Tamil

Hanuman Ashtottara Sata Namavali – Tamil

1 Comment 23 December 2010

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 
ஓம் ஶ்ரீ ஆம்ஜனேயாய னமஃ
ஓம் மஹாவீராய னமஃ
ஓம் ஹனுமதே னமஃ
ஓம் ஸீதாதேவி முத்ராப்ரதாயகாய னமஃ
ஓம் மாருதாத்மஜாய னமஃ
ஓம் தத்த்வஜ்ஞானப்ரதாய னமஃ
ஓம் அஶொகவனிகாச்சேத்ரே னமஃ
ஓம் ஸர்வபம்த விமோக்த்ரே னமஃ
ஓம் ரக்ஷோவித்வம்ஸகாரகாயனமஃ
ஓம் பரவித்வப னமஃ
ஓம் பரஶௌர்ய வினாஶனாய னமஃ
ஓம் பரமம்த்ர னிராகர்த்ரே னமஃ
ஓம் பரமம்த்ர ப்ரபேவகாய னமஃ
ஓம் ஸர்வக்ரஹ வினாஶினே னமஃ
ஓம் பீமஸேன ஸஹாயக்றுதே னமஃ
ஓம் ஸர்வதுஃக ஹராய னமஃ
ஓம் ஸர்வலோக சாரிணே னமஃ
ஓம் மனோஜவாய னமஃ
ஓம் பாரிஜாத த்றுமமூலஸ்தாய னமஃ
ஓம் ஸர்வமம்த்ர ஸ்வரூபவதே னமஃ
ஓம் ஸர்வயம்த்ராத்மகாய னமஃ
ஓம் ஸர்வதம்த்ர ஸ்வரூபிணே னமஃ
ஓம் கபீஶ்வராய னமஃ
ஓம் மஹாகாயாய னமஃ
ஓம் ஸர்வரோகஹராய னமஃ
ஓம் ப்ரபவே னமஃ
ஓம் பலஸித்திகராய னமஃ
ஓம் ஸர்வ வித்யாஸம்பத்ர்ப வாயகாய னமஃ
ஓம் கபிஸேனா னாயகாய னமஃ
ஓம் பவிஷ்யச்சது ரானனாய னமஃ
ஓம் கூமார ப்ரஹ்மசாரிணே னமஃ
ஓம் ரத்னகும்டல தீப்திமதே னமஃ
ஓம் சம்சல த்வால ஸன்னத்தலம்பமான ஶிகோஜ்வலாய னமஃ
ஓம் கம்த்ர்வ வித்யாதத்வஜ்ஞாய னமஃ
ஓம் மஹாபலபராக்ரமாய னமஃ
ஓம் காராக்றுஹ விமோக்த்ரே னமஃ
ஓம் ஶ்றும்கல பம்த விமோசகாய னமஃ
ஓம் ஸாகரோத்தாரகாய னமஃ
ஓம் ப்ராஜ்ஞாய னமஃ
ஓம் ராமதூதாய னமஃ
ஓம் ப்ரதாபவதே னமஃ
ஓம் வானராய னமஃ
ஓம் கேஸரிஸுதாய னமஃ
ஓம் ஸீதாஶோக னிவாரணாய னமஃ
ஓம் அம்ஜனா கர்பஸம்புதாய னமஃ
ஓம் பாலர்க ஸத்றுஶானனாய னமஃ
ஓம் விபீஷண ப்ரியகராய னமஃ
ஓம் தஶக்ரீவ குலாம்தகாய னமஃ
ஓம் லக்ஷ்மண ப்ராணதாத்ரே னமஃ
ஓம் வஜ்ரகாயாய னமஃ
ஓம் மஹாத்யுதயே னமஃ
ஓம் சிரம்ஜீவினே னமஃ
ஓம் ராமபக்தாய னமஃ
ஓம் த்தெத்யகார்ய விகாதகாய னமஃ
ஓம் அக்ஷஹம்த்ரே னமஃ
ஓம் காம்சனாபாய னமஃ
ஓம் பம்சவக்த்ராய னமஃ
ஓம் மஹாதபஸே னமஃ
ஓம் லம்கிணேபம்ஜனாய னமஃ
ஓம் கம்தமாதன ஶ்தெல னமஃ
ஓம் லம்காபுர விதாஹகாய னமஃ
ஓம் ஸுக்ரீவ ஸசிவாய னமஃ
ஓம் தீராய னமஃ
ஓம் ஶூராய னமஃ
ஓம் த்தெத்யகுலாம்தகாய னமஃ
ஓம் ஸுரார்சிதாய னமஃ
ஓம் மஹாதேஜஸே னமஃ
ஓம் ராம சூடாமணி ப்ரதாய காமரூபிவே னமஃ
ஓம் ஶ்ரீ பிம்களாக்ஷாய னமஃ
ஓம் னார்தி ம்தே னாக னமஃ
ஓம் கபலீக்றுத மார்தாம்டமம்டலாய னமஃ
ஓம் கபலீக்றுத மார்தாம்ட னமஃ
ஓம் விஜிதேம்த்ரியாய னமஃ
ஓம் ராமஸுக்ரீவ ஸம்தாத்ரே னமஃ
ஓம் மஹாராவண மர்தனாய னமஃ
ஓம் ஸ்படிகா பாய னமஃ
ஓம் வாக தீஶாய னமஃ
ஓம் னவ வ்யாக்றுதி பம்டிதாய னமஃ
ஓம் சதுர்பாஹவே னமஃ
ஓம் தீனபம்தவே னமஃ
ஓம் மஹத்மனே னமஃ
ஓம் பக்த வத்ஸலாய னமஃ
ஓம் ஸம்ஜீவன னகா ஹர்த்ரே னமஃ
ஓம் ஶுசயே னமஃ
ஓம் வாக்மினே னமஃ
ஓம் த்றுடவ்ரதாய னமஃ
ஓம் காலனேமி ப்ரமதனாய னமஃ
ஓம் ஹரிமர்கட மர்கடாயனமஃ
ஓம் தாம்தாய னமஃ
ஓம் ஶாம்தாய னமஃ
ஓம் ப்ரஸன்னாத்மனே னமஃ
ஓம் ஶதகம்ட மதாவஹ்றுதேனமஃ
ஓம் யோகினே னமஃ
ஓம் ராமகதாலோலாய னமஃ
ஓம் ஸீதான்வேஷண பம்டிதாய னமஃ
ஓம் வஜ்ர னகாய னமஃ
ஓம் ருத்ரவீர்ய ஸமுத்பவாய னமஃ
ஓம் இம்த்ர ஜித்ப்ர்ரஹிதா மோகப்ரஹ்மஸ்த்ர வினிவார காய னமஃ
ஓம் பார்த த்வஜாக்ர ஸம்வாஸினே னமஃ
ஓம் ஶரபம்ஜர பேதகாய னமஃ
ஓம் தஶபாஹவே னமஃ
ஓம் லோகபூஜ்யாய னமஃ
ஓம் ஜாம் வத்ப்ர தி வர்தனாய னமஃ
ஓம் ஸீத ஸவேத ஶ்ரீராமபாத ஸேவா துரம்தராய னமஃ

Read Related Stotrams:

– ஆம்ஜனேய தம்டகம்

– ஹனுமான் சாலீஸா

– னித்ய பாராயண ஶ்லோகாஃ

– ராம ரக்ஷா ஸ்தோத்ரம்

– ஶ்ரீ ராம பம்ச ரத்ன ஸ்தோத்ரம்

Your Comments

1 comment

  1. Prakashkumar says:

    is there any indran slokam?


Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics