PlainEnglish

Kasi Vishwanathashtakam – PlainEnglish

Comments Off on Kasi Vishwanathashtakam – PlainEnglish 26 February 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in plain english. View this in romanized english according to IAST standard.
 
gaMgaa taraMga ramaNeeya jaTaa kalaapaM
gauree niraMtara vibhooShita vaama bhaagaM
naaraayaNa priyamanaMga madaapahaaraM
vaaraaNasee purapatiM bhaja viSvanaadham || 1 ||

vaacaamagOcaramanEka guNa svaroopaM
vaageeSa viShNu sura sEvita paada padmaM
vaamENa vigraha varEna kalatravaMtaM
vaaraaNasee purapatiM bhaja viSvanaadham || 2 ||

bhootaadipaM bhujaga bhooShaNa bhooShitaaMgaM
vyaaghraaMjinaaM baradharaM, jaTilaM, trinEtraM
paaSaaMkuSaabhaya varaprada SoolapaaNiM
vaaraaNasee purapatiM bhaja viSvanaadham || 3 ||

seetaaMSu SObhita kireeTa viraajamaanaM
baalEkShaNaatala viSOShita paMcabaaNaM
naagaadhipaa racita baasura karNa pooraM
vaaraaNasee purapatiM bhaja viSvanaadham || 4 ||

paMcaananaM durita matta mataMgajaanaaM
naagaaMtakaM dhanuja puMgava pannaagaanaaM
daavaanalaM maraNa SOka jaraaTaveenaaM
vaaraaNasee purapatiM bhaja viSvanaadham || 5 ||

tEjOmayaM saguNa nirguNamadviteeyaM
aanaMda kaMdamaparaajita mapramEyaM
naagaatmakaM sakala niShkaLamaatma roopaM
vaaraaNasee purapatiM bhaja viSvanaadham || 6 ||

aaSaaM vihaaya parihRutya paraSya niMdaaM
paapE rathiM ca sunivaarya manassamaadhau
aadhaaya hRut-kamala madhya gataM parESaM
vaaraaNasee purapatiM bhaja viSvanaadham || 7 ||

raagaadhi dOSha rahitaM svajanaanuraagaM
vairaagya SaaMti nilayaM girijaa sahaayaM
maadhurya dhairya subhagaM garaLaabhiraamaM
vaaraaNasee purapatiM bhaja viSvanaadham || 8 ||

vaaraaNasee pura patE sthavanaM Sivasya
vyaakhyaatam aShTakamidaM paThatE manuShya
vidyaaM SriyaM vipula saukhyamanaMta keertiM
saMpraapya dEva nilayE labhatE ca mOkSham ||

viSvanaadhaaShTakamidaM puNyaM yaH paThEH Siva sannidhau
SivalOkamavaapnOti SivEnasaha mOdatE ||

Read Related Stotrams:

– li~ggaaShTakam
– chaMdra SEkharaaShTakam
– bilvaaShTakam
– Siva pa~jchaakShari stOtram
– Sree rudraM namakam

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics