസി കലയേ പാദയുഗലീമ് ||49||

പരത്മപ്രാകാശ്യപ്രതിഫലനചുഞ്ചുഃ പ്രണമതാം
മനോജ്ഞസ്ത്വത്പാദോ മണിമുകുരമുദ്രാം കലയതേ |
യദീയാം കാമാക്ഷി പ്രകൃതിമസൃണാഃ ശോധകദശാം
വിധാതും ചേഷ്ഠന്തേ ബലരിപുവധൂടീകചഭരാഃ ||50||

അവിശ്രാന്തം തിഷ്ഠന്നകൃതകവചഃകന്ദരപുടീ-
കുടീരാന്തഃ പ്രൗഢം നഖരുചിസടാലീം പ്രകടയന് |
പ്രചണ്ഡം ഖണ്ഡത്വം നയതു മമ കാമാക്ഷി തരസാ
തമോവേതണ്ഡേന്ദ്രം തവ ചരണകണ്ഠീരവപതിഃ ||51||

പുരസ്താത്കാമാക്ഷി പ്രചുരരസമാഖണ്ഡലപുരീ-
പുരന്ധ്രീണാം ലാസ്യം തവ ലലിതമാലോക്യ ശനകൈഃ |
നഖശ്രീഭിഃ സ്മേരാ ബഹു വിതനുതേ നൂപുരരവൈ-
ശ്ചമത്കൃത്യാ ശങ്കേ ചരണയുഗലീ ചാടുരചനാഃ ||52||

സരോജം നിന്ദന്തീ നഖകിരണകര്പൂരശിശിരാ
നിഷിക്താ മാരാരേര്മുകുടശശിരേഖാഹിമജലൈഃ |
സ്ഫുരന്തീ കാമാക്ഷി സ്ഫുടരുചിമയേ പല്ലവചയേ
തവാധത്തേ മൈത്രീം പഥികസുദൃശാ പാദയുഗലീ ||53||

നതാനാം സമ്പത്തേരനവരതമാകര്ഷണജപഃ
പ്രരോഹത്സംസാരപ്രസരഗരിമസ്തമ്ഭനജപഃ |
ത്വദീയഃ കാമാക്ഷി സ്മരഹരമനോമോഹനജപഃ
പടീയാന്നഃ പായാത്പദനലിനമഞ്ജീരനിനദഃ ||54||

വിതന്വീഥാ നാഥേ മമ ശിരസി കാമാക്ഷി കൃപയാ
പദാമ്ഭോജന്യാസം പശുപരിബൃഢപ്രാണദയിതേ |
പിബന്തോ യന്മുദ്രാം പ്രകടമുപകമ്പാപരിസരം
ദൃശാ നാനന്ദ്യന്തേ നലിനഭവനാരായണമുഖാഃ ||55||

പ്രണാമോദ്യദ്ബൃന്ദാരമുകുടമന്ദാരകലികാ-
വിലോലല്ലോലമ്ബപ്രകരമയധൂമപ്രചുരിമാ |
പ്രദീപ്തഃ പാദാബ്ജദ്യുതിവിതതിപാടല്യലഹരീ-
കൃശാനുഃ കാമാക്ഷ്യാ മമ ദഹതു സംസാരവിപിനമ് ||56||

വലക്ഷശ്രീരൃക്ഷാധിപശിശുസദൃക്ഷൈസ്തവ നഖൈഃ
ജിഘൃക്ഷുര്ദക്ഷത്വം സരസിരുഹഭിക്ഷുത്വകരണേ |
ക്ഷണാന്മേ കാമാക്ഷി ക്ഷപിതഭവസംക്ഷോഭഗരിമാ
വചോവൈചക്ഷന്യം ചരണയുഗലീ പക്ഷ്മലയതാത് ||57||

സമന്താത്കാമാക്ഷി ക്ഷതതിമിരസന്താനസുഭഗാന്
അനന്താഭിര്ഭാഭിര്ദിനമനു ദിഗന്താന്വിരചയന് |
അഹന്തായാ ഹന്താ മമ ജഡിമദന്താവലഹരിഃ
വിഭിന്താം സന്താപം തവ ചരണചിന്താമണിരസൗ ||58||

ദധാനോ ഭാസ്വത്താമമൃതനിലയോ ലോഹിതവപുഃ
വിനമ്രാണാം സൗമ്യോ ഗുരുരപി കവിത്വം ച കലയന് |
ഗതൗ മന്ദോ ഗങ്ഗാധരമഹിഷി കാമാക്ഷി ഭജതാം
തമഃകേതുര്മാതസ്തവ ചരണപദ്മോ വിജയതേ ||59||

നയന്തീം ദാസത്വം നലിനഭവമുഖ്യാനസുലഭ-
പ്രദാനാദ്ദീനാനാമമരതരുദൗര്ഭാഗ്യജനനീമ് |
ജഗജ്ജന്മക്ഷേമക്ഷയവിധിഷു കാമാക്ഷി പദയോ-
ര്ധുരീണാമീഷ്ടേ കരസ്തവ ഭണിതുമാഹോപുരുഷികാമ് ||60||

ജനോ‌உയം സന്തപ്തോ ജനനി ഭവചണ്ഡാംശുകിരണൈഃ
അലബ്ധവൈകം ശീതം കണമപി പരജ്ഞാനപയസഃ |
തമോമാര്ഗേ പാന്ഥസ്തവ ഝടിതി കാമാക്ഷി ശിശിരാം
പദാമ്ഭോജച്ഛായാം പരമശിവജായേ മൃഗയതേ ||61||

ജയത്യമ്ബ ശ്രീമന്നഖകിരണചീനാംശുകമയം
വിതാനം ബിഭ്രാണേ സുരമുകുടസംഘട്ടമസൃണേ |
നിജാരുണ്യക്ഷൗമാസ്തരണവതി കാമാക്ഷി സുലഭാ
ബുധൈഃ സംവിന്നാരീ തവ ചരണമാണിക്യഭവനേ ||62||

പ്രതീമഃ കാമാക്ഷി സ്ഫുരിതതരുണാദിത്യകിരണ-
ശ്രിയോ മൂലദ്രവ്യം തവ ചരണമദ്രീന്ദ്രതനയേ |
സുരേന്ദ്രാശാമാപൂരയതി യദസൗ ധ്വാന്തമഖിലം
ധുനീതേ ദിഗ്ഭാഗാനപി ച മഹസാ പാടലയതേ ||63||

മഹാഭാഷ്യവ്യാഖ്യാപടുശയനമാരോപയതി വാ
സ്മരവ്യാപാരേര്ഷ്യാപിശുനനിടിലം കാരയതി വാ |
ദ്വിരേഫാണാമധ്യാസയതി സതതം വാധിവസതിം
പ്രണമ്രാന്കാമാക്ഷ്യാഃ പദനലിനമാഹാത്മ്യഗരിമാ ||64||

വിവേകാമ്ഭസ്സ്രോതസ്സ്നപനപരിപാടീശിശിരിതേ
സമീഭൂതേ ശാസ്ത്രസ്മരണഹലസംകര്ഷണവശാത് |
സതാം ചേതഃക്ഷേത്രേ വപതി തവ കാമാക്ഷി ചരണോ
മഹാസംവിത്സസ്യപ്രകരവരബീജം ഗിരിസുതേ ||65||

ദധാനോ മന്ദാരസ്തബകപരിപാടീം നഖരുചാ
വഹന്ദീപ്താം ശോണാങ്ഗുലിപടലചാമ്പേയകലികാമ് |
അശോകോല്ലാസം നഃ പ്രചുരയതു കാമാക്ഷി ചരണോ
വികാസീ വാസന്തഃ സമയ ഇവ തേ ശര്വദയിതേ ||66||

നഖാംശുപ്രാചുര്യപ്രസൃമരമരാലാലിധവലഃ
സ്ഫുരന്മഞ്ജീരോദ്യന്മരകതമഹശ്ശൈവലയുതഃ |
ഭവത്യാഃ കാമാക്ഷി സ്ഫുടചരണപാടല്യകപടോ
നദഃ ശോണാഭിഖ്യോ നഗപതിതനൂജേ വിജയതേ ||67||

ധുനാനം പങ്കൗഘം പരമസുലഭം കണ്ടകകുലൈഃ
വികാസവ്യാസങ്ഗം വിദധദപരാധീനമനിശമ് |
നഖേന്ദുജ്യോത്സ്നാഭിര്വിശദരുചി കാമാക്ഷി നിതരാമ്
അസാമാന്യം മന്യേ സരസിജമിദം തേ പദയുഗമ് ||68||

കരീന്ദ്രായ ദ്രുഹ്യത്യലസഗതിലീലാസു വിമലൈഃ
പയോജൈര്മാത്സര്യം പ്രകടയതി കാമം കലയതേ |
പദാമ്ഭോജദ്വന്ദ്വം തവ തദപി കാമാക്ഷി ഹൃദയം
മുനീനാം ശാന്താനാം കഥമനിശമസ്മൈ സ്പൃഹയതേ ||69||

നിരസ്താ ശോണിമ്നാ ചരണകിരണാനാം തവ ശിവേ
സമിന്ധാനാ സന്ധ്യാരുചിരചലരാജന്യതനയേ |
അസാമര്ഥ്യാദേനം പരിഭവിതുമേതത്സമരുചാം
സരോജാനാം ജാനേ മുകുലയതി ശോഭാം പ്രതിദിനമ് ||70||

ഉപാദിക്ഷദ്ദാക്ഷ്യം തവ ചരണനാമാ ഗുരുരസൗ
മരാലാനാം ശങ്കേ മസൃണഗതിലാലിത്യസരണൗ |
അതസ്തേ നിസ്തന്ദ്രം നിയതമമുനാ സഖ്യപദവീം
പ്രപന്നം പാഥോജം പ്രതി ദധതി കാമാക്ഷി കുതുകമ് ||71||

ദധാനൈഃ സംസര്ഗം പ്രകൃതിമലിനൈഃ ഷട്പദകുലൈഃ
ദ്വിജാധീശശ്ലാഘാവിധിഷു വിദധദ്ഭിര്മുകുലതാമ് |
രജോമിശ്രൈഃ പദ്മൈര്നിയതമപി കാമാക്ഷി പദയോഃ
വിരോധസ്തേ യുക്തോ വിഷമശരവൈരിപ്രിയതമേ ||72||

കവിത്വശ്രീമിശ്രീകരണനിപുണൗ രക്ഷണചണൗ
വിപന്നാനാം ശ്രീമന്നലിനമസൃണൗ ശോണകിരണൗ |
മുനീന്ദ്രാണാമന്തഃകരണശരണൗ മന്ദസരണൗ
മനോജ്ഞൗ കാമാക്ഷ്യാ ദുരിതഹരണൗ നൗമി ചരണൗ ||73||

പരസ്മാത്സര്വസ്മാദപി ച പരയോര്മുക്തികരയോഃ
നഖശ്രീഭിര്ജ്യോത്സ്നാകലിതതുലയോസ്താമ്രതലയോഃ |
നിലീയേ കാമാക്ഷ്യാ നിഗമനുതയോര്നാകിനതയോഃ
നിരസ്തപ്രോന്മീലന്നലിനമദയോരേവ പദയോഃ ||74||

സ്വഭാവാദന്യോന്യം കിസലയമപീദം തവ പദം
മ്രദിമ്നാ ശോണിമ്നാ ഭഗവതി ദധാതേ സദൃശതാമ് |
വനേ പൂര്വസ്യേച്ഛാ സതതമവനേ കിം തു ജഗതാം
പരസ്യേത്ഥം ഭേദഃ സ്ഫുരതി ഹൃദി കാമാക്ഷി സുധിയാമ് ||75||

കഥം വാചാലോ‌உപി പ്രകടമണിമഞ്ജീരനിനദൈഃ
സദൈവാനന്ദാര്ദ്രാന്വിരചയതി വാചംയമജനാന് |
പ്രകൃത്യാ തേ ശോണച്ഛവിരപി ച കാമാക്ഷി ചരണോ
മനീഷാനൈര്മല്യം കഥമിവ നൃണാം മാംസലയതേ ||76||

ചലത്തൃഷ്ണാവീചീപരിചലനപര്യാകുലതയാ
മുഹുര്ഭ്രാന്തസ്താന്തഃ പരമശിവവാമാക്ഷി പരവാന് |
തിതീര്ഷുഃ കാമാക്ഷി പ്രചുരതരകര്മാമ്ബുധിമമും
കദാഹം ലപ്സ്യേ തേ ചരണമണിസേതും ഗിരിസുതേ ||77||

വിശുഷ്യന്ത്യാം പ്രജ്ഞാസരിതി ദുരിതഗ്രീഷ്മസമയ-
പ്രഭാവേണ ക്ഷീണേ സതി മമ മനഃകേകിനി ശുചാ |
ത്വദീയഃ കാമാക്ഷി സ്ഫുരിതചരണാമ്ഭോദമഹിമാ
നഭോമാസാടോപം നഗപതിസുതേ കിം ന കുരുതേ ||78||

വിനമ്രാണാം ചേതോഭവനവലഭീസീമ്നി ചരണ-
പ്രദീപേ പ്രാകാശ്യം ദധതി തവ നിര്ധൂതതമസി |
അസീമാ കാമാക്ഷി സ്വയമലഘുദുഷ്കര്മലഹരീ
വിഘൂര്ണന്തീ ശാന്തിം ശലഭപരിപാടീവ ഭജതേ ||79||

വിരാജന്തീ ശുക്തിര്നഖകിരണമുക്താമണിതതേഃ
വിപത്പാഥോരാശൗ തരിരപി നരാണാം പ്രണമതാമ് |
ത്വദീയഃ കാമാക്ഷി ധ്രുവമലഘുവഹ്നിര്ഭവവനേ
മുനീനാം ജ്ഞാനാഗ്നേരരണിരയമങ്ഘിര്വിജയതേ ||80||

സമസ്തൈഃ സംസേവ്യഃ സതതമപി കാമാക്ഷി വിബുധൈഃ
സ്തുതോ ഗന്ധര്വസ്ത്രീസുലലിതവിപഞ്ചീകലരവൈഃ |
ഭവത്യാ ഭിന്ദാനോ ഭവഗിരികുലം ജൃമ്ഭിതതമോ-
ബലദ്രോഹീ മാതശ്ചരണപുരുഹൂതോ വിജയതേ ||81||

വസന്തം ഭക്താനാമപി മനസി നിത്യം പരിലസദ്-
ഘനച്ഛായാപൂര്ണം ശുചിമപി നൃണാം താപശമനമ് |
നഖേന്ദുജ്യോത്സ്നാഭിഃ ശിശിരമപി പദ്മോദയകരം
നമാമഃ കാമാക്ഷ്യാശ്ചരണമധികാശ്ചര്യകരണമ് ||82||

കവീന്ദ്രാണാം നാനാഭണിതിഗുണചിത്രീകൃതവചഃ-
പ്രപഞ്ചവ്യാപാരപ്രകടനകലാകൗശലനിധിഃ |
അധഃകുര്വന്നബ്ജം സനകഭൃഗുമുഖ്യൈര്മുനിജനൈഃ
നമസ്യഃ കാമാക്ഷ്യാശ്ചരണപരമേഷ്ഠീ വിജയതേ ||83||

ഭവത്യാഃ കാമാക്ഷി സ്ഫുരിതപദപങ്കേരുഹഭുവാം
പരാഗാണാം പൂരൈഃ പരിഹൃതകലങ്കവ്യതികരൈഃ |
നതാനാമാമൃഷ്ടേ ഹൃദയമുകുരേ നിര്മലരുചി
പ്രസന്നേ നിശ്ശേഷം പ്രതിഫലതി വിശ്വം ഗിരിസുതേ ||84||

തവ ത്രസ്തം പാദാത്കിസലയമരണ്യാന്തരമഗാത്
പരം രേഖാരൂപം കമലമമുമേവാശ്രിതമഭൂത് |
ജിതാനാം കാമാക്ഷി ദ്വിതയമപി യുക്തം പരിഭവേ
വിദേശേ വാസോ വാ ശരണഗമനം വാ നിജരിപോഃ ||85||

ഗൃഹീത്വാ യാഥാര്ഥ്യം നിഗമവചസാം ദേശികകൃപാ-
കടാക്ഷര്കജ്യോതിശ്ശമിതമമതാബന്ധതമസഃ |
യതന്തേ കാമാക്ഷി പ്രതിദിവസമന്തര്ദ്രഢയിതും
ത്വദീയം പാദാബ്ജം സുകൃതപരിപാകേന സുജനാഃ ||86||

ജഡാനാമപ്യമ്ബ സ്മരണസമയേ തവച്ചരണയോഃ
ഭ്രമന്മന്ഥക്ഷ്മാഭൃദ്ധുമുഘുമിതസിന്ധുപ്രതിഭടാഃ |
പ്രസന്നാഃ കാമാക്ഷി പ്രസഭമധരസ്പന്ദനകരാ
ഭവന്തി സ്വച്ഛന്ദം പ്രകൃതിപരിപക്കാ ഭണിതയഃ ||87||

വഹന്നപ്യശ്രാന്തം മധുരനിനദം ഹംസകമസൗ
തമേവാധഃ കര്തും കിമിവ യതതേ കേലിഗമനേ |
ഭവസ്യൈവാനന്ദം വിദധദപി കാമാക്ഷി ചരണോ
ഭവത്യാസ്തദ്ദ്രോഹം ഭഗവതി കിമേവം വിതനുതേ ||88||

യദത്യന്തം താമ്യത്യലസഗതിവാര്താസ്വപി ശിവേ
തദേതത്കാമാക്ഷി പ്രകൃതിമൃദുലം തേ പദയുഗമ് |
കിരീടൈഃ സംഘട്ടം കഥമിവ സുരൗഘസ്യ സഹതേ
മുനീന്ദ്രാണാമാസ്തേ മനസി ച കഥം സൂചിനിശിതേ ||89||

മനോരങ്ഗേ മത്കേ വിബുധജനസംമോദജനനീ
സരാഗവ്യാസങ്ഗം സരസമൃദുസംചാരസുഭഗാ |
മനോജ്ഞാ കാമാക്ഷി പ്രകടയതു ലാസ്യപ്രകരണം
രണന്മഞ്ജീരാ തേ ചരണയുഗലീനര്തകവധൂഃ ||90||

പരിഷ്കുര്വന്മാതഃ പശുപതികപര്ദം ചരണരാട്
പരാചാം ഹൃത്പദ്മം പരമഭണിതീനാം ച മകുടമ് |
ഭവാഖ്യേ പാഥോധൗ പരിഹരതു കാമാക്ഷി മമതാ-
പരാധീനത്വം മേ പരിമുഷിതപാഥോജമഹിമാ ||91||

പ്രസൂനൈഃ സമ്പര്കാദമരതരുണീകുന്തലഭവൈഃ
അഭീഷ്ടാനാം ദാനാദനിശമപി കാമാക്ഷി നമതാമ് |
സ്വസങ്ഗാത്കങ്കേലിപ്രസവജനകത്വേന ച ശിവേ
ത്രിധാ ധത്തേ വാര്താം സുരഭിരിതി പാദോ ഗിരിസുതേ ||92||

മഹാമോഹസ്തേനവ്യതികരഭയാത്പാലയതി യോ
വിനിക്ഷിപ്തം സ്വസ്മിന്നിജജനമനോരത്നമനിശമ് |
സ രാഗസ്യോദ്രേകാത്സതതമപി കാമാക്ഷി തരസാ
കിമേവം പാദോ‌உസൗ കിസലയരുചിം ചോരയതി തേ ||93||

സദാ സ്വാദുംകാരം വിഷയലഹരീശാലികണികാം
സമാസ്വാദ്യ ശ്രാന്തം ഹൃദയശുകപോതം ജനനി മേ |
കൃപാജാലേ ഫാലേക്ഷണമഹിഷി കാമാക്ഷി രഭസാത്
ഗൃഹീത്വാ രുന്ധീഥാരസ്തവ പദയുഗീപഞ്ജരപുടേ ||94||

ധുനാനം കാമാക്ഷി സ്മരണലവമാത്രേണ ജഡിമ-
ജ്വരപ്രൗഢിം ഗൂഢസ്ഥിതി നിഗമനൈകുഞ്ജകുഹരേ |
അലഭ്യം സര്വേഷാം കതിചന ലഭന്തേ സുകൃതിനഃ
ചിരാദന്വിഷ്യന്തസ്തവ ചരണസിദ്ധൗഷധമിദമ് ||95||

രണന്മഞ്ജീരാഭ്യാം ലലിതഗമനാഭ്യാം സുകൃതിനാം
മനോവാസ്തവ്യാഭ്യാം മഥിതതിമിരാഭ്യാം നഖരുചാ |
നിധേയാഭ്യാം പത്യാ നിജശിരസി കാമാക്ഷി സതതം
നമസ്തേ പാദാഭ്യാം നലിനമൃദുലാഭ്യാം ഗിരിസുതേ ||96||

സുരാഗേ രാകേന്ദുപ്രതിനിധിമുഖേ പര്വതസുതേ
ചിരാല്ലഭ്യേ ഭക്ത്യാ ശമധനജനാനാം പരിഷദാ |
മനോഭൃങ്ഗോ മത്കഃ പദകമലയുഗ്മേ ജനനി തേ
പ്രകാമം കാമാക്ഷി ത്രിപുരഹരവാമാക്ഷി രമതാമ് ||97||

ശിവേ സംവിദ്രൂപേ ശശിശകലചൂഡപ്രിയതമേ
ശനൈര്ഗത്യാഗത്യാ ജിതസുരവരേഭേ ഗിരിസുതേ |
യതന്തേ സന്തസ്തേ ചരണനലിനാലാനയുഗലേ
സദാ ബദ്ധം ചിത്തപ്രമദകരിയൂഥം ദൃഢതരമ് ||98||

യശഃ സൂതേ മാതര്മധുരകവിതാം പക്ഷ്മലയതേ
ശ്രിയം ദത്തേ ചിത്തേ കമപി പരിപാകം പ്രഥയതേ |
സതാം പാശഗ്രന്ഥിം ശിഥിലയതി കിം കിം ന കുരുതേ
പ്രപന്നേ കാമാക്ഷ്യാഃ പ്രണതിപരിപാടീ ചരണയോഃ ||99||

മനീഷാം മാഹേന്ദ്രീം കകുഭമിവ തേ കാമപി ദശാം
പ്രധത്തേ കാമാക്ഷ്യാശ്ചരണതരുണാദിത്യകിരണഃ |
യദീയേ സമ്പര്കേ ധൃതരസമരന്ദാ കവയതാം
പരീപാകം ധത്തേ പരിമലവതീ സൂക്തിനലിനീ ||100||

പുരാ മാരാരാതിഃ പുരമജയദമ്ബ സ്തവശതൈഃ
പ്രസന്നായാം സത്യാം ത്വയി തുഹിനശൈലേന്ദ്രതനയേ |
അതസ്തേ കാമാക്ഷി സ്ഫുരതു തരസാ കാലസമയേ
സമായാതേ മാതര്മമ മനസി പാദാബ്ജയുഗലമ് ||101||

പദദ്വന്ദ്വം മന്ദം ഗതിഷു നിവസന്തം ഹൃദി സതാം
ഗിരാമന്തേ ഭ്രാന്തം കൃതകരഹിതാനാം പരിബൃഢേ |
ജനാനാമാനന്ദം ജനനി ജനയന്തം പ്രണമതാം
ത്വദീയം കാമാക്ഷി പ്രതിദിനമഹം നൗമി വിമലമ് ||102||

ഇദം യഃ കാമാക്ഷ്യാശ്ചരണനലിനസ്തോത്രശതകം
ജപേന്നിത്യം ഭക്ത്യാ നിഖിലജഗദാഹ്ലാദജനകമ് |
സ വിശ്വേഷാം വന്ദ്യഃ സകലകവിലോകൈകതിലകഃ
ചിരം ഭുക്ത്വാ ഭോഗാന്പരിണമതി ചിദ്രൂപകലയാ ||103||

|| ഇതി പാദാരവിന്ദശതകം സമ്പൂര്ണമ് ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics