Tamil

Mooka Pancha Sathi 1 – Arya Satakam – Tamil

Comments Off on Mooka Pancha Sathi 1 – Arya Satakam – Tamil 18 February 2013

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

ரசன: ஶ்ரீ மூக ஶம்கரேம்த்ர ஸரஸ்வதி

காரணபரசித்ரூபா காஞ்சீபுரஸீம்னி காமபீடகதா |
காசன விஹரதி கருணா காஶ்மீரஸ்தபககோமலாங்கலதா ||1||

கம்சன காஞ்சீனிலயம் கரத்றுதகோதண்டபாணஸ்றுணிபாஶம் |
கடினஸ்தனபரனம்ரம் கைவல்யானன்தகன்தமவலம்பே ||2||

சின்திதபலபரிபோஷணசின்தாமணிரேவ காஞ்சினிலயா மே |
சிரதரஸுசரிதஸுலபா சித்தம் ஶிஶிரயது சித்ஸுகாதாரா ||3||

குடிலகசம் கடினகுசம் குன்தஸ்மிதகான்தி குங்குமச்சாயம் |
குருதே விஹ்றுதிம் காஞ்ச்யாம் குலபர்வதஸார்வபௌமஸர்வஸ்வம் ||4||

பஞ்சஶரஶாஸ்த்ரபோதனபரமாசார்யேண த்றுஷ்டிபாதேன |
காஞ்சீஸீம்னி குமாரீ காசன மோஹயதி காமஜேதாரம் ||5||

பரயா காஞ்சீபுரயா பர்வதபர்யாயபீனகுசபரயா |
பரதன்த்ரா வயமனயா பங்கஜஸப்ரஹ்மசாரிலோசனயா ||6||

ஐஶ்வர்யமின்துமௌலேரைகத்ம்யப்ரக்றுதி காஞ்சிமத்யகதம் |
ஐன்தவகிஶோரஶேகரமைதம்பர்யம் சகாஸ்தி னிகமானாம் ||7||

ஶ்ரிதகம்பஸீமானம் ஶிதிலிதபரமஶிவதைர்யமஹிமானம் |
கலயே படலிமானம் கம்சன கஞ்சுகிதபுவனபூமானம் ||8||

ஆத்றுதகாஞ்சீனிலயமாத்யாமாரூடயௌவனாடோபாம் |
ஆகமவதம்ஸகலிகாமானன்தாத்வைதகன்தலீம் வன்தே ||9||

துங்காபிராமகுசபரஶ்றுங்காரிதமாஶ்ரயாமி காஞ்சிகதம் |
கங்காதரபரதன்த்ரம் ஶ்றுங்காராத்வைததன்த்ரஸித்தான்தம் ||10||

காஞ்சீரத்னவிபூஷாம் காமபி கன்தர்பஸூதிகாபாங்கீம் |
பரமாம் கலாமுபாஸே பரஶிவவாமாங்கபீடிகாஸீனாம் ||11||

கம்பாதீசராணாம் கருணாகோரகிதத்றுஷ்டிபாதானாம் |
கேலீவனம் மனோ மே கேஷாம்சித்பவது சித்விலாஸானாம் ||12||

ஆம்ரதருமூலவஸதேராதிமபுருஷஸ்ய னயனபீயூஷம் |
ஆரப்தயௌவனோத்ஸவமாம்னாயரஹஸ்யமன்தரவலம்பே ||13||

அதிகாஞ்சி பரமயோகிபிராதிமபரபீடஸீம்னி த்றுஶ்யேன |
அனுபத்தம் மம மானஸமருணிமஸர்வஸ்வஸம்ப்ரதாயேன ||14||

அங்கிதஶம்கரதேஹாமங்குரிதோரோஜகங்கணாஶ்லேஷைஃ |
அதிகாஞ்சி னித்யதருணீமத்ராக்ஷம் காம்சிதத்புதாம் பாலாம் ||15||

மதுரதனுஷா மஹீதரஜனுஷா னன்தாமி ஸுரபிபாணஜுஷா |
சித்வபுஷா காஞ்சிபுரே கேலிஜுஷா பன்துஜீவகான்திமுஷா ||16||

மதுரஸ்மிதேன ரமதே மாம்ஸலகுசபாரமன்தகமனேன |
மத்யேகாஞ்சி மனோ மே மனஸிஜஸாம்ராஜ்யகர்வபீஜேன ||17||

தரணிமயீம் தரணிமயீம் பவனமயீம் ககனதஹனஹோத்றுமயீம் |
அம்புமயீமின்துமயீமம்பாமனுகம்பமாதிமாமீக்ஷே ||18||

லீனஸ்திதி முனிஹ்றுதயே த்யானஸ்திமிதம் தபஸ்யதுபகம்பம் |
பீனஸ்தனபரமீடே மீனத்வஜதன்த்ரபரமதாத்பர்யம் ||19||

ஶ்வேதா மன்தரஹஸிதே ஶாதா மத்யே ச வாட்பனோ‌உதீதா |
ஶீதா லோசனபாதே ஸ்பீதா குசஸீம்னி ஶாஶ்வதீ மாதா ||20||

புரதஃ கதா ன கரவை புரவைரிவிமர்தபுலகிதாங்கலதாம் |
புனதீம் காஞ்சீதேஶம் புஷ்பாயுதவீர்யஸரஸபரிபாடீம் ||21||

புண்யா கா‌உபி புரன்த்ரீ புங்கிதகன்தர்பஸம்பதா வபுஷா |
புலினசரீ கம்பாயாஃ புரமதனம் புலகனிசுலிதம் குருதே ||22||

தனிமாத்வைதவலக்னம் தருணாருணஸம்ப்ரதாயதனுலேகம் |
தடஸீமனி கம்பாயாஸ்தருணிமஸர்வஸ்வமாத்யமத்ராக்ஷம் ||23||

பௌஷ்டிககர்மவிபாகம் பௌஷ்பஶரம் ஸவிதஸீம்னி கம்பாயாஃ |
அத்ராக்ஷமாத்தயௌவனமப்யுதயம் கம்சிதர்தஶஶிமௌலைஃ ||24||

ஸம்ஶ்ரிதகாஞ்சீதேஶே ஸரஸிஜதௌர்பாக்யஜாக்ரதுத்தம்ஸே |
ஸம்வின்மயே விலீயே ஸாரஸ்வதபுருஷகாரஸாம்ராஜ்யே ||25||

மோதிதமதுகரவிஶிகம் ஸ்வாதிமஸமுதாயஸாரகோதண்டம் |
ஆத்றுதகாஞ்சீகேலனமாதிமமாருண்யபேதமாகலயே ||26||

உரரீக்றுதகாஞ்சிபுரீமுபனிஷதரவின்தகுஹரமதுதாராம் |
உன்னம்ரஸ்தனகலஶீமுத்ஸவலஹரீமுபாஸ்மஹே ஶம்போஃ ||27||

ஏணஶிஶுதீர்கலோசனமேனஃபரிபன்தி ஸன்ததம் பஜதாம் |
ஏகாம்ரனாதஜீவிதமேவம்பததூரமேகமவலம்பே ||28||

ஸ்மயமானமுகம் காஞ்சீபயமானம் கமபி தேவதாபேதம் |
தயமானம் வீக்ஷ்ய முஹுர்வயமானன்தாம்றுதாம்புதௌ மக்னாஃ ||29||

குதுகஜுஷி காஞ்சிதேஶே குமுததபோராஶிபாகஶேகரிதே |
குருதே மனோவிஹாரம் குலகிரிபரிப்றுடகுலைகமணிதீபே ||30||

வீக்ஷேமஹி காஞ்சிபுரே விபுலஸ்தனகலஶகரிமபரவஶிதம் |
வித்ருமஸஹசரதேஹம் விப்ரமஸமவாயஸாரஸன்னாஹம் ||31||

குருவின்தகோத்ரகாத்ரம் கூலசரம் கமபி னௌமி கம்பாயாஃ |
கூலம்கஷகுசகும்பம் குஸுமாயுதவீர்யஸாரஸம்ரம்பம் ||32||

குடூமலிதகுசகிஶோரைஃ குர்வாணைஃ காஞ்சிதேஶஸௌஹார்தம் |
குங்குமஶோணைர்னிசிதம் குஶலபதம் ஶம்புஸுக்றுதஸம்பாரைஃ ||33||

அங்கிதகசேன கேனசிதன்தம்கரணௌஷதேன கமலானாம் |
அன்தஃபுரேண ஶம்போரலம்க்ரியா கா‌உபி கல்ப்யதே காஞ்ச்யாம் ||34||

ஊரீகரோமி ஸன்ததமூஷ்மலபாலேன லலிதம் பும்ஸா |
உபகம்பமுசிதகேலனமுர்வீதரவம்ஶஸம்பதுன்மேஷம் ||35||

அங்குரிதஸ்தனகோரகமங்காலம்காரமேகசூதபதேஃ |
ஆலோகேமஹி கோமலமாகமஸம்லாபஸாரயாதார்த்யம் ||36||

புஞ்ஜிதகருணமுதஞ்சிதஶிஞ்ஜிதமணிகாஞ்சி கிமபி காஞ்சிபுரே |
மஞ்ஜரிதம்றுதுலஹாஸம் பிஞ்ஜரதனுருசி பினாகிமூலதனம் ||37||

லோலஹ்றுதயோ‌உஸ்தி ஶம்போர்லோசனயுகலேன லேஹ்யமானாயாம் |
லலிதபரமஶிவாயாம் லாவண்யாம்றுததரங்கமாலாயாம் ||38||

மதுகரஸஹசரசிகுரைர்மதனாகமஸமயதீக்ஷிதகடாக்ஷைஃ |
மண்டிதகம்பாதீரைர்மங்கலகன்தைர்மமாஸ்து ஸாரூப்யம் ||39||

வதனாரவின்தவக்ஷோவாமாங்கதடீவஶம்வதீபூதா |
பூருஷத்ரிதயே த்ரேதா புரன்த்ரிரூபா த்வமேவ காமாக்ஷி ||40||

பாதாகரீம் பவாப்தேராதாராத்யம்புஜேஷு விசரன்தீம் |
ஆதாரீக்றுதகாஞ்சீ போதாம்றுதவீசிமேவ விம்றுஶாமஃ ||41||

கலயாம்யன்தஃ ஶஶதரகலயா‌உங்கிதமௌலிமமலசித்வலயாம் |
அலயாமாகமபீடீனிலயாம் வலயாங்கஸுன்தரீமம்பாம் ||42||

ஶர்வாதிபரமஸாதககுர்வானீதாய காமபீடஜுஷே |
ஸர்வாக்றுதயே ஶோணிமகர்வாயாஸ்மை ஸமர்ப்யதே ஹ்றுதயம் ||43||

ஸமயா ஸான்த்யமயூகைஃ ஸமயா புத்தயா ஸதைவ ஶீலிதயா |
உமயா காஞ்சீரதயா ன மயா லப்யதே கிம் னு தாதாத்ம்யம் ||44||

ஜன்தோஸ்தவ பதபூஜனஸன்தோஷதரங்கிதஸ்ய காமாக்ஷி |
வன்தோ யதி பவதி புனஃ ஸின்தோரம்பஸ்ஸு பம்ப்ரமீதி ஶிலா ||45||

குண்டலி குமாரி குடிலே சண்டி சராசரஸவித்ரி சாமுண்டே |
குணினி குஹாரிணி குஹ்யே குருமூர்தே த்வாம் னமாமி காமாக்ஷி ||46||

அபிதாக்றுதிர்பிதாக்றுதிரசிதாக்றுதிரபி சிதாக்றுதிர்மாதஃ |
அனஹன்தா த்வமஹன்தா ப்ரமயஸி காமாக்ஷி ஶாஶ்வதீ விஶ்வம் ||47||

ஶிவ ஶிவ பஶ்யன்தி ஸமம் ஶ்ரீகாமாக்ஷீகடாக்ஷிதாஃ புருஷாஃ |
விபினம் பவனமமித்ரம் மித்ரம் லோஷ்டம் ச யுவதிபிம்போஷ்டம் ||48||

காமபரிபன்திகாமினி காமேஶ்வரி காமபீடமத்யகதே |
காமதுகா பவ கமலே காமகலே காமகோடி காமாக்ஷி ||49||

மத்யேஹ்றுதயம் மத்யேனிடிலம் மத்யேஶிரோ‌உபி வாஸ்தவ்யாம் |
சண்டகரஶக்ரகார்முகசன்த்ரஸமாபாம் னமாமி காமாக்ஷீம் ||50||

அதிகாஞ்சி கேலிலோலைரகிலாகமயன்த்ரதன்த்ரமயைஃ |
அதிஶீதம் மம மானஸமஸமஶரத்ரோஹிஜீவனோபாயைஃ ||51||

னன்ததி மம ஹ்றுதி காசன மன்திரயன்தா னிரன்தரம் காஞ்சீம் |
இன்துரவிமண்டலகுசா பின்துவியன்னாதபரிணதா தருணீ ||52||

ஶம்பாலதாஸவர்ணம் ஸம்பாதயிதும் பவஜ்வரசிகித்ஸாம் |
லிம்பாமி மனஸி கிம்சன கம்பாதடரோஹி ஸித்தபைஷஜ்யம் ||53||

அனுமிதகுசகாடின்யாமதிவக்ஷஃபீடமங்கஜன்மரிபோஃ |
ஆனன்ததாம் பஜே தாமானங்கப்ரஹ்மதத்வபோதஸிராம் ||54||

ஐக்ஷிஷி பாஶாங்குஶதரஹஸ்தான்தம் விஸ்மயார்ஹவ்றுத்தான்தம் |
அதிகாஞ்சி னிகமவாசாம் ஸித்தான்தம் ஶூலபாணிஶுத்தான்தம் ||55||

ஆஹிதவிலாஸபங்கீமாப்ரஹ்மஸ்தம்பஶில்பகல்பனயா |
ஆஶ்ரிதகாஞ்சீமதுலாமாத்யாம் விஸ்பூர்திமாத்ரியே வித்யாம் ||56||

மூகோ‌உபி ஜடிலதுர்கதிஶோகோ‌உபி ஸ்மரதி யஃ க்ஷணம் பவதீம் |
ஏகோ பவதி ஸ ஜன்துர்லோகோத்தரகீர்திரேவ காமாக்ஷி ||57||

பஞ்சதஶவர்ணரூபம் கம்சன காஞ்சீவிஹாரதௌரேயம் |
பஞ்சஶரீயம் ஶம்போர்வஞ்சனவைதக்த்யமூலமவலம்பே ||58||

பரிணதிமதீம் சதுர்தா பதவீம் ஸுதியாம் ஸமேத்ய ஸௌஷும்னீம் |
பஞ்சாஶதர்ணகல்பிதமதஶில்பாம் த்வாம் னமாமி காமாக்ஷி ||59||

ஆதிக்ஷன்மம குருராடாதிக்ஷான்தாக்ஷராத்மிகாம் வித்யாம் |
ஸ்வாதிஷ்டசாபதண்டாம் னேதிஷ்டாமேவ காமபீடகதாம் ||60||

துஷ்யாமி ஹர்ஷிதஸ்மரஶாஸனயா காஞ்சிபுரக்றுதாஸனயா |
ஸ்வாஸனயா ஸகலஜகத்பாஸனயா கலிதஶம்பராஸனயா ||61||

ப்ரேமவதீ கம்பாயாம் ஸ்தேமவதீ யதிமனஸ்ஸு பூமவதீ |
ஸாமவதீ னித்யகிரா ஸோமவதீ ஶிரஸி பாதி ஹைமவதீ ||62||

கௌதுகினா கம்பாயாம் கௌஸுமசாபேன கீலிதேனான்தஃ |
குலதைவதேன மஹதா குட்மலமுத்ராம் துனோது னஃப்ரதிபா ||63||

யூனா கேனாபி மிலத்தேஹா ஸ்வாஹாஸஹாயதிலகேன |
ஸஹகாரமூலதேஶே ஸம்வித்ரூபா குடும்பினீ ரமதே ||64||

குஸுமஶரகர்வஸம்பத்கோஶக்றுஹம் பாதி காஞ்சிதேஶகதம் |
ஸ்தாபிதமஸ்மின்கதமபி கோபிதமன்தர்மயா மனோரத்னம் ||65||

தக்தஷடத்வாரண்யம் தரதலிதகுஸும்பஸம்ப்றுதாருண்யம் |
கலயே னவதாருண்யம் கம்பாதடஸீம்னி கிமபி காருண்யம் ||66||

அதிகாஞ்சி வர்தமானாமதுலாம் கரவாணி பாரணாமக்ஷ்ணோஃ |
ஆனன்தபாகபேதாமருணிமபரிணாமகர்வபல்லவிதாம் ||67||

பாணஸ்றுணிபாஶகார்முகபாணிமமும் கமபி காமபீடகதம் |
ஏணதரகோணசூடம் ஶோணிமபரிபாகபேதமாகலயே ||68||

கிம் வா பலதி மமான்யௌர்பிம்பாதரசும்பிமன்தஹாஸமுகீ |
ஸம்பாதகரீ தமஸாமம்பா ஜாகர்தி மனஸி காமாக்ஷீ ||69||

மஞ்சே ஸதாஶிவமயே பரிஶிவமயலலிதபௌஷ்பபர்யங்கே |
அதிசக்ரமத்யமாஸ்தே காமாக்ஷீ னாம கிமபி மம பாக்யம் ||70||

ரக்ஷ்யோ‌உஸ்மி காமபீடீலாஸிகயா கனக்றுபாம்புராஶிகயா |
ஶ்ருதியுவதிகுன்தலீமணிமாலிகயா துஹினஶைலபாலிகயா ||71||

லீயே புரஹரஜாயே மாயே தவ தருணபல்லவச்சாயே |
சரணே சன்த்ராபரணே காஞ்சீஶரணே னதார்திஸம்ஹரணே ||72||

மூர்திமதி முக்திபீஜே மூர்த்னி ஸ்தபகிதசகோரஸாம்ராஜ்யே |
மோதிதகம்பாகூலே முஹுர்முஹுர்மனஸி முமுதிஷா‌உஸ்மாகம் ||73||

வேதமயீம் னாதமயீம் பின்துமயீம் பரபதோத்யதின்துமயீம் |
மன்த்ரமயீம் தன்த்ரமயீம் ப்ரக்றுதிமயீம் னௌமி விஶ்வவிக்றுதிமயீம் ||74||

புரமதனபுண்யகோடீ புஞ்ஜிதகவிலோகஸூக்திரஸதாடீ |
மனஸி மம காமகோடீ விஹரது கருணாவிபாகபரிபாடீ ||75||

குடிலம் சடுலம் ப்றுதுலம் ம்றுதுலம் கசனயனஜகனசரணேஷு |
அவலோகிதமவலம்பிதமதிகம்பாதடமமேயமஸ்மாபிஃ ||76||

ப்ரத்யங்முக்யா த்றுஷ்டயா ப்ரஸாததீபாங்குரேண காமாக்ஷ்யாஃ |
பஶ்யாமி னிஸ்துலமஹோ பசேலிமம் கமபி பரஶிவோல்லாஸம் ||77||

வித்யே விதாத்றுவிஷயே காத்யாயனி காலி காமகோடிகலே |
பாரதி பைரவி பத்ரே ஶாகினி ஶாம்பவி ஶிவே ஸ்துவே பவதீம் ||78||

மாலினி மஹேஶசாலினி காஞ்சீகேலினி விபக்ஷகாலினி தே |
ஶூலினி வித்ருமஶாலினி ஸுரஜனபாலினி கபாலினி னமோ‌உஸ்து ||79||

தேஶிக இதி கிம் ஶம்கே தத்தாத்றுக்தவ னு தருணிமோன்மேஷஃ |
காமாக்ஷி ஶூலபாணேஃ காமாகமஸமயதீக்ஷாயாம் ||80||

வேதண்டகும்படம்பரவைதண்டிககுசபரார்தமத்யாய |
குங்குமருசே னமஸ்யாம் ஶம்கரனயனாம்றுதாய ரசயாமஃ ||81||

அதிகாஞ்சிதமணிகாஞ்சனகாஞ்சீமதிகாஞ்சி காம்சிதத்ராக்ஷம் |
அவனதஜனானுகம்பாமனுகம்பாகூலமஸ்மதனுகூலாம் ||82||

பரிசிதகம்பாதீரம் பர்வதராஜன்யஸுக்றுதஸன்னாஹம் |
பரகுருக்றுபயா வீக்ஷே பரமஶிவோத்ஸங்கமங்கலாபரணம் ||83||

தக்தமதனஸ்ய ஶம்போஃ ப்ரதீயஸீம் ப்ரஹ்மசர்யவைதக்தீம் |
தவ தேவி தருணிமஶ்ரீசதுரிமபாகோ ன சக்ஷமே மாதஃ ||84||

மதஜலதமாலபத்ரா வஸனிதபத்ரா கராத்றுதகானித்ரா |
விஹரதி புலின்தயோஷா குஞ்ஜாபூஷா பணீன்த்ரக்றுதவேஷா ||85||

அங்கே ஶுகினீ கீதே கௌதுகினீ பரிஸரே ச காயகினீ |
ஜயஸி ஸவிதே‌உம்ப பைரவமண்டலினீ ஶ்ரவஸி ஶங்ககுன்டலினீ ||86||

ப்ரணதஜனதாபவர்கா க்றுதபஹுஸர்கா ஸஸிம்ஹஸம்ஸர்கா |
காமாக்ஷி முதிதபர்கா ஹதரிபுவர்கா த்வமேவ ஸா துர்கா ||87||

ஶ்ரவணசலத்வேதண்டா ஸமரோத்தண்டா துதாஸுரஶிகண்டா |
தேவி கலிதான்த்ரஷண்டா த்றுதனரமுண்டா த்வமேவ சாமுண்டா ||88||

உர்வீதரேன்த்ரகன்யே தர்வீபரிதேன பக்தபூரேண |
குர்வீமகிம்சனார்தி கர்வீகுருஷே த்வமேவ காமாக்ஷி ||89||

தாடிதரிபுபரிபீடனபயஹரண னிபுணஹலமுஸலா |
க்ரோடபதிபீஷணமுகீ க்ரீடஸி ஜகதி த்வமேவ காமாக்ஷி ||90||

ஸ்மரமதனவரணலோலா மன்மதஹேலாவிலாஸமணிஶாலா |
கனகருசிசௌர்யஶீலா த்வமம்ப பாலா கராப்ஜத்றுதமாலா ||91||

விமலபடீ கமலகுடீ புஸ்தகருத்ராக்ஷஶஸ்தஹஸ்தபுடீ |
காமாக்ஷி பக்ஷ்மலாக்ஷீ கலிதவிபஞ்சீ விபாஸி வைரிஞ்சீ ||92||

குங்குமருசிபிங்கமஸ்றுக்பங்கிலமுண்டாலிமண்டிதம் மாதஃ |
ஶ்ரீகாமாக்ஷி ததீயஸங்கமகலாமன்தீபவத்கௌதுகஃ
ஜயதி தவ ரூபதேயம் ஜபபடபுஸ்தகவராபயகராப்ஜம் ||93||

கனகமணிகலிதபூஷாம் காலாயஸகலஹஶீலகான்திகலாம் |
காமாக்ஷி ஶீலயே த்வாம் கபாலஶூலாபிராமகரகமலாம் ||94||

லோஹிதிமபுஞ்ஜமத்யே மோஹிதபுவனே முதா னிரீக்ஷன்தே |
வதனம் தவ குவயுகலம் காஞ்சீஸீமாம் ச கே‌உபி காமாக்ஷி ||95||

ஜலதித்விகுணிதஹுதபஹதிஶாதினேஶ்வரகலாஶ்வினேயதலைஃ |
னலினைர்மஹேஶி கச்சஸி ஸர்வோத்தரகரகமலதலமமலம் ||96||

ஸத்க்றுததேஶிகசரணாஃ ஸபீஜனிர்பீஜயோகனிஶ்ரேண்யா |
அபவர்கஸௌதவலபீமாரோஹன்த்யம்ப கே‌உபி தவ க்றுபயா ||97||

அன்தரபி பஹிரபி த்வம் ஜன்துததேரன்தகான்தக்றுதஹன்தே |
சின்திதஸன்தானவதாம் ஸன்ததமபி தன்தனீஷி மஹிமானம் ||98||

கலமஞ்ஜுலவாகனுமிதகலபஞ்ஜரகதஶுகக்ரஹௌத்கண்ட்யாத் |
அம்ப ரதனாம்பரம் தே பிம்பபலம் ஶம்பராரிணா ன்யஸ்தம் ||99||

ஜய ஜய ஜகதம்ப ஶிவே ஜய ஜய காமாக்ஷி ஜய ஜயாத்ரிஸுதே |
ஜய ஜய மஹேஶதயிதே ஜய ஜய சித்ககனகௌமுதீதாரே ||100||

ஆர்யாஶதகம் பக்த்யா படதாமார்யாகடாக்ஷேண |
னிஸ்ஸரதி வதனகமலாத்வாணீ பீயூஷதோரணீ திவ்யா ||101||

|| இதி ஆர்யாஶதகம் ஸம்பூர்ணம் ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics