Bengali

Lalita Ashtottara Sata Namaavali – Bengali

Comments Off on Lalita Ashtottara Sata Namaavali – Bengali 10 August 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 
ওং রজতাচল শৃংগাগ্র মধ্য়স্থায়ৈ নমঃ
ওং হিমাচল মহাবংশ পাবনায়ৈ নমঃ
ওং শংকরার্ধাংগ সৌংদর্য় শরীরায়ৈ নমঃ
ওং লসন্মরকত স্বচ্চ বিগ্রহায়ৈ নমঃ
ওং মহাতিশয় সৌংদর্য় লাবণ্য়ায়ৈ নমঃ
ওং শশাংকশেখর প্রাণবল্লভায়ৈ নমঃ
ওং সদা পংচদশাত্মৈক্য় স্বরূপায়ৈ নমঃ
ওং বজ্রমাণিক্য় কটক কিরীটায়ৈ নমঃ
ওং কস্তূরী তিলকোল্লাসিত নিটলায়ৈ নমঃ
ওং ভস্মরেখাংকিত লসন্মস্তকায়ৈ নমঃ || 1০ ||
ওং বিকচাংভোরুহদল লোচনায়ৈ নমঃ
ওং শরচ্চাংপেয় পুষ্পাভ নাসিকায়ৈ নমঃ
ওং লসত্কাংচন তাটংক য়ুগলায়ৈ নমঃ
ওং মণিদর্পণ সংকাশ কপোলায়ৈ নমঃ
ওং তাংবূলপূরিতস্মের বদনায়ৈ নমঃ
ওং সুপক্বদাডিমীবীজ বদনায়ৈ নমঃ
ওং কংবুপূগ সমচ্ছায় কংধরায়ৈ নমঃ
ওং স্থূলমুক্তাফলোদার সুহারায়ৈ নমঃ
ওং গিরীশবদ্দমাংগল্য় মংগলায়ৈ নমঃ
ওং পদ্মপাশাংকুশ লসত্করাব্জায়ৈ নমঃ || 2০ ||
ওং পদ্মকৈরব মংদার সুমালিন্য়ৈ নমঃ
ওং সুবর্ণ কুংভয়ুগ্মাভ সুকুচায়ৈ নমঃ
ওং রমণীয়চতুর্ভাহু সংয়ুক্তায়ৈ নমঃ
ওং কনকাংগদ কেয়ূর ভূষিতায়ৈ নমঃ
ওং বৃহত্সৌবর্ণ সৌংদর্য় বসনায়ৈ নমঃ
ওং বৃহন্নিতংব বিলসজ্জঘনায়ৈ নমঃ
ওং সৌভাগ্য়জাত শৃংগার মধ্য়মায়ৈ নমঃ
ওং দিব্য়ভূষণসংদোহ রংজিতায়ৈ নমঃ
ওং পারিজাতগুণাধিক্য় পদাব্জায়ৈ নমঃ
ওং সুপদ্মরাগসংকাশ চরণায়ৈ নমঃ || 3০ ||
ওং কামকোটি মহাপদ্ম পীঠস্থায়ৈ নমঃ
ওং শ্রীকংঠনেত্র কুমুদ চংদ্রিকায়ৈ নমঃ
ওং সচামর রমাবাণী বিরাজিতায়ৈ নমঃ
ওং ভক্ত রক্ষণ দাক্ষিণ্য় কটাক্ষায়ৈ নমঃ
ওং ভূতেশালিংগনোধ্বূত পুলকাংগ্য়ৈ নমঃ
ওং অনংগভংগজন কাপাংগ বীক্ষণায়ৈ নমঃ
ওং ব্রহ্মোপেংদ্র শিরোরত্ন রংজিতায়ৈ নমঃ
ওং শচীমুখ্য়ামরবধূ সেবিতায়ৈ নমঃ
ওং লীলাকল্পিত ব্রহ্মাংডমংডলায়ৈ নমঃ
ওং অমৃতাদি মহাশক্তি সংবৃতায়ৈ নমঃ || 4০ ||
ওং একাপত্র সাম্রাজ্য়দায়িকায়ৈ নমঃ
ওং সনকাদি সমারাধ্য় পাদুকায়ৈ নমঃ
ওং দেবর্ষভিস্তূয়মান বৈভবায়ৈ নমঃ
ওং কলশোদ্ভব দুর্বাস পূজিতায়ৈ নমঃ
ওং মত্তেভবক্ত্র ষড্বক্ত্র বত্সলায়ৈ নমঃ
ওং চক্ররাজ মহায়ংত্র মধ্য়বর্য়ৈ নমঃ
ওং চিদগ্নিকুংডসংভূত সুদেহায়ৈ নমঃ
ওং শশাংকখংডসংয়ুক্ত মকুটায়ৈ নমঃ
ওং মত্তহংসবধূ মংদগমনায়ৈ নমঃ
ওং বংদারুজনসংদোহ বংদিতায়ৈ নমঃ || 5০ ||
ওং অংতর্মুখ জনানংদ ফলদায়ৈ নমঃ
ওং পতিব্রতাংগনাভীষ্ট ফলদায়ৈ নমঃ
ওং অব্য়াজকরুণাপূরপূরিতায়ৈ নমঃ
ওং নিতাংত সচ্চিদানংদ সংয়ুক্তায়ৈ নমঃ
ওং সহস্রসূর্য় সংয়ুক্ত প্রকাশায়ৈ নমঃ
ওং রত্নচিংতামণি গৃহমধ্য়স্থায়ৈ নমঃ
ওং হানিবৃদ্ধি গুণাধিক্য় রহিতায়ৈ নমঃ
ওং মহাপদ্মাটবীমধ্য় নিবাসায়ৈ নমঃ
ওং জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তীনাং সাক্ষিভূত্য়ৈ নমঃ
ওং মহাপাপৌঘপাপানাং বিনাশিন্য়ৈ নমঃ || 6০ ||
ওং দুষ্টভীতি মহাভীতি ভংজনায়ৈ নমঃ
ওং সমস্ত দেবদনুজ প্রেরকায়ৈ নমঃ
ওং সমস্ত হৃদয়াংভোজ নিলয়ায়ৈ নমঃ
ওং অনাহত মহাপদ্ম মংদিরায়ৈ নমঃ
ওং সহস্রার সরোজাত বাসিতায়ৈ নমঃ
ওং পুনরাবৃত্তিরহিত পুরস্থায়ৈ নমঃ
ওং বাণী গায়ত্রী সাবিত্রী সন্নুতায়ৈ নমঃ
ওং রমাভূমিসুতারাধ্য় পদাব্জায়ৈ নমঃ
ওং লোপামুদ্রার্চিত শ্রীমচ্চরণায়ৈ নমঃ
ওং সহস্ররতি সৌংদর্য় শরীরায়ৈ নমঃ || 7০ ||
ওং ভাবনামাত্র সংতুষ্ট হৃদয়ায়ৈ নমঃ
ওং সত্য়সংপূর্ণ বিজ্ঞান সিদ্ধিদায়ৈ নমঃ
ওং ত্রিলোচন কৃতোল্লাস ফলদায়ৈ নমঃ
ওং সুধাব্ধি মণিদ্বীপ মধ্য়গায়ৈ নমঃ
ওং দক্ষাধ্বর বিনির্ভেদ সাধনায়ৈ নমঃ
ওং শ্রীনাথ সোদরীভূত শোভিতায়ৈ নমঃ
ওং চংদ্রশেখর ভক্তার্তি ভংজনায়ৈ নমঃ
ওং সর্বোপাধি বিনির্মুক্ত চৈতন্য়ায়ৈ নমঃ
ওং নামপারায়ণাভীষ্ট ফলদায়ৈ নমঃ
ওং সৃষ্টি স্থিতি তিরোধান সংকল্পায়ৈ নমঃ || 8০ ||
ওং শ্রীষোডশাক্ষরি মংত্র মধ্য়গায়ৈ নমঃ
ওং অনাদ্য়ংত স্বয়ংভূত দিব্য়মূর্ত্য়ৈ নমঃ
ওং ভক্তহংস পরীমুখ্য় বিয়োগায়ৈ নমঃ
ওং মাতৃ মংডল সংয়ুক্ত ললিতায়ৈ নমঃ
ওং ভংডদৈত্য় মহসত্ত্ব নাশনায়ৈ নমঃ
ওং ক্রূরভংড শিরছ্চেদ নিপুণায়ৈ নমঃ
ওং ধাত্র্য়চ্য়ুত সুরাধীশ সুখদায়ৈ নমঃ
ওং চংডমুংডনিশুংভাদি খংডনায়ৈ নমঃ
ওং রক্তাক্ষ রক্তজিহ্বাদি শিক্ষণায়ৈ নমঃ
ওং মহিষাসুরদোর্বীর্য় নিগ্রহয়ৈ নমঃ || 9০ ||
ওং অভ্রকেশ মহোত্সাহ কারণায়ৈ নমঃ
ওং মহেশয়ুক্ত নটন তত্পরায়ৈ নমঃ
ওং নিজভর্তৃ মুখাংভোজ চিংতনায়ৈ নমঃ
ওং বৃষভধ্বজ বিজ্ঞান ভাবনায়ৈ নমঃ
ওং জন্মমৃত্য়ুজরারোগ ভংজনায়ৈ নমঃ
ওং বিদেহমুক্তি বিজ্ঞান সিদ্ধিদায়ৈ নমঃ
ওং কামক্রোধাদি ষড্বর্গ নাশনায়ৈ নমঃ
ওং রাজরাজার্চিত পদসরোজায়ৈ নমঃ
ওং সর্ববেদাংত সংসিদ্দ সুতত্ত্বায়ৈ নমঃ
ওং শ্রী বীরভক্ত বিজ্ঞান নিধানায়ৈ নমঃ || 1০০ ||
ওং আশেষ দুষ্টদনুজ সূদনায়ৈ নমঃ
ওং সাক্ষাচ্চ্রীদক্ষিণামূর্তি মনোজ্ঞায়ৈ নমঃ
ওং হয়মেথাগ্র সংপূজ্য় মহিমায়ৈ নমঃ
ওং দক্ষপ্রজাপতিসুত বেষাঢ্য়ায়ৈ নমঃ
ওং সুমবাণেক্ষু কোদংড মংডিতায়ৈ নমঃ
ওং নিত্য়য়ৌবন মাংগল্য় মংগলায়ৈ নমঃ
ওং মহাদেব সমায়ুক্ত শরীরায়ৈ নমঃ
ওং মহাদেব রত্য়ৌত্সুক্য় মহদেব্য়ৈ নমঃ
ওং চতুর্বিংশতংত্র্য়ৈক রূপায়ৈ ||1০8 ||

শ্রী ললিতাষ্টোত্তর শতনামাবলি সংপূর্ণম

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics