English

Krishna Ashtakam – English

2 Comments 23 December 2010

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This is in romanized sanskrit according to IAST standard. View this in plain english.
 
vasudeva sutaṃ devaṃ kaṃsa cāṇūra mardanam |
devakī paramānandaṃ kṛṣṇaṃ vande jagadgurum ||

atasī puṣpa saṅkāśaṃ hāra nūpura śobhitam |
ratna kaṅkaṇa keyūraṃ kṛṣṇaṃ vande jagadgurum ||

kuṭilālaka saṃyuktaṃ pūrṇacandra nibhānanam |
vilasat kuṇḍaladharaṃ kṛṣṇaṃ vande jagadguram ||

mandāra gandha saṃyuktaṃ cāruhāsaṃ caturbhujam |
barhi piṃchāva cūḍāṅgaṃ kṛṣṇaṃ vande jagadgurum ||

utphulla padmapatrākṣaṃ nīla jīmūta sannibham |
yādavānāṃ śiroratnaṃ kṛṣṇaṃ vande jagadgurum ||

rukmiṇī keḷi saṃyuktaṃ pītāmbara suśobhitam |
avāpta tulasī gandhaṃ kṛṣṇaṃ vande jagadgurum ||

gopikānāṃ kucadvanda kuṅkumāṅkita vakṣasam |
śrīniketaṃ maheṣvāsaṃ kṛṣṇaṃ vande jagadgurum ||

śrīvatsāṅkaṃ mahoraskaṃ vanamālā virājitam |
śaṅkhacakra dharaṃ devaṃ kṛṣṇaṃ vande jagadgurum ||

kṛṣṇāṣṭaka midaṃ puṇyaṃ prātarutthāya yaḥ paṭhet |
koṭijanma kṛtaṃ pāpaṃ smaraṇena vinaśyati ||

Read Related Stotrams:

– madhurāṣṭakam

– acyutāṣṭakam

– govindāṣṭakam

– śrīmad bhagavad gīta prathamo‌உdhyāyaḥ

– śrī viṣṇu sahasra nāma stotram

Your Comments

2 Comments so far

 1. Guest says:

  It would have been amazing if you could have provide the meaning of this amazing work also…

 2. Jagadish Gowda says:

  sir please upload krishastakam by adi shankarcharya

  Adi Sankaracharya’s
  Sri Krishnashtakam
  [The octet in praise of Lord Krishna]

  Bhaje vrajaika mandanam, samastha papa khandanam,
  Swabhaktha chitha ranjanam, sadaiva nanda nandanam,
  Supincha gucha masthakam, sunada venu hasthakam,
  Ananga raga sagaram, Namami Krishna sagaram. 1

  Manoja garva mochanam vishala lola lochanam,
  Vidhootha gopa sochanam namami padma lochanam,
  Kararavindha bhoodaram smithavaloka sundraram,
  Mahendra mana daranam, Namami Krishna varanam. 2

  Kadhambha soonu kundalam sucharu ganda mandalam,
  Vrajanganaika vallabham namami Krishna durlabham.
  Yasodhata samodhaya sagopaya sananandaya,
  Yutham sukhaika dayakam namami gopa nayakam. 3

  Sadhaiva pada pankajam madheeya manase nijam,
  Dadanamuthamalakam, namami Nanda balakam,
  Samastha dosha soshanam, samastha loka poshanam,
  Samastha gopa manasam, Namami nanda lalasam. 4

  Bhoovo bharavatharakam bhavabdi karma dharakam,
  Yasomathee kisorakam, namami chitha chorakam.
  Drugantha kantha banginam, sada sadala sanginam,
  Dine dine navam navam namami nanda sambhavam. 5

  Gunakaram sukhakaram krupakaram krupaparam,
  Suradwihannikarthanam, namami gopa nandanam.
  Naveenagopa naagaram naveena keli lampatam,
  Namami megha sundram thathith prabhalasathpatam. 6

  Samastha gopa nandanam, hrudambujaika modhanam,
  Namami kunja madhyagam, prasanna bhanu shobhanam.
  Nikamakamadhayakam drugantha charu sayakam,
  Rasalavenu gayakam, namami kunja nayakam. 7

  Vidagdha gopikaa mano manogna thalpasayinam,
  Namami kunja kanane pravrudha vahni payinam.
  Kisorakanthi ranchitham, druganjanam sushobitham,
  Gajendra moksa karinam, Namami sri viharinam. 8

  Yadha thadha yadha thadha thadiva krushna sathkadha,
  Maya sadaiva geeyathaam thadha krupa vidheeyathaam.
  Pramanikashtakadwayam japathyadheethya ya pumaan,
  Bhaveth sa nanda nandane bhave bhave subhakthiman. 9


Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics