Malayalam

Kanaka Dhaaraa Stotram – Malayalam

Comments Off on Kanaka Dhaaraa Stotram – Malayalam 23 December 2010

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

രചന: ആദി ശംകരാചാര്യ

വംദേ വംദാരു മംദാരമിംദിരാനംദ കംദലം
അമംദാനംദ സംദോഹ ബംധുരം സിംധുരാനനമ്

അംഗം ഹരേഃ പുലകഭൂഷണമാശ്രയന്തീ
ഭൃംഗാംഗനേവ മുകുളാഭരണം തമാലമ് |
അംഗീകൃതാഖില വിഭൂതിരപാംഗലീലാ
മാംഗല്യദാസ്തു മമ മംഗളദേവതായാഃ || 1 ||

മുഗ്ധാ മുഹുര്വിദധതീ വദനേ മുരാരേഃ
പ്രേമത്രപാപ്രണിഹിതാനി ഗതാഗതാനി |
മാലാദൃശോര്മധുകരീവ മഹോത്പലേ യാ
സാ മേ ശ്രിയം ദിശതു സാഗര സംഭവാ യാഃ || 2 ||

ആമീലിതാക്ഷമധിഗ്യമ മുദാ മുകുംദമ്
ആനംദകംദമനിമേഷമനംഗ തംത്രമ് |
ആകേകരസ്ഥിതകനീനികപക്ഷ്മനേത്രം
ഭൂത്യൈ ഭവന്മമ ഭുജംഗ ശയാംഗനാ യാഃ || 3 ||

ബാഹ്വംതരേ മധുജിതഃ ശ്രിതകൗസ്തുഭേ യാ
ഹാരാവളീവ ഹരിനീലമയീ വിഭാതി |
കാമപ്രദാ ഭഗവതോ‌உപി കടാക്ഷമാലാ
കള്യാണമാവഹതു മേ കമലാലയാ യാഃ || 4 ||

കാലാംബുദാളി ലലിതോരസി കൈടഭാരേഃ
ധാരാധരേ സ്ഫുരതി യാ തടിദംഗനേവ |
മാതുസ്സമസ്തജഗതാം മഹനീയമൂര്തിഃ
ഭദ്രാണി മേ ദിശതു ഭാര്ഗവനംദനാ യാഃ || 5 ||

പ്രാപ്തം പദം പ്രഥമതഃ ഖലു യത്പ്രഭാവാത്
മാംഗല്യഭാജി മധുമാഥിനി മന്മഥേന |
മയ്യാപതേത്തദിഹ മംഥരമീക്ഷണാര്ഥം
മംദാലസം ച മകരാലയ കന്യകാ യാഃ || 6 ||

വിശ്വാമരേംദ്ര പദ വിഭ്രമ ദാനദക്ഷമ്
ആനംദഹേതുരധികം മുരവിദ്വിഷോ‌உപി |
ഈഷന്നിഷീദതു മയി ക്ഷണമീക്ഷണാര്ഥം
ഇംദീവരോദര സഹോദരമിംദിരാ യാഃ || 7 ||

ഇഷ്ടാ വിശിഷ്ടമതയോപി യയാ ദയാര്ദ്ര
ദൃഷ്ട്യാ ത്രിവിഷ്ടപപദം സുലഭം ലഭംതേ |
ദൃഷ്ടിഃ പ്രഹൃഷ്ട കമലോദര ദീപ്തിരിഷ്ടാം
പുഷ്ടിം കൃഷീഷ്ട മമ പുഷ്കര വിഷ്ടരാ യാഃ || 8 ||

ദദ്യാദ്ദയാനു പവനോ ദ്രവിണാംബുധാരാം
അസ്മിന്നകിംചന വിഹംഗ ശിശൗ വിഷണ്ണേ |
ദുഷ്കര്മഘര്മമപനീയ ചിരായ ദൂരം
നാരായണ പ്രണയിനീ നയനാംബുവാഹഃ || 9 ||

ഗീര്ദേവതേതി ഗരുഡധ്വജ സുംദരീതി
ശാകംബരീതി ശശിശേഖര വല്ലഭേതി |
സൃഷ്ടി സ്ഥിതി പ്രളയ കേളിഷു സംസ്ഥിതായൈ
തസ്യൈ നമസ്ത്രിഭുവനൈക ഗുരോസ്തരുണ്യൈ || 10 ||

ശ്രുത്യൈ നമോ‌உസ്തു ശുഭകര്മ ഫലപ്രസൂത്യൈ
രത്യൈ നമോ‌உസ്തു രമണീയ ഗുണാര്ണവായൈ |
ശക്ത്യൈ നമോ‌உസ്തു ശതപത്ര നികേതനായൈ
പുഷ്ട്യൈ നമോ‌உസ്തു പുരുഷോത്തമ വല്ലഭായൈ || 11 ||

നമോ‌உസ്തു നാളീക നിഭാനനായൈ
നമോ‌உസ്തു ദുഗ്ധോദധി ജന്മഭൂമ്യൈ |
നമോ‌உസ്തു സോമാമൃത സോദരായൈ
നമോ‌உസ്തു നാരായണ വല്ലഭായൈ || 12 ||

നമോ‌உസ്തു ഹേമാംബുജ പീഠികായൈ
നമോ‌உസ്തു ഭൂമംഡല നായികായൈ |
നമോ‌உസ്തു ദേവാദി ദയാപരായൈ
നമോ‌உസ്തു ശാര്ങ്ഗായുധ വല്ലഭായൈ || 13 ||

നമോ‌உസ്തു ദേവ്യൈ ഭൃഗുനംദനായൈ
നമോ‌உസ്തു വിഷ്ണോരുരസി സ്ഥിതായൈ |
നമോ‌உസ്തു ലക്ഷ്മ്യൈ കമലാലയായൈ
നമോ‌உസ്തു ദാമോദര വല്ലഭായൈ || 14 ||

നമോ‌உസ്തു കാംത്യൈ കമലേക്ഷണായൈ
നമോ‌உസ്തു ഭൂത്യൈ ഭുവനപ്രസൂത്യൈ |
നമോ‌உസ്തു ദേവാദിഭിരര്ചിതായൈ
നമോ‌உസ്തു നംദാത്മജ വല്ലഭായൈ || 15 ||

സംപത്കരാണി സകലേംദ്രിയ നംദനാനി
സാമ്രാജ്യ ദാനവിഭവാനി സരോരുഹാക്ഷി |
ത്വദ്വംദനാനി ദുരിതാ ഹരണോദ്യതാനി
മാമേവ മാതരനിശം കലയംതു മാന്യേ || 16 ||

യത്കടാക്ഷ സമുപാസനാ വിധിഃ
സേവകസ്യ സകലാര്ഥ സംപദഃ |
സംതനോതി വചനാംഗ മാനസൈഃ
ത്വാം മുരാരിഹൃദയേശ്വരീം ഭജേ || 17 ||

സരസിജനിലയേ സരോജഹസ്തേ
ധവളതമാംശുക ഗംധമാല്യശോഭേ |
ഭഗവതി ഹരിവല്ലഭേ മനോജ്ഞേ
ത്രിഭുവനഭൂതികരീ പ്രസീദമഹ്യമ് || 18 ||

ദിഗ്ഘസ്തിഭിഃ കനക കുംഭമുഖാവസൃഷ്ട
സ്വര്വാഹിനീ വിമലചാരുജലാപ്ലുതാംഗീമ് |
പ്രാതര്നമാമി ജഗതാം ജനനീമശേഷ
ലോകധിനാഥ ഗൃഹിണീമമൃതാബ്ധിപുത്രീമ് || 19 ||

കമലേ കമലാക്ഷ വല്ലഭേ ത്വം
കരുണാപൂര തരംഗിതൈരപാംഗൈഃ |
അവലോകയ മാമകിംചനാനാം
പ്രഥമം പാത്രമകൃതിമം ദയായാഃ || 20 ||

ദേവി പ്രസീദ ജഗദീശ്വരി ലോകമാതഃ
കള്യാണഗാത്രി കമലേക്ഷണ ജീവനാഥേ |
ദാരിദ്ര്യഭീതിഹൃദയം ശരണാഗതം മാം
ആലോകയ പ്രതിദിനം സദയൈരപാംഗൈഃ || 21 ||

സ്തുവംതി യേ സ്തുതിഭിരമീഭിരന്വഹം
ത്രയീമയീം ത്രിഭുവനമാതരം രമാമ് |
ഗുണാധികാ ഗുരുതുര ഭാഗ്യ ഭാഗിനഃ
ഭവംതി തേ ഭുവി ബുധ ഭാവിതാശയാഃ || 22 ||

സുവര്ണധാരാ സ്തോത്രം യച്ഛംകരാചാര്യ നിര്മിതം
ത്രിസംധ്യം യഃ പഠേന്നിത്യം സ കുബേരസമോ ഭവേത് ||

Read Related Stotrams:

– മഹാ ലക്ഷ്മ്യഷ്ടകമ്

– ശ്രീ സൂക്തമ്

– ശ്രീ ലക്ഷ്മീ അഷ്ടോത്തര ശതനാമ സ്തോത്രമ്

– ശ്രീ മഹാ ലക്ഷ്മീ അഷ്ടോത്തര ശത നാമാവളി

– അഷ്ട ലക്ഷ്മീ സ്തോത്രമ്

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics