Oriya

Kanaka Dhaaraa Stotram – Oriya

Comments Off on Kanaka Dhaaraa Stotram – Oriya 23 December 2010

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

ରଚନ: ଆଦି ଶଂକରାଚାର୍ୟ

ଵଂଦେ ଵଂଦାରୁ ମଂଦାରମିଂଦିରାନଂଦ କଂଦଲଂ
ଅମଂଦାନଂଦ ସଂଦୋହ ବଂଧୁରଂ ସିଂଧୁରାନନମ

ଅଂଗଂ ହରେଃ ପୁଲକଭୂଷଣମାଶ୍ରୟନ୍ତୀ
ଭୃଂଗାଂଗନେଵ ମୁକୁଳାଭରଣଂ ତମାଲମ |
ଅଂଗୀକୃତାଖିଲ ଵିଭୂତିରପାଂଗଲୀଲା
ମାଂଗଲ୍ୟଦାସ୍ତୁ ମମ ମଂଗଳଦେଵତାୟାଃ || 1 ||

ମୁଗ୍ଧା ମୁହୁର୍ଵିଦଧତୀ ଵଦନେ ମୁରାରେଃ
ପ୍ରେମତ୍ରପାପ୍ରଣିହିତାନି ଗତାଗତାନି |
ମାଲାଦୃଶୋର୍ମଧୁକରୀଵ ମହୋତ୍ପଲେ ୟା
ସା ମେ ଶ୍ରିୟଂ ଦିଶତୁ ସାଗର ସଂଭଵା ୟାଃ || 2 ||

ଆମୀଲିତାକ୍ଷମଧିଗ୍ୟମ ମୁଦା ମୁକୁଂଦମ
ଆନଂଦକଂଦମନିମେଷମନଂଗ ତଂତ୍ରମ |
ଆକେକରସ୍ଥିତକନୀନିକପକ୍ଷ୍ମନେତ୍ରଂ
ଭୂତ୍ୟୈ ଭଵନ୍ମମ ଭୁଜଂଗ ଶୟାଂଗନା ୟାଃ || 3 ||

ବାହ୍ଵଂତରେ ମଧୁଜିତଃ ଶ୍ରିତକୌସ୍ତୁଭେ ୟା
ହାରାଵଳୀଵ ହରିନୀଲମୟୀ ଵିଭାତି |
କାମପ୍ରଦା ଭଗଵତୋ‌உପି କଟାକ୍ଷମାଲା
କଳ୍ୟାଣମାଵହତୁ ମେ କମଲାଲୟା ୟାଃ || 4 ||

କାଲାଂବୁଦାଳି ଲଲିତୋରସି କୈଟଭାରେଃ
ଧାରାଧରେ ସ୍ଫୁରତି ୟା ତଟିଦଂଗନେଵ |
ମାତୁସ୍ସମସ୍ତଜଗତାଂ ମହନୀୟମୂର୍ତିଃ
ଭଦ୍ରାଣି ମେ ଦିଶତୁ ଭାର୍ଗଵନଂଦନା ୟାଃ || 5 ||

ପ୍ରାପ୍ତଂ ପଦଂ ପ୍ରଥମତଃ ଖଲୁ ୟତ୍ପ୍ରଭାଵାତ
ମାଂଗଲ୍ୟଭାଜି ମଧୁମାଥିନି ମନ୍ମଥେନ |
ମୟ୍ୟାପତେତ୍ତଦିହ ମଂଥରମୀକ୍ଷଣାର୍ଥଂ
ମଂଦାଲସଂ ଚ ମକରାଲୟ କନ୍ୟକା ୟାଃ || 6 ||

ଵିଶ୍ଵାମରେଂଦ୍ର ପଦ ଵିଭ୍ରମ ଦାନଦକ୍ଷମ
ଆନଂଦହେତୁରଧିକଂ ମୁରଵିଦ୍ଵିଷୋ‌உପି |
ଈଷନ୍ନିଷୀଦତୁ ମୟି କ୍ଷଣମୀକ୍ଷଣାର୍ଥଂ
ଇଂଦୀଵରୋଦର ସହୋଦରମିଂଦିରା ୟାଃ || 7 ||

ଇଷ୍ଟା ଵିଶିଷ୍ଟମତୟୋପି ୟୟା ଦୟାର୍ଦ୍ର
ଦୃଷ୍ଟ୍ୟା ତ୍ରିଵିଷ୍ଟପପଦଂ ସୁଲଭଂ ଲଭଂତେ |
ଦୃଷ୍ଟିଃ ପ୍ରହୃଷ୍ଟ କମଲୋଦର ଦୀପ୍ତିରିଷ୍ଟାଂ
ପୁଷ୍ଟିଂ କୃଷୀଷ୍ଟ ମମ ପୁଷ୍କର ଵିଷ୍ଟରା ୟାଃ || 8 ||

ଦଦ୍ୟାଦ୍ଦୟାନୁ ପଵନୋ ଦ୍ରଵିଣାଂବୁଧାରାଂ
ଅସ୍ମିନ୍ନକିଂଚନ ଵିହଂଗ ଶିଶୌ ଵିଷଣ୍ଣେ |
ଦୁଷ୍କର୍ମଘର୍ମମପନୀୟ ଚିରାୟ ଦୂରଂ
ନାରାୟଣ ପ୍ରଣୟିନୀ ନୟନାଂବୁଵାହଃ || 9 ||

ଗୀର୍ଦେଵତେତି ଗରୁଡଧ୍ଵଜ ସୁଂଦରୀତି
ଶାକଂବରୀତି ଶଶିଶେଖର ଵଲ୍ଲଭେତି |
ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟ କେଳିଷୁ ସଂସ୍ଥିତାୟୈ
ତସ୍ୟୈ ନମସ୍ତ୍ରିଭୁଵନୈକ ଗୁରୋସ୍ତରୁଣ୍ୟୈ || 10 ||

ଶ୍ରୁତ୍ୟୈ ନମୋ‌உସ୍ତୁ ଶୁଭକର୍ମ ଫଲପ୍ରସୂତ୍ୟୈ
ରତ୍ୟୈ ନମୋ‌உସ୍ତୁ ରମଣୀୟ ଗୁଣାର୍ଣଵାୟୈ |
ଶକ୍ତ୍ୟୈ ନମୋ‌உସ୍ତୁ ଶତପତ୍ର ନିକେତନାୟୈ
ପୁଷ୍ଟ୍ୟୈ ନମୋ‌உସ୍ତୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଵଲ୍ଲଭାୟୈ || 11 ||

ନମୋ‌உସ୍ତୁ ନାଳୀକ ନିଭାନନାୟୈ
ନମୋ‌உସ୍ତୁ ଦୁଗ୍ଧୋଦଧି ଜନ୍ମଭୂମ୍ୟୈ |
ନମୋ‌உସ୍ତୁ ସୋମାମୃତ ସୋଦରାୟୈ
ନମୋ‌உସ୍ତୁ ନାରାୟଣ ଵଲ୍ଲଭାୟୈ || 12 ||

ନମୋ‌உସ୍ତୁ ହେମାଂବୁଜ ପୀଠିକାୟୈ
ନମୋ‌உସ୍ତୁ ଭୂମଂଡଲ ନାୟିକାୟୈ |
ନମୋ‌உସ୍ତୁ ଦେଵାଦି ଦୟାପରାୟୈ
ନମୋ‌உସ୍ତୁ ଶାର୍ଙ୍ଗାୟୁଧ ଵଲ୍ଲଭାୟୈ || 13 ||

ନମୋ‌உସ୍ତୁ ଦେଵ୍ୟୈ ଭୃଗୁନଂଦନାୟୈ
ନମୋ‌உସ୍ତୁ ଵିଷ୍ଣୋରୁରସି ସ୍ଥିତାୟୈ |
ନମୋ‌உସ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟୈ କମଲାଲୟାୟୈ
ନମୋ‌உସ୍ତୁ ଦାମୋଦର ଵଲ୍ଲଭାୟୈ || 14 ||

ନମୋ‌உସ୍ତୁ କାଂତ୍ୟୈ କମଲେକ୍ଷଣାୟୈ
ନମୋ‌உସ୍ତୁ ଭୂତ୍ୟୈ ଭୁଵନପ୍ରସୂତ୍ୟୈ |
ନମୋ‌உସ୍ତୁ ଦେଵାଦିଭିରର୍ଚିତାୟୈ
ନମୋ‌உସ୍ତୁ ନଂଦାତ୍ମଜ ଵଲ୍ଲଭାୟୈ || 15 ||

ସଂପତ୍କରାଣି ସକଲେଂଦ୍ରିୟ ନଂଦନାନି
ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଦାନଵିଭଵାନି ସରୋରୁହାକ୍ଷି |
ତ୍ଵଦ୍ଵଂଦନାନି ଦୁରିତା ହରଣୋଦ୍ୟତାନି
ମାମେଵ ମାତରନିଶଂ କଲୟଂତୁ ମାନ୍ୟେ || 16 ||

ୟତ୍କଟାକ୍ଷ ସମୁପାସନା ଵିଧିଃ
ସେଵକସ୍ୟ ସକଲାର୍ଥ ସଂପଦଃ |
ସଂତନୋତି ଵଚନାଂଗ ମାନସୈଃ
ତ୍ଵାଂ ମୁରାରିହୃଦୟେଶ୍ଵରୀଂ ଭଜେ || 17 ||

ସରସିଜନିଲୟେ ସରୋଜହସ୍ତେ
ଧଵଳତମାଂଶୁକ ଗଂଧମାଲ୍ୟଶୋଭେ |
ଭଗଵତି ହରିଵଲ୍ଲଭେ ମନୋଜ୍ଞେ
ତ୍ରିଭୁଵନଭୂତିକରୀ ପ୍ରସୀଦମହ୍ୟମ || 18 ||

ଦିଗ୍ଘସ୍ତିଭିଃ କନକ କୁଂଭମୁଖାଵସୃଷ୍ଟ
ସ୍ଵର୍ଵାହିନୀ ଵିମଲଚାରୁଜଲାପ୍ଲୁତାଂଗୀମ |
ପ୍ରାତର୍ନମାମି ଜଗତାଂ ଜନନୀମଶେଷ
ଲୋକଧିନାଥ ଗୃହିଣୀମମୃତାବ୍ଧିପୁତ୍ରୀମ || 19 ||

କମଲେ କମଲାକ୍ଷ ଵଲ୍ଲଭେ ତ୍ଵଂ
କରୁଣାପୂର ତରଂଗିତୈରପାଂଗୈଃ |
ଅଵଲୋକୟ ମାମକିଂଚନାନାଂ
ପ୍ରଥମଂ ପାତ୍ରମକୃତିମଂ ଦୟାୟାଃ || 20 ||

ଦେଵି ପ୍ରସୀଦ ଜଗଦୀଶ୍ଵରି ଲୋକମାତଃ
କଳ୍ୟାଣଗାତ୍ରି କମଲେକ୍ଷଣ ଜୀଵନାଥେ |
ଦାରିଦ୍ର୍ୟଭୀତିହୃଦୟଂ ଶରଣାଗତଂ ମାଂ
ଆଲୋକୟ ପ୍ରତିଦିନଂ ସଦୟୈରପାଂଗୈଃ || 21 ||

ସ୍ତୁଵଂତି ୟେ ସ୍ତୁତିଭିରମୀଭିରନ୍ଵହଂ
ତ୍ରୟୀମୟୀଂ ତ୍ରିଭୁଵନମାତରଂ ରମାମ |
ଗୁଣାଧିକା ଗୁରୁତୁର ଭାଗ୍ୟ ଭାଗିନଃ
ଭଵଂତି ତେ ଭୁଵି ବୁଧ ଭାଵିତାଶୟାଃ || 22 ||

ସୁଵର୍ଣଧାରା ସ୍ତୋତ୍ରଂ ୟଚ୍ଛଂକରାଚାର୍ୟ ନିର୍ମିତଂ
ତ୍ରିସଂଧ୍ୟଂ ୟଃ ପଠେନ୍ନିତ୍ୟଂ ସ କୁବେରସମୋ ଭଵେତ ||

Read Related Stotrams:

– ମହା ଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟଷ୍ଟକମ

– ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତମ

– ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମ ସ୍ତୋତ୍ରମ

– ଶ୍ରୀ ମହା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତ ନାମାଵଳି

– ଅଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ତୋତ୍ରମ

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics