Bengali

Lakshmi Narasimha Ashtottara Sata Namavali – Bengali

0 Comments 12 August 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 
ওং নারসিংহায় নমঃ
ওং মহাসিংহায় নমঃ
ওং দিব্য় সিংহায় নমঃ
ওং মহাবলায় নমঃ
ওং উগ্র সিংহায় নমঃ
ওং মহাদেবায় নমঃ
ওং স্তংভজায় নমঃ
ওং উগ্রলোচনায় নমঃ
ওং রৌদ্রায় নমঃ
ওং সর্বাদ্ভুতায় নমঃ || 1০ ||
ওং শ্রীমতে নমঃ
ওং য়োগানংদায় নমঃ
ওং ত্রিবিক্রমায় নমঃ
ওং হরয়ে নমঃ
ওং কোলাহলায় নমঃ
ওং চক্রিণে নমঃ
ওং বিজয়ায় নমঃ
ওং জয়বর্ণনায় নমঃ
ওং পংচাননায় নমঃ
ওং পরব্রহ্মণে নমঃ || 2০ ||
ওং অঘোরায় নমঃ
ওং ঘোর বিক্রমায় নমঃ
ওং জ্বলন্মুখায় নমঃ
ওং মহা জ্বালায় নমঃ
ওং জ্বালামালিনে নমঃ
ওং মহা প্রভবে নমঃ
ওং নিটলাক্ষায় নমঃ
ওং সহস্রাক্ষায় নমঃ
ওং দুর্নিরীক্ষায় নমঃ
ওং প্রতাপনায় নমঃ || 3০ ||
ওং মহাদংষ্ট্রায়ুধায় নমঃ
ওং প্রাজ্ঞায় নমঃ
ওং চংডকোপিনে নমঃ
ওং সদাশিবায় নমঃ
ওং হিরণ্য়ক শিপুধ্বংসিনে নমঃ
ওং দৈত্য়দান বভংজনায় নমঃ
ওং গুণভদ্রায় নমঃ
ওং মহাভদ্রায় নমঃ
ওং বলভদ্রকায় নমঃ
ওং সুভদ্রকায় নমঃ || 4০ ||
ওং করালায় নমঃ
ওং বিকরালায় নমঃ
ওং বিকর্ত্রে নমঃ
ওং সর্বর্ত্রকায় নমঃ
ওং শিংশুমারায় নমঃ
ওং ত্রিলোকাত্মনে নমঃ
ওং ঈশায় নমঃ
ওং সর্বেশ্বরায় নমঃ
ওং বিভবে নমঃ
ওং ভৈরবাডংবরায় নমঃ || 5০ ||
ওং দিব্য়ায় নমঃ
ওং অচ্য়ুতায় নমঃ
ওং কবয়ে নমঃ
ওং মাধবায় নমঃ
ওং অধোক্ষজায় নমঃ
ওং অক্ষরায় নমঃ
ওং শর্বায় নমঃ
ওং বনমালিনে নমঃ
ওং বরপ্রদায় নমঃ
ওং অধ্ভুতায় নমঃ
ওং ভব্য়ায় নমঃ
ওং শ্রীবিষ্ণবে নমঃ
ওং পুরুষোত্তমায় নমঃ
ওং অনঘাস্ত্রায় নমঃ
ওং নখাস্ত্রায় নমঃ
ওং সূর্য় জ্য়োতিষে নমঃ
ওং সুরেশ্বরায় নমঃ
ওং সহস্রবাহবে নমঃ
ওং সর্বজ্ঞায় নমঃ || 7০ ||
ওং সর্বসিদ্ধ প্রদায়কায় নমঃ
ওং বজ্রদংষ্ট্রয় নমঃ
ওং বজ্রনখায় নমঃ
ওং মহানংদায় নমঃ
ওং পরংতপায় নমঃ
ওং সর্বমংত্রৈক রূপায় নমঃ
ওং সর্বতংত্রাত্মকায় নমঃ
ওং অব্য়ক্তায় নমঃ
ওং সুব্য়ক্তায় নমঃ || 8০ ||
ওং বৈশাখ শুক্ল ভূতোত্ধায় নমঃ
ওং শরণাগত বত্সলায় নমঃ
ওং উদার কীর্তয়ে নমঃ
ওং পুণ্য়াত্মনে নমঃ
ওং দংড বিক্রমায় নমঃ
ওং বেদত্রয় প্রপূজ্য়ায় নমঃ
ওং ভগবতে নমঃ
ওং পরমেশ্বরায় নমঃ
ওং শ্রী বত্সাংকায় নমঃ || 9০ ||
ওং শ্রীনিবাসায় নমঃ
ওং জগদ্ব্য়পিনে নমঃ
ওং জগন্ময়ায় নমঃ
ওং জগত্ভালায় নমঃ
ওং জগন্নাধায় নমঃ
ওং মহাকায়ায় নমঃ
ওং দ্বিরূপভ্রতে নমঃ
ওং পরমাত্মনে নমঃ
ওং পরজ্য়োতিষে নমঃ
ওং নির্গুণায় নমঃ || 1০০ ||
ওং নৃকে সরিণে নমঃ
ওং পরতত্ত্বায় নমঃ
ওং পরংধাম্নে নমঃ
ওং সচ্চিদানংদ বিগ্রহায় নমঃ
ওং লক্ষ্মীনৃসিংহায় নমঃ
ওং সর্বাত্মনে নমঃ
ওং ধীরায় নমঃ
ওং প্রহ্লাদ পালকায় নমঃ
ওং শ্রী লক্ষ্মী নরসিংহায় নমঃ || 1০8 ||

Share your view

Post a comment

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics