Oriya

Lalita Ashtottara Sata Namaavali – Oriya

Comments Off on Lalita Ashtottara Sata Namaavali – Oriya 10 August 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 
ଓଂ ରଜତାଚଲ ଶୃଂଗାଗ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ହିମାଚଲ ମହାଵଂଶ ପାଵନାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଶଂକରାର୍ଧାଂଗ ସୌଂଦର୍ୟ ଶରୀରାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଲସନ୍ମରକତ ସ୍ଵଚ୍ଚ ଵିଗ୍ରହାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ମହାତିଶୟ ସୌଂଦର୍ୟ ଲାଵଣ୍ୟାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଶଶାଂକଶେଖର ପ୍ରାଣଵଲ୍ଲଭାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସଦା ପଂଚଦଶାତ୍ମୈକ୍ୟ ସ୍ଵରୂପାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଵଜ୍ରମାଣିକ୍ୟ କଟକ କିରୀଟାୟୈ ନମଃ
ଓଂ କସ୍ତୂରୀ ତିଲକୋଲ୍ଲାସିତ ନିଟଲାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଭସ୍ମରେଖାଂକିତ ଲସନ୍ମସ୍ତକାୟୈ ନମଃ || 10 ||
ଓଂ ଵିକଚାଂଭୋରୁହଦଳ ଲୋଚନାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଶରଚ୍ଚାଂପେୟ ପୁଷ୍ପାଭ ନାସିକାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଲସତ୍କାଂଚନ ତାଟଂକ ୟୁଗଳାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ମଣିଦର୍ପଣ ସଂକାଶ କପୋଲାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ତାଂବୂଲପୂରିତସ୍ମେର ଵଦନାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସୁପକ୍ଵଦାଡିମୀବୀଜ ଵଦନାୟୈ ନମଃ
ଓଂ କଂବୁପୂଗ ସମଚ୍ଛାୟ କଂଧରାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସ୍ଥୂଲମୁକ୍ତାଫଲୋଦାର ସୁହାରାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଗିରୀଶବଦ୍ଦମାଂଗଳ୍ୟ ମଂଗଳାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ପଦ୍ମପାଶାଂକୁଶ ଲସତ୍କରାବ୍ଜାୟୈ ନମଃ || 20 ||
ଓଂ ପଦ୍ମକୈରଵ ମଂଦାର ସୁମାଲିନ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସୁଵର୍ଣ କୁଂଭୟୁଗ୍ମାଭ ସୁକୁଚାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ରମଣୀୟଚତୁର୍ଭାହୁ ସଂୟୁକ୍ତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ କନକାଂଗଦ କେୟୂର ଭୂଷିତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ବୃହତ୍ସୌଵର୍ଣ ସୌଂଦର୍ୟ ଵସନାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ବୃହନ୍ନିତଂବ ଵିଲସଜ୍ଜଘନାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସୌଭାଗ୍ୟଜାତ ଶୃଂଗାର ମଧ୍ୟମାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଦିଵ୍ୟଭୂଷଣସଂଦୋହ ରଂଜିତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ପାରିଜାତଗୁଣାଧିକ୍ୟ ପଦାବ୍ଜାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସୁପଦ୍ମରାଗସଂକାଶ ଚରଣାୟୈ ନମଃ || 30 ||
ଓଂ କାମକୋଟି ମହାପଦ୍ମ ପୀଠସ୍ଥାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀକଂଠନେତ୍ର କୁମୁଦ ଚଂଦ୍ରିକାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସଚାମର ରମାଵାଣୀ ଵିରାଜିତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଭକ୍ତ ରକ୍ଷଣ ଦାକ୍ଷିଣ୍ୟ କଟାକ୍ଷାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଭୂତେଶାଲିଂଗନୋଧ୍ବୂତ ପୁଲକାଂଗ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଅନଂଗଭଂଗଜନ କାପାଂଗ ଵୀକ୍ଷଣାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମୋପେଂଦ୍ର ଶିରୋରତ୍ନ ରଂଜିତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଶଚୀମୁଖ୍ୟାମରଵଧୂ ସେଵିତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଲୀଲାକଲ୍ପିତ ବ୍ରହ୍ମାଂଡମଂଡଲାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଅମୃତାଦି ମହାଶକ୍ତି ସଂଵୃତାୟୈ ନମଃ || 40 ||
ଓଂ ଏକାପତ୍ର ସାମ୍ରାଜ୍ୟଦାୟିକାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସନକାଦି ସମାରାଧ୍ୟ ପାଦୁକାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଦେଵର୍ଷଭିସ୍ତୂୟମାନ ଵୈଭଵାୟୈ ନମଃ
ଓଂ କଲଶୋଦ୍ଭଵ ଦୁର୍ଵାସ ପୂଜିତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ମତ୍ତେଭଵକ୍ତ୍ର ଷଡ୍ଵକ୍ତ୍ର ଵତ୍ସଲାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଚକ୍ରରାଜ ମହାୟଂତ୍ର ମଧ୍ୟଵର୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଚିଦଗ୍ନିକୁଂଡସଂଭୂତ ସୁଦେହାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଶଶାଂକଖଂଡସଂୟୁକ୍ତ ମକୁଟାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ମତ୍ତହଂସଵଧୂ ମଂଦଗମନାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଵଂଦାରୁଜନସଂଦୋହ ଵଂଦିତାୟୈ ନମଃ || 50 ||
ଓଂ ଅଂତର୍ମୁଖ ଜନାନଂଦ ଫଲଦାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ପତିଵ୍ରତାଂଗନାଭୀଷ୍ଟ ଫଲଦାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଅଵ୍ୟାଜକରୁଣାପୂରପୂରିତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ନିତାଂତ ସଚ୍ଚିଦାନଂଦ ସଂୟୁକ୍ତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସହସ୍ରସୂର୍ୟ ସଂୟୁକ୍ତ ପ୍ରକାଶାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ରତ୍ନଚିଂତାମଣି ଗୃହମଧ୍ୟସ୍ଥାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ହାନିଵୃଦ୍ଧି ଗୁଣାଧିକ୍ୟ ରହିତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ମହାପଦ୍ମାଟଵୀମଧ୍ୟ ନିଵାସାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଜାଗ୍ରତ ସ୍ଵପ୍ନ ସୁଷୁପ୍ତୀନାଂ ସାକ୍ଷିଭୂତ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ମହାପାପୌଘପାପାନାଂ ଵିନାଶିନ୍ୟୈ ନମଃ || 60 ||
ଓଂ ଦୁଷ୍ଟଭୀତି ମହାଭୀତି ଭଂଜନାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସମସ୍ତ ଦେଵଦନୁଜ ପ୍ରେରକାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସମସ୍ତ ହୃଦୟାଂଭୋଜ ନିଲୟାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଅନାହତ ମହାପଦ୍ମ ମଂଦିରାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସହସ୍ରାର ସରୋଜାତ ଵାସିତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ପୁନରାଵୃତ୍ତିରହିତ ପୁରସ୍ଥାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଵାଣୀ ଗାୟତ୍ରୀ ସାଵିତ୍ରୀ ସନ୍ନୁତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ରମାଭୂମିସୁତାରାଧ୍ୟ ପଦାବ୍ଜାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଲୋପାମୁଦ୍ରାର୍ଚିତ ଶ୍ରୀମଚ୍ଚରଣାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସହସ୍ରରତି ସୌଂଦର୍ୟ ଶରୀରାୟୈ ନମଃ || 70 ||
ଓଂ ଭାଵନାମାତ୍ର ସଂତୁଷ୍ଟ ହୃଦୟାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସତ୍ୟସଂପୂର୍ଣ ଵିଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧିଦାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ତ୍ରିଲୋଚନ କୃତୋଲ୍ଲାସ ଫଲଦାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସୁଧାବ୍ଧି ମଣିଦ୍ଵୀପ ମଧ୍ୟଗାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଦକ୍ଷାଧ୍ଵର ଵିନିର୍ଭେଦ ସାଧନାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀନାଥ ସୋଦରୀଭୂତ ଶୋଭିତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଚଂଦ୍ରଶେଖର ଭକ୍ତାର୍ତି ଭଂଜନାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵୋପାଧି ଵିନିର୍ମୁକ୍ତ ଚୈତନ୍ୟାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ନାମପାରାୟଣାଭୀଷ୍ଟ ଫଲଦାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ତିରୋଧାନ ସଂକଲ୍ପାୟୈ ନମଃ || 80 ||
ଓଂ ଶ୍ରୀଷୋଡଶାକ୍ଷରି ମଂତ୍ର ମଧ୍ୟଗାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଅନାଦ୍ୟଂତ ସ୍ଵୟଂଭୂତ ଦିଵ୍ୟମୂର୍ତ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଭକ୍ତହଂସ ପରୀମୁଖ୍ୟ ଵିୟୋଗାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ମାତୃ ମଂଡଲ ସଂୟୁକ୍ତ ଲଲିତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଭଂଡଦୈତ୍ୟ ମହସତ୍ତ୍ଵ ନାଶନାୟୈ ନମଃ
ଓଂ କ୍ରୂରଭଂଡ ଶିରଛ୍ଚେଦ ନିପୁଣାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଧାତ୍ର୍ୟଚ୍ୟୁତ ସୁରାଧୀଶ ସୁଖଦାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଚଂଡମୁଂଡନିଶୁଂଭାଦି ଖଂଡନାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ରକ୍ତାକ୍ଷ ରକ୍ତଜିହ୍ଵାଦି ଶିକ୍ଷଣାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ମହିଷାସୁରଦୋର୍ଵୀର୍ୟ ନିଗ୍ରହୟୈ ନମଃ || 90 ||
ଓଂ ଅଭ୍ରକେଶ ମହୋତ୍ସାହ କାରଣାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ମହେଶୟୁକ୍ତ ନଟନ ତତ୍ପରାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ନିଜଭର୍ତୃ ମୁଖାଂଭୋଜ ଚିଂତନାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଵୃଷଭଧ୍ଵଜ ଵିଜ୍ଞାନ ଭାଵନାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁଜରାରୋଗ ଭଂଜନାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଵିଦେହମୁକ୍ତି ଵିଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧିଦାୟୈ ନମଃ
ଓଂ କାମକ୍ରୋଧାଦି ଷଡ୍ଵର୍ଗ ନାଶନାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ରାଜରାଜାର୍ଚିତ ପଦସରୋଜାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵଵେଦାଂତ ସଂସିଦ୍ଦ ସୁତତ୍ତ୍ଵାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀ ଵୀରଭକ୍ତ ଵିଜ୍ଞାନ ନିଧାନାୟୈ ନମଃ || 100 ||
ଓଂ ଆଶେଷ ଦୁଷ୍ଟଦନୁଜ ସୂଦନାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସାକ୍ଷାଚ୍ଚ୍ରୀଦକ୍ଷିଣାମୂର୍ତି ମନୋଜ୍ଞାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ହୟମେଥାଗ୍ର ସଂପୂଜ୍ୟ ମହିମାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଦକ୍ଷପ୍ରଜାପତିସୁତ ଵେଷାଢ୍ୟାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସୁମବାଣେକ୍ଷୁ କୋଦଂଡ ମଂଡିତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ନିତ୍ୟୟୌଵନ ମାଂଗଲ୍ୟ ମଂଗଳାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ମହାଦେଵ ସମାୟୁକ୍ତ ଶରୀରାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ମହାଦେଵ ରତ୍ୟୌତ୍ସୁକ୍ୟ ମହଦେଵ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଚତୁର୍ଵିଂଶତଂତ୍ର୍ୟୈକ ରୂପାୟୈ ||108 ||

ଶ୍ରୀ ଲଲିତାଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମାଵଳି ସଂପୂର୍ଣମ

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics