Malayalam

Mooka Pancha Sathi 1 – Arya Satakam – Malayalam

Comments Off on Mooka Pancha Sathi 1 – Arya Satakam – Malayalam 18 February 2013

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

രചന: ശ്രീ മൂക ശംകരേംദ്ര സരസ്വതി

കാരണപരചിദ്രൂപാ കാഞ്ചീപുരസീമ്നി കാമപീഠഗതാ |
കാചന വിഹരതി കരുണാ കാശ്മീരസ്തബകകോമലാങ്ഗലതാ ||1||

കംചന കാഞ്ചീനിലയം കരധൃതകോദണ്ഡബാണസൃണിപാശമ് |
കഠിനസ്തനഭരനമ്രം കൈവല്യാനന്ദകന്ദമവലമ്ബേ ||2||

ചിന്തിതഫലപരിപോഷണചിന്താമണിരേവ കാഞ്ചിനിലയാ മേ |
ചിരതരസുചരിതസുലഭാ ചിത്തം ശിശിരയതു ചിത്സുഖാധാരാ ||3||

കുടിലകചം കഠിനകുചം കുന്ദസ്മിതകാന്തി കുങ്കുമച്ഛായമ് |
കുരുതേ വിഹൃതിം കാഞ്ച്യാം കുലപര്വതസാര്വഭൗമസര്വസ്വമ് ||4||

പഞ്ചശരശാസ്ത്രബോധനപരമാചാര്യേണ ദൃഷ്ടിപാതേന |
കാഞ്ചീസീമ്നി കുമാരീ കാചന മോഹയതി കാമജേതാരമ് ||5||

പരയാ കാഞ്ചീപുരയാ പര്വതപര്യായപീനകുചഭരയാ |
പരതന്ത്രാ വയമനയാ പങ്കജസബ്രഹ്മചാരിലോചനയാ ||6||

ഐശ്വര്യമിന്ദുമൗലേരൈകത്മ്യപ്രകൃതി കാഞ്ചിമധ്യഗതമ് |
ഐന്ദവകിശോരശേഖരമൈദമ്പര്യം ചകാസ്തി നിഗമാനാമ് ||7||

ശ്രിതകമ്പസീമാനം ശിഥിലിതപരമശിവധൈര്യമഹിമാനമ് |
കലയേ പടലിമാനം കംചന കഞ്ചുകിതഭുവനഭൂമാനമ് ||8||

ആദൃതകാഞ്ചീനിലയമാദ്യാമാരൂഢയൗവനാടോപാമ് |
ആഗമവതംസകലികാമാനന്ദാദ്വൈതകന്ദലീം വന്ദേ ||9||

തുങ്ഗാഭിരാമകുചഭരശൃങ്ഗാരിതമാശ്രയാമി കാഞ്ചിഗതമ് |
ഗങ്ഗാധരപരതന്ത്രം ശൃങ്ഗാരാദ്വൈതതന്ത്രസിദ്ധാന്തമ് ||10||

കാഞ്ചീരത്നവിഭൂഷാം കാമപി കന്ദര്പസൂതികാപാങ്ഗീമ് |
പരമാം കലാമുപാസേ പരശിവവാമാങ്കപീഠികാസീനാമ് ||11||

കമ്പാതീചരാണാം കരുണാകോരകിതദൃഷ്ടിപാതാനാമ് |
കേലീവനം മനോ മേ കേഷാംചിദ്ഭവതു ചിദ്വിലാസാനാമ് ||12||

ആമ്രതരുമൂലവസതേരാദിമപുരുഷസ്യ നയനപീയൂഷമ് |
ആരബ്ധയൗവനോത്സവമാമ്നായരഹസ്യമന്തരവലമ്ബേ ||13||

അധികാഞ്ചി പരമയോഗിഭിരാദിമപരപീഠസീമ്നി ദൃശ്യേന |
അനുബദ്ധം മമ മാനസമരുണിമസര്വസ്വസമ്പ്രദായേന ||14||

അങ്കിതശംകരദേഹാമങ്കുരിതോരോജകങ്കണാശ്ലേഷൈഃ |
അധികാഞ്ചി നിത്യതരുണീമദ്രാക്ഷം കാംചിദദ്ഭുതാം ബാലാമ് ||15||

മധുരധനുഷാ മഹീധരജനുഷാ നന്ദാമി സുരഭിബാണജുഷാ |
ചിദ്വപുഷാ കാഞ്ചിപുരേ കേലിജുഷാ ബന്ധുജീവകാന്തിമുഷാ ||16||

മധുരസ്മിതേന രമതേ മാംസലകുചഭാരമന്ദഗമനേന |
മധ്യേകാഞ്ചി മനോ മേ മനസിജസാമ്രാജ്യഗര്വബീജേന ||17||

ധരണിമയീം തരണിമയീം പവനമയീം ഗഗനദഹനഹോതൃമയീമ് |
അമ്ബുമയീമിന്ദുമയീമമ്ബാമനുകമ്പമാദിമാമീക്ഷേ ||18||

ലീനസ്ഥിതി മുനിഹൃദയേ ധ്യാനസ്തിമിതം തപസ്യദുപകമ്പമ് |
പീനസ്തനഭരമീഡേ മീനധ്വജതന്ത്രപരമതാത്പര്യമ് ||19||

ശ്വേതാ മന്ഥരഹസിതേ ശാതാ മധ്യേ ച വാഡ്ഭനോ‌உതീതാ |
ശീതാ ലോചനപാതേ സ്ഫീതാ കുചസീമ്നി ശാശ്വതീ മാതാ ||20||

പുരതഃ കദാ ന കരവൈ പുരവൈരിവിമര്ദപുലകിതാങ്ഗലതാമ് |
പുനതീം കാഞ്ചീദേശം പുഷ്പായുധവീര്യസരസപരിപാടീമ് ||21||

പുണ്യാ കാ‌உപി പുരന്ധ്രീ പുങ്ഖിതകന്ദര്പസമ്പദാ വപുഷാ |
പുലിനചരീ കമ്പായാഃ പുരമഥനം പുലകനിചുലിതം കുരുതേ ||22||

തനിമാദ്വൈതവലഗ്നം തരുണാരുണസമ്പ്രദായതനുലേഖമ് |
തടസീമനി കമ്പായാസ്തരുണിമസര്വസ്വമാദ്യമദ്രാക്ഷമ് ||23||

പൗഷ്ടികകര്മവിപാകം പൗഷ്പശരം സവിധസീമ്നി കമ്പായാഃ |
അദ്രാക്ഷമാത്തയൗവനമഭ്യുദയം കംചിദര്ധശശിമൗലൈഃ ||24||

സംശ്രിതകാഞ്ചീദേശേ സരസിജദൗര്ഭാഗ്യജാഗ്രദുത്തംസേ |
സംവിന്മയേ വിലീയേ സാരസ്വതപുരുഷകാരസാമ്രാജ്യേ ||25||

മോദിതമധുകരവിശിഖം സ്വാദിമസമുദായസാരകോദണ്ഡമ് |
ആദൃതകാഞ്ചീഖേലനമാദിമമാരുണ്യഭേദമാകലയേ ||26||

ഉരരീകൃതകാഞ്ചിപുരീമുപനിഷദരവിന്ദകുഹരമധുധാരാമ് |
ഉന്നമ്രസ്തനകലശീമുത്സവലഹരീമുപാസ്മഹേ ശമ്ഭോഃ ||27||

ഏണശിശുദീര്ഘലോചനമേനഃപരിപന്ഥി സന്തതം ഭജതാമ് |
ഏകാമ്രനാഥജീവിതമേവമ്പദദൂരമേകമവലമ്ബേ ||28||

സ്മയമാനമുഖം കാഞ്ചീഭയമാനം കമപി ദേവതാഭേദമ് |
ദയമാനം വീക്ഷ്യ മുഹുര്വയമാനന്ദാമൃതാമ്ബുധൗ മഗ്നാഃ ||29||

കുതുകജുഷി കാഞ്ചിദേശേ കുമുദതപോരാശിപാകശേഖരിതേ |
കുരുതേ മനോവിഹാരം കുലഗിരിപരിബൃഢകുലൈകമണിദീപേ ||30||

വീക്ഷേമഹി കാഞ്ചിപുരേ വിപുലസ്തനകലശഗരിമപരവശിതമ് |
വിദ്രുമസഹചരദേഹം വിഭ്രമസമവായസാരസന്നാഹമ് ||31||

കുരുവിന്ദഗോത്രഗാത്രം കൂലചരം കമപി നൗമി കമ്പായാഃ |
കൂലംകഷകുചകുമ്ഭം കുസുമായുധവീര്യസാരസംരമ്ഭമ് ||32||

കുഡൂമലിതകുചകിശോരൈഃ കുര്വാണൈഃ കാഞ്ചിദേശസൗഹാര്ദമ് |
കുങ്കുമശോണൈര്നിചിതം കുശലപഥം ശമ്ഭുസുകൃതസമ്ഭാരൈഃ ||33||

അങ്കിതകചേന കേനചിദന്ധംകരണൗഷധേന കമലാനാമ് |
അന്തഃപുരേണ ശമ്ഭോരലംക്രിയാ കാ‌உപി കല്പ്യതേ കാഞ്ച്യാമ് ||34||

ഊരീകരോമി സന്തതമൂഷ്മലഫാലേന ലലിതം പുംസാ |
ഉപകമ്പമുചിതഖേലനമുര്വീധരവംശസമ്പദുന്മേഷമ് ||35||

അങ്കുരിതസ്തനകോരകമങ്കാലംകാരമേകചൂതപതേഃ |
ആലോകേമഹി കോമലമാഗമസംലാപസാരയാഥാര്ഥ്യമ് ||36||

പുഞ്ജിതകരുണമുദഞ്ചിതശിഞ്ജിതമണികാഞ്ചി കിമപി കാഞ്ചിപുരേ |
മഞ്ജരിതമൃദുലഹാസം പിഞ്ജരതനുരുചി പിനാകിമൂലധനമ് ||37||

ലോലഹൃദയോ‌உസ്തി ശമ്ഭോര്ലോചനയുഗലേന ലേഹ്യമാനായാമ് |
ലലിതപരമശിവായാം ലാവണ്യാമൃതതരങ്ഗമാലായാമ് ||38||

മധുകരസഹചരചികുരൈര്മദനാഗമസമയദീക്ഷിതകടാക്ഷൈഃ |
മണ്ഡിതകമ്പാതീരൈര്മങ്ഗലകന്ദൈര്മമാസ്തു സാരൂപ്യമ് ||39||

വദനാരവിന്ദവക്ഷോവാമാങ്കതടീവശംവദീഭൂതാ |
പൂരുഷത്രിതയേ ത്രേധാ പുരന്ധ്രിരൂപാ ത്വമേവ കാമാക്ഷി ||40||

ബാധാകരീം ഭവാബ്ധേരാധാരാദ്യമ്ബുജേഷു വിചരന്തീമ് |
ആധാരീകൃതകാഞ്ചീ ബോധാമൃതവീചിമേവ വിമൃശാമഃ ||41||

കലയാമ്യന്തഃ ശശധരകലയാ‌உങ്കിതമൗലിമമലചിദ്വലയാമ് |
അലയാമാഗമപീഠീനിലയാം വലയാങ്കസുന്ദരീമമ്ബാമ് ||42||

ശര്വാദിപരമസാധകഗുര്വാനീതായ കാമപീഠജുഷേ |
സര്വാകൃതയേ ശോണിമഗര്വായാസ്മൈ സമര്പ്യതേ ഹൃദയമ് ||43||

സമയാ സാന്ധ്യമയൂഖൈഃ സമയാ ബുദ്ധയാ സദൈവ ശീലിതയാ |
ഉമയാ കാഞ്ചീരതയാ ന മയാ ലഭ്യതേ കിം നു താദാത്മ്യമ് ||44||

ജന്തോസ്തവ പദപൂജനസന്തോഷതരങ്ഗിതസ്യ കാമാക്ഷി |
വന്ധോ യദി ഭവതി പുനഃ സിന്ധോരമ്ഭസ്സു ബമ്ഭ്രമീതി ശിലാ ||45||

കുണ്ഡലി കുമാരി കുടിലേ ചണ്ഡി ചരാചരസവിത്രി ചാമുണ്ഡേ |
ഗുണിനി ഗുഹാരിണി ഗുഹ്യേ ഗുരുമൂര്തേ ത്വാം നമാമി കാമാക്ഷി ||46||

അഭിദാകൃതിര്ഭിദാകൃതിരചിദാകൃതിരപി ചിദാകൃതിര്മാതഃ |
അനഹന്താ ത്വമഹന്താ ഭ്രമയസി കാമാക്ഷി ശാശ്വതീ വിശ്വമ് ||47||

ശിവ ശിവ പശ്യന്തി സമം ശ്രീകാമാക്ഷീകടാക്ഷിതാഃ പുരുഷാഃ |
വിപിനം ഭവനമമിത്രം മിത്രം ലോഷ്ടം ച യുവതിബിമ്ബോഷ്ഠമ് ||48||

കാമപരിപന്ഥികാമിനി കാമേശ്വരി കാമപീഠമധ്യഗതേ |
കാമദുഘാ ഭവ കമലേ കാമകലേ കാമകോടി കാമാക്ഷി ||49||

മധ്യേഹൃദയം മധ്യേനിടിലം മധ്യേശിരോ‌உപി വാസ്തവ്യാമ് |
ചണ്ഡകരശക്രകാര്മുകചന്ദ്രസമാഭാം നമാമി കാമാക്ഷീമ് ||50||

അധികാഞ്ചി കേലിലോലൈരഖിലാഗമയന്ത്രതന്ത്രമയൈഃ |
അതിശീതം മമ മാനസമസമശരദ്രോഹിജീവനോപായൈഃ ||51||

നന്ദതി മമ ഹൃദി കാചന മന്ദിരയന്താ നിരന്തരം കാഞ്ചീമ് |
ഇന്ദുരവിമണ്ഡലകുചാ ബിന്ദുവിയന്നാദപരിണതാ തരുണീ ||52||

ശമ്പാലതാസവര്ണം സമ്പാദയിതും ഭവജ്വരചികിത്സാമ് |
ലിമ്പാമി മനസി കിംചന കമ്പാതടരോഹി സിദ്ധഭൈഷജ്യമ് ||53||

അനുമിതകുചകാഠിന്യാമധിവക്ഷഃപീഠമങ്ഗജന്മരിപോഃ |
ആനന്ദദാം ഭജേ താമാനങ്ഗബ്രഹ്മതത്വബോധസിരാമ് ||54||

ഐക്ഷിഷി പാശാങ്കുശധരഹസ്താന്തം വിസ്മയാര്ഹവൃത്താന്തമ് |
അധികാഞ്ചി നിഗമവാചാം സിദ്ധാന്തം ശൂലപാണിശുദ്ധാന്തമ് ||55||

ആഹിതവിലാസഭങ്ഗീമാബ്രഹ്മസ്തമ്ബശില്പകല്പനയാ |
ആശ്രിതകാഞ്ചീമതുലാമാദ്യാം വിസ്ഫൂര്തിമാദ്രിയേ വിദ്യാമ് ||56||

മൂകോ‌உപി ജടിലദുര്ഗതിശോകോ‌உപി സ്മരതി യഃ ക്ഷണം ഭവതീമ് |
ഏകോ ഭവതി സ ജന്തുര്ലോകോത്തരകീര്തിരേവ കാമാക്ഷി ||57||

പഞ്ചദശവര്ണരൂപം കംചന കാഞ്ചീവിഹാരധൗരേയമ് |
പഞ്ചശരീയം ശമ്ഭോര്വഞ്ചനവൈദഗ്ധ്യമൂലമവലമ്ബേ ||58||

പരിണതിമതീം ചതുര്ധാ പദവീം സുധിയാം സമേത്യ സൗഷുമ്നീമ് |
പഞ്ചാശദര്ണകല്പിതമദശില്പാം ത്വാം നമാമി കാമാക്ഷി ||59||

ആദിക്ഷന്മമ ഗുരുരാഡാദിക്ഷാന്താക്ഷരാത്മികാം വിദ്യാമ് |
സ്വാദിഷ്ഠചാപദണ്ഡാം നേദിഷ്ഠാമേവ കാമപീഠഗതാമ് ||60||

തുഷ്യാമി ഹര്ഷിതസ്മരശാസനയാ കാഞ്ചിപുരകൃതാസനയാ |
സ്വാസനയാ സകലജഗദ്ഭാസനയാ കലിതശമ്ബരാസനയാ ||61||

പ്രേമവതീ കമ്പായാം സ്ഥേമവതീ യതിമനസ്സു ഭൂമവതീ |
സാമവതീ നിത്യഗിരാ സോമവതീ ശിരസി ഭാതി ഹൈമവതീ ||62||

കൗതുകിനാ കമ്പായാം കൗസുമചാപേന കീലിതേനാന്തഃ |
കുലദൈവതേന മഹതാ കുഡ്മലമുദ്രാം ധുനോതു നഃപ്രതിഭാ ||63||

യൂനാ കേനാപി മിലദ്ദേഹാ സ്വാഹാസഹായതിലകേന |
സഹകാരമൂലദേശേ സംവിദ്രൂപാ കുടുമ്ബിനീ രമതേ ||64||

കുസുമശരഗര്വസമ്പത്കോശഗൃഹം ഭാതി കാഞ്ചിദേശഗതമ് |
സ്ഥാപിതമസ്മിന്കഥമപി ഗോപിതമന്തര്മയാ മനോരത്നമ് ||65||

ദഗ്ധഷഡധ്വാരണ്യം ദരദലിതകുസുമ്ഭസമ്ഭൃതാരുണ്യമ് |
കലയേ നവതാരുണ്യം കമ്പാതടസീമ്നി കിമപി കാരുണ്യമ് ||66||

അധികാഞ്ചി വര്ധമാനാമതുലാം കരവാണി പാരണാമക്ഷ്ണോഃ |
ആനന്ദപാകഭേദാമരുണിമപരിണാമഗര്വപല്ലവിതാമ് ||67||

ബാണസൃണിപാശകാര്മുകപാണിമമും കമപി കാമപീഠഗതമ് |
ഏണധരകോണചൂഡം ശോണിമപരിപാകഭേദമാകലയേ ||68||

കിം വാ ഫലതി മമാന്യൗര്ബിമ്ബാധരചുമ്ബിമന്ദഹാസമുഖീ |
സമ്ബാധകരീ തമസാമമ്ബാ ജാഗര്തി മനസി കാമാക്ഷീ ||69||

മഞ്ചേ സദാശിവമയേ പരിശിവമയലലിതപൗഷ്പപര്യങ്കേ |
അധിചക്രമധ്യമാസ്തേ കാമാക്ഷീ നാമ കിമപി മമ ഭാഗ്യമ് ||70||

രക്ഷ്യോ‌உസ്മി കാമപീഠീലാസികയാ ഘനകൃപാമ്ബുരാശികയാ |
ശ്രുതിയുവതികുന്തലീമണിമാലികയാ തുഹിനശൈലബാലികയാ ||71||

ലീയേ പുരഹരജായേ മായേ തവ തരുണപല്ലവച്ഛായേ |
ചരണേ ചന്ദ്രാഭരണേ കാഞ്ചീശരണേ നതാര്തിസംഹരണേ ||72||

മൂര്തിമതി മുക്തിബീജേ മൂര്ധ്നി സ്തബകിതചകോരസാമ്രാജ്യേ |
മോദിതകമ്പാകൂലേ മുഹുര്മുഹുര്മനസി മുമുദിഷാ‌உസ്മാകമ് ||73||

വേദമയീം നാദമയീം ബിന്ദുമയീം പരപദോദ്യദിന്ദുമയീമ് |
മന്ത്രമയീം തന്ത്രമയീം പ്രകൃതിമയീം നൗമി വിശ്വവികൃതിമയീമ് ||74||

പുരമഥനപുണ്യകോടീ പുഞ്ജിതകവിലോകസൂക്തിരസധാടീ |
മനസി മമ കാമകോടീ വിഹരതു കരുണാവിപാകപരിപാടീ ||75||

കുടിലം ചടുലം പൃഥുലം മൃദുലം കചനയനജഘനചരണേഷു |
അവലോകിതമവലമ്ബിതമധികമ്പാതടമമേയമസ്മാഭിഃ ||76||

പ്രത്യങ്മുഖ്യാ ദൃഷ്ടയാ പ്രസാദദീപാങ്കുരേണ കാമാക്ഷ്യാഃ |
പശ്യാമി നിസ്തുലമഹോ പചേലിമം കമപി പരശിവോല്ലാസമ് ||77||

വിദ്യേ വിധാതൃവിഷയേ കാത്യായനി കാലി കാമകോടികലേ |
ഭാരതി ഭൈരവി ഭദ്രേ ശാകിനി ശാമ്ഭവി ശിവേ സ്തുവേ ഭവതീമ് ||78||

മാലിനി മഹേശചാലിനി കാഞ്ചീഖേലിനി വിപക്ഷകാലിനി തേ |
ശൂലിനി വിദ്രുമശാലിനി സുരജനപാലിനി കപാലിനി നമോ‌உസ്തു ||79||

ദേശിക ഇതി കിം ശംകേ തത്താദൃക്തവ നു തരുണിമോന്മേഷഃ |
കാമാക്ഷി ശൂലപാണേഃ കാമാഗമസമയദീക്ഷായാമ് ||80||

വേതണ്ഡകുമ്ഭഡമ്ബരവൈതണ്ഡികകുചഭരാര്തമധ്യായ |
കുങ്കുമരുചേ നമസ്യാം ശംകരനയനാമൃതായ രചയാമഃ ||81||

അധികാഞ്ചിതമണികാഞ്ചനകാഞ്ചീമധികാഞ്ചി കാംചിദദ്രാക്ഷമ് |
അവനതജനാനുകമ്പാമനുകമ്പാകൂലമസ്മദനുകൂലാമ് ||82||

പരിചിതകമ്പാതീരം പര്വതരാജന്യസുകൃതസന്നാഹമ് |
പരഗുരുകൃപയാ വീക്ഷേ പരമശിവോത്സങ്ഗമങ്ഗലാഭരണമ് ||83||

ദഗ്ധമദനസ്യ ശമ്ഭോഃ പ്രഥീയസീം ബ്രഹ്മചര്യവൈദഗ്ധീമ് |
തവ ദേവി തരുണിമശ്രീചതുരിമപാകോ ന ചക്ഷമേ മാതഃ ||84||

മദജലതമാലപത്രാ വസനിതപത്രാ കരാദൃതഖാനിത്രാ |
വിഹരതി പുലിന്ദയോഷാ ഗുഞ്ജാഭൂഷാ ഫണീന്ദ്രകൃതവേഷാ ||85||

അങ്കേ ശുകിനീ ഗീതേ കൗതുകിനീ പരിസരേ ച ഗായകിനീ |
ജയസി സവിധേ‌உമ്ബ ഭൈരവമണ്ഡലിനീ ശ്രവസി ശങ്ഖകുന്ഡലിനീ ||86||

പ്രണതജനതാപവര്ഗാ കൃതബഹുസര്ഗാ സസിംഹസംസര്ഗാ |
കാമാക്ഷി മുദിതഭര്ഗാ ഹതരിപുവര്ഗാ ത്വമേവ സാ ദുര്ഗാ ||87||

ശ്രവണചലദ്വേതണ്ഡാ സമരോദ്ദണ്ഡാ ധുതാസുരശിഖണ്ഡാ |
ദേവി കലിതാന്ത്രഷണ്ഡാ ധൃതനരമുണ്ഡാ ത്വമേവ ചാമുണ്ഡാ ||88||

ഉര്വീധരേന്ദ്രകന്യേ ദര്വീഭരിതേന ഭക്തപൂരേണ |
ഗുര്വീമകിംചനാര്തി ഖര്വീകുരുഷേ ത്വമേവ കാമാക്ഷി ||89||

താഡിതരിപുപരിപീഡനഭയഹരണ നിപുണഹലമുസലാ |
ക്രോഡപതിഭീഷണമുഖീ ക്രീഡസി ജഗതി ത്വമേവ കാമാക്ഷി ||90||

സ്മരമഥനവരണലോലാ മന്മഥഹേലാവിലാസമണിശാലാ |
കനകരുചിചൗര്യശീലാ ത്വമമ്ബ ബാലാ കരാബ്ജധൃതമാലാ ||91||

വിമലപടീ കമലകുടീ പുസ്തകരുദ്രാക്ഷശസ്തഹസ്തപുടീ |
കാമാക്ഷി പക്ഷ്മലാക്ഷീ കലിതവിപഞ്ചീ വിഭാസി വൈരിഞ്ചീ ||92||

കുങ്കുമരുചിപിങ്ഗമസൃക്പങ്കിലമുണ്ഡാലിമണ്ഡിതം മാതഃ |
ശ്രീകാമാക്ഷി തദീയസങ്ഗമകലാമന്ദീഭവത്കൗതുകഃ
ജയതി തവ രൂപധേയം ജപപടപുസ്തകവരാഭയകരാബ്ജമ് ||93||

കനകമണികലിതഭൂഷാം കാലായസകലഹശീലകാന്തികലാമ് |
കാമാക്ഷി ശീലയേ ത്വാം കപാലശൂലാഭിരാമകരകമലാമ് ||94||

ലോഹിതിമപുഞ്ജമധ്യേ മോഹിതഭുവനേ മുദാ നിരീക്ഷന്തേ |
വദനം തവ കുവയുഗലം കാഞ്ചീസീമാം ച കേ‌உപി കാമാക്ഷി ||95||

ജലധിദ്വിഗുണിതഹുതബഹദിശാദിനേശ്വരകലാശ്വിനേയദലൈഃ |
നലിനൈര്മഹേശി ഗച്ഛസി സര്വോത്തരകരകമലദലമമലമ് ||96||

സത്കൃതദേശികചരണാഃ സബീജനിര്ബീജയോഗനിശ്രേണ്യാ |
അപവര്ഗസൗധവലഭീമാരോഹന്ത്യമ്ബ കേ‌உപി തവ കൃപയാ ||97||

അന്തരപി ബഹിരപി ത്വം ജന്തുതതേരന്തകാന്തകൃദഹന്തേ |
ചിന്തിതസന്താനവതാം സന്തതമപി തന്തനീഷി മഹിമാനമ് ||98||

കലമഞ്ജുലവാഗനുമിതഗലപഞ്ജരഗതശുകഗ്രഹൗത്കണ്ഠ്യാത് |
അമ്ബ രദനാമ്ബരം തേ ബിമ്ബഫലം ശമ്ബരാരിണാ ന്യസ്തമ് ||99||

ജയ ജയ ജഗദമ്ബ ശിവേ ജയ ജയ കാമാക്ഷി ജയ ജയാദ്രിസുതേ |
ജയ ജയ മഹേശദയിതേ ജയ ജയ ചിദ്ഗഗനകൗമുദീധാരേ ||100||

ആര്യാശതകം ഭക്ത്യാ പഠതാമാര്യാകടാക്ഷേണ |
നിസ്സരതി വദനകമലാദ്വാണീ പീയൂഷധോരണീ ദിവ്യാ ||101||

|| ഇതി ആര്യാശതകം സമ്പൂര്ണമ് ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics