Kannada

Kasi Vishwanathashtakam – Kannada

Comments Off on Kasi Vishwanathashtakam – Kannada 17 October 2010

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ. View this in ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ, with correct anuswaras marked.
 
ಗಂಗಾ ತರಂಗ ರಮಣೀಯ ಜಟಾ ಕಲಾಪಂ
ಗೌರೀ ನಿರಂತರ ವಿಭೂಷಿತ ವಾಮ ಭಾಗಂ
ನಾರಾಯಣ ಪ್ರಿಯಮನಂಗ ಮದಾಪಹಾರಂ
ವಾರಾಣಸೀ ಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಧಮ್ || 1 ||

ವಾಚಾಮಗೋಚರಮನೇಕ ಗುಣ ಸ್ವರೂಪಂ
ವಾಗೀಶ ವಿಷ್ಣು ಸುರ ಸೇವಿತ ಪಾದ ಪದ್ಮಂ
ವಾಮೇಣ ವಿಗ್ರಹ ವರೇನ ಕಲತ್ರವಂತಂ
ವಾರಾಣಸೀ ಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಧಮ್ || 2 ||

ಭೂತಾದಿಪಂ ಭುಜಗ ಭೂಷಣ ಭೂಷಿತಾಂಗಂ
ವ್ಯಾಘ್ರಾಂಜಿನಾಂ ಬರಧರಂ, ಜಟಿಲಂ, ತ್ರಿನೇತ್ರಂ
ಪಾಶಾಂಕುಶಾಭಯ ವರಪ್ರದ ಶೂಲಪಾಣಿಂ
ವಾರಾಣಸೀ ಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಧಮ್ || 3 ||

ಸೀತಾಂಶು ಶೋಭಿತ ಕಿರೀಟ ವಿರಾಜಮಾನಂ
ಬಾಲೇಕ್ಷಣಾತಲ ವಿಶೋಷಿತ ಪಂಚಬಾಣಂ
ನಾಗಾಧಿಪಾ ರಚಿತ ಬಾಸುರ ಕರ್ಣ ಪೂರಂ
ವಾರಾಣಸೀ ಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಧಮ್ || 4 ||

ಪಂಚಾನನಂ ದುರಿತ ಮತ್ತ ಮತಂಗಜಾನಾಂ
ನಾಗಾಂತಕಂ ಧನುಜ ಪುಂಗವ ಪನ್ನಾಗಾನಾಂ
ದಾವಾನಲಂ ಮರಣ ಶೋಕ ಜರಾಟವೀನಾಂ
ವಾರಾಣಸೀ ಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಧಮ್ || 5 ||

ತೇಜೋಮಯಂ ಸಗುಣ ನಿರ್ಗುಣಮದ್ವಿತೀಯಂ
ಆನಂದ ಕಂದಮಪರಾಜಿತ ಮಪ್ರಮೇಯಂ
ನಾಗಾತ್ಮಕಂ ಸಕಲ ನಿಷ್ಕಳಮಾತ್ಮ ರೂಪಂ
ವಾರಾಣಸೀ ಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಧಮ್ || 6 ||

ಆಶಾಂ ವಿಹಾಯ ಪರಿಹೃತ್ಯ ಪರಶ್ಯ ನಿಂದಾಂ
ಪಾಪೇ ರಥಿಂ ಚ ಸುನಿವಾರ್ಯ ಮನಸ್ಸಮಾಧೌ
ಆಧಾಯ ಹೃತ್-ಕಮಲ ಮಧ್ಯ ಗತಂ ಪರೇಶಂ
ವಾರಾಣಸೀ ಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಧಮ್ || 7 ||

ರಾಗಾಧಿ ದೋಷ ರಹಿತಂ ಸ್ವಜನಾನುರಾಗಂ
ವೈರಾಗ್ಯ ಶಾಂತಿ ನಿಲಯಂ ಗಿರಿಜಾ ಸಹಾಯಂ
ಮಾಧುರ್ಯ ಧೈರ್ಯ ಸುಭಗಂ ಗರಳಾಭಿರಾಮಂ
ವಾರಾಣಸೀ ಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಧಮ್ || 8 ||

ವಾರಾಣಸೀ ಪುರ ಪತೇ ಸ್ಥವನಂ ಶಿವಸ್ಯ
ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಮ್ ಅಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪಠತೇ ಮನುಷ್ಯ
ವಿದ್ಯಾಂ ಶ್ರಿಯಂ ವಿಪುಲ ಸೌಖ್ಯಮನಂತ ಕೀರ್ತಿಂ
ಸಂಪ್ರಾಪ್ಯ ದೇವ ನಿಲಯೇ ಲಭತೇ ಚ ಮೋಕ್ಷಮ್ ||

ವಿಶ್ವನಾಧಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇಃ ಶಿವ ಸನ್ನಿಧೌ
ಶಿವಲೋಕಮವಾಪ್ನೋತಿ ಶಿವೇನಸಹ ಮೋದತೇ ||

Read Related Stotrams:

– ಲಿಂಗಾಷ್ಟಕಮ್

– ಚಂದ್ರ ಶೇಖರಾಷ್ಟಕಮ್

– ಬಿಲ್ವಾಷ್ಟಕಮ್

– ಶಿವ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

– ಶ್ರೀ ರುದ್ರಂ ನಮಕಮ್

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics