Devanagari,Sanskrit,Hindi

Maa Telugu Talliki Malle Poodanda – Devanagari

Comments Off on Maa Telugu Talliki Malle Poodanda – Devanagari 28 April 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam). View this in सरल दॆवनागरी (हिंन्दी), with simplified anuswaras for easy reading.
 

रचन: शङ्करम्बाडि सुन्दराचारि

मा तेलुगु तल्लिकि मल्लेपूदण्ड
मा कन्न तल्लिकि मङ्गलारतुलु

कडुपुलो बङ्गारु कनुचूपुलो करुण
चिरुनव्वुलो सिरुलु दोरलिञ्चु मातल्लि
गल गला गोदारि कदलि पोतुण्टेनु
बिर बिरा कृष्णम्म परुगुलिडुतुण्टेनु
बङ्गारु पण्टले पण्डुतायि
मुरिपाल मुत्यालु दोरलुतायि
अमरावती नगर अपुरूप शिल्पालु
त्यागय्य गोन्तुलो ताराडु नादालु
तिक्कय्य कलमुलो तिय्यन्दनालु
नित्यमै, निखिलमै निलचियुण्डेदाक
रुद्रम्म भुज शक्ति, मल्लम्म पति भक्ति
तिम्मरुसु धीयुक्ति, कृष्णरायल कीर्ति
मा चेवुलु रिङ्गुमनि मारुम्रोगेदाक
नी आटले आडुतां, नी पाटले पाडुतां
जै तेलुगु तल्ली! जै तेलुगु तल्ली!

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics