PlainEnglish

Kanaka Dhaaraa Stotram – PlainEnglish

Comments Off on Kanaka Dhaaraa Stotram – PlainEnglish 26 February 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in plain english. View this in romanized english according to IAST standard.
 

Author: Shankaracharya

vaMdE vaMdaaru maMdaaramiMdiraanaMda kaMdalaM
amaMdaanaMda saMdOha baMdhuraM siMdhuraananam

aMgaM harEH pulakabhooShaNamaaSrayantee
bhRuMgaaMganEva mukuLaabharaNaM tamaalam |
aMgeekRutaakhila vibhootirapaaMgaleelaa
maaMgalyadaastu mama maMgaLadEvataayaaH || 1 ||

mugdhaa muhurvidadhatee vadanE muraarEH
prEmatrapaapraNihitaani gataagataani |
maalaadRuSOrmadhukareeva mahOtpalE yaa
saa mE SriyaM diSatu saagara saMbhavaa yaaH || 2 ||

aameelitaakShamadhigyama mudaa mukuMdam
aanaMdakaMdamanimEShamanaMga taMtram |
aakEkarasthitakaneenikapakShmanEtraM
bhootyai bhavanmama bhujaMga SayaaMganaa yaaH || 3 ||

baahvaMtarE madhujitaH SritakaustubhE yaa
haaraavaLeeva harineelamayee vibhaati |
kaamapradaa bhagavatOpi kaTaakShamaalaa
kaLyaaNamaavahatu mE kamalaalayaa yaaH || 4 ||

kaalaaMbudaaLi lalitOrasi kaiTabhaarEH
dhaaraadharE sphurati yaa taTidaMganEva |
maatussamastajagataaM mahaneeyamoortiH
bhadraaNi mE diSatu bhaargavanaMdanaa yaaH || 5 ||

praaptaM padaM prathamataH khalu yatprabhaavaat
maaMgalyabhaaji madhumaathini manmathEna |
mayyaapatEttadiha maMtharameekShaNaarthaM
maMdaalasaM cha makaraalaya kanyakaa yaaH || 6 ||

viSvaamarEMdra pada vibhrama daanadakSham
aanaMdahEturadhikaM muravidviShOpi |
eeShanniSheedatu mayi kShaNameekShaNaarthaM
iMdeevarOdara sahOdaramiMdiraa yaaH || 7 ||

iShTaa viSiShTamatayOpi yayaa dayaardra
dRuShTyaa triviShTapapadaM sulabhaM labhaMtE |
dRuShTiH prahRuShTa kamalOdara deeptiriShTaaM
puShTiM kRuSheeShTa mama puShkara viShTaraa yaaH || 8 ||

dadyaaddayaanu pavanO draviNaaMbudhaaraaM
asminnakiMchana vihaMga SiSau viShaNNE |
duShkarmagharmamapaneeya chiraaya dooraM
naaraayaNa praNayinee nayanaaMbuvaahaH || 9 ||

geerdEvatEti garuDadhvaja suMdareeti
SaakaMbareeti SaSiSEkhara vallabhEti |
sRuShTi sthiti praLaya kELiShu saMsthitaayai
tasyai namastribhuvanaika gurOstaruNyai || 10 ||

Srutyai namOstu Subhakarma phalaprasootyai
ratyai namOstu ramaNeeya guNaarNavaayai |
Saktyai namOstu Satapatra nikEtanaayai
puShTyai namOstu puruShOttama vallabhaayai || 11 ||

namOstu naaLeeka nibhaananaayai
namOstu dugdhOdadhi janmabhoomyai |
namOstu sOmaamRuta sOdaraayai
namOstu naaraayaNa vallabhaayai || 12 ||

namOstu hEmaaMbuja peeThikaayai
namOstu bhoomaMDala naayikaayai |
namOstu dEvaadi dayaaparaayai
namOstu Saarngaayudha vallabhaayai || 13 ||

namOstu dEvyai bhRugunaMdanaayai
namOstu viShNOrurasi sthitaayai |
namOstu lakShmyai kamalaalayaayai
namOstu daamOdara vallabhaayai || 14 ||

namOstu kaaMtyai kamalEkShaNaayai
namOstu bhootyai bhuvanaprasootyai |
namOstu dEvaadibhirarchitaayai
namOstu naMdaatmaja vallabhaayai || 15 ||

saMpatkaraaNi sakalEMdriya naMdanaani
saamraajya daanavibhavaani sarOruhaakShi |
tvadvaMdanaani duritaa haraNOdyataani
maamEva maataraniSaM kalayaMtu maanyE || 16 ||

yatkaTaakSha samupaasanaa vidhiH
sEvakasya sakalaartha saMpadaH |
saMtanOti vachanaaMga maanasaiH
tvaaM muraarihRudayESvareeM bhajE || 17 ||

sarasijanilayE sarOjahastE
dhavaLatamaaMSuka gaMdhamaalyaSObhE |
bhagavati harivallabhE manOgnyE
tribhuvanabhootikaree praseedamahyam || 18 ||

digghastibhiH kanaka kuMbhamukhaavasRuShTa
svarvaahinee vimalachaarujalaaplutaaMgeem |
praatarnamaami jagataaM jananeemaSESha
lOkadhinaatha gRuhiNeemamRutaabdhiputreem || 19 ||

kamalE kamalaakSha vallabhE tvaM
karuNaapoora taraMgitairapaaMgaiH |
avalOkaya maamakiMchanaanaaM
prathamaM paatramakRutimaM dayaayaaH || 20 ||

dEvi praseeda jagadeeSvari lOkamaataH
kaLyaaNagaatri kamalEkShaNa jeevanaathE |
daaridryabheetihRudayaM SaraNaagataM maaM
aalOkaya pratidinaM sadayairapaaMgaiH || 21 ||

stuvaMti yE stutibhirameebhiranvahaM
trayeemayeeM tribhuvanamaataraM ramaam |
guNaadhikaa gurutura bhaagya bhaaginaH
bhavaMti tE bhuvi budha bhaavitaaSayaaH || 22 ||

suvarNadhaaraa stOtraM yacChaMkaraachaarya nirmitaM
trisaMdhyaM yaH paThEnnityaM sa kubErasamO bhavEt ||

Read Related Stotrams:

– mahaa lakShmyaShTakam
– Sree sooktam
– Sree lakShmee aShTOttara Satanaama stOtram
– Sree mahaa lakShmee aShTOttara Sata naamaavaLi
– aShTa lakShmee stOtram

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics