Oriya

Hanuman Ashtottara Sata Namavali – Oriya

Comments Off on Hanuman Ashtottara Sata Namavali – Oriya 23 December 2010

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 
ଓଂ ଶ୍ରୀ ଆଂଜନେୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ମହାଵୀରାୟ ନମଃ
ଓଂ ହନୁମତେ ନମଃ
ଓଂ ସୀତାଦେଵି ମୁଦ୍ରାପ୍ରଦାୟକାୟ ନମଃ
ଓଂ ମାରୁତାତ୍ମଜାୟ ନମଃ
ଓଂ ତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞାନପ୍ରଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅଶୋକଵନିକାଚ୍ଚେତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵବଂଧ ଵିମୋକ୍ତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ରକ୍ଷୋଵିଧ୍ଵଂସକାରକାୟନମଃ
ଓଂ ପରଵିଦ୍ଵପ ନମଃ
ଓଂ ପରଶୌର୍ୟ ଵିନାଶନାୟ ନମଃ
ଓଂ ପରମଂତ୍ର ନିରାକର୍ତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ପରମଂତ୍ର ପ୍ରଭେଵକାୟ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵଗ୍ରହ ଵିନାଶିନେ ନମଃ
ଓଂ ଭୀମସେନ ସହାୟକୃତେ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵଦୁଃଖ ହରାୟ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵଲୋକ ଚାରିଣେ ନମଃ
ଓଂ ମନୋଜଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ପାରିଜାତ ଧୃମମୂଲସ୍ଧାୟ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵମଂତ୍ର ସ୍ଵରୂପଵତେ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵୟଂତ୍ରାତ୍ମକାୟ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵତଂତ୍ର ସ୍ଵରୂପିଣେ ନମଃ
ଓଂ କପୀଶ୍ଵରାୟ ନମଃ
ଓଂ ମହାକାୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵରୋଗହରାୟ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରଭଵେ ନମଃ
ଓଂ ବଲସିଦ୍ଧିକରାୟ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵ ଵିଦ୍ୟାସଂପତ୍ର୍ପ ଵାୟକାୟ ନମଃ
ଓଂ କପିସେନା ନାୟକାୟ ନମଃ
ଓଂ ଭଵିଷ୍ୟଚ୍ଚତୁ ରାନନାୟ ନମଃ
ଓଂ କୂମାର ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣେ ନମଃ
ଓଂ ରତ୍ନକୁଂଡଲ ଦୀପ୍ତିମତେ ନମଃ
ଓଂ ଚଂଚଲ ଦ୍ଵାଲ ସନ୍ନଦ୍ଧଲଂବମାନ ଶିଖୋଜ୍ଵଲାୟ ନମଃ
ଓଂ ଗଂଧ୍ର୍ଵ ଵିଦ୍ୟାତତ୍ଵଜ୍ଞାୟ ନମଃ
ଓଂ ମହାବଲପରାକ୍ରମାୟ ନମଃ
ଓଂ କାରାଗୃହ ଵିମୋକ୍ତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଶୃଂଖଲ ବଂଧ ଵିମୋଚକାୟ ନମଃ
ଓଂ ସାଗରୋତ୍ତାରକାୟ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରାଜ୍ଞାୟ ନମଃ
ଓଂ ରାମଦୂତାୟ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରତାପଵତେ ନମଃ
ଓଂ ଵାନରାୟ ନମଃ
ଓଂ କେସରିସୁତାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୀତାଶୋକ ନିଵାରଣାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅଂଜନା ଗର୍ଭସଂଭୁତାୟ ନମଃ
ଓଂ ବାଲର୍କ ସଦୃଶାନନାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିଭୀଷଣ ପ୍ରିୟକରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦଶଗ୍ରୀଵ କୁଲାଂତକାୟ ନମଃ
ଓଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରାଣଦାତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଵଜ୍ରକାୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ମହାଦ୍ୟୁତୟେ ନମଃ
ଓଂ ଚିରଂଜୀଵିନେ ନମଃ
ଓଂ ରାମଭକ୍ତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦ୍ତେତ୍ୟକାର୍ୟ ଵିଘାତକାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅକ୍ଷହଂତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ କାଂଚନାଭାୟ ନମଃ
ଓଂ ପଂଚଵକ୍ତ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ମହାତପସେ ନମଃ
ଓଂ ଲଂକିଣେଭଂଜନାୟ ନମଃ
ଓଂ ଗଂଧମାଦନ ଶ୍ତେଲ ନମଃ
ଓଂ ଲଂକାପୁର ଵିଦାହକାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୁଗ୍ରୀଵ ସଚିଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ଧୀରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶୂରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦ୍ତେତ୍ୟକୁଲାଂତକାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୁରାର୍ଚିତାୟ ନମଃ
ଓଂ ମହାତେଜସେ ନମଃ
ଓଂ ରାମ ଚୂଡାମଣି ପ୍ରଦାୟ କାମରୂପିଵେ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀ ପିଂଗଳାକ୍ଷାୟ ନମଃ
ଓଂ ନାର୍ଧି ଂତେ ନାକ ନମଃ
ଓଂ କବଲୀକୃତ ମାର୍ତାଂଡମଂଡଲାୟ ନମଃ
ଓଂ କବଲୀକୃତ ମାର୍ତାଂଡ ନମଃ
ଓଂ ଵିଜିତେଂଦ୍ରିୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ରାମସୁଗ୍ରୀଵ ସଂଦାତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ମହାରାଵଣ ମର୍ଧନାୟ ନମଃ
ଓଂ ସ୍ପଟିକା ଭାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵାଗ ଧୀଶାୟ ନମଃ
ଓଂ ନଵ ଵ୍ୟାକୃତି ପଂଡିତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଚତୁର୍ଭାହଵେ ନମଃ
ଓଂ ଦୀନବଂଧଵେ ନମଃ
ଓଂ ମହତ୍ମନେ ନମଃ
ଓଂ ଭକ୍ତ ଵତ୍ସଲାୟ ନମଃ
ଓଂ ସଂଜୀଵନ ନଗା ହର୍ତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଶୁଚୟେ ନମଃ
ଓଂ ଵାଗ୍ମିନେ ନମଃ
ଓଂ ଦୃଢଵ୍ରତାୟ ନମଃ
ଓଂ କାଲନେମି ପ୍ରମଧନାୟ ନମଃ
ଓଂ ହରିମର୍କଟ ମର୍କଟାୟନମଃ
ଓଂ ଦାଂତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶାଂତାୟ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରସନ୍ନାତ୍ମନେ ନମଃ
ଓଂ ଶତକଂଠ ମଦାଵହୃତେନମଃ
ଓଂ ୟୋଗିନେ ନମଃ
ଓଂ ରାମକଧାଲୋଲାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୀତାନ୍ଵେଷଣ ପଂଡିତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵଜ୍ର ନଖାୟ ନମଃ
ଓଂ ରୁଦ୍ରଵୀର୍ୟ ସମୁଦ୍ଭଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ଇଂଦ୍ର ଜିତ୍ପ୍ର୍ରହିତା ମୋଘବ୍ରହ୍ମସ୍ତ୍ର ଵିନିଵାର କାୟ ନମଃ
ଓଂ ପାର୍ଧ ଧ୍ଵଜାଗ୍ର ସଂଵାସିନେ ନମଃ
ଓଂ ଶରପଂଜର ଭେଦକାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦଶବାହଵେ ନମଃ
ଓଂ ଲୋକପୂଜ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜାଂ ଵତ୍ପ୍ର ତି ଵର୍ଧନାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୀତ ସଵେତ ଶ୍ରୀରାମପାଦ ସେଵା ଦୁରଂଧରାୟ ନମଃ

Read Related Stotrams:

– ଆଂଜନେୟ ଦଂଡକମ

– ହନୁମାନ ଚାଲୀସା

– ନିତ୍ୟ ପାରାୟଣ ଶ୍ଲୋକାଃ

– ରାମ ରକ୍ଷା ସ୍ତୋତ୍ରମ

– ଶ୍ରୀ ରାମ ପଂଚ ରତ୍ନ ସ୍ତୋତ୍ରମ

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics