Gujarati

Kanaka Dhaaraa Stotram – Gujarati

Comments Off on Kanaka Dhaaraa Stotram – Gujarati 23 December 2010

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

રચન: આદિ શંકરાચાર્ય

વંદે વંદારુ મંદારમિંદિરાનંદ કંદલં
અમંદાનંદ સંદોહ બંધુરં સિંધુરાનનમ

અંગં હરેઃ પુલકભૂષણમાશ્રયન્તી
ભૃંગાંગનેવ મુકુળાભરણં તમાલમ |
અંગીકૃતાખિલ વિભૂતિરપાંગલીલા
માંગલ્યદાસ્તુ મમ મંગળદેવતાયાઃ || 1 ||

મુગ્ધા મુહુર્વિદધતી વદને મુરારેઃ
પ્રેમત્રપાપ્રણિહિતાનિ ગતાગતાનિ |
માલાદૃશોર્મધુકરીવ મહોત્પલે યા
સા મે શ્રિયં દિશતુ સાગર સંભવા યાઃ || 2 ||

આમીલિતાક્ષમધિગ્યમ મુદા મુકુંદમ
આનંદકંદમનિમેષમનંગ તંત્રમ |
આકેકરસ્થિતકનીનિકપક્ષ્મનેત્રં
ભૂત્યૈ ભવન્મમ ભુજંગ શયાંગના યાઃ || 3 ||

બાહ્વંતરે મધુજિતઃ શ્રિતકૌસ્તુભે યા
હારાવળીવ હરિનીલમયી વિભાતિ |
કામપ્રદા ભગવતો‌உપિ કટાક્ષમાલા
કળ્યાણમાવહતુ મે કમલાલયા યાઃ || 4 ||

કાલાંબુદાળિ લલિતોરસિ કૈટભારેઃ
ધારાધરે સ્ફુરતિ યા તટિદંગનેવ |
માતુસ્સમસ્તજગતાં મહનીયમૂર્તિઃ
ભદ્રાણિ મે દિશતુ ભાર્ગવનંદના યાઃ || 5 ||

પ્રાપ્તં પદં પ્રથમતઃ ખલુ યત્પ્રભાવાત
માંગલ્યભાજિ મધુમાથિનિ મન્મથેન |
મય્યાપતેત્તદિહ મંથરમીક્ષણાર્થં
મંદાલસં ચ મકરાલય કન્યકા યાઃ || 6 ||

વિશ્વામરેંદ્ર પદ વિભ્રમ દાનદક્ષમ
આનંદહેતુરધિકં મુરવિદ્વિષો‌உપિ |
ઈષન્નિષીદતુ મયિ ક્ષણમીક્ષણાર્થં
ઇંદીવરોદર સહોદરમિંદિરા યાઃ || 7 ||

ઇષ્ટા વિશિષ્ટમતયોપિ યયા દયાર્દ્ર
દૃષ્ટ્યા ત્રિવિષ્ટપપદં સુલભં લભંતે |
દૃષ્ટિઃ પ્રહૃષ્ટ કમલોદર દીપ્તિરિષ્ટાં
પુષ્ટિં કૃષીષ્ટ મમ પુષ્કર વિષ્ટરા યાઃ || 8 ||

દદ્યાદ્દયાનુ પવનો દ્રવિણાંબુધારાં
અસ્મિન્નકિંચન વિહંગ શિશૌ વિષણ્ણે |
દુષ્કર્મઘર્મમપનીય ચિરાય દૂરં
નારાયણ પ્રણયિની નયનાંબુવાહઃ || 9 ||

ગીર્દેવતેતિ ગરુડધ્વજ સુંદરીતિ
શાકંબરીતિ શશિશેખર વલ્લભેતિ |
સૃષ્ટિ સ્થિતિ પ્રળય કેળિષુ સંસ્થિતાયૈ
તસ્યૈ નમસ્ત્રિભુવનૈક ગુરોસ્તરુણ્યૈ || 10 ||

શ્રુત્યૈ નમો‌உસ્તુ શુભકર્મ ફલપ્રસૂત્યૈ
રત્યૈ નમો‌உસ્તુ રમણીય ગુણાર્ણવાયૈ |
શક્ત્યૈ નમો‌உસ્તુ શતપત્ર નિકેતનાયૈ
પુષ્ટ્યૈ નમો‌உસ્તુ પુરુષોત્તમ વલ્લભાયૈ || 11 ||

નમો‌உસ્તુ નાળીક નિભાનનાયૈ
નમો‌உસ્તુ દુગ્ધોદધિ જન્મભૂમ્યૈ |
નમો‌உસ્તુ સોમામૃત સોદરાયૈ
નમો‌உસ્તુ નારાયણ વલ્લભાયૈ || 12 ||

નમો‌உસ્તુ હેમાંબુજ પીઠિકાયૈ
નમો‌உસ્તુ ભૂમંડલ નાયિકાયૈ |
નમો‌உસ્તુ દેવાદિ દયાપરાયૈ
નમો‌உસ્તુ શાર્ઙ્ગાયુધ વલ્લભાયૈ || 13 ||

નમો‌உસ્તુ દેવ્યૈ ભૃગુનંદનાયૈ
નમો‌உસ્તુ વિષ્ણોરુરસિ સ્થિતાયૈ |
નમો‌உસ્તુ લક્ષ્મ્યૈ કમલાલયાયૈ
નમો‌உસ્તુ દામોદર વલ્લભાયૈ || 14 ||

નમો‌உસ્તુ કાંત્યૈ કમલેક્ષણાયૈ
નમો‌உસ્તુ ભૂત્યૈ ભુવનપ્રસૂત્યૈ |
નમો‌உસ્તુ દેવાદિભિરર્ચિતાયૈ
નમો‌உસ્તુ નંદાત્મજ વલ્લભાયૈ || 15 ||

સંપત્કરાણિ સકલેંદ્રિય નંદનાનિ
સામ્રાજ્ય દાનવિભવાનિ સરોરુહાક્ષિ |
ત્વદ્વંદનાનિ દુરિતા હરણોદ્યતાનિ
મામેવ માતરનિશં કલયંતુ માન્યે || 16 ||

યત્કટાક્ષ સમુપાસના વિધિઃ
સેવકસ્ય સકલાર્થ સંપદઃ |
સંતનોતિ વચનાંગ માનસૈઃ
ત્વાં મુરારિહૃદયેશ્વરીં ભજે || 17 ||

સરસિજનિલયે સરોજહસ્તે
ધવળતમાંશુક ગંધમાલ્યશોભે |
ભગવતિ હરિવલ્લભે મનોજ્ઞે
ત્રિભુવનભૂતિકરી પ્રસીદમહ્યમ || 18 ||

દિગ્ઘસ્તિભિઃ કનક કુંભમુખાવસૃષ્ટ
સ્વર્વાહિની વિમલચારુજલાપ્લુતાંગીમ |
પ્રાતર્નમામિ જગતાં જનનીમશેષ
લોકધિનાથ ગૃહિણીમમૃતાબ્ધિપુત્રીમ || 19 ||

કમલે કમલાક્ષ વલ્લભે ત્વં
કરુણાપૂર તરંગિતૈરપાંગૈઃ |
અવલોકય મામકિંચનાનાં
પ્રથમં પાત્રમકૃતિમં દયાયાઃ || 20 ||

દેવિ પ્રસીદ જગદીશ્વરિ લોકમાતઃ
કળ્યાણગાત્રિ કમલેક્ષણ જીવનાથે |
દારિદ્ર્યભીતિહૃદયં શરણાગતં માં
આલોકય પ્રતિદિનં સદયૈરપાંગૈઃ || 21 ||

સ્તુવંતિ યે સ્તુતિભિરમીભિરન્વહં
ત્રયીમયીં ત્રિભુવનમાતરં રમામ |
ગુણાધિકા ગુરુતુર ભાગ્ય ભાગિનઃ
ભવંતિ તે ભુવિ બુધ ભાવિતાશયાઃ || 22 ||

સુવર્ણધારા સ્તોત્રં યચ્છંકરાચાર્ય નિર્મિતં
ત્રિસંધ્યં યઃ પઠેન્નિત્યં સ કુબેરસમો ભવેત ||

Read Related Stotrams:

– મહા લક્ષ્મ્યષ્ટકમ

– શ્રી સૂક્તમ

– શ્રી લક્ષ્મી અષ્ટોત્તર શતનામ સ્તોત્રમ

– શ્રી મહા લક્ષ્મી અષ્ટોત્તર શત નામાવળિ

– અષ્ટ લક્ષ્મી સ્તોત્રમ

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics